RDI projects

#savoniaAMK

Project Information
NameContinuing education for social and health care professionals - the Road Map for Life Long Learning
Start1.9.2019
End31.12.2021
Website-
StatusEnded
ContactPäivi Tikkanen
DescriptionThe project responds to the challenges in social and healthcare by developing new competencies for healthcare professionals. The clients’ needs and expectations have changed considerably during the last decade. The driving forces for the need for healthcare professionals’ new competencies and education are digitalization, limited economical resources and focus on the clients’ self-management of health and wellbeing. The project is based on the results of another national project administered by the Finnish Ministry of Social Affairs and Health and the Ministry of Education and Culture. The project published an interim report on the changing competencies required of social and healthcare professionals in the working life. Related to this national project, the results of another national study focused on deepening and diversifying the knowledge base on the future learning needs of social and healthcare professionals (Kangasniemi et al. 2018) highlighted the need for updating core competencies, but also emphasized the generic learning needs, such as competencies in customer relations, service development, as well as change management related to employment and collaboration.

This project aims at developing model and web-based tools to for evaluating generic professional competencies in the social and healthcare sector. The project also collects the e-learning modules that have been developed in various higher education institutions (academic universities and universities of applied sciences) in Finland to meet the generic competencies to be required in the future. The innovative aspect of the project is to clarify the case management competencies related to social and healthcare professionals’ roles and tasks in the near future. The project also develops a model for planning, implementing, and evaluating of the continuing education programs for social and healthcare professionals in close collaboration with representatives of the working life. In addition, the national roadmap for continuing education facilitates the evaluation of the professional competencies of individual social and healthcare professionals as well as in those of the entire work unit and guides the professionals to select education that meets the required competencies in the future.

Savonia University of Applied Sciences coordinates the project. The project consortium includes 14 Universities of Applied Sciences and one academic university, the University of Eastern Finland. The project personnel collaborates closely with representatives of the working life, and over 30 organizations are participating in the project activities. The steering group for the project consists of representatives from practice, research, and education as well as trade unions and clients.
PartnersSavonia-ammattikorkeakoulu hallinnoi ja koordinoi hanketta.
Toteuttajakumppaneita ovat:
Diakonia-ammattikorkeakoulu oy
Hämeen ammattikorkeakoulu oy
Itä-Suomen yliopisto
Jyväskylän ammattikorkeakoulu oy
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu oy
Kajaanin ammattikorkeakoulu oy
Lapin ammattikorkeakoulu
Laurea-ammattikorkeakoulu
Metropolia ammattikorkeakoulu oy
Satakunnan ammattikorkeakoulu oy
Tampereen ammattikorkeakoulu oy
Turun ammattikorkeakoulu oyj
Oy Vaasan ammattikorkeakoulu
Yskeshögskolan Arcada Ab
Ab Yrkehögskolan Novia

Hankkeeseen osallistuu työelämäkumppaneita eri sote-organisaatioista.

Kohderyhmät (varsinaiset):
- työelämässä jo toimivat, korkeakoulututkinnon suorittaneet, osaamisen päivittämistä tarvitsevat sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset (amk ja YAMK suorittaneet bioanalyytikot, fysioterapeutit, ensihoitajat, kuntoutuksen ohjaajat, kätilöt, röntgenhoitajat, sairaanhoitajat, sosionomit, suuhygienistit terveydenhoitajat, toimintaterapeutit jne., sekä yliopistotutkinnon suorittaneet sote-alan ammattilaiset kuten sosiaalityöntekijät, lääkärit, ravitsemusterapeutit, puheterapeutit)
- työelämässä sote palveluja tarjoavat organisaatiot: julkiset ja kolmas sektori henkilöstönsä osaamisen kehittämisessä
- sote-alan koulutusta järjestävät ammattikorkeakoulut ja yliopistot ja niiden opetus ja TKI henkilökunta
- EU:n ulkopuolella sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnon suorittaneet sekä työelämään pitkän poissaolon jälkeen palaavat suomalaiset rekisteröidyt sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset.

Kohderyhmät (välilliset):
- työelämässä jo toimivat, muun kuin korkeakoulututkinnon suorittaneet sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, jotka tarvitsevat osaamisensa päivittämistä
- sote asiakkaat, jotka saavat parempaa ohjausta ja palvelua OpenSOTEstudies opinnoilla osaamistaan täydentäneiltä ammattilaisilta
- sote-alan korkeakouluopiskelijat
- muissa kuin korkeakoulujen sosiaali- ja terveysalan koulutusohjelmissa opiskelevat, jotka tarvitsevat sote alan osaamisen päivittämistä
- muiden kuin korkeakoulujen sosiaali- ja terveysalan opettajat ja -tutkinto-ohjelmat, joilla on tarvetta sote- alan
osaamisen vahvistamiseen.
- työelämässä sote palveluja tarjoavat yksityiset organisaatiot
Funded byESR Flat Rate 2014-2020