puupalikoita

Savonia-artikkeli: Kiireettömyys ja läsnäolo – niistä on aidot kohtaamiset tehty

#SavoniaAMK

Varhaiskasvatus on tärkeä osa monien lapsiperheiden elämää usean vuoden ajan. Lapsi voi aloittaa varhaiskasvatuksessa jo heti vanhempainvapaan jälkeen alle yksivuotiaana ja olla siihen asti varhaiskasvatuksen piirissä, kunnes siirtyy perusopetukseen. Niihin vuosiin mahtuu useita satoja, lyhyitä ja vähän pitempiäkin huoltajien ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan välisiä kohtaamisia.

Kohtaamiset ovat merkityksellisiä ja jokainen kohtaaminen on mahdollisuus, tärkeä ja olennainen osa huoltajien ja varhaiskasvattajien välistä kasvatusyhteistyötä.


Varhaiskasvatuksen kentällä on tapahtunut isoja ja varsinkin varhaiskasvatuksen laadun kannalta tärkeitä esitysaskeleita viimeisen kymmenen vuoden sisällä. Uudistuneen varhaiskasvatuslain, jonka pohjalta on laadittu varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, mukaan varhaiskasvatus on lapsen suunnitelmallisen ja tavoitteellisen kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostama kokonaisuus, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka ja se tukee lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Kasvatusyhteistyö lähtee aina lapsen tarpeista ja lapsen edun toteutumisesta ja huoltajien kanssa tehtävän kasvatusyhteistyön tavoitteena on huoltajien ja varhaiskasvatuksen yhteinen sitoutuminen tähän lapsen terveen ja turvallisen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseen (Heinonen ym. 2016; Opetushallitus 2022).

Luottamuksellinen, rehellinen ja avoin kasvatusyhteistyö huoltajien kanssa luo perustan lapsen varhaiskasvatukselle.

Varhaiskasvatus on tärkeä osa lapsen kasvun ja oppimisen polkua. Opetushallitus 2022. Kuva: Pixapay

Kasvatusyhteistyön kehittäminen YAMK-opinnäytetyönä

Opinnäytetyöni on tutkimuksellinen opinnäytetyö. Tutkimuksessa kerättiin varhaiskasvatuksen henkilöstön ja lasten huoltajien kokemuksia kasvatusyhteistyöstä varhaiskasvatuksen arjessa sekä selvitettiin, mitä varhaiskasvatuksen henkilökunta ja huoltajat pitävät kasvatusyhteistyössä tärkeänä ja oleellisena. Työn tavoitteena oli kasvatusyhteistyön kehittäminen ja varhaiskasvatuksen laadun parantaminen. Tutkimuksessa saatujen tulosten perusteella uudistettiin käytössä oleva Suomussalmen varhaiskasvatussuunnitelmalomake.

Tutkimuksen tuloksissa tuli vahvasti esille huoltajien ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan välisen vuorovaikutuksen merkitys kasvatusyhteistyössä. Avointa, luottamuksellista, rehellistä ja molemmin puoliseen kunnioittamiseen perustuvaa vuorovaikutusta pidetään tärkeimpänä asiana kasvatusyhteistyön onnistumisen kannalta, ja sitä siltä myös odotetaan.

Aito, kiireetön ja läsnä oleva huoltajien kohtaaminen jo tutustumiskäynneiltä lähtien ja kuunteleminen kaikissa vuorovaikutustilanteissa antavat varmuutta siitä, että lapsen ja perheen asioista ollaan oikeasti kiinnostuneita varhaiskasvatuksessa.

Kasvatusyhteistyö on yhteen hiileen puhaltamista.
Kuva: Jaana Heikkinen
      

Tämä blogikirjoitus on tehty osana sosionomi (YAMK)- tutkinnon opinnäytetyöprosessia.

Kirjoittajat:
Jaana Heikkinen
sosionomi (YAMK)- opiskelija

Anne-Leena Juntunen
Lehtori, sosiaaliala, Savonia ammattikorkeakoulu

Lähteet:
Opetushallitus 2022. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. Määräys OPH-700-2022. https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/varhaiskasvatussuunnitelmien-perusteet. Viitattu 20.5.2022

Heinonen, Hanna, Iivonen, Esa, Korhonen, Merja, Lahtinen, Nina, Muuronen, Kaisu, Semi, Ritva & Siimes, Ulla 2016. Lasten oikeudet ja aikuisten vastuut varhaiskasvatuksessa. Jyväskylä: PS- kustannus.