Savonia-artikkeli: Ideasta innovaatioksi

Jokaiselle meistä tulee vastaan tilanteita, joissa ratkaisemme esimerkiksi arkisen pulman uudella tavalla. Olemme siis saaneet ratkaisuidean, jota olemme päässeet testaamaan käytännössä. Olemme luovan ongelmanratkaisun eli innovaatiopolun ensimmäisillä askeleilla! Kuinka sitten omaa ideaa voi lähteä jatkokehittämään ja tätä kautta miettimään polun seuraavia askeleita? Tässä artikkelissa käsittelemme idean alkuvaiheen kehittämistä, ratkaisun kaupallistamisen ensiaskeleita ja jaamme kokemuksia idean kehittämisestä Business Center Pohjois-Savossa oppimamme perusteella.

Usein idean kehittämisen tai ongelman ratkaisemisen alkuvaiheeseen liittyy riemua ja iloa. On onnistuttu ratkaisemaan jokin pulma ja ratkaisu toimii! Kuinka sitten omaa ideaa voisi lähteä viemään kohti kaupallistamista? Business Center Pohjois-Savossa käytämme esimerkiksi ideoinnin nelikenttää liikeideoiden mahdollisuuksien selvittämisessä.  Nelikenttä näyttää seuraavalta:

Ideoinnin nelikenttä on jaettu neljään eri osioon missä oman liikeidean potentiaalia voi havainnollistaa kirjoittamalla idean sisältöä auki. Osiot rakentuvat seuraavasti:

  1. Idean kuvaus: Tässä ideasta voidaan kuvata yleisellä tasolla, että minkälainen idea on. Esimerkiksi autokorjaamo Kuopion Pitkälahdessa.
  2. Idean hyödyt: Toisessa kentässä mennään idean ja innovaation perusolemukseen. Minkä ongelman idea ratkaisee ja miksi se on käyttäjälle hyödyllinen. Idealla ja innovaatiolla tavoitellaan jotain etua tai uutuutta suhteessa nykyisiin ratkaisuihin. Uusi idea voi säästää aikaa, kustannuksia tms. Tärkeää on, että se ratkaisee aidon ongelman tai tarpeen, se voi olla tunnistettu tai uusi mahdollisuus, peruskansalaisille tai vaikka suunnattu yrityksille
  3. Asiakasryhmät: Tässä osiossa kerrotaan tarkemmin idean potentiaalisista asiakasryhmistä. Tämä myös kuvastaa sitä kuinka paljon idealla on markkinapotentiaalia. Lisäksi asiakasryhmän avulla voidaan miettiä markkinoinnin eri keinoja ja kuinka todennäköistä on tavoittaa tietty asiakasryhmä. Asiakasryhmän määrittelyn avulla saadaan myös käsitys siitä, onko tuotteella kaupallista potentiaalia tai mahdollisuuksia. Jos oletettu asiakasryhmä on hyvin pieni niin voi toiminnan kaupallistamisessa olla haasteita.
  4. Idean toimivuus: Tässä osiossa kuvataan tarkemmin, kuinka idea toimii. Esimerkiksi voidaan kertoa mitä käyttäjä tekee tai miten tekninen ratkaisu toimii. Tällä tavalla saadaan jo ensimmäisiä ajatuksia siitä, kuinka ja miten idea on mahdollista toteuttaa vai onko se mahdollista.

Ideoinnin nelikenttä on yksi tapa kehittää ja pohtia oman idean seuraavia askeleita. Toki idean kaupallistamisen vaiheita on lukuisia, mutta ideoinnin nelikentän avulla prosessi saadaan alkuun. Nelikenttä sopii hyvin esimerkiksi erilaisten työpajojen alkuun keskustelun herättäjäksi ja ajattelun tueksi.

Yhteistyön voima

Kun idean alkuvaihe on käyty läpi ja on päätetty jatkaa kaupallistamisen polulla, tulee hyvin usein seuraavaksi kysymys, että kuinka saamme ensimmäisen testikappaleen tuotteestamme tai testiryhmän testaamaan palveluamme? Tässä vaiheessa verkostot sekä kontaktit ovat tärkeitä kehittämisen apuvälineitä. Kunnissa ja oppilaitoksissa on paljon erilaisia kokonaisuuksia ja esimerkiksi opintojen kautta on mahdollisuus löytää uutta osaamista liikeidean kehittämiseen. Business Center Pohjois-Savossa on mahdollisuus myös kehittää omaa liikeidea osana Havuja ohjelmia.

Havuja ohjelmat rakentuvat seuraavien teemojen mukaisesti:

Havuja Bootcamp – ohjelman kautta on mahdollista kehittää omaa liikeideaa, harjoitella tiedonhakua ja muodostaa kenties tiimiä oman liikeidean ympärille. Perusajatuksena on, että mukaan voi tulla hyvin pienellä kynnyksellä oppimaan uutta sekä kohtaamaan ihmisiä. Palaute ohjelmasta on ollut hyvin positiivista ja osallistujat ovat kiteyttäneet useita liikeideoita kohti aitoa liiketoimintaa. Tärkein elementti ennen Bootcamppiin osallistumista onkin innostuneisuus ja uteliaisuus uuden oppimiseen.

Havuja Acceleratorin kautta tiimit pääsevät jatkokehittämään ideoitaan kohti kaupallistamista ja ensimmäisiä asiakkaita. Acceleratorissa päästään testaamaan liikeideoita ja saadaan palautetta mentoreilta. Erityisesti mentoreilta saatu palaute on koettu tärkeäksi ja sitä kautta on päästy konkreettisesti esimerkiksi yhteistyökumppanuuksiin sekä saatu hyödyllisiä kontakteja. Kaikessa liikeidean kehittämistyössä onkin tärkeää, että omasta ideasta saa palautetta ja voidaan ratkaista välittömiä haasteita ketterästi – aika on rahaa.

Havuja Leap – ohjelmasta löytyy lisätietoja osoitteesta Havuja#!@%&! Leap | Business Center (bcpohjois-savo.fi) kautta. 

Havuja Hackathon on viikonlopun aikana järjestettävä ideoinnin tapahtuma, jossa erilaisia liikeideoita päästään kehittämään yhdessä. Perusajatuksena on, että ideoita kehitetään yhdessä ja opitaan samalla uutta. Johtuen Covid – 19 tilanteesta Hackathoneja ei ole päästy järjestämään perinteisinä tapahtumina.

Havuja Nuotiopiiri on eri teemoja käsittelevä ohjelmakokonaisuus, jonka tarkoituksena on jakaa uutta mielenkiintoista tietoa ja puheenaiheita. Aiheet ovat olleen muun muassa kansainväliset mahdollisuudet Pohjois-Savossa, yrittäjyyden eri muodot sekä yrittäjien tarinat. Tallenteet Nuotiopiireistä löytyvät Business Center Pohjois-Savon Youtube – kanavalta.

Yhteistyö?

Tulemme mielellämme vierailemaan ja kertomaan esimerkiksi yrittäjyydestä, luovasta ongelmanratkaisusta eli ideoiden ja innovaatioiden kehittämisestä. Olemme järjestäneet muun muassa työpajoja, vierailuja sekä kertoneet kaupallistamisen ohjelmistamme sekä opinnoista. Ole yhteydessä niin rakennetaan palveluistamme sopiva kokonaisuus!

Kirjoittajat:

Harri Holopainen, TKI – asiantuntija, Business Center Pohjois-Savo, harri.holopainen@savonia.fi

Matti Laitinen, TKI – asiantuntija, Business Center Pohjois-Savo, matti.laitinen@savonia.fi

Lähteet: https://www.bcpohjois-savo.fi/