Savonia-artikkeli: Hyvä päivä – hyvä elämä

#SavoniaAMK

Hyvä päivä -webinaarissa kuntoutuksen ja hyvinvointikoordinaattori -tutkinto-ohjelman (YAMK) opiskelijat esittelivät osallisuutta, hyvinvointia, terveyden edistämistä ja työssäjaksamista eri näkökulmista. Webinaaripäivä koostui seitsemästä webinaariesityksestä, joissa käsiteltiin hyvän päivän – vai voisiko jopa sano hyvän elämän elementtejä?

Aamupäivällä tarkastelimme työhyvinvointia. Esitys ”työhyvinvointiin panostaminen kannattaa – löydä oma tapasi voida hyvin” käsitteli työhyvinvointia työ- ja vapaa-ajan näkökulmasta. Webinaarissa tarkasteltiin työhyvinvointia Lean-menetelmän, mikrotaukojen, taukoliikunnan, mielihetkien sekä luonnossa rentoutumisen kautta. Erityisesti Lean-menetelmän käyttö herätti webinaarin kuulijoissa ajatuksia ja keskustelua. (Heinänen & Jokiniemi 2020.)Työhyvinvointi johdatteli kuulijat terveyshyötyjän äärelle työterveysvalmennuksen keinoin. ”Tuumasta toimeen – terveyshyödyt näkyviksi osallistavalla terveysvalmennuksella” -kokonaisuus käsitteli mm. motivoivaa haastattelua, verkkopuntaria, taukojumppaa ja muutosprosessia. Esitys oli visuaalisesti mukaansatempaava. Mielenkiintoiset kuvat ja vetreyttävä taukojumppa hellivät kuulijoita. (UKK-instituutti 2022.)

Taukojumppa ja kahvitauko tekivät terää, ja päivä jatkui “Visuaalisen ympäristön merkitys asiakaskohtaamisessa” aiheen käsittelyllä. Esitys oli toteutettu kuvaamalla eri ympäristöjä. (Piirainen, E. 2013) Esityksessä tuotiin esille muun muassa kouluympäristö sekä hammaslääkärin vastaanotto. Pohjana esitykselle oli etsiä yhteinen, tärkeä terveyttä sekä osallisuutta ja asiakkaan omaa toimijuutta tukeva tekijä. (Duncan ym. 2010) Esityksessä tuotiin esiin ympäristön vaikutus asiakkaan oman identiteetin, sekä yhteisön, että ryhmän identiteetin rakentuminen ympäristön vaikutuksesta. Ympäristön ratkaisuilla sekä visuaalisuudella voidaan tukea asiakkaan omaa toimijuutta, sitoutumista eri palveluihin sekä kokonaisvaltaista huomiointia. (Eisenberg 2012)

Visuaalisuus toimi aasinsilta luovuudelle, johon kuulijat johdatteli “Luovat menetelmät hyvinvoinnin tukena” -esitys. Osallistujat esittelivät menetelmänsä, jotka he olivat toteuttaneet työpaikoillaan. Voimaannuttava valokuvausmenetelmä toteutettiin yksilötasolla ja koettiin tehokkaana. (Savolainen, M. 2008) Hyvinvointikävely “hygge” koettiin työhyvinvointia tukevana. Tanssi- ja liiketerapia, jonka avuin eri tavoitteiden saavuttamiseen mentiin askel kerrallaan. Kaikkia menetelmiä yhdisti yksilöllisyys, prosessiluontoinen eteneminen, pysähtyminen aiheen äärelle sekä rohkeus, jonka nähtiin lisääntyvän kokeilun etenemisen mukaan. Esityksen lopuksi osallistujille tehtiin videon muodossa hyväksyvän tietoisen läsnäolon harjoitus. Harjoituksessa kuulosteltiin omia kehontuntemuksia, sekä pysähdyttiin hetkeksi oman kehon äärelle, rauhoittumalla nykyhetkeen. (Mannström-Mäkelä & Saukkola 2008)

Iltapäivällä päästiin tarkastelemaan hyvinvointia luonnon monimuotoisuuden kautta, kun “luonto hyvinvoinnin ja kuntoutuksen tukena” -esitys pääsi valloilleen. Esitys käsitteli monipuolisesti luonnon terveyden- ja hyvinvoinnin vaikutuksista. (Jääskeläinen & Tolvanen 2016) Videon avulla käsiteltiin monia terveysvaikutuksia ja ihan konkreettisia asioita, mitkä vaikuttavat sekä fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen. (Tyrväinen ym. 2007) Luontomielipaikka harjoitus nousi tässä esityksessä loistavana menetelmänä, jota jokainen voisi omassa arjessa hyödyntää. (Green Care Finland a. i.a.) Lähde siis luontoon, ota kuva sinulle mieleisestä paikasta ja tallenna se tulevaa varten. Anna hetki itsellesi aina tarpeen vaatiessa.

Webinaarin viimeiset esitykset käsittelivät eläinavusteisuutta ja mikrotaukoja. “Eläimet asiakkaan kohtaamisessa” esitys johdatteli kuulijat aiheen äärelle pienellä tehtävällä, jossa saimme pohtia mitä asioita eläimet tuovat jaksamiseen arjessa? Vastauksissa korostuivat läheisyys, ilo, lämpö, liikunta, rentoutuminen ja hyvä mieli. (Green Care Finland b. i.a.) Eläimillä on siis suoranaisia positiivisia vaikutuksia terveyteen- ja hyvinvointiin. Hevoset sekä koirat ovat käytetyimpiä eläimiä eläinavusteisissa toiminnoissa. Mielenkiintoisia menetelmiä nousi esiin muun muassa ratsastusterapian, sosiaalipedagogisen toiminnan, kaverikoiratoiminnan kautta. (Vehmasto & Lipponen 2021) Eläimet ovat kuin peilejä, herkkiä otuksia, jotka vaistoavat ja kokevat erilaisia tunnetiloja. Toimimalla eläinten kanssa voi siis saada iloa, läheisyyttä ja vaikka helpotusta pahaan oloon.

Webinaarin kruunasi “hyvinvointia työhösi” esitys, joka käsitteli mikrotaukojen merkitystä. Hengitä, venyttele, jumppaa tai katsele hetki ulos. Näin saa tauon ja pienen palautumisen keskellä työpäivää. Liikunnan avulla on mahdollisuuksia edistää, tai jopa ennaltaehkäistä esimerkiksi tuki- ja liikuntaelin vaivoja. Kiireisen arjen keskellä voisi toimia vaikka kotitreenit, jossa helppojen liikkeiden avulla annetaan vinkkiä kiireisen arjen keskelle. Arjessa tärkeää on myös huomioida oma jaksaminen, sekä vanhemmuus ja parisuhde. Voisiko puhuminen auttaa? Uskalla puhua ja pohtia arjen haasteista! (Lyytikäinen ym. 2017.)

Kaiken arjen, kiireen keskellä on tärkeintä pysähtyä hetkeksi oman hyvinvoinnin äärelle. Ota aikaa muutama hetki päivässä. Menisitkö luontoon? Olisiko hyvä hetki hengitellä rauhassa? Paijaisitko lemmikkiä tai kumppania? Tekisitkö kotijumpan?

Muista siis pysähtyä hetkeksi ja antaa itsellesi Hyvä Päivä!

Savonian kuntoutuksen ja hyvinvointikoordinaattorin tutkinto-opintojen opiskelijat järjestivät Hyvä päivä – webinaarin 11.11.2022, joka liittyi menetelmäkokeiluja sisältäviin opintojaksoihin. Päivää markkinoitiin sekä koulun opiskelijoille, että koulun ulkopuolisille tahoille.

Kirjoittajat:

Terhi Eskelinen, Inna Kääriäinen ja Laura Muona, hyvinvointikoordinaattori-tutkinto-ohjelman (YAMK) opiskelijat

Teija Korhonen, yliopettaja

Maria Luojus, lehtori

Katri Savolainen, lehtori

Lähteet:

Duncan, Lindsay, Hall, Craig, Wilson, Philip, Jenny 2010. Exercise motivation: A cross-sectional analysis examining its relationships with frequency, intensity, and duration of exercise. Int J Behav Nutr Phys Act. 7:7.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2835648/

Eisenberg, Naomi 2012. Post-Structural Conseptualizations of Power Relationships in Physiotherapy. Physiotherapy Theory and Practice, 28(6), 439–446

Green Care Finland Ry. a. julkaisuaika tuntematon. Puutarhan käyttö. Viherympäristön kuntouttava käyttö. https://www.gcfinland.fi/green-care-/menetelmat/puutarhan-kaytto/

Green Care Finland Ry. b. Julkaisuaika tuntematon. Eläinavusteiset menetelmät. https://www.gcfinland.fi/green-care-/menetelmat/elainavusteiset-menetelmat/

Heinänen, Tuula & Jokiniemi, Tommi 2020. Lean-ajattelu terveydenhuollon johtamisessa. Katsausartikkeli.  https://www.laakarilehti.fi/tieteessa/katsausartikkeli/lean-ajattelu-terveydenhuollon-johtamisessa/?public=c76ddc44b9bc1b1fbbdfbcf0065197ea

Jääskeläinen, Arja & Tolvanen, Taimi. 2016. Osallisuutta vahvistavan, luontoon tukeutuvan kuntoutustoiminnanmalli. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/121778/B%2019%202016%20Tolvanen%20Jaaskelainen%20teemajulkaisu%201.pdf?sequence=3&isAllowed=y

Lyytikäinen Merja, Koivisto Juha, Savolainen Nella & Rotko Tuulia 2017. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen keinoja. Innokylän innovaatiokatsaus. THL. Työpaperi 13/2017. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-840-1

Mannström-Mäkelä, Leena & Saukkola, Kirsi 2008. Voimaannuttavan ohjaamisen käsikirja. Gaudeamus Helsinki University Press/Palmenia. Helsinki: Yliopistopaino

Piirainen, Eliisa, 2013. Luokkahuone visuaalisen oppimisympäristönä. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto, luokanopettajakoulutus. https://core.ac.uk/download/pdf/33725151.pdf

Savolainen, Miina 2008. Maailman ihanin tyttö. The loveliest girl in the word. Helsinki: Blink Entertainment

Tyrväinen, Liisa, Silvennoinen, Harri, Korpela, Kalevi & Ylen, Matti 2007. Luonnon merkitys kaupunkilaisille ja vaikutus psyykkiseen hyvinvointiin. Metlan työraportteja 52: 57–77. https://www.academia.edu/2904419/Luonnon_merkitys_kaupunkilaisille_ja_vaikutus_psyykkiseen_hyvinvointiin?email_work_card=view-paper

UKK-instituutti 2022. Aikuisten liikkumisen suositus. Verkkojulkaisu. Päivitetty 20.10.2022. https://ukkinstituutti.fi/liikkuminen/liikkumisen-suositukset/aikuisten-liikkumisen-suositus/

Vehmasto, Elina & Lipponen, Maija 2021. Eläinavusteinen psykososiaalinen kuntoutus. Duodecim 2021 vol.137 no.17 s. 1775-1780. https://www-duodecimlehti-fi.ezproxy.savonia.fi/xmedia/duo/duo16383.pdf