Opiskelijoita kahvip�yd�ss�.





JOHVA21 Valaistussuunnittelun koulutus

Opetussuunnitelman vastuuhenkilö: Riitta Turjamaa

Koulutuksen lähtökohdat

Savonia-ammattikorkeakoulu järjestää lukuvuonna 2021 - 2022 valaistussuunnittelua koskevan opintokokonaisuuden (laajuus 60 op), joka tutustuttaa kaupunki- ja arkkitehtuurivalaistuksen perusteisiin ja antaa monipuoliset valmiudet suunnitella valaistuksia niin ulko- kuin sisätiloihin.
Koulutus järjestetään yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa, ja sen voi suorittaa molemmissa korkeakouluissa.

Koulutuksessa saatavaa monialaista teoriataustaa sovelletaan käytäntöön suunnitteluharjoitustöissä oppien samalla valaistussuunnittelun praktiikkaa tukevia taitoja, kuten valaistuslaskentaa ja -mallintamista. Koulutuksessa perehdytään uuteen valaistusteknologiaan ja älykkäisiin valaistusratkaisuihin, joiden avulla voidaan pienentää valaistuksen hiilijalanjälkeä ja saada valaistukseen monenlaista lisäarvoa esimerkiksi hyvinvointiin liittyen.

Osaamistavoitteet

Osaamistavoitteet on määritelty opintojaksokohtaisesti.
Koulutus on tasoa 6. Koulutuksen tuottama osaaminen voidaan tunnustaa osaksi tason 7 tutkintoa kussakin korkeakoulussa käytössä olevan menettelyn avulla, esim. Savoniassa AHOT-näytöllä

Opintojen rakenne

Syksyn 2021 opintojaksoissa aiheina ovat:
- Kaupunkivalaistus (10 op)
- Valoilmaisu ja tapahtumat (10 op)
- Valo, ympäristö ja ihminen (10 op)

Kevään 2022 opintojaksoissa aiheina ovat:
- Sisätilojen valaistus (10 op)
- Luonnonvalo ja rakentaminen (10 op)
- Valo ja ihminen (10 op)

Asiantuntijuuden kehittyminen

Asiantuntijuus kehittyy opintojaksojen osaamistavoitteiden kautta.

Koulutuksen toteutus

Koulutus on monimuoto-opetusta, joka sisältää lähiopetusjaksoja työpajoineen, itsenäistä opiskelua ja etäopetusta verkkoympäristössä, vertaisryhmätyöskentelyä sekä yksilö- ja ryhmätehtäviä. Kurssilla hyödynnetään Moodle-verkko-oppimisympäristöä ja Miro-virtuaalityöpöytää. Lähiopetuspäivät ja verkkotyöskentely luovat joustavan tavan opiskella mahdollistaen monialaisten opiskelijoiden yhteisen oppimisen ja verkostoitumisen. Koulutus sisältää mm. analyysitehtäviä, luovuutta ja ideointia kehittäviä työpajoja, skenaariotyöskentelyä ja valaisintestausta, visualisointi- ja valaistuslaskentaopetusta, suunnitteluharjoitustöitä ja näitä tukevia luentoja Koulutuksen hyväksytty suorittaminen edellyttää lähiopetusjaksoille osallistumista ja kaikkien opintokokonaisuuden tehtävien suorittamista. Opintokokonaisuudesta laaditaan portfolio, joka esittelee koulutuksen eri osa-alueiden tulokset


Opintojaksotaulukko

Koodi Nimi 1 S 1 K 2 S 2 K 3 S 3 K 4 S 4 K
 
Perusopinnot
Valaistussuunnittelun opinnot
4 JOH20SKAV Kaupunkivalaistus 10              
4 JOH20SVAT Valoilmaisu ja tapahtumat 10              
4 JOH20SVYI Valo, ympäristö ja ihminen 10              
4 JOH21KLUR Luonnonvalo ja rakentaminen   10            
4 JOH21KSIV Sisätilojen valaistus   10            
4 JOH21KVI Valo ja ihminen   10            

Opintojaksokuvaukset

4 JOH20SKAV Kaupunkivalaistus

Laajuus
10 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää kaupunkivalaistuksen periaatteet ja osaa suunnitella valaistusta kaupunkiympäristöihin ja ulkotiloihin. Opiskelija osaa soveltaa koulutuksessa annettavaa teoreettista tietoa käytäntöön sekä ottaa huomioon ympäristöjen käyttäjien ja toimintojen tarpeet ulkotilojen valaistussuunnitelmissa. Opiskelija ymmärtää valaistuksen suunnitteluprosessin vaiheet ja osaa laatia niihin liittyviä suunnitteludokumentteja. Opiskelija osaa tarkastella laskennallisesti erilaisiin ympäristöihin ja käyttötilanteisiin sopivia valaistusvoimakkuustasoja. Opiskelija tuntee ulkotiloissa käytettäviä valaisintyyppejä ja niiden älykkäitä ohjaustapoja sekä ymmärtää, millä tavalla valonlähteiden ja valaisimien ominaisuudet vaikuttavat lopulliseen valaistusratkaisuun. Opiskelija osaa visualisoida valaistuksen vaikutuksia kaupunkiympäristössä hyödyntäen visuaalista esittämistä ja mallinnusohjelmia. Opiskelija tuntee virtuaalitodellisuuden (VR) hyödyntämisen mahdollisuudet valaistusratkaisujen esittämisessä. Opiskelija osaa hahmottaa kaupunkivalaistukseen liittyviä ekologisia ja taloudellisia lainalaisuuksia.
Keskeiset sisällöt
Opintojaksolla perehdytään kaupunki-, ulko- ja katuvalaistuksen suunnittelun peruskäsitteisiin, periaatteisiin ja teoriaan. Opintojaksolla analysoidaan olemassaolevien kaupunkitilojen valaistusratkaisuja ja laaditaan ryhmissä harjoitustyönä tietokoneavusteisesti havainnollistettu valaistussuunnitelma kaupunkiympäristöön. Opintojaksolla tutustutaan käyttäjälähtöiseen suunnitteluun ja skenaariosuunnittelumenetelmään sekä erilaisiin valaisin- ja valonohjausratkaisuihin. Opintojakson sisältöihin kuuluu työskentelyä valaistuslaskennan ja valaistuksen visualisoinnin ohjelmistojen avulla. Opiskelija pitää oppimispäiväkirjaa omasta oppimis- ja suunnitteluprosessistaan kooten portfolion opintojakson tuloksista.
Suoritustavat
Monimuotototeutus sisältää lähi- ja etäopetusjaksoja, itsenäistä opiskelua, etäopiskelua verkkoympäristössä sekä yksilö- ja ryhmätehtäviä. Opintojen toteutuksessa hyödynnetään muun muassa Moodle-verkko-oppimisympäristöä ja Miro-virtuaalityöpöytää sekä opiskelijan omia henkilökohtaisia oppimisympäristöjä. Opintojakson suorittaminen edellyttää lähi- ja etäopetusjaksoille osallistumista ja kaikkien opintojaksoon liittyvien tehtävien sekä suunnitteluharjoitustyön ja portfolion palauttamista hyväksytysti. Opintojakson suoritus arvioidaan harjoitustöiden, osatehtävien ja portfolion perusteella.
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Käytettävä oppimateriaali ilmoitetaan opintojen alkaessa ja kuluessa.
Edeltävät opinnot
Ei vaatimuksia. Opintojakso kuuluu laajempaan Valaistussuunnittelun koulutus (60 op) -opintokokonaisuuteen.
Muuta huomioitavaa
Opintojakso on ESR-rahoitteiseen OSAaValo-hankkeeseen liittyvää täydennyskoulutusta, joka toteutetaan yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa. OSAaValo-hanke on Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) tukema ja sitä rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan ja Etelä-Savon ELY-keskukset.
Yhteyshenkilö
Repo Janne


4 JOH20SVAT Valoilmaisu ja tapahtumat

Laajuus
10 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää luovan valoilmaisun periaatteita ja menetelmiä ja tuntee keinoja soveltaa niitä erilaisten ympäristöjen taiteellisessa valaistuksessa, valoteoksissa ja tapahtumavalaistuksessa. Opiskelija ymmärtää väliaikaisen valotaideteoksen suunnittelu- ja toteutusprosessin vaiheet ja osaa laatia niihin liittyviä suunnitteludokumentteja. Opiskelija tuntee dynaamisessa, mukautuvassa ja vuorovaikutteisessa valaistuksessa käytettäviä valaisintyyppejä ja ohjaustapoja ja osaa suunnitella valonohjauskonseptin dynaamista valaistusta varten. Opiskelija ymmärtää valon ja valaistuksen yhtenä viestinnän keinona taideilmaisussa.
Keskeiset sisällöt
Opintojaksolla perehdytään valotaiteen ja tapahtumavalaistuksen suunnittelun peruskäsitteisiin, periaatteisiin ja teoriaan. Opintojaksolla laaditaan ryhmätyönä väliaikaisen valotaideteoksen suunnitelma ja toteutetaan se kaupunkiympäristöön. Luovaa valonkäyttöä harjoitellaan työpajatyöskentelyssä. Opintojaksolla tutustutaan valotaiteessa ja tapahtumavalaistuksessa käytettäviin valaisin- ja valonohjausratkaisuihin ja mediateknologiaan. Opiskelija pitää oppimispäiväkirjaa omasta oppimis- ja suunnitteluprosessistaan kooten portfolion opintojakson tuloksista.
Suoritustavat
Monimuotototeutus sisältää lähi- ja etäopetusjaksoja, itsenäistä opiskelua, etäopiskelua verkkoympäristössä sekä yksilö- ja ryhmätehtäviä. Opintojen toteutuksessa hyödynnetään muun muassa Moodle-verkko-oppimisympäristöä ja Miro-virtuaalityöpöytää sekä opiskelijan omia henkilökohtaisia oppimisympäristöjä. Opintojakson suorittaminen edellyttää lähi- ja etäopetusjaksoille osallistumista ja kaikkien opintojaksoon liittyvien tehtävien ja portfolion palauttamista hyväksytysti sekä osallistumista valoteoksen suunnittelu- ja toteutusprosessiin. Opintojakson suoritus arvioidaan harjoitustöiden, osatehtävien ja portfolion perusteella.
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Käytettävä oppimateriaali ilmoitetaan opintojen alkaessa ja kuluessa.
Edeltävät opinnot
Ei vaatimuksia. Opintojakso kuuluu laajempaan Valaistussuunnittelun koulutus (60 op) -opintokokonaisuuteen.
Muuta huomioitavaa
Opintojakso on ESR-rahoitteiseen OSAaValo-hankkeeseen liittyvää täydennyskoulutusta, joka toteutetaan yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa. OSAaValo-hanke on Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) tukema ja sitä rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan ja Etelä-Savon ELY-keskukset.
Yhteyshenkilö
Miettinen Sirpa


4 JOH20SVYI Valo, ympäristö ja ihminen

Laajuus
10 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hahmottaa ja käsitteellistää erilaisia valon, ympäristön ja ihmisen välisiä vuorovaikutussuhteita, jotka tukevat valaistuksen suunnittelua. Opiskelija ymmärtää miten valaistus vaikuttaa luonnonympäristöön ja osaa analysoida ja arvottaa erilaisia valaistusratkaisuja valosaasteen ja häiriövalon estämisen näkökulmasta. Opiskelija osaa analysoida erilaisia rakennettuja ympäristöjä ja tuntee valaistustapoja, jotka soveltuvat eri aikakausien rakennustyyleihin. Opiskelija hahmottaa erilaisia näkökulmia, jotka tulee ottaa huomioon kun valaistusta suunnitellaan rakennustaiteellisesti merkittäviin kulttuuriympäristöihin. Opiskelija osaa visualisoida kuvankäsittelyohjelmalla julkisivuvalaistuksen konseptin. Opiskelija ymmärtää älykkään valaistuksenohjauksen vaikutuksen valaistuksen energiankulutukseen ja osaa tarkastella valaistusta laskennallisesti. Opiskelija osaa hahmottaa ja käsitteellistää valon ja valaistuksen vaikutuksia ihmisten kokemukseen kaupunkiympäristöistä sekä ymmärtää erilaisia vaikutuksia, joita valaistuksella on ihmisen kokemukseen, käyttäytymiseen ja fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin.
Keskeiset sisällöt
Opintojaksolla perehdytään monialaisesti valon, ympäristön ja ihmisen välisiä vuorovaikutussuhteita koskeviin peruskäsitteisiin, periaatteisiin ja teoriaan, joita reflektoidaan. Opintojaksolla analysoidaan valon ja valaistuksen vaikutuksia niin luonnonympäristöön kuin rakennettuun ympäristöön ja kaupunkitiloihin ja laaditaan kuvankäsittelyohjelmilla visualisoitu julkisivuvalaistussuunnitelma. Valaistusta kaupunkitiloissa lähestytään moniulotteisen valon kokemuksen kautta sekä teoreettisesti että käyttäjälähtöisen suunnittelun ja skenaariomenetelmän kautta. Valaistuksen ekologista toteutusta, joka ottaa huomioon valosaasteen ja energiankulutuksen vähentämisen, tarkastellaan periaatetasolla ja laskennallisesti älykkään ohjausteknologian näkökulmasta. Opiskelija pitää oppimispäiväkirjaa omasta oppimis- ja suunnitteluprosessistaan kooten portfolion opintojakson tuloksista.
Suoritustavat
Monimuotototeutus sisältää lähi- ja etäopetusjaksoja, itsenäistä opiskelua, etäopiskelua verkkoympäristössä sekä yksilö- ja ryhmätehtäviä. Opintojen toteutuksessa hyödynnetään muun muassa Moodle-verkko-oppimisympäristöä ja Miro-virtuaalityöpöytää sekä opiskelijan omia henkilökohtaisia oppimisympäristöjä. Suoritustavat Opintojakson suorittaminen edellyttää lähi- ja etäopetusjaksoille osallistumista ja kaikkien opintojaksoon liittyvien tehtävien ja portfolion palauttamista hyväksytysti. Opintojakson suoritus arvioidaan osatehtävien ja portfolion perusteella.
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Käytettävä oppimateriaali ilmoitetaan opintojen alkaessa ja kuluessa.
Edeltävät opinnot
Ei vaatimuksia. Opintojakso kuuluu laajempaan Valaistussuunnittelun koulutus (60 op) -opintokokonaisuuteen.
Muuta huomioitavaa
Opintojakso on ESR-rahoitteiseen OSAaValo-hankkeeseen liittyvää täydennyskoulutusta, joka toteutetaan yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa. OSAaValo-hanke on Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) tukema ja sitä rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan ja Etelä-Savon ELY-keskukset.
Yhteyshenkilö
Turpeinen Sari


4 JOH21KLUR Luonnonvalo ja rakentaminen

Laajuus
10 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää luonnonvalon luonteen ja merkityksen osana arkkitehtuuria ja rakentamista niin taiteellisen ilmaisun, tilojen viihtyisyyden ja käytettävyyden kuin energiatekniikan näkökulmasta. Opiskelija osaa tutkia ja analysoida rakennuksen sisätilaan syntyvän luonnonvaloympäristön ominaisuuksia ja ymmärtää erilaisten rakennuksen valoaukotuksen suunnitteluratkaisujen vaikutuksia lopputulokseen. Opiskelija osaa visualisoida ja tarkastella laskennallisesti luonnonvalon sisätiloihin synnyttämiä valaistusolosuhteita sekä tarkastella rakennuksen valoaukotuksen ja luonnonvalon säädön vaikutuksia energiankulutukseen. Opiskelija tuntee luonnonvaloon ja rakentamiseen liittyviä suunnitteluohjeistuksia ja standardeja.
Keskeiset sisällöt
Opintojaksolla perehdytään luonnonvalaistuksen (daylighting) suunnittelun peruskäsitteisiin, periaatteisiin ja teoriaan. Opintojakson kuluessa tutustutaan eri aikakausien arkkitehtuurissa ilmeneviin luonnonvalon ilmaisumuotoihin. Opintojaksolla analysoidaan olemassa olevien sisätilojen luonnonvalaistusta ja tutkitaan julkisivu- ja valoaukotuskonsepteja, joilla voidaan tuottaa erilaisia luonnonvaloympäristöjä. Opintojakson sisältöihin kuuluu työskentelyä valaistuslaskennan ja valaistuksen visualisoinnin ohjelmistojen avulla. Opiskelija pitää oppimispäiväkirjaa omasta oppimisprosessistaan kooten portfolion opintojakson tuloksista.
Suoritustavat
Monimuotototeutus sisältää lähi- ja etäopetusjaksoja, itsenäistä opiskelua, etäopiskelua verkkoympäristössä sekä yksilö- ja ryhmätehtäviä. Opintojen toteutuksessa hyödynnetään muun muassa Moodle-verkko-oppimisympäristöä ja Miro-virtuaalityöpöytää sekä opiskelijoiden henkilökohtaisia oppimisympäristöjä. Opintojakson suorittaminen edellyttää lähi- ja etäopetusjaksoille osallistumista ja kaikkien opintojaksoon liittyvien tehtävien ja portfolion palauttamista hyväksytysti. Opintojakson suoritus arvioidaan osatehtävien ja portfolion perusteella.
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Materiaali Käytettävä oppimateriaali ilmoitetaan opintojen alkaessa ja kuluessa.
Edeltävät opinnot
Ei vaatimuksia. Opintojakso kuuluu laajempaan Valaistussuunnittelun koulutus (60 op) -opintokokonaisuuteen.
Muuta huomioitavaa
Opintojakso on ESR-rahoitteiseen OSAaValo-hankkeeseen liittyvää täydennyskoulutusta, joka toteutetaan yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa. OSAaValo-hanke on Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) tukema ja sitä rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan ja Etelä-Savon ELY-keskukset.
Yhteyshenkilö
Repo Janne


4 JOH21KSIV Sisätilojen valaistus

Laajuus
10 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää arkkitehtuuri-valaistuksen periaatteet ja osaa laatia valaistussuunnitelman sisätilaan. Opiskelija osaa soveltaa koulutuksessa annettavaa teoriataustaa sisätilan valaistussuunnitelmaan sekä ottaa huomioon ympäristöjen käyttäjien ja toimintojen tarpeet ulkotilojen valaistussuunnitelmissa. Opiskelija ymmärtää valaistuksen suunnitteluprosessin vaiheet ja osaa laatia niihin liittyviä suunnitteludokumentteja. Opiskelija osaa laskennallisesti tarkastella erilaisiin ympäristöihin ja käyttötilanteisiin sopivia valaistusvoimakkuustasoja ja tuntee sisävalaistukseen liittyviä valaistusstandardeja. Lisäksi opiskelija ymmärtää valaistukseen liittyvän sähkösuunnittelun sekä rakennusteknisten järjestelmien keskeisiä periaatteita. Opiskelija osaa visualisoida valaistuksen vaikutuksia tilassa ja suhteessa materiaaleihin hyödyntäen visuaalista esittämistä ja mallinnusohjelmia. Opiskelija tuntee sisätiloissa käytettäviä valaisintyyppejä ja niiden älykkäitä ohjaustapoja sekä ymmärtää, millä tavalla valonlähteiden ja valaisimien ominaisuudet vaikuttavat lopulliseen valaistusratkaisuun. Opiskelija osaa soveltaa konseptitasolla uutta valaistusteknologiaa, valaistuksen ohjausta ja älykkäitä valaistusratkaisuja. Opiskelija osaa hahmottaa sisätilojen valaistukseen liittyviä ekologisia ja taloudellisia lainalaisuuksia.
Keskeiset sisällöt
Opintojaksolla perehdytään arkkitehtuurivalaistuksen ja sisätilojen valaistuksen suunnittelun peruskäsitteisiin, periaatteisiin ja teoriaan. Opintojaksolla analysoidaan olemassaolevien sisätilojen valaistusta ja laaditaan harjoitustyönä tietokoneavusteisesti havainnollistettu valaistussuunnitelma rakennuksen sisätiloihin. Opintojaksolla tutustutaan käyttäjälähtöiseen suunnitteluun ja skenaariosuunnittelumenetelmään sekä erilaisiin valaisin- ja valonohjausratkaisuihin. Opintojakson sisältöihin kuuluu työskentelyä valaistuslaskennan ja valaistuksen visualisoinnin ohjelmistojen avulla. Opiskelija pitää oppimispäiväkirjaa omasta oppimis- ja suunnitteluprosessistaan kooten portfolion opintojakson tuloksista.
Suoritustavat
Monimuotototeutus sisältää lähi- ja etäopetusjaksoja, itsenäistä opiskelua, etäopiskelua verkkoympäristössä sekä yksilö- ja ryhmätehtäviä. Opintojen toteutuksessa hyödynnetään muun muassa Moodle-verkko-oppimisympäristöä ja Miro-virtuaalityöpöytää sekä opiskelijan omia henkilökohtaisia oppimisympäristöjä. Opintojakson suorittaminen edellyttää lähi- ja etäopetusjaksoille osallistumista ja kaikkien opintojaksoon liittyvien tehtävien sekä suunnitteluharjoitustyön ja portfolio palauttamista hyväksytysti. Opintojakson suoritus arvioidaan harjoitustyön, osatehtävien ja portfolion perusteella.
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Opiskelumateriaali ilmoitetaan opintojen alkaessa ja kuluessa.
Edeltävät opinnot
Ei vaatimuksia. Opintojakso kuuluu laajempaan Valaistussuunnittelun koulutus (60 op) -opintokokonaisuuteen.
Muuta huomioitavaa
Koulutus on osa Oulun yliopiston ja Savonia-ammattikorkeakoulun OSAaValo - Valaistusosaaminen pohjoisen vetovoimana -hanketta. Hanke on Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) tukema ja sitä rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan ja Etelä-Savon ELY-keskukset.
Yhteyshenkilö
Nevalainen Heikki


4 JOH21KVI Valo ja ihminen

Laajuus
10 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hahmottaa sekä käsitteellistää erilaisia valon ja ihmisen välisiä vuorovaikutussuhteita, jotka tukevat valaistuksen suunnittelua. Opiskelija ymmärtää miten valaistus vaikuttaa ihmisen kokemukseen ja hyvinvointiin sekä osaa analysoida ja arvottaa erilaisia valaistusratkaisuja tästä näkökulmasta. Opiskelija osaa analysoida erilaisia sisätiloja ja niiden valaistusratkaisuja sekä tuntee valaistustapoja, jotka soveltuvat erilaisten toimintojen ja käyttäjien tarpeisiin. Opiskelija osaa selvittää ja analysoida käyttäjien kokemuksia valaistusratkaisuista. Opiskelija ymmärtää älykkään valaistuksen-ohjauksen vaikutustapoja valaistuksen käyttäjäkokemukseen ja hyvinvointiin. Opiskelija osaa hahmottaa ja käsitteellistää valon ja valaistuksen vaikutuksia ihmisten kokemukseen sisätiloista ja arkkitehtuurista.
Keskeiset sisällöt
Opintojaksolla perehdytään monialaisesti valon ja ihmisen välisiä vuorovaikutussuhteita koskeviin peruskäsitteisiin, periaatteisiin ja teoriaan, joita reflektoidaan. Opintojaksolla analysoidaan valon ja valaistuksen vaikutuksia sisätiloihin ja kokemukseen ja suoritetaan käyttäjätutkimus. Valaistusta sisätiloissa ja arkkitehtuurissa lähestytään moniulotteisen valon kokemuksen kautta sekä teoreettisesti että käyttäjälähtöisen suunnittelun ja skenaariomenetelmän kautta. Valaistuksen vaikutuksia hyvinvointiin ja kokemukseen tarkastellaan periaatetasolla älykkään ohjausteknologian näkökulmasta. Opiskelija pitää oppimispäiväkirjaa omasta oppimis- ja suunnitteluprosessistaan kooten portfolion opintojakson tuloksista.
Suoritustavat
Monimuotototeutus sisältää lähi- ja etäopetusjaksoja, itsenäistä opiskelua, etäopiskelua verkkoympäristössä sekä yksilö- ja ryhmätehtäviä. Opintojen toteutuksessa hyödynnetään muun muassa Moodle-verkko-oppimisympäristöä ja Miro-virtuaalityöpöytää sekä opiskelijan omia henkilökohtaisia oppimisympäristöjä. Opintojakson suorittaminen edellyttää lähi- ja etäopetusjaksoille osallistumista ja kaikkien opintojaksoon liittyvien tehtävien ja portfolion palauttamista hyväksytysti. Opintojakson suoritus arvioidaan osatehtävien ja portfolion perusteella.
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Käytettävä oppimateriaali ilmoitetaan opintojen alkaessa ja kuluessa.
Edeltävät opinnot
Ei vaatimuksia. Opintojakso kuuluu laajempaan Valaistussuunnittelun koulutus (60 op) -opintokokonaisuuteen.
Muuta huomioitavaa
Opintojakso on ESR-rahoitteiseen OSAaValo-hankkeeseen liittyvää täydennyskoulutusta, joka toteutetaan yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa. OSAaValo-hanke on Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) tukema ja sitä rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan ja Etelä-Savon ELY-keskukset.
Yhteyshenkilö
Nevalainen Heikki


Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.