Hoitajien kanslia.

Savonia-artikkeli: Infektioiden torjunnan osaamisen kehittäminen Aasiassa

#SavoniaAMK
#SavoniaUAS

Hoitoon liittyvät infektiot (HAI) ovat yksi yleisimmistä terveydenhuollon haittatapahtumista ja ne johtavat vakaviin potilasturvallisuuden uhkiin. HAI aiheuttaa paljon ongelmia Euroopassa, mutta vieläkin enemmän kehittyvissä, kuten Aasian maissa. HAI lisää terveydenhuollon kustannuksia ja aiheuttaa usein jo entuudestaan heikossa asemassa olevien ihmisten sairastavuutta ja kuolleisuutta.

Aasian HAI ehkäisyn huonoon tilanteeseen on monia syitä, esimerkiksi terveysalan työntekijöiden heikko tietoisuus HAI ehkäisystä ja hallinnasta. Samaan aikaan on puutteita koulutuksessa sekä hoitotarvikkeiden ja välineiden saatavuudessa. Vietnamilaisissa sairaaloissa HAI ehkäisyä heikentää myös omaisten vähäinen tieto infektioiden torjunnasta hoitoon osallistuessaan. On myös todettu, että runsaan tai kontrolloimattoman antibioottien käytön aiheuttaman mikrobilääkeresistenssin torjuntaan ei ole riittävästi osaamista. Lisäksi näyttää siltä, että infektioiden esiintyvyyden tilastointi ei ole ajantasaista eivätkä ne siten kuvaa todellista tautitilannetta.

Laadukkaan koulutuksen tarjoaminen jo sairaanhoitajaopintojen aikana on välttämätöntä tulevien terveysalan työntekijöiden asianmukaisten tietojen ja taitojen kehittymiselle. Voidaankin olettaa, että ajantasaisen koulutuksen käytyään sairaanhoitajat ovat jatkossa pätevämpiä tuottamaan turvallista ja hyvää hoitoa sekä ovat myös motivoituneita kehittämään HAI-taitojaan työuransa aikana.

Innovatiivisia uusia opetus- ja oppimismenetelmiä aasialaisten käyttöön

Infektioiden ehkäisyn ja hallinnan sisällön lisäksi tarvitaan uudistuvia oppimismenetelmiä, jotta sisältöjä pystytään kouluttamaan nykyistä tehokkaammin ja opiskelijalähtöisemmin. Etäopetuksen tarve ja toisaalta haasteet sen järjestämisessä aiheuttavat myös Aasian maissa uusia vaatimuksia. Kaikki nykyiset opetusmateriaalit ja menetelmät eivät sellaisenaan sovellu etäopiskeluun ja toisaalta kaikkien opiskelijoiden valmiudet tai oppimisvälineet eivät ole riittäviä. Hyviin oppimistuloksiin on yhteydessä myös opettajien ajantasainen sekä näyttöön perustuva ohjausosaaminen.

Vaikka Aasian maiden hallitukset myöntävät, että terveyden edistäminen on välttämätöntä, HAI koulutus vaihtelee tällä hetkellä yliopistojen ja maiden välillä. Siksi Aasian korkeakouluja on tuettava järjestelmällisen ja ajantasaisen HAI koulutuksen järjestämisessä. Kansainvälisen yhteistyön avulla voidaan lisätä opetuksen laatua ja vaikuttavuutta. Pelkän tiedon levittämisen lisäksi tulee opiskelijoiden kykyä soveltaa infektioiden torjunnan ohjeita käytännössä kehittää. Lisäksi tarvitaan tietoa oppimisen ja ohjeiden noudattamisen esteistä.

Erasmus+ -projekti Capacitating Asia’s Nursing Students on Innovative and Sustainable Prevention and Control of Healthcare Associated Infections (PrevInf) pyrkii lisäämään hoitotyön opiskelijoiden osaamista HAI torjunnassa. Hanke käynnistyi vuoden 2021 alussa ja sitä ohjaavat portugalilainen Nursing School of Coimbra ja Savonia-ammattikorkeakoulu. PrevInf-projektikonsortion tavoitteena on kehittää kahden vietnamilaisen yliopiston, Nam Dinh University of Nursing ja Hai Duong Medical Technical University, sekä kahden kambodžalaisen yliopiston, International University ja Bolyno Institute, hoitotyön opetussuunnitelmia siten, että ne tuottavat aikaisempaa laadukkaampaa HAI koulutusta. Projektissa luodaan malli HAI opetuksesta ja oppimisesta Aasian kontekstissa.

Kehittämistyöhön kuuluu oppimistavoitteiden, opetussuunnitelmien sisällön ja pedagogisten menetelmien arviointi sekä päivittäminen. Lisäksi pilotoidaan uusia opetus- ja oppimismenetelmiä paikallisiin olosuhteisiin.

Savoniaa luotsaa simulaatio-oppimista ja e-kirjan kehittämistä

PrevInf-projekti auttaa Aasian maiden opettajia, hoitohenkilökuntaa ja opiskelijoita kehittämään osaamistaan HAI torjunnassa stimuloimalla heidän kriittistä ajatteluaan ja tarjoamalla heille uusia menetelmiä HAI opetuksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Hankkeen aikana HAI-ennaltaehkäisyyn kehitetään hoitotyön koulutuksen keskeiset osa-alueet kokoava PrevInf-malli, joka ohjaa hoitoon liittyvien infektioiden torjunnan opetusta, oppimista ja kehittämiseen sitoutumista. PrevInf-malli on jatkoa InovSafeCare –hankkeessa tuotetusta mallista, jota modifioidaan Aasin maiden tarpeisiin ja kulttuuriin sopivaksi.

Hankkeessa autetaan Aasian kumppaneita käyttämään uusia opetusmenetelmiä, muun muassa simulaatio-oppimista, joilla infektioiden torjunnan osaamista voidaan edistää. Hankkeessa tuotetaan myös e-kirja, joka sisältää ajantasaista ja näyttöön perustuvaa tietoa infektioiden torjunnasta. E-kirjaa voidaan hyödyntää hoitotyön koulutuksessa ja sen avulla voidaan tehostaa Aasian maissa toteutettua infektioiden torjunnan itsenäistä opiskelua.

Simulaatioskenaarioita tuotetaan käytännön HAI osaamisen vahvistamiseksi. Savonian tiimi vastaa aasialaisten kumppaneiden simulaatioiden ohjauksesta. Savonialla on laajaa osaamista simulaatiopedagogiikasta ja se on osallistunut aikaisemminkin kansainvälisiin ja kansallisiin simulaatioprojekteihin. Simulaatio on myös yksi Savonian strategisista kehittämisen alueista.

Matkailu avartaa

Simulaatio skenaario käynnissä.
Simulaatio skenaario käynnissä.

Projektin ensimmäinen aasialainen työkokous järjestettiin pohjois-Vietnamissa, Namh Dinhissä 14– 18.11.2022. Tapasimme Nam Dinh Universityn ylintä johtoa, jotka ottivat meidän lämpimästi vastaan. Nam Dinh yliopistossa halutaan kehittää infektioiden torjunnan opetusta, mutta opetuksen uudistusten saaminen opetussuunnitelmiin edellyttää yliopiston korkeimman johdon hyväksynnän lisäksi maan keskushallinnon hyväksyntää.

Nam Dinhissä järjestettiin Savonian johdolla simulaatioiden pilotoinnin harjoituksia. Hanke-kumppanit ovat suunnitelleet Savonian opettajien ohjauksessa kukin kolme simulaatioskenaariota ja pilotoineet niitä omissa oppilaitoksissaan. Nyt oli yhteisen katsauksen ja edelleen kehittämisen aika. Tämä työkokous oli tärkeää, koska Aasian kumppanit olivat hankkeen ensimmäisen vuoden aikana suunnitelleet simulaatioskenaarioita ymmärtämättä vielä kovin tarkkaan, miten niitä opetuksessa käytetään.

Paikallinen simulaatiotila, josta simulaatiosuoritusta seurattiin ja palautekeskustelu pidettiin.
Paikallinen simulaatiotila, josta simulaatiosuoritusta seurattiin ja palautekeskustelu pidettiin.

Savonia oli laatinut ohjelman skenaarioiden toteuttamisesta, joka muodostui yhdessä tekemisestä ja erityisesti myönteisestä ja kannustavasta tuesta Aasian kumppanille uuden opetusmenetelmän käyttöönotossa. Tämän lisäksi käytiin keskustelua siitä, millaisia maa- ja organisaatiokohtaisia haasteita simulaatio-opetuksen järjestäminen saattaa aiheuttaa ja millaisia tuntemuksia uusi opetusmenetelmä aiheuttaa opiskelijoissa ja opettajissa. Pilotoinnin aikana ja sen jälkeisissä yhteisissä keskusteluissa tuli esiin, että sekä opettajien että opiskelijoiden perehdyttäminen menetelmään on erityisen tärkeää myönteisten oppimiskokemusten saavuttamiseksi. Simulaatiopäivän parasta antia olivat avoimet keskustelut simulaatioiden implementoinnista ja siihen liittyvistä valinnoista.

Hoitajien kanslia.
Hoitajien kanslia.

Nam Dinh Universityn simulaatiotilat ovat erittäin käyttökelpoiset, vaikka eivät vastaakaan suomalaista simulaatio-opetuksen tilojen teknistä ja toiminnallista tasoa. Sen sijaan isäntäkoulun opettajien simulaatiopedagoginen osaaminen oli jo kehittynyt asiantuntevalle tasolle ja oli menetelmän oppien mukaisesti oppijoita kannustavaa.

Tiiviiden kokousten ohella vierailimme myös paikallisessa sairaalassa, joka oli meille avartava kokemus. Tilat olivat meidän näkökulmastamme puutteelliset, vanhat ja ahtaat. Kun lämpötila oli ulkona 30 ja ikkunat sekä terassit avoinna, myös sisällä oli 30 asteen tukahduttava kuumuus. Potilashuoneet olivat infektioiden torjunnan näkökulmasta ylitäytettyjä. Potilaita hoiti omaiset omine pesuvateineen, tyynyineen ja muine tykötarvikkeineen sekä omine ruokineen.

Osastolla ei nähty käsienpesualtaita desinfiointiaineista puhumattakaan. Hoitajat olivat viehättäviä ja iloisia. Oli äärimmäisen tärkeää päästä tapaamaan hankekumppanit fyysisesti omissa toiminta-ympäristöissään, jotta tiedämme jatkossa aikaisempaa paremmin, mitä ja miten voimme hankkeessa tavoitella.

Potilashuone valmiina vastaanottamaan seuraavia potilaita.
Potilashuone valmiina vastaanottamaan seuraavia potilaita.

Katse tulevaisuuteen

PrevInf hankkeen tarkoituksena on auttaa Aasian maita kohdistamaan infektioiden torjunnan opetus keskeisiin asioihin, muun muassa käsihygienian parantamiseen. Savonian johtamassa työpaketissa 4 suunnitellaan ja toteutetaan simulaatioiden pilotointia tiedonkeruun ja niiden käytännön järjestämisen osalta. Aasiassa koulutetaan hoitotyön opettajia käyttämään simulaatioskenaarioita, jotta he voivat pilotoida niitä noin 600 opiskelijan kanssa. Savonian tiimi laatii simulaatio-opetuksen pilotoinnin tueksi arviointi- ja palautelomakkeet, aineistonkeruumenetelmät ja vastaa aineiston analysointisuunnitelmasta.

Lisäksi hankkeessa pyritään edistämään oikeaa aseptista hoitotarvikkeiden käyttöä, niiden huoltoa ja asianmukaista hävittämistä. Tapaamisessa luotu yhteisöllisyys ja keskinäinen luottamus kantaa varmaankin hankkeen loppuun saakka ja mahdollisesti tuottaa uusiakin yhteistyöyrityksiä. Tässä hankkeessa suomalainen terveysalan opettaja tuntee itsensä todella tarpeelliseksi, kunhan vain keksii riittävän innovatiivisia keinoja saavuttaa osan tavoitteista. Toisaalta Vietnamista ja Kambodzasta löytyy Savonialle mahdollisesti muitakin hankeyhteistyön ja koulutusviennin tarpeita.

Kirjoittajat:

Marja Silén-Lipponen
Leena Koponen
Ulla Korhonen
Mikko Myllymäki