Savonia-artikkeli: Avoin opintojakso tarjoaa tietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksesta terveyteesi

Savonia-ammattikorkeakoulun toteuttama Ilmastoturvallisuuden liiketoimintaverkosto -hanke on julkaissut kaikille avoimen ja maksuttoman Ilmastonmuutos ja terveys -opintojakson, jonka tavoitteena on antaa perustietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista terveyteen. Opintojakso on kahden opintopisteen laajuinen.

Opintojaksolla käydään läpi ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja perehdytään erilaisiin keinoihin, joilla voidaan varautua ja sopeutua ilmastonmuutoksen terveysvaikutuksiin. Tämä artikkeli avaa hieman tarkemmalla tasolla taustoja siitä, miksi päätimme tehdä opintojakson tästä aiheesta ja mitä opimme sen myötä.

Ilmastonmuutoksen lukuisat terveysvaikutukset

Ilmastonmuutos on globaali ongelma, joka vaikeuttaa miljoonien ihmisten elämää kaikkialla ja jolla on vaikutuksia laajasti ihmisten hyvinvointiin ja ympäristöön. Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät myös Suomessa ja on mahdollista, että tulee vaikuttamaan myös sosiaali- ja terveydenhuollon toimivuuteen ja toimintavarmuuteen.

Sosiaali- ja terveyssektorin tulee kyetä edistämään varautumista ja sopeutumista kehittämällä sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden varautumista häiriötilanteisiin. Tämä tapahtuu parantamalla kansalaisten tietoisuutta ilmastonmuutoksen terveysriskeistä sekä seuraamalla ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Tämä edellyttää tiivistä yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden välillä.

Pidimme tämän vuoden kesäkuussa Terveysturvallisuus ja ilmastonmuutos -työpajan, joka keskittyi pohtimaan juuri ilmastonmuutoksen mahdollisia terveysvaikutuksia, rakentamaan alueellista ilmastoturvallisuuteen liittyvää terveysturvallisuuden yhteistyötä ja kartoittamaan koulutustarpeita sekä tunnistamaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Työpajan yhtenä lähtökohtana oli tiedostettu haaste siitä, että Suomessa ei vielä toistaiseksi tunnisteta ilmastonmuutoksen terveysvaikutuksia kovinkaan laajasti. Tästä on osoituksena muun muassa se, että sairaanhoitajien koulutuksessa ilmastonmuutoksen vaikutuksia terveyteen ei juurikaan huomioida toisin kuin sairaanhoitajien koulutuksessa USA:ssa ja Australiassa, joissa ilmastonmuutoksen vaikutukset kuten hellejaksot ovat niin näkyvä osa arkea.

Työpajan myötä osaamisemme ilmastonmuutoksen terveysvaikutuksista karttui. Työpajassa tuotiin esiin muun muassa sitä, millä tavoin Kuopion yliopistollinen sairaala on varautunut näihin terveysvaikutuksiin ja erilaisiin poikkeustilanteisiin sekä millä tavoin vesiturvallisuus on kytköksissä ihmisten terveyteen kuten esimerkiksi Nokia vesikriisistä seurannut vatsatautiepidemia osoitti.

Opintojakson sisällön suunnittelu ja toteutus

Työpajat toimivat hyvänä tapana kerätä tietoa opintojakson suunnittelua varten. Hyödynsimme asiantuntijoiden esiintuomia asioita opintojakson suunnittelun lisäksi aiheen täsmentämisessä ja painotuksessa. Opintojaksomme on suunnattu terveydenhuollon henkilöstölle, eri alojen opiskelijoille, kuntien päättäjille ja työntekijöille, terveydenhuollossa toimivien yritysten henkilöstölle ja kaikille muille asiasta kiinnostuneille.

Opintojakso on rakennettu Savonian OpenEdu -oppimisalustalle MOOCin (Massive Open Online Course) periaatteita mukaillen eli se tarjoaa joustavan ja maksuttoman tavan tutustua uuteen aiheeseen oman aikataulunsa mukaisesti. Opintojaksolle rekisteröidytään itsenäisesti ja opintojakson hyväksytysti suorittaneet voivat ladata itselleen todistuksen.

Näemme, että opintojakson avoimuus ja maksuttomuus madaltaa kynnystä suorittaa opintojakson. Lisäksi toivomme, että tämä opintojakso toimii uutena avauksena ja sen myötä ilmastonmuutoksen ja terveyden välinen yhteys aletaan huomioimaan entistä paremmin eri alojen opinnoissa. Tulemme tekemään tämän opintojakson lisäksi vastaavia opintojaksoja ainakin maatalouteen, metsätalouteen ja yritystoimintaan liittyen. Tarkoituksena on tehdä ilmastoturvallisuuden opintokokonaisuus, jonka osioita edellä mainitut opintojaksot ovat.

Opintojakson myötä opimme sen, että sisällön tekemiselle kannattaa varata runsaasti aikaa. Tämän lisäksi on myös hyvä varata aikaa oppimisalustan toiminnallisuuksien toteutukseen.

Tutustu opintojaksoon osoitteessa https://openedu.savonia.fi/ ja navigoi kohtaan Uudistuva työ sekä Ilmastonmuutos ja terveys.

Tämä artikkeli on julkaistu osana Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen rahoittamaa Ilmastoturvallisuuden liiketoimintaverkosto (S22173) -hanketta, jonka tavoitteena on vahvistaa ilmastonmuutokseen varautumista ja sopeutumista erityisesti sään ääri-ilmiöiden suhteen.

Juhamatti Huusko, TKI-asiantuntija