Savonia

Laatu

#savonia

Savoniassa laatu on arjen tekoja

Savoniassa laatu tarkoittaa tarkoituksenmukaista, perusteltua sekä hallittua toimintaa, jota arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti.  Laadunhallinnalla varmistetaan perustehtävien ja näitä tukevien palveluiden tuloksellinen ja tehokas toiminta sekä yhteiskunnallinen vaikuttavuus. 

Savonia toiminnanohjausjärjestelmä

Savonialaisessa laatukulttuurissa laatu on arjen tekoja. Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen korkeakouluyhteisön jäsen on omalta osaltaan vastuussa laadusta ja velvollinen edistämään kaikessa toiminnassaan laadukasta toimintaa ja tätä tukevaa ilmapiiriä.

Laatukulttuuri ilmenee siten, että henkilöstö ja opiskelijat ovat sitoutuneita omaan työhönsä ja opiskeluunsa. He toimivat yhdessä Savonian arvojen ja tavoitteiden mukaisesti noudattaen yhteisiä toimintatapoja. Hyviä käytänteitä tunnistetaan, levitetään ja otetaan käyttöön. Laadun kehittymistä tuetaan arvioinneilla sekä auditoinneilla.

Savoniassa opiskelija on korkeakouluyhteisön jäsen ja keskeinen toimija laadun kehittämisessä. Opiskelijan vaikutuskanavia ovat mm. palautteet, kyselyt sekä  toimiminen opiskelijakunnassa tai opiskelijayhdistyksissä. Pyrimme kaikessa toiminnassamme avoimeen ja välittömään keskusteluilmapiiriin.

Savonia-ammattikorkeakoulu läpäisi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) toteuttaman auditoinnin ja sai laatuleiman, joka on voimassa kuusi vuotta 16.3.2022 alkaen.

Savonian laatuohjelmaan 2021-2024 voit tutustua tarkemmin klikkaamalla alla olevasta linkistä.

Palautekanavat ja palautteen käsittely

Savonialaiseen laatukulttuuriin kuuluu oleellisena osana systemaattinen palautteen kerääminen. Palautteet käsitellään vastuuryhmissä ja niiden käsittelystä ja niiden pohjalta tehdyistä kehittämistoimista tiedotetaan avoimesti.

Opiskelijapalaute

Savonian opiskelijalla on useita kanavia palautteen antamiseen. Näitä ovat opintojaksopalaute, lukukausipalaute, valmistumisvaiheen AVOP-palaute sekä opiskelijaintran Kaiku-palautekanava. Opintojen alkuvaiheessa opiskelijat vastaavat aloituskyselyyn. Palautetta kerätään myös ryhmäkeskusteluissa sekä tarpeen mukaan erillisinä teemakyselyissä. Savonian opiskelijoiden antamaan palautteeseen opinnoistaan voi tutustua opetushallinnon tilastopalvelu Vipusessa. Vipuseen pääset klikkaamalla alla olevaa linkkiä.

Vipunen Opiskelijapalaute

Alumnipalaute

Ammattikorkeakoulujen uraseurantaa tehdään viisi vuotta aiemmin AMK- tai YAMK-tutkinnon suorittaneille. Kyselyn tarkoituksena on selvittää ammattikorkeakouluista valmistuneiden työuria, työmarkkinatilannetta ja tyytyväisyyttä suorittamaansa tutkintoon. Kysely toteutetaan vuosittain loka-marraskuun aikana. Uraseurantakyselyn tuloksiin ja vertailuihin voi tutustua opetushallinnon tilastopalvelu Vipusessa klikkaamalla alla olevaa linkkiä.

Vipunen AMK uraseuranta

Sidosryhmäpalaute

Savonia käy jatkuvaa dialogia sidosryhmiensä kanssa. Palautetta kerätään vuosittain laajassa sidosryhmäkyselyssä. Lisäksi koulutuksen kehittämiseen sekä hanke-ja liiketoimintaan liittyen toteutetaan vuosittain useita kyselyitä ja erimuotoisia palautetilaisuuksia. Sidosryhmäkyselyn vastauksiin voi tutustua klikkaamalla alla olevasta linkistä.

Henkilöstöpalaute

Tahtotilamme on luoda Savoniasta kaikille hyvä työpaikka tehdä vaikuttavaa työtä ja tukea tiimien työtä niin, että työn merkityksellisyys, tuloksellisuus ja yhdessä tekeminen mahdollistuvat. Avoimien palautekanavien ja yksilö- ja tiimitasoisten keskustelujen ohella toteutamme vuosittain henkilöstökyselyn.