Savonia-artikkeli: Kuopio Living Lab -yhteiskehittäminen terveydenhuollossa -koulutus

Kuopio Living Lab on Kuopion kaupungin, Kuopion yliopistollisen sairaalan ja Savonia-ammattikorkeakoulun muodostama yhteiskehittämiskonsepti.

Kuopio Living Lab mahdollistaa terveys- ja hyvinvointiteknologia-alan yrityksille tuotteen tai palvelun testaamisen aidoissa asiakas- ja asiantuntijaympäristöissä. Toimintaa on kehitetty Kuopion kaupungin ja Kuopion yliopistollisen sairaalan yhteisessä Kuopio Living Lab -hankkeessa ja Savonia-ammattikorkeakoulun Kuopio Health Lab -hankkeessa.

Olemme julkaisseet yhdessä edellä mainittujen organisaatioiden kanssa Kuopio Living Lab -yhteiskehittäminen terveydenhuollossa -koulutuksen, koska olemme kokeneet, että etenkin terveydenhuollon ammattilaisille on tärkeää avata prosessia ja käytäntöjä, joiden mukaisesti yhteiskehittäminen terveydenhuollon ja elinkeinoelämän välillä Kuopio Living Labissa toimii.

Koulutukseen osallistuva oppii sen, minkälaisia menetelmiä tässä yhteiskehittämisessä voidaan käyttää. Koulutus perehdyttää myös siihen, millä tavoin organisaation työntekijä, kuten esimerkiksi sairaanhoitaja voi osallistua tuotekehitysprosessiin ja mitä hyötyjä siitä on oman työn ja osaamisen kehittämisen kannalta. Lisäksi koulutuksesta saa perustietoutta terveydenhuollon laitteisiin liittyvästä lainsäädännöstä ja lääkinnällisten laitteiden kehitystyöstä.

Kuva: Marc Sabat

Koulutuksen suorittaminen OpenEdussa ja KYSin Moodlessa

Koulutuksen suorittaminen kestää noin 2–4 tuntia ja se on tarkoitettu terveydenhuollon henkilöstölle, eri alojen opiskelijoille, kuntien päättäjille ja työntekijöille sekä kaikille muille asiasta kiinnostuneille. Koulutus on tarkoituksellisesti kestoltaan lyhyt, jotta esimerkiksi sairaanhoitajat voivat suorittaa sen työnsä ohessa.

Koulutus on tehty Savonian OpenEdu -oppimisalustalle MOOCin (Massive Open Online Course) perusperiaatteita noudattaen. Koulutus mahdollistaa joustavan ja maksuttoman tavan tutustua aiheeseen oman aikataulunsa ehdoilla. OpenEduun rekisteröidytään itsenäisesti Microsoft tai Gmail-tilillä ja koulutuksen hyväksytysti suorittaneet voivat ladata itselleen todistuksen. Koulutuksesta on tehty samansisältöinen toteutus Kuopion yliopistollisen sairaalan omaan Moodleen, joten KYSin omalla henkilökunnalla on mahdollisuus suorittaa koulutus osana työtään.

Yhteenvetona voidaan todeta, että koulutuksen toteuttaminen kolmen organisaation yhteistyönä toi koulutukseen monipuolista sisältöä sekä erilaisia näkökulmia. Tämä mahdollisti myös sen, että kunkin organisaation oma erikoisosaaminen tulee paremmin esille, jonka johdosta koulutuksesta on hyötyä laajalle kentälle eri alojen asiantuntijoita. Tietous tällaisesta yhteiskehittämisen mahdollisuudesta elinkeinoelämän ja organisaatioiden välillä auttaa meitä tuntemaan ympärillämme olevia kehitystarpeita paremmin.

Hyvässä tapauksessa se voi auttaa myös alueemme elinkeinoelämää löytämään uusia markkinoita, mikä on aina hyväksi alueemme elinvoimaisuudelle sekä kehitykselle.

Tutustu koulutukseen kirjautumalla Moodleen täältä ja anna palautetta!

Tämä artikkeli on julkaistu osana Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Pohjois-Savon liiton rahoittamia hankkeita:
• Terveysteknologian tuotekehitys- ja testausympäristö, kehitystyö (Kuopio Health Lab) -hanke (A73751)
• Kuopio Living Lab -hanke (A74469)

Juhamatti Huusk, TKI-asiantuntija, Savonia-ammattikorkeakoulu oy

Maarit Kumpulainen, projektikoordinaattori, Kuopion yliopistollinen sairaala