Savonia-artikkeli: Kohti strategista vastuullisuutta

Vastuullisuuden voidaan nähdä olevan globaali megatrendi, jonka myötä yrityksiltä edellytetään konkreettisia toimia vastuullisuuden edistämiseksi ja siitä viestimistä. Näiden vaatimusten taustalla ovat yritysten sidosryhmät kuten asiakkaat, työntekijät, omistajat, sijoittajat ja rahoittajat sekä julkinen sektori. Tämän lisäksi yrityksille on tulossa sääntelyä kuten valmisteilla oleva yritysvastuulaki, joka edellyttää yrityksiltä strategisia vastuullisuustoimia.

”Kuolleella planeetalla ei ole työpaikkoja, hyvinvointia tai liiketoimintaa”. Tämä raflaava lause kuvastaa tilannetta, jota kohti olemme ajautumassa ilman merkittäviä korjausliikkeitä luonnon monimuotoisuuden ja vastuullisuuden vahvistamiseksi. Alla oleva sarjakuvapiirtäjä Graeme MacKayn tekemä pilapiirros aikamme suurista uhista osoittaa, kuinka merkittäviä asioita ilmastonmuutos ja luontokato ovat.

Biodiversity collapse. Lähde: https://mackaycartoons.net/tag/biodiversity-collapse/

Joulukuun alussa Savonia-ammattikorkeakoulun toteuttama Ilmastoturvallisuuden liiketoimintaverkosto -hanke käynnisti työpajasarjan, jossa pohjoissavolaiset pk-yritykset pääsevät tekemään vastuullisuustyötä yhdessä Business Kuopion, Business Center Pohjois-Savon ja Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelujen yritysasiantuntijoiden kanssa.

Työpajojen fasilitaattorina toimii vastuullisuuspalveluita tuottava Third Rock Finland Oy, jonka tarkoituksena on auttaa yrityksiä vastuullisuuden vauhdittamisessa.

Työpajassa Third Rockin asiantuntijat nostivat esille sen, että vastuullisuus on kokenut merkittäviä muutoksia vuosien saatossa ja sen kehityskulusta on tunnistettavissa kolme erilaista vaihetta:

  1. Hyväntekeväisyys: Alussa vastuullisuus oli kampanjalähtöistä hyväntekeväisyyttä ja se oli irrallaan muusta liiketoiminnasta.
  2. Yhteiskuntavastuu: Hyväntekeväisyyden jälkeen alettiin kiinnittää huomiota enemmän yhteiskuntavastuuseen. Tämän vaiheen keskiössä oli laajemmat kestävän kehityksen ulottuvuudet.
  3. Strateginen vastuullisuus: Tällä hetkellä vastuullisuus nähdään strategisena vastuullisuutena, jossa se integroituu olennaisena osana perusliiketoimintaan. Strategisessa vastuullisuudessa fokus on riskien hallinnan sijasta mahdollisuuksien tarkastelussa ja vastuullisuus ohjaa tekemistä sekä sen on oltava mitattavissa.

Aikaisemmin pörssiyhtiöiltä ja suuryrityksiltä on vaadittu vastuullisuusraportointia, mutta nyt myös pienemmiltä yrityksiltä edellytetään käytännön toimia vastuullisuuteen liittyen. Asiantuntijoiden mukaan pk-yritykset voivat saada vastuullisuudesta strategisen välineen ja työkalun. Vastuullisuuden ei tarvitse olla suuria tekoja, vaan yritykset voivat aloittaa pienistä teoista. On myös mahdollista, että pk-yritykset eivät miellä nykyisiä toimiaan vastuullisuusteoiksi, vaikka ne sitä ovat todellisuudessa. Pk-yritysten merkitys rooli ympäristötavoitteiden toteutumisessa on merkittävä, koska 2/3 Euroopan teollisuuspäästöistä syntyy pk-yritysten toiminnasta.

Yritysten on tärkeä viestiä eri kanavissa vastuullisuustyöstään, jotta tieto tavoittaa yrityksen kaikki sidosryhmät. Viestinnän tulee olla strategista ja sen tulee perustua todennettuihin tekoihin eli viestinnän on oltava aitoa, läpinäkyvää ja todennettavaa. Vastuullisuusraportoinnin pääasiallisena kohderyhmänä ovat sijoittajat, rahoittajat, työntekijät ja asiakkaat. Raportoinnissa suosittuna työkaluna on GRI (Global Reporting Initiative) -ohjeisto.

Mikä on teidän yrityksenne tavoitetaso vastuullisuustyössä? Onko yrityksenne tavoite toimia toimialan suunnannäyttäjänä vai luoda strategista kilpailukykyä vai ainoastaan lakien ja normien noudattaminen?

Tervetuloa osallistumaan seuraavaan työpajaan, joka järjestetään Iisalmessa 27.1.2022!

Tämä artikkeli on julkaistu osana Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen rahoittamaa Ilmastoturvallisuuden liiketoimintaverkosto (S22173) -hanketta, jonka tavoitteena on vahvistaa ilmastonmuutokseen varautumista ja sopeutumista erityisesti sään ääri-ilmiöiden suhteen. Artikkelin tausta-aineistona on hankkeen järjestämä työpaja, jota fasilitoi Third Rock Finland Oy.

Kirjoittaja:

Juhamatti Huusko
TKI-asiantuntija
Savonia-ammattikorkeakoulu oy
p. 050 5370 525
juhamatti.huusko@savonia.fi