Osaamisen tunnistaminen ja hyväksilukeminen

#savoniaAMK

Savonian opiskelijana voit hyödyntää aiempaa tai tutkinnon aikana hankittua osaamistasi osana tutkintoa riippumatta siitä missä osaamisesi on hankittu. Voit esittää hyväksiluettavaksi tutkintoon kuuluvia opintoja ja harjoittelua aikaisemmin suoritetuilla saman tasoisilla opinnoilla, vastaavalla harjoittelulla, työkokemuksella tai muulla tavoin hankitulla, opetussuunnitelman tavoitteita vastaavalla osaamisella. Muualla suoritettujen opintojen ja osaamisen tulee olla tutkinto-ohjelman kanssa saman tasoisia (EQF 6/amk-taso tai EQF 7/yamk-taso). 

Ideana on, että sinun ei tarvitse opiskella uudelleen sitä tutkintoosi sisältyvää osaamista, jonka jo osaat, vaan tutkinnon tavoitteiden mukainen osaaminen huomioidaan osaksi opintojasi. Seuraavassa on kuvattu osaamisen tunnustamisen ja tunnustaminen perusperiaatteet. Löydät lisätietoja osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta (hyväksilukeminen) Repusta (vaatii kirjautumisen)

Savonia-ammattikorkeakoulussa eri tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen tapahtuvat seuraavilla tavoilla:

  1. Korkeakouluopintojen hyväksilukeminen (korvaaminen ja sisällyttäminen)
    Muualla suoritettujen korkeakouluopintojen hyväksilukemisella voit korvata tutkinto-ohjelmassa olevia kokonaisia opintojaksoja tai sisällyttää niitä osaksi tutkinto-ohjelmasi valinnaista osaa.
  1. Muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT-näyttö/aineistot)
    Muulla tavoin (ennen opintoja tai opintojen aikana) hankitun osaamisen tunnistaminen tarkoittaa sitä, että pyrit ymmärtämään hankkimaasi osaamista ja jäsentämään sen suhteessa opintojakson osaamistavoitteisiin. Sinun tulee kuvata ja näyttää osaamisesi. Näyttönä voi olla esimerkiksi haastattelu, portfolio, oppimispäiväkirja, video tms. Arviointi tehdään samoilla kriteereillä kuin ko. opintojaksolla. 
  1. Työn opinnollistaminen
    Opinnollistaminen on vaihtoehtoinen tapa suorittaa opintoja ja kehittää osaamistasi työssä oppien. Sillä tarkoitetaan työn ja opintojen yhdistämistä. Sinun tulee laatia opinnollistamisesta suunnitelma ja dokumentoida se opettajan kanssa sovitulla tavalla.
Kuva Savonian osaamisen tunnistamisen menettelystä

Kuvio 1. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Savoniassa

Näin haet hyväksilukua

Tutustu opetussuunnitelmassa esitettyihin tutkinnon ja opintojaksojen osaamistavoitteisiin. Jos hallitset kuvatut osaamistavoitteet jo ennestään, voit hakea hyväksilukumenettelyä.  Se, miten osaaminen on hankittu, vaikuttaa siihen, miten hankittu osaaminen voidaan osoittaa luotettavasti.

Osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta kerrotaan opintojen alussa. Voit keskustella osaamisesi hyväksilukemisesta oman opinto-ohjaajan (amk) tai tutkinto-ohjelma vastuuopettajan (yamk) kanssa.

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijat

Avoimen amk:n osalta aikaisemmin hankitun osaamisen hyväksilukumenettely koskee polkuopiskelijoita ja liittyy opintojen alussa käytävään HOPS-keskusteluun.

HUOM! Hyväksiluvut eivät kerrytä suoritettavien opintopisteiden määrää polkuopintojen aikana. Jos siis haet hyväksilukuja polkuopintojen aikana, sinun tulee suorittaa tilalla muita opintoja niin, että suoritettavien opintojen opintopistemäärä on vaatimuksen mukainen (AMK-tutkinnot 60 op, YAMK-tutkinnot 10 op tai 30 op riippuen tutkinnon laajuudesta).

Hyväksilukumenettely ei koske muita avoimen amk:n opiskelijoita.