Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus

#savoniaAMK

Erikoistumiskoulutus 30 op

Koulutuksen laajuus: 30 op
Koulutuksen hinta: 1500€ (alv 0%)
Haku koulutukseen: 15.3. – 5.4.2021
Koulutuksen ajankohta: syyskuu 2021 – toukokuu 2022

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus laajentaa ja syventää sosiaali- ja terveysalan ammatillista osaamista siten, että koulutuksen suorittaneilla on vahva ammatillinen osaaminen asiakas- ja palveluohjauksen asiakastyöhön, palvelujen ja palveluketjujen kehittämiseen sekä palveluinnovaatioiden rakentamiseen. Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksen suorittanut henkilö voi toimia vaativissa palveluohjauksen ja palveluiden yhteensovittamisen tehtävissä muun muassa palveluohjaajana, case managerina ja palveluiden integroijana.

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksen on suunnitellut kaksikymmentäyksi ammattikorkeakoulua yhdessä ja ne tekevät yhteistyötä myös koulutuksen toteutuksessa.

Kohderyhmä

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnon tai AMK-tutkintoja edeltäneen opistoasteen tutkinnon suorittaneille.

Tavoitteet ja sisällöt

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksessa (30 opintopistettä) on kuusi opintojaksoa. Opintojaksot ovat viiden opintopisteen laajuisia. Opintojaksoittain on määritelty osaamistavoitteet, jotka huomioon ottaen erikoistuja laajentaa ja syventää ammatillista osaamistaan.

Katso opetussuunnitelma >>

Asiakas- ja palveluohjauksen lähtökohdat (5 op)

Osallistuja

 • osaa toimia sosiaali- ja terveysalan arvojen ja eettisten ohjeiden mukaan ja edistää hyvinvointia ja terveyttä sekä sosiaalisten oikeuksien toteutumista asiakas- ja palveluohjauksessa
 • osaa soveltaa asiakas- ja palveluohjauksen teoriaa ja tutkimustietoa työnsä suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
 • hallitsee sosiaaliturvaohjauksen, lainsäädännön ja palvelujärjestelmän edellytykset ja vaatimukset työssään
 • osaa jäsentää palvelujen tuottamisen lähtökohdat ja arvioida palvelujen soveltuvuutta asiakkaan tarpeisiin.

Palvelutarpeiden arviointi ja työkäytännöt (5 op)

Osallistuja

 • osaa arvioida yhdessä asiakkaan kanssa palvelujen ja tuen tarpeet kokonaisvaltaisesti huomioiden asiakkaan hyvinvoinnin ja terveyden, elinolosuhteet, elämänkulun, toiminta- ja työkyvyn sekä voimavarat ja suunnitella niiden pohjalta asiakkaan tarpeisiin soveltuvia palveluita
 • osaa toteuttaa, koordinoida, dokumentoida ja arvioida asiakas- ja palveluohjausprosessin
 • hallitsee asiakas- ja palveluohjauksen käytäntöjä ja menetelmiä asiakastyön muuttuvissa tilanteissa
 • osaa vahvistaa asiakkaan sekä hänen perheensä ja lähipiirinsä osallisuutta asiakas- ja palveluohjausprosessissa.

Moniammatillisen yhteistyön asiantuntijuus (5 op)

Osallistuja

 • osaa suunnitella palvelujärjestelmästä (julkinen, yksityinen ja kolmas sektori) asiakkaan avun ja tuen tarpeisiin toimivan verkoston
 • osaa toimia monialaisissa ja -ammatillisissa verkostoissa asiakkaan tarpeisiin vastaamiseksi
 • osaa toimia vastuullisesti monialaisen ja -ammatillisen tiimin jäsenenä ja johtaa monialaista ja -ammatillista tiimiä
 • osaa toimia vastuullisesti ja eettisesti palvelujen yhdyspinnoilla ja palvelujen integroinnissa sekä muotoilussa suhteessa asiakkaisiin, palvelujen tuottajiin ja palvelun järjestäjiin.

Vuorovaikutus ja osallisuus moniammatillisessa asiakastyössä (5 op)

Osallistuja

 • osaa toimia vastavuoroisessa ja dialogisessa vuorovaikutussuhteessa
 • osaa soveltaa vuorovaikutuksen tietoperustaa asiakas – ja palveluohjauksen eri rooleissa
 • osaa käyttää digitaalisia palveluja ja ohjata asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä
 • osaa hyödyntää digitaalisia välineitä ja robotologiaa asiakas- ja palveluohjauksessa ja edistää niiden kehittämistä monialaisessa ja -ammatillisessa yhteistyössä.

Sosiaalisesti ja eettisesti kestävä asiakas- ja palveluohjaus (5 op)

Osallistuja

 • osaa ohjauksen ja viestinnän etiikan sekä työtavat ja niiden kehittämisen monimuotoisina ja moniviestimin eri toimintaympäristöissä
 • osaa sosiaalisen sekä muun kestävän kehityksen mukaiset työtavat, niiden vahvistamisen ja edelleen kehittämisen asiakas- ja palveluohjausprosessin eri vaiheissa
 • osaa viestiä palveluista asiakkaalle ja yhteistyökumppaneille
  osaa viestiä omasta ammatillisesta osaamisestaan ja asiakas- ja palveluohjauksesta eri viestimissä ja medioissa.

Kehittävä ja vaikuttava asiakas- ja palveluohjaus (5 op)

Osallistuja

 • osaa hyödyntää asiakas- ja palveluohjauksessa ja päätöksenteossa tutkimustietoa
 • tunnistaa asiakas- ja palveluohjauksen kehittämishaasteita ja osaa tehdä kehittämisaloitteita omassa työyhteisössä ja yhteistyöryhmissä
 • osaa käyttää tutkimus- ja kehittämismenetelmiä sekä asiakaskokemusta ja uudistaa sosiaali- ja terveysalan palveluita ja työkäytäntöjä asiakaslähtöisesti
 • osaa arvioida oman toiminnan ja palvelujen taloudellisuutta, laatua, tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta ja arvioinnin perusteella kehittää palveluita ja työkäytäntöjä
 • osaa arvioida ja kehittää asiakas- ja palveluohjauksen ammatillista osaamistaan ja asiantuntijuuttaan

Toteutus

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus on laajuudeltaan 30 opintopistettä, mikä tarkoittaa laskennallisesti noin 810 tuntia työtä.

Erikoistumiskoulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena. Lähityöskentelypäivien lisäksi on itsenäistä, ohjattua opiskelua. Erikoistumiskoulutuksessa käytetään verkko-oppimisympäristöä (MoodleRooms).

Erikoistumiskoulutuksessa tehdään kirjallisia oppimistehtäviä ja kehittämiskokeilu. Oppimistehtävien avulla ammatillisen osaamisen kehittymisestä saadaan jatkuvaa tietoa ja erikoistuja saa jatkuvaa palautetta omasta edistymisestään.

Aikataulu

Koulutus syyskuussa 2021 – ja loppuu toukokuu 2022. Tarkemmat päivät ilmoitetaan tällä sivulla myöhemmin.
Lähityöskentelypäiviä on koulutuksen aikana yhteensä 11 ja etäohjauksia viisi.  
Lähityöskentelypäivät ovat arkipäivisin klo 8:30–16 ja etäohjaukset klo 16:30–18.

Paikkakunnat

Savonia-ammattikorkeakoulu toteuttaa koulutuksen Kuopiossa.

Hinta

Erikoistumiskoulutuksen hinta on 1500€ (alv 0%)

Hakeminen

Haku erikoistumiskoulutukseen on 15.3. – 5.4.2021 täyttämällä sähköinen hakulomake.

Hakijan tulee liittää hakulomakkeelle kopiot tutkinto- ja työtodistuksista, CV sekä motivaatiokirje.

Hakijan tulee kertoa motivaatiokirjeessä:
1. Miksi haet Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutukseen
2. Millaista asiakas- ja palveluohjauksen osaamista tarvitset tulevaisuudessa
3. Miten voit työssäsi ja/tai työuralla hyödyntää Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksessa hankittua osaamista
4. Opiskelun, työelämän ja muun elämän yhteensovittamisen mahdollisuuksista ja haasteista

Motivaatiokirjeen laajuus enintään 2 tekstisivua.

– Opiskelijavalintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 16.4.
– Opiskelupaikan vastaanotto 23.4. mennessä.

Lisätietoja

Marjo Heikkinen
Lehtori
Sosiaali- ja terveysala
Savonia-ammattikorkeakoulu
044 785 6549
marjo.heikkinen@savonia.fi

Tuija Pakarinen
Lehtori
Sosiaali- ja terveysala
Savonia-ammattikorkeakoulu
044 785 6417
tuija.pakarinen@savonia.fi