Hankelistaus

#savoniaAMK

Hankkeen tiedot

Nimi45122 Uudo/Laurea/Erko/OKM
Aloituspäivä1.3.2021
Lopetuspäivä30.9.2023
www-sivut-
TilaKäynnissä
YhteyshenkilöAnna-Leena Ruotsalainen
KuvausHanke vastaa COVID-19-epidemian tuoman yhteiskunnallisen tilanteen vaatimuksiin: 1. Tuottamalla soten tiedonhallintaan, digitaalisiin palveluihin ja palvelumuotoiluun erikoistumiskoulutuksen (erko), jonka osallistujilla on AMK-tutkinto ja jotka voivat olla taustoiltaan monialaisia. Erkolla saavutetaan uudenlaista työelämässä tarvittavaa monialaista osaamista ajankohtaiseen soten palvelurakenneuudistamiseen.
2. Levittämällä yhteistyökumppaniorganisaatioihin erkon kehittämistehtävien avulla sosiaali- ja terveydenhuollon
tiedonhallintaan, digitaalisiin palveluihin ja palvelumuotoiluun liittyvää osaamista sekä lisäämällä työyhteisöjen tietoisuutta avoimista olemassa olevista oppimateriaaleista. Samalla sotedigi-osaamisen kehittyminen mahdollistuu myös työyhteisön jäsenillä, jotka eivät osallistu erkoon.
3. Edistämällä työyhteisöjen henkilöstön sotedigi-osaamisen tunnistamista ja tunnustamista kehittämällä
osaamismerkkijärjestelmä osaamisen johtamisen tueksi.
KehittämistarveCOVID-19-epidemia on vaatinut sote-organisaatioita järjestämään nopeasti uudelleen toimintojaan. Koska etäpalveluiksi muuttamisen mahdollisuudet vaihtelivat aloittain paljon, oli tarpeen siirtää henkilöstöä tehtäviin, jotka ruuhkautuivat. Uusien työtapojen omaksuminen ja perinteisten lähikontaktien muuttuminen etäpalveluiksi on vaatinut henkilöstöltä uusia toimintatapoja ja osaamista. (Rissanen et al. 2020) Digitalisaatio muuttaa soten työkäytäntöjä oleellisesti. OKM:n ja OECD:n raporttien mukaan digitaalisen osaamisen ja jatkuvan oppimisen tarve lisääntyy kaikilla aloilla. Myös digitaalisten palveluiden kehittämisosaaminen tuo mahdollisuuksia soten digitalisaation vahvistamiseen. Hankkeessa mahdollistetaan:
- osaamisen päivittäminen työn digitalisaation mukaisiin osaamisvaatimuksiin sote-alalla
- työttömänä olevien tutkinnon omaavien sote-alan osaajien työhön paluu sekä
- muiden alojen, kuten muotoilu- ja kaupallisen alan digitalisaatio-osaajien hakeutuminen sote-alalle
ToimenpiteetUUDO-hankkeessa tuotetaan sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisesti hyödynnettävä erikoistumiskoulutus: Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä - 30 op. (275 opiskelijaa) ja avoin 24/7 opiskeltava MOOC-kokonaisuus soten digitaalisten palvelujen käyttämiseen ja kehittämiseen liittyvästä osaamisesta 14 amk:n toiminta-alueilla. Koulutusta toteutetaan myös ruotsin ja englannin kielellä. Lisäksi koulutuksen mikro-osaamisalueista tuotetaan osaamismerkkejä.

UUDO-hankkeen 14 amk:in konsortio rakentuu SotePeda 24/7 -hankkeen (2018-2020) partnereiden yhteistyölle.
Hankkeessa on määritetty 12 osaamisalueen mukaisesti sotedigiosaamista, joiden perusteella UUDO-hankkeessa
toteutetaan ”Monialainen osaaminen soten digitalisaatiossa” erikoistumiskoulutus (30 op). UUDO-hankkeessa
hyödynnetään myös konsortion aikaisemmin tuottamaa avointa oppimateriaalia, jota muokataan erkoon. Lisäksi
hyödynnetään MOOC-opintojaksoja sekä erko-koulutuksen osana että avoimen amk:n opintoina yhteistyökumppaneille. Koulutuksen laaja toteuttajaverkosto pystyy toteuttamaan koulutusta valtakunnallisesti, samalla huomioiden alueelliset erityispiirteet. Erikoistumiskoulutuksen opetussuunnitelmasta työstetään konsortion yhteistyönä toteutussuunnitelma, jonka tavoitteena on mahdollistaa joustavat opinnot, etänä tai hybridinä, eri aloilta ja eri työllisyystilanteesta tuleville opiskelijoille.
Opetussuunnitelma muodostuu mm. seuraavista sisältöalueista: Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköiset palvelut,
tiedonhallinta, palvelumuotoilu ja opiskelijan tarpeista lähtöisin olevat vapaavalintaiset sisällöt ja työelämälähtöinen
kehittämistehtävä. Koulutusorganisaatiot tarjoavat opiskelijoille ohjausta ja tukea sopivien sisältöjen suunnittelussa.
Henkilökohtainen HOPS-suunnitelma tehdään yhteistyössä opiskelijan ja korkeakoulujen tukipalvelujen kanssa. Työttömille opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus opiskella kuudessa kuukaudessa. Lisäksi opiskelijan ja työelämän kanssa sovitaan yhdessä työelämään integroituvista kehittämistehtävistä. Opiskelijoita tuetaan myös yrittäjyyspolulle eri amk:ien yrittäjyyspalvelujen mukaisesti.
TuloksetSoten digitalisaatioon liittyviä avoimen amk:in on suoritettu 1500 op. Kehittämistehtävien ympärille muodostuneissa yhteisöissä eri toimijat on arvioineet osaamistaan ja suorittaneet osaamismerkkejä 1500 kpl. Kehittämistöiden (275) tuloksena soten digitaalisia palveluita on kehitetty palvelumuotoillen. Erkon uudelleenkoulutus on luonut alan vaihtajille 20 uutta työpaikkaa. Erikoistumiskoulutuksenluoma verkostoyhteistyö ja avoin oppimisympäristö on vahvistunut mahdollistaen jatkuvan oppimisen työttömille ja työnohella opiskeleville tasaveroisesti ajasta ja paikasta riippumatta. Itsearviointi tukee osaamisen vahvistumista.

Hanke tuottaa erkon 30op, jossa opiskelijalähtöisesti ja joustavasti vahvistetaan sotedigi- ja palvelumuotoiluosaamista, jonka puute on korostunut epidemian aikana, kun digitaalisten palvelujen käyttöaste on laajentunut . Kehittämistehtävien myötä mahdollistuu soten digitaalisten palvelujen toimeenpanon vahvistuminen eri alueilla. Erkon tarjoaman osaamisen kautta vahvistuu uutta urapolkua etsivien ammattilaisten soten digi- ja palvelumuotoilun osaaminen. Opiskelijat voivat työllistyä julkiselle sektorille, yrityksiin tai luoda uran yrittäjinä lisäten näin hyvinvoinnin ja talouden vahvistumista. Verkko-opinnot edistävät kestävää kehitystä ja ovat kustannustehokkaita, koska ne järjestetään aiemmin luodussa verkostossa, jossa käytetään sen tuottamia avoimia oppimateriaaleja. Osaamismerkit mahdollistavat työnantajille uudenlaisten osaajienlöytymisen. Erko-opinnoilla ja osaamismerkeillä luodaan uudenlaista osaamista, lisätään korkeakoulutuksen määriä ja kehitetään jatkuvan oppimisen polkuja.
KumppanitHankkeessa toimitaan alueellisesti ja kansallisella tasolla. 14 korkeakoulua toteuttaa erikoistumiskoulutuksen (erko) sekä mahdollistaa alueellisen soten digitaalisten palveluiden kehittämisen ja niiden toimeenpanon erko-opiskelijoiden kehittämistöiden avulla. Kehittämistöiden ympärille muodostuu kehittämisyhteisöjä, joihin kuuluu työyhteisöjen edustajia, esimiehiä ja työntekijöitä sekä asiakkaita, jotka käyttävät palveluita. Yhteistyökumppanit luovat kehittämistehtävien toimintaympäristön. Amk:t mahdollistavat avoimen amk:n soten digitalisaatioon ja palvelujen kehittämiseen liittyvien opintojen kautta myös muille kehittämisyhteisöjen jäsenille osaamisen vahvistamisen soten digitaalisten palvelujen kehittämisessä. Tämä lisää hankkeen vaikuttavuutta osaamisen vahvistamisessa eri alueilla. Hankkeessa luodaan verkosto monialaisille toimijoille, opiskelijoille, kehittämistyöyhteisöille ja muille yhteistyökumppaneille, mikä mahdollistaa valtakunnallisen ideoinnin, tiedon jakamisen ja verkostoitumisen soten digitalisaation ja sen palveluiden kehittämisen ympärille yhteisen ymmärryksen luomiseksi. Hankeverkoston amk:t vahvistavat myös alueellisia yhteistyöverkostoja paikallisten yksityisten ja julkisten työnantajien ja muiden yhteistyöverkostojen kanssa. Hankkeen yhteistyökumppanit ovat sitoutuneet erikoistumiskoulutuksen sopimuksen yhteydessä keväällä 2020 toimimaan erikoistumiskoulutuksen
työelämäverkostossa ja edistämään omasta roolistaan käsin erikoistumiskoulutuksen verkoston mahdollisuuksia luoda innostavia oppimisympäristöjä. Kevään sopimuksesta Xamk ja Karelia eivät hankeruuhkan takia lähteneet tähän hakuun. Kunta-alan sote-työnantajat, alan yritykset ja hybridiorganisaatiot esim. potilasjärjestöt tarjoavat erkon opiskelijoille kehittämistehtävien toteuttamisympäristön lisäksi mahdollisia työpaikkoja. Kansalliset SoteDigi Oy ja Terveyskylä ovat sitoutuneet ohjausryhmätyöskentelyyn. Yhteiskunnallisessa keskustelussa ja viestinnässä yhteistyökumppanina on TEHY ry.

Kohderyhmänä ovat soten digitaalisten palveluiden käyttämis- ja kehittämisosaamista tarvitsevat ammattilaiset, jotka ovat
1) työelämässä olevat sote-alan koulutuksen omaavat ammattilaiset (esim. sairaanhoitajat, sosionomit, fysioterapeutit jne.) sekä 2) muiden alojen, esim. muotoilun tai liike-elämän ammattilaiset, jotka työskentelevät sote-alalla, 3) edellä mainittujen ammattiryhmien työttömät työnhakijat tai 4) työttömyysuhan alla olevat työntekijät ja henkilöt, jotka miettivät alan vaihtoa.
RahoittajaOpetus ja kulttuuriministeriö