Nainen ja vuohi kuvassa

Savonia-artikkeli: Green Care -palvelut sosiaalialalla

#SavoniaAMK

Green Carella tarkoitetaan kaikkea sellaista hyvinvointia lisäävää toimintaa ja palveluja, joissa hyödynnetään luontoon tukeutuvia menetelmiä ammatillisesti, tavoitteellisesti ja vastuullisesti. Green Care pitää sisällään myös sosiaalipalveluja, joita tarjotaan erilaisissa ympäristöissä ja asiakasryhmä huomioiden. Green Care -toiminnassa yhdistyy luonto, aktiivinen toiminta ja yhteisöllisyys ja näiden elementtien ansiosta toiminnasta on hyviä kokemuksia eri asiakasryhmien kuntoutuksessa.

Miksi Green Carea ei hyödynnetä enemmän sosiaalipalveluiden tukena?

Opinnäytetyössä selvitettiin, miten luontoavusteisia palveluja hyödynnetään sosiaalialalla ja mitä kehitettävää Green Care -palvelujen käyttöön ja hankintaan vielä liittyy. Sähköpostikyselyyn saatiin vastauksia sekä sosiaalialan esihenkilöiltä että asiantuntijoilta eri organisaatioista ja eri puolilta Suomea (n=7). Olennaista oli, että kaikilla vastaajilla oli entuudestaan kokemusta ja tietoa Green Care -palveluiden hyödyntämisestä sosiaalialalla. Kyselyssä selvitettiin, millaisille Green Care -palveluille nähtiin olevan tarvetta ja millaisia haasteita näiden palvelujen hyödyntämiseen sosiaalialalla liittyy.

Tarvitaan tietoa ja kohtaamisia

Sekä kyselyn vastauksissa että aikaisemmissa tutkimuksissa nousi esiin, että tarvitaan lisää tietoa puolin ja toisin. Sosiaalialalla tarvitaan tietoa Green Care -palveluntuottajista, heidän toiminnastaan ja tarjoamistaan palveluista ja toisaalta Green Care -palveluntuottajat kaipaavat tietoa sosiaalialan tarpeista ja palveluiden hankintaan liittyvistä säännöksistä. Tiedon ja yhteisen keskustelun kautta lisääntyy myös luottamus ja arvostus toisen tekemää työtä kohtaan ja päästään paremmin eteenpäin, kyselyssäkin esiin nousseista asenteellisista haasteista.

Toisaalta nousi esiin, paikoin epäselvä valvonta, jota liittyy yksityisiksi sosiaalipalveluntuottajiksi lukeutuviin Green Care -palveluntuottajiin. On hyvä, että yksityisiä sosiaalipalveluntuottajia koskee tietyt toimintaa ohjaavat säännöt, mutta nämä säännöt ja ohjeet nousevat juuri sosiaalipalvelujen puolelta ja silloin voi olla vaarana, että Green Care -toimintaan liittyvät luontoympäristöön, yhteisöllisyyteen ja aktiiviseen toimintaan liittyvät periaatteet jäävät näiden sääntöjen jalkoihin. Kaivattaisiin sosiaalialan toimijoiden, Green Care -palveluntuottajien ja valvontaviranomaisten yhteiskeskustelua ja tiedon jakoa.

Lisää palveluntuottajia ja osaajia myös julkiselle puolelle

Green Care -palveluntuottajan tulee toimia sekä sosiaalialan lakien ja linjausten mukaan, ja toisaalta häneltä odotetaan vankkaa kokemusta ja osaamista myös omasta luontoperustaisesta toimialastaan ja erilaisten asiakkaiden ohjaamisesta. Monet Green Care -toimijat näkevät paljon vaivaa hakiessaan toiminnalle LaatuHoiva -laatumerkkiä valtakunnalliselta Green Care Finland ry:ltä. Laatumerkin saadakseen toiminnan tulee täyttää tietyt laatukriteerit, työntekijöiden tulla olla toimintaan koulutettuja sekä toiminnassa huomioidaan asiakaslähtöisyys ja eläinten hyvinvointi. Tämä laatumerkki ei kuitenkaan anna sosiaalipalvelujen tilaajalle niitä tietoja, mitä se kaipaa sopivaa palvelua hakiessaan tai valvoessaan alueen yksityisten sosiaalipalvelujen toimintaa.

Palveluntuottajia koskevat vaatimukset ja toisaalta myös alan ja asiakkaiden epävarmuus voivat estää palveluntuottajien hakeutumisen alalle. Kuitenkin kaivataan lisää palveluntuottajia, jotta voidaan vastata kasvavan asiakasmäärän yksilöllisiin ja erityisiin tarpeisiin. Yksityisten palveluntuottajien lisäksi myös julkisen puolen sosiaalipalveluissa voidaan ottaa käyttöön Green Care -menetelmiä, mutta tähän tarvitaan lisäkoulutusta, rohkeutta kokeilla uudenlaisia työtapoja ja toisaalta myös organisaation tuki.

Kehittäen kohti tulevaisuutta

Green Caren hyödyntäminen sosiaalialalla on vielä vähäistä ja sen perusteella ainakin kehitettävää vielä riittää. Opinnäytetyössä nousikin esille, että Green Care ja luontoperustaiset menetelmät tulisi saada osaksi sosiaali- ja terveysalan peruskoulutuksia. Tällä hetkellä jo on erilaisia mahdollisuuksia lisätä osaamistaan Green Careen liittyen omien valintojen perusteella, mutta pakollisena aineena Green Care ei vielä ole toisen eikä korkea-asteen koulutuksissa sosiaali- ja terveysalalla.
Opinnäytetyön tuloksena syntyikin paljon ideoita ja aihioita uusien kehittämishankkeiden suunnitteluun ja valmisteluun (KUVA2). Tuloksista oli selkeästi nostettavissa esiin kuusi eri teemaa, joiden alle ja joita yhdistelemällä voidaan ideoida paljon erilaisia hankeaihioita.

KUVA 2. Tutkimuksen tuloksista kootut tulevan kehittämistyön keskeiset teemat


Yllä olevan sabluunan avulla voidaan etsiä kullekin alueelle parhaiten sopivia ja tärkeimpiä kehittämiskohteita. Kokoamalla yhteen eri toimijoita voidaan toimintaa suunnata eri osa-alueille, joko pilottikokeilujen, yrittäjävalmennuksen tai vaikkapa osallisuuden edistämisen suuntaan.

Green Care aidoksi vaihtoehdoksi muiden palveluiden vierelle

Vuoden alusta toimintansa aloittavilla hyvinvointialueilla tullaan edelleen tarvitsemaan yksityisiä sosiaalipalveluntuottajia ja asiakkaiden yksilölliset tarpeet ja toisaalta tietoisuus omista oikeuksistaan tulee lisääntymään. Sosiaali- ja terveysala ei enää kiinnosta uusia opiskelijoita samoin kuin ennen ja alalla on kova työntekijäpula, toisaalta monet alalla toimivat miettivät alanvaihtoa. Muutospaineita sote-alalla siis on, ja tarvitaan uusia avauksia joilla vastataan näihin paineisiin.

Monet asiakkaat hyötyisivät yhdenvertaisesta ja aktivoivasta toiminnasta virikkeellisessä ympäristössä, jossa he pääsevät osallistumaan työhön ja toimintaan omien kykyjensä mukaan. Maatiloilla tai puutarhoissa toimiminen vähentää myös tarvittavien seinien ja nelilöiden määrää ja toiminnan sijoittuessa usein taajama-alueiden ulkopuolelle lisää se myös yrittäjyyttä ja toimintaa harvaan asutuilla alueilla.
Kaiken kaikkiaan Green Care palvelut tuovat erinomaisen vaihtoehdon perinteisten sosiaalipalvelujen rinnalle, tarjoten sekä sosiaalisesti, taloudellisesti, että ekologisesti kestäviä ratkaisuja murroksessa olevalle sosiaali- ja terveysalalle, joten kehittämistä on jatkettava, kunnes toiminta on tuttua kaikkialla ja kaikille.

Artikkelin lähteenä opinnäytetyö Green Care -palvelut sosiaalialalla: esihenkilöiden ja asiantuntijoiden näkemyksiä. Opinnäytetyö löytyy Theseuksesta: https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022112924982

Kirjoittaja:
Anu Kamau, TKI-asiantuntija, sosiaalialan (YAMK) tutkinto-ohjelman opiskelija