Tietosuoja Savoniassa

Tietosuojalla tarkoitetaan henkilötietojen käsittelyä koskevien säädösten huomioon ottamista organisaation toiminnassa. Tarkoituksena on tiedon käyttäminen tarkoituksenmukaisella tavalla ja ohjaaminen hyviin käytäntöihin henkilötietojen käsittelyssä. Tietosuojaa koskeva lainsäädäntö on muuttunut. EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) on tullut voimaan 24.5.2016 ja sitä sovelletaan siirtymäajan jälkeen 25.5.2018 alkaen kaikissa jäsenmaissa.

Tietosuoja-asetuksen tarkoituksena on lisätä henkilötietojen käsittelyn avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä vahvistaa rekisteröityjen oikeuksia valvoa henkilötietojensa käsittelyä.

Tietosuoja opinnäytetöissä

Opinnäytetöissä tulee noudattaa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sekä Suomen tietosuojalakia. Jos opinnäytteesi sisältää tutkimuksen, jossa kerätään henkilötietoja (vastaajaa yksilöiviä tietoja, esim. nimi, ikä, sukupuoli, asuinpaikka, ammatti), tulee sinun valmistella tutkimukseen osallistuville tietosuojailmoitus. Henkilötietoja ovat sellaiset tiedot, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa suoraan tai välillisesti esimerkiksi yhdistämällä yksittäinen tieto johonkin toiseen tietoon, joka mahdollistaa tunnistamisen. Tutustu tietosuojaohjeeseen ja tee ilmoitus hyödyntäen tietosuojaseloste-pohjaa. Tyypillisesti opinnäytetyössä rekisterinpitäjänä toimii opiskelija itse.

Tietosuojavastaava

Tietosuoja-asetuksen mukaan Savonialla on nimetty tietosuojavastaava. Tietosuojavastaavan tehtävänä on seurata henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta ja auttaa ammattikorkeakoulua toteuttamaan tietosuojaan liittyvät velvoitteet. Tietosuojavastaava toimii valvontaviranomaisen yhteyspisteenä ja henkilökunnan sekä rekisteröityjen tukena henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä.

Tietosuojaselosteet

Rekisteritietojen tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä tietoja häntä itseään koskevista henkilötiedoista. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista, poistamista, käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä. Poistamisoikeus ei ulotu henkilötietoihin, joita ammattikorkeakoulu käsittelee lakisääteisen tehtävän perusteella, yleisen edun vuoksi, tai joihin ammattikorkeakoululla on muu säilyttämisvelvoite. Tietojen tarkastaminen on ilmaista kerran vuodessa. Käsittelyaika on yksi (1) kuukausi. Jos pyyntöjä on useita tai ne ovat monimutkaisia, ilmoitamme mikäli tarvitsemme käsittelylle lisäaikaa. Käsittelyn määräaika on tällöin kolme (3) kuukautta alkuperäisestä pyynnöstäsi.

Tietojen tarkastuspyynnön tai tietojen oikaisu-/poistamispyynnön rekisterinpitäjälle voit tehdä näillä lomakkeilla:

Jos haluat tarkastaa tietosi tai pyytää tietojen korjaamista tai poistamista, toimi seuraavasti:

Savonia-amk:n opiskelijat ja henkilökunta

Savonia-amk:n ulkopuolinen taho

 • Lähetä lomake postitse Savonian kirjaamoon osoitteella Savonia-ammattikorkeakoulu oy / kirjaamo, PL 6, 70201 Kuopio (käyntiosoite: Microkatu 1 Kuopio, B- osan 5. kerros, Kirjaamo)

Sinulla on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Lisätietoja löydät osoitteesta www.tietosuoja.fi.

Evästeet

Käytämme Savonian sivustolla evästeitä. Evästeillä voidaan kerätä tietoja esimerkiksi miltä sivulta olet siirtynyt Savonian sivustolle, mitä www-sivujamme olet selannut ja milloin, mitä selainta käytät, mikä on näyttösi resoluutio ja käyttöjärjestelmä, sekä mikä on tietokoneesi IP -osoite.

Evästeitä käytämme:

 • Google Analytics kävijäseurantaohjelmassa
 • Facebook-mainosten kohdentamisessa ja uudelleenmarkkinoinnissa
 • Banneri- ja diplaymainosten kohdentamista varten

Tietojen avulla parannetaan sivuston toimivuutta, markkinointia ja sivuston sisältöä. Halutessaan kävijä voi estää evästeiden käytön muuttamalla selaimensa asetuksia. Lue tarkemmin savonia.fi -sivuston käyttämistä evästeistä täältä.

Savonia-ammattikorkeakoulun tietoverkon käyttösäännöt

Verkkokäytössä noudatetaan alla olevia ja muita erikseen annettavia ohjeita.

Erityisesti on huomioitava, että:

 1. käyttäjätunnus on henkilökohtainen, eikä sitä saa luovuttaa muiden käyttöön
 2. salasana on vaihdettava säännöllisesti tai pääkäyttäjän kehotuksesta
 3. käyttäjätunnus on määräaikainen eli se on voimassa opiskeluajan
 4. omien palvelimien pystyttäminen verkkoon on kielletty
 5. ohjelmien asentaminen ja asetusten muuttaminen Savonian työasemiin on ehdottomasti kielletty
 6. luvattomasta käytöstä tai käyttöyrityksistä on ilmoitettava järjestelmän pääkäyttäjälle (sd@savonia.fi).

Luvaton tai käyttöohjeiden vastainen verkon käyttö johtaa verkon käyttöoikeuden menettämiseen. Rikollinen verkon käyttö ilmoitetaan poliisille.

Ottamalla käyttöön käyttäjätunnuksen

 • sitoudun noudattamaan tietoverkon käyttösääntöjä ja
 • olen tietoinen henkilötietojeni käsittelystä, joista tarkemmat kuvaukset Savonian portaalissa (ks. ylempänä).

Henkilötietojen käsittely Savonia-ammattikorkeakoulussa

Savonia-ammattikorkeakoulu käsittelee opiskelijoiden ja henkilökunnan henkilötietoja osana toimintaansa. Henkilötietojen käsittely on välttämätöntä myös sen vuoksi, että Savonialle voidaan tarjota työvälineitä työtehtävien hoitamiseksi, opiskelijoiden opiskelun mahdollistamiseksi sekä käyttövaltuuksien ja tietoturvallisuuden ylläpitämiseksi. Savonia pitää myös sidosryhmäyhteistyötä tärkeänä ja sitä varten käsitellään alumni-, markkinointi-, asiakas- ja kumppanitietoja.

Ilmoita tietoturvaloukkauksesta

Voit ilmoittaa tietoturvaloukkauksesta tai -epäilystä Savonian Service Deskiin. Voit ilmoittaa myös esimerkiksi tietojen kalastelusta.