Savonia-artikkeli: Bioanalyytikoksi satelliittikoulutuksella – Kokemuksia Porin etäryhmästä

Perinteisen opiskelun rinnalle on tullut uusia koulutusmalleja. Satelliittikoulutus tarjoaa joustavan tavan opiskella ammattiin omalla paikkakunnalla digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen. Koulutus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä paikallisen kliinisen laboratorion kanssa. Satelliittikoulutusta on järjestetty niille alueille, joissa on pulaa terveydenhuollon ammattilaisista.

Bioanalyytikko toimii ammattihenkilönä kliinisessä laboratoriotöissä ja on erilaisten laboratoriotutkimusten asiantuntija. Koulutus kestää n. 3,5 vuotta ja sen laajuus on 210 opintopistettä. Suomessa ammattiin voi opiskella kuudella eri paikkakunnalla: Helsingissä, Oulussa, Tampereella, Kuopiossa, Turussa ja Vaasassa. (Bioanalyytikkoliitto).

Satelliittikoulutusta on järjestetty Savonia-ammattikoulun kautta Lappeenrannassa, Kotkassa, Lahdessa ja Porissa. (Halimaa, Kopeli, Tikka 2018) Opiskelu koostuu sekä teoriatunneista että käytännön harjoitteluista. Teoria toteutetaan pääosin verkon välityksellä. Käytännön harjoittelut tehdään suurelta osin työelämäyhteydessä ja siinä hyödynnetään sairaalan yhteydessä olevia kliinisiä laboratorioympäristöjä.

Porissa ammattilaiseksi

Porissa koulutuksen aloittamiselle on ollut selkeä tarve ja alueella on pulaa koulutetuista bioanalyytikoista. Alueen ammattikorkeakouluissa ei ole bioanalyytikkokoulutusta. Lähimmät bioanalyytikoita kouluttavat ammattikorkeakoulut ovat Tampereella ja Turussa.

Ensimmäinen satelliittikoulutus Savonia-ammattikorkeakoulun toteuttamana aloitettiin Porissa syksyllä 2018. Opiskelun aloitti 11 opiskelijaa. Luokkatilana toimi opiskelijoiden tarpeisiin juuri remontoitu tila, joka sijaitsi Porissa Satasairaalan kliinisen laboratorion yhteydessä. Luokasta löytyivät opetuksen toteutumiseen ja opiskeluun vaadittavat tekniset laitteet – kuten videoneuvotteluyhteys. Teorialuentoja toteutettiin yhdessä kuopiolaisen ryhmän kanssa Zoom-videoneuvotteluyhteyden kautta. Opintoihin kuului myös lähiopiskelujaksoja, jolloin Porin ryhmä matkusti Kuopioon Savonian kampukselle.

Käytännön harjoittelut toteutettiin Satasairaalan kliinisen laboratorion tiloissa sekä Winnovan laboratorioluokassa.
Idea Satadiagin ja Savonia-ammattikorkeakoulun koulutusyhteistyöhön lähti Savonian vastaavista satelliittikoulutuksen hyvistä kokemuksista Kaakkois-Suomessa. Työnantajan näkökulmasta yhteistyö on sujunut hyvin, vaikka aluksi haasteita toi mm. sopivan luokkatilan löytyminen. Luokkatila saatiin rakennettua nopeasti opiskelijoita hyvin palvelevaksi tilaksi.

Satakunnan bioanalyytikkojen työllisyystilanne on erittäin hyvä. Nyt koulutuksessa oleva ryhmä tulee työllistymään hyvin. Syksyllä 2021 aloittavalla uudella ryhmällä on erittäin hyvät työllisyysnäkymät.

Motivaatiota tarvitaan runsaasti

Porin etäryhmä on todennut koulutuksen olevan erittäin antoisa ja toimiva. Koulun toimintatavat ja tekniset asiat tulevat opintojen alussa nopeasti tutuiksi. Yhteistyö sekä SataDiagin laboratoriopalveluiden että Savonian kanssa on tukenut opintoja hyvin. Satelliittiopiskelijat ovat saaneet koska tahansa apua niin SataDiagin työntekijöiltä että Savonia opettajilta että henkilökunnalta – oli kyse sitten teknisistä haasteista tai hankeideoiden saamisesta.

Satelliittikoulutusmuoto on ollut Porin etäryhmän mielestä toimiva keino kouluttaa uusia terveydenhuollon ammattilaisia alueelle, jossa on työvoimapula. Samaan aikaan Porin etäryhmän kanssa aloitti Kuopion lähiryhmä. Näiden kahden ryhmän ryhmäytymiselle asetti haasteita pitkä välimatka, siksi ryhmäytyminen ei päässyt toteutumaan odotetusti. Kaikesta huolimatta molempien ryhmien opinnot etenivät hyvin. Opiskelu etäyhteyden välityksellä vaatii opiskelijalta eri tavalla motivaatiota kuin lähiopiskelu.

Luokkatilan sijainti on edistänyt opiskelijoita integroitumaan työelämän kanssa muita opiskelijoita paremmin. Työharjoittelupaikat ovat järjestyneet Porista tai sen läheisyydestä SataDiagin toimipisteistä. Moni etäopiskelija Porin ryhmästä on saanut opintojen aikana sijaisuuksia SataDiagin eri toimipisteistä ja näin päässyt luomaan väylää tulevaa työuraa varten

Koulutusmuotona satelliittikoulutus tuo tulevaisuudessa lisää ammattilaisia alueille, missä on työntekijäpula osaavista bioanalyytikoista. Opintojen tarkoitus on saada paikallisia ihmisiä paikallisiin tarpeisiin. Uusi bioanalyytikkokoulutus Porissa alkaa syksyllä 2021. Opetus toteutetaan samalla tavalla kuin aiemmalla etäryhmällä. Opintojen pariin voi hakea yhteishaun kautta tai polkuopintoina.

Kirjoittajat:
Ganholm Annika
Möttönen Anu
Ohjaaja: Mähönen Anssi

LÄHTEET:
Savonia Ammattikorkeakoulu 2021. Avoimen AMK:n kautta tutkinto-opiskelijaksi.Saatavilla: https://www.savonia.fi/paivita-osaamistasi/avoin-amk-ja-avoin-yamk/avoimen-amkn-kautta-tutkinto-opiskelijaksi/.Viitattu 29.1.2021
Sirkka-Liisa Halimaa, Marja Kopeli ja Leena Tikka 2018. Verkkojulkaisu.Sateelliittikoulutuksesta startti työelämään.Saatavilla: https://uasjournal.fi/tag/satelliittikoulutus/ Viitattu 29.1.2021
Suomen bioanalyytikkoliitto 2016. Minustako bioanalyytikko-materiaalia opoille.verkkojulkaisu.Saatavilla: https://bioanalyytikkoliitto-fi-bin.directo.fi/@Bin/0915b7efb0bd25276fd1a1745df6d4d7/1582539361/application/pdf/643048/Minustako%20Bioanalyytikko_2016.pdf. Viitattu 20.10.2020