Opiskelija opiskelee kirjaston tiloissa.

Väärin-
käytösten ilmoitus-
kanava

Väärinkäytösten ilmoituskanava

Väärinkäytösten ilmoituskanavan tavoitteena on luoda luottamuksellinen ilmoituskanava laissa tarkemmin säädetyistä väärinkäytöksistä ilmoittamiseen turvallisesti. Se on työkalu eettisten periaatteiden, luottamuksen ja hyvän hallinnon ylläpitämiseen. Toimimme Savoniassa vastuullisesti ja eettisesti kestävällä tavalla ja suhtaudumme vakavasti näitä periaatteita rikkoviin väärinkäytöksiin. Edellytämme koko korkeakouluyhteisöltä, että kaikki noudattavat työssään ammattikorkeakoulua koskevaa lainsäädäntöä, Savonian arvoja sekä eettisiä, hyvän toimintatavan periaatteita ja muita sisäisiä ohjeita.

Mikäli ammattikorkeakoulun työntekijä tai muu laissa määritelty*, ammattikorkeakouluun työtehtäviensä puolesta tekemisissä oleva henkilö, on saanut tietoa lainsäädännön vastaisesta toiminnasta työssään tai sen yhteydessä ja epäilee väärinkäytöstä, hän voi tehdä ilmoituksen rikos-, rikkomus- tai väärinkäytösepäilystä ilmoituskanavan kautta luottamuksellisesti. Euroopan unionin tai kansallisten säädösten rikkomista koskevan väärinkäytösepäilyn tulee liittyä esimerkiksi taloudelliseen väärinkäytökseen, lahjontaan, rahanpesuun, petokseen, julkisiin hankintoihin tai muuhun jäljempänä tarkemmin määriteltyyn epäeettiseen toimintaan.

*Direktiivi kattaa nykyiset ja aikaisemmat työntekijät sekä työnhakijat, itsenäiset ammatinharjoittajat, osakkeenomistajat ja yrityksen hallintoelimeen, mukaan lukien muut kuin liikkeenjohtoon kuuluvat henkilöt, vapaaehtoistyöntekijät ja palkattomat harjoittelijat.  

Ilmoittajansuojakanavan kautta tekevän ilmoituksentekijän identiteettiä suojataan suoraan lain perusteella koko käsittelyprosessin ajan. Ilmoituksen tehnyttä kohtaan ei saa ryhtyä mihinkään vastatoimiin. Suojelu kuitenkin edellyttää, että ilmoittajalla oli perusteltu syy uskoa, että ilmoitettu tieto piti paikkansa ilmoittamishetkellä, ja että ilmoitus kuului direktiivin soveltamisalaan. Ilmoitukset tulee tehdä vilpittömässä mielessä. Perättömien ilmoitusten tekeminen tahallisesti on kiellettyä ja ne voivat johtaa oikeudellisiin seuraamuksiin. Mikäli ei ole varma, liittyykö väärinkäytösepäilysi Savonian vai jonkun muun organisaation toimintaa, voit tehdä ilmoituksen Oikeuskanslerinviraston keskitettyyn ilmoituskanavaan.

Väärinkäytösepäilyt

Väärinkäytösten ilmoituskanavan kautta voi ilmoittaa väärinkäytösepäilyistä ns. Whistleblower-direktiivin (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta 2019/1937 (23.10.2019), EUVL L 305/34, 26.11.2019) mukaisissa, jäljempänä yksilöidyissä asioissa.

Kansallisesti ilmoittajansuojasta on säädetty tarkemmin 1.1.2023 voimaantulevassa ilmoittajansuojalaissa (Laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta).

Ilmoituksia käsittelevät vain siihen erikseen Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n valtuuttamat, asiasta riippumattomat henkilöt, joilla on vaitiolovelvollisuus. Aiheet, joihin liittyvissä, Savoniaa koskevissa, väärinkäytösepäilyissä voit tehdä ilmoituksen tämän kanavan kautta ovat:

 1. julkiset hankinnat (lukuun ottamatta puolustus- ja turvallisuushankintoja);  
 2. finanssipalvelut, -tuotteet ja -markkinat;  
 3. rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen;  
 4. tuoteturvallisuus ja vaatimustenmukaisuus; 
 5. liikenneturvallisuus;  
 6. ympäristönsuojelu; 
 7. säteily- ja ydinturvallisuus; 
 8. elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuus sekä eläinten terveys ja hyvinvointi; 
 9. Euroopan unionin toiminnasta annetun sopimuksen 168 artiklan tarkoittama kansanterveys;  
 10. kuluttajansuoja;  
 11. yksityisyyden ja henkilötietojen suoja; sekä
 12. verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuus.  

Ilmoittajansuojakanavaa ei tule käyttää muiden (esim. asiakaspalaute) kuin yllä mainittuja aihealueita koskevien väärinkäytösepäilyjen ilmoittamiseen, eikä tällaista palautetta tutkita.

Vaikka ilmoituksen tekemiseen riittää epäily väärinkäytöksestä, ilmoitusta ei saa tehdä vilpillisessä mielessä. Tahallisesti vahingoittamistarkoituksessa tehdyistä perättömien tai harhaanjohtavien tietojen ilmoittamisesta voi joutua vahingonkorvausvastuuseen, mikäli siitä aiheutuu haittaa Savonialle tai ilmoituksen kohteelle.

Kannustamme olemaan yhteydessä epäkohdista ensisijaisesti omaan esihenkilöön tai hänen esihenkilöönsä. Ilmoituskanava on kuitenkin käytössä kaikissa ilmoittajansuojelulain mukaisissa tilanteissa.  

Kanava ei ole yleinen palautekanava esimerkiksi koulutukseen tai muuhun toimintaamme liittyen. Yleistä palautetta voit antaa palaute -sivun lomakkeella. Jos olet Savonia AMK:n opiskelija ja sinulla on palautetta koulutukseen liittyen, voit antaa sitä esimerkiksi opiskelijapalautekanavan kautta. Turvallisuuteen liittyvät poikkeamat voit ilmoittaa turvallisuuspoikkeamailmoituksella. Nämä sekä tietoa muista sisäisistä palautekanavista löydät opiskelijoiden Reppu-intranetistä (kirjautuminen AMK:n käyttäjätunnuksilla).