Infektioiden torjunta ja hygieniaosaaminen

#savoniaAMK

Erikoistumiskoulutus 30 op

Koulutuksen laajuus: 30 op
Koulutuksen hinta: 1500 € 
Haku koulutukseen: 1.10.–15.11.2020
Koulutuksen ajankohta: 18.1.2021–8.12.2021

Millaista on sinun infektioiden torjunta ja hygieniaosaaminen? Tarvitsetko osaamisen päivittämistä ja uutta tietoa infektioiden torjunnasta? Erikoistumiskoulutus on suunniteltu korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi ja jo työelämässä toimiville.

Erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on päivittää ja syventää  osaamista hoitoon liittyvien infektioiden ehkäisyssä ja hallinnassa. Koulutus perustuu ECDC:n ohjeistukseen (ECDC 2013 Core competencies for infection control and hospital hygiene professionals in the European Union). Lisäksi tavoitteena on oppia luomaan infektioiden torjuntaan näyttöön perustuvia ohjeita, soveltaa niitä käytäntöön sekä arvioida toiminnan vaikuttavuutta.

Kohderyhmä

Työelämässä toimiville, korkeakoulututkinnon (amk) suorittaneille sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, kätilöille, suuhygienisteille ja ensihoitajille tai vastaavan opistotason tutkinnon suorittaneille. Hygieniahoitajan pätevyyttä voi hakea tietyin edellytyksin Suomen infektioidentorjuntayhdistykseltä.

Tavoitteet

Koulutuksen osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelija:

 • hallitsee oman asiantuntijuusalueen edellyttämät näyttöön perustuvat, laaja-alaiset ja edistyneet monitieteelliset kliiniset tiedot ja taidot
 • toimii itsenäisesti kliinisen hoitotyön erityisosaajana eri toimintaympäristöissä ja moniammatillisissa verkostoissa
 • hallitsee valmentavan työskentelyotteen mukaiset ohjausmenetelmät ja -välineet sekä viestinnän uudistuvissa toimintaympäristöissä
 • osaa tuottaa yksikön/ organisaation tarpeen mukaisesti ohjausmateriaalia ja erilaisia digitaalisia välineitä hyödyntäen sekä hallitsee tavoitteellisen ja arvioivan dokumentoinnin
 • arvioi ja kehittää toimintaansa, vahvistaa oman alansa tietoja ja käytäntöjä sekä edistää ja kouluttaa työyhteisönsä osaamista
 • osallistuu infektiotorjuntatapojen ja hoito- ja palveluketjujen kehitys- ja uudistamistyöhön

Sisältö

Infektioiden torjunta ja hygieniaosaamisen –erikoistumiskoulutus koostuu kolmesta toisiaan täydentävästä osiosta.

 • Orientaatio opintoihin 2 op
 • Infektioihin liittyvä lainsäädäntö ja ohjeistus 3 op
 • Hoitoon liittyvät keskeiset infektiot, niiden torjunta ja hoito 10 op
 • Aseptiikka ja sen merkitys 10 op
 • Syventävät opinnot: työyhteisöön tehtävä kehittämistyö 5 op

Opetussuunnitelma verkossa >>

Toteutus

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon sisältyy lähiopetuspäiviä, etätyöskentelyä, vertaisryhmätyöskentelyä ja yksilöohjausta. Oppimistehtävät integroituvat työelämään ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen.

Ajankohta

18.1.2021–8.12.2021, jonka aikana lähipäivä 14 kpl ma/ti.

 • Lähipäivät keväällä 2021: 18.–19.1., 22.–23.2., 12.–13.4. ja 31.5.–1.6. 
 • Lähipäivät syksyllä 2021: 6.–7.9., 1.–2.11. ja 7.–8.12.

Hinta

1500 € / osallistuja. Laskutus kahdessa erässä.

Hakeminen 

Koulutukseen haetaan sähköisellä hakulomakkeella 1.10.–15.11.2020 välisenä aikana. Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävän perusteella. Ennakkotehtävä liitetään hakulomakkeelle hakuajan puitteissa. Hakemusta ilman ennakkotehtävää ei huomioida.

Hakijoille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse 30.11.2020 mennessä. Valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa koulutuspaikka 7.12.2020 mennessä. Tämän jälkeen osallistuminen on sitova. Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koulutuksen hinta kokonaisuudessaan, myös sairastapauksissa. 

Lisätiedot

Heli Jyrkinen 044 785 6679 tai heli.jyrkinen@savonia.fi
Tiina Mäkeläinen 044 785 6680 tai tiina.makelainen@savonia.fi