Ihmiset ovat asettaneet kämmenensä päällekkäin ja hymyilevät kameralle.

Savonia-artikkeli: Aamu- ja iltapäivätoiminta turvaamassa lasten hyvinvointia Jyväskylässä

#SavoniaAMK
#SavoniaUAS

Aamu- ja iltapäivätoiminnalla tarkoitetaan perusopetuslain mukaista perusopetuksen oppilaille suunnattua ohjattua toimintaa, jonka kokonaisuudesta kunta vastaa (Opetushallitus 2011, 9). Jyväskylässä toimintaa kutsutaan Jälkkäriksi ja toimintaa järjestetään sekä perusopetuksen omana toimintana että palveluntuottajien toimesta.

Lasten hyvinvointi on erittäin ajankohtainen aihe niin kuntatasolla, valtakunnallisesti kuin globaalistikin. Aamu- ja iltapäivätoimintaa on kehitetty Jyväskylässä monipuolisesti jo vuodesta 1998, jolloin toiminta käynnistyi. Olen saanut olla palveluntuottajan edustajana mukana Jälkkärin kehittämistyössä jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Hyvinvoinnin kokonaisuus aamu- ja iltapäivätoiminnasta läpileikkaavasti kuitenkin vielä puuttui. Tämä innosti itseäni tekemään opinnäytetyönä kehittämissuunnitelman Jyväskylän kaupungille, yhdessä pitkäaikaisen kollegani kanssa.

Laatimamme kehittämissuunnitelman kokonaisuus sisältää palvelulupauksen, ohjaajien oppaan, perehdytyskansion ja kunnan toimintasuunnitelman päivityksen sekä vastuuohjaajien hyvinvointiaamut. Vuorovaikutteinen työskentely hyvinvointiaamuissa ohjaajien kanssa oli myös oman oppimisprosessini kannalta mielekästä ja oivaltavaa.

Viimeaikaisten globaalien tapahtumien, kuten koronapandemian ja Ukrainan sodan vaikutukset ovat lisänneet entisestään huolta lasten hyvinvoinnista. Tämän vuoksi on ensiarvoisen tärkeää kiinnittää huomiota keinoihin lasten hyvinvoinnin lisäämiseksi. Aamu- ja iltapäivätoiminta vastaa omalta osaltaan tähän haasteeseen. Aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet (Opetushallitus 2011, 6) korostavat toiminnan merkitystä lasten yksinäisen ajan vähentämisessä ja kiireetöntä yhdessäoloa turvallisten aikuisten sekä kavereiden kanssa.

Kaverisuhteet ja mielekäs tekeminen ovat tärkeässä roolissa lasten arjessa. Jokaiselle lapselle on tärkeää kokea olevansa arvostettu ja hyväksytty.

Ohjaajien hyvinvointi lisää myös lasten hyvinvointia

Ohjaajien omaan hyvinvointiin ja työssäjaksamiseen vaikuttavat luonnollisesti monet eri tekijät. Työskentely aamu- ja iltapäivätoiminnan parissa on vaativaa ja vastuullista, huomioiden mitä moninaisimmat lasten erityisen tuen tarpeet. Laadukkaan ja sisällöllisesti monipuolisen Jälkkäritoiminnan järjestämisessä tarvitaan ammattitaitoa, huolellista suunnittelua, innokkuutta ja sitoutuneisuutta.

Järjestämämme vastuuohjaajien hyvinvointiaamut tarjosivat osallistujille muun muassa vertaistukea, osallisuutta, uusia ideoita, sekä tietoa eri teemoista asiantuntija-alustusten kautta. Hyvinvointiaamujen teemoissa oli esillä sekä ohjaajien oma että lasten hyvinvoinnin näkökulma.

Palveluntuottajien ohjaajat työskentelevät pääasiassa vain iltapäivätoiminnassa ja se antaa aikataulullisesti paremmat mahdollisuudet pitää huolta omasta hyvinvoinnista, sekä yhdistää työ ja vapaa-aika. Aamupäivät myös mahdollistavat ohjaajien yhteisen toiminnan suunnittelun ja tärkeät kohtaamiset muiden tiimien kanssa.

Hyvinvoivat ohjaajat jaksavat innostua työstään lasten parissa, olla aidosti läsnä, toteuttaa laadukasta ja monipuolista toimintaa, kohdata paremmin erilaisia arjen haasteita, sekä toimia kasvatuskumppanina perheille yhdessä koulun kanssa. Korona-aika toi mukanaan myös uusia toimintatapoja, kuten esimerkiksi ulkona luonnon keskellä pidettävät palaverit. Toiminnalliset ulkopalaverit koettiin työhyvinvointia lisääväksi, joten aiomme jatkaa niitä.

Palvelulupaukset tasalaatuisen toiminnan tukena

KUVA 1. Jälkkärin palvelulupaukset (Kinnunen, 2023).
KUVA 1. Jälkkärin palvelulupaukset (Kinnunen, 2023).

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tulee olla tasalaatuista riippumatta Jälkkäristä tai sen palveluntuottajasta. Kehittämistyön kokonaisuudessa toteutettiin maaliskuussa 2021 laaja asiakaskysely toiminnassa oleville jälkkäriläisille ja heidän huoltajilleen. Kyselyn tulosten perusteella johtopäätöksenä todettiin, että aamu- ja iltapäivätoiminnan laatu vaihteli Jyväskylässä eri toimipisteiden välillä. Tarve aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteiden kertaukselle kaikkien ohjaajien kanssa ja jatkuvan perehdytyksen merkitys nousivat selkeästi esille.

Työmenetelmänä käytettiin tutkimuksellista kehittämistyötä, jossa tutkimus palvelee kehittämistä, ja lähtökohtana tutkivalle työotteelle on osallistava tutkimus (Toikko & Rantanen 2009, 157).

Kehittämissuunnitelmassa keskeiseksi laatutekijäksi nousi palvelulupausprosessi, jonka avulla määriteltiin yhteiset palvelulupaukset. Prosessin kaikissa vaiheissa oli mukana sekä kaikki palveluntuottajat että ohjaajat, joka osaltaan sitouttaa yhteisiin palvelulupauksiin ja lisää toiminnan tasalaatuisuutta. Syksyllä 2022 järjestettiin koulutusmuotoisena vastuuohjaaja-aamuja, joissa aiheena oli palvelulupaukset ja niiden jalkauttaminen ryhmiin. Toiminnan laatua ja palvelulupausten toteutumista arvioidaan huhtikuussa 2023 toteutettavan asiakaskyselyn avulla. Kyselyn tulokset antavat meille arvokasta tietoa palvelulupausten vaikutuksista ja tulosten pohjalta määritellään painopistealueet seuraavalle toimintakaudelle.

Kehittämistyönä tehty opinnäytetyö on luettavissa Theseuksesta (www.theseus) maaliskuussa 2023.

Kirjoittaja:

Päivi Virtakallio, hyvinvointikoordinaattori YAMK-opiskelija, Savonia-ammattikorkeakoulu

Lähteet:

Kinnunen, Juha-Matti 2023. Juliste: Jälkkärin palvelulupaukset. Tilaustyö. Jyväskylä 20.1.2023.
Opetushallitus 2011. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet 2011. Tampereen Yliopisto-paino Oy, Tampere.
Toikko, Timo & Rantanen, Teemu 2009. Tutkimuksellinen kehittämistoiminta. Tampere: Tampereen Yli-opistopaino Oy.