perhe rannalla

Savonia-artikkeli: Lapsen ja perheen ohjaaminen vaatii uroterapeutilta asiantuntemusta, tietoa lapsen kehitystasosta ja luovuutta

#SavoniaAMK

Lapsi ja perhe ohjautuvat uroterapeutin asiakkaaksi useimmiten toiminnallisten virtsaamis- ja ulostamishäiriöiden vuoksi. Toiminnallisia häiriöitä ovat esimerkiksi kastelu ja ummetus. Uroterapeutti osallistuu lapsen tutkimukseen ja hoitoon, jos lapsella on neurologisiin sairauksiin, synnynnäisiin kehityshäiriöihin tai vammoihin liittyviä rakon tyhjenemisen ongelmia. Uroterapeutti ohjaa lapselle ja perheelle tarvittaessa toistokatetroinnin toteuttamisen. Toistokatetrointi tarkoittaa toistuvasti tehtävää virtsarakon tyhjentämistä muovisella ontolla putkella, katetrilla virtsaputken kautta. Toistokatetrointi jäljittelee rakon omaa toimintaa.

Uroterapeutti huomioi ohjauksessa lapsen ja koko perheen. Hän tutustuu lapsen ja perheen taustoihin ja ohjaus muokataan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Uroterapeutin pitää hallita eri-ikäisten lasten sekä aikuisten ohjaaminen. Ohjaus on tavoitteellista ja siinä otetaan huomioon lapsen kehitystaso sekä perheen voimavarat ottaa vastaan ohjausta. Ohjauksen tulisi olla mahdollisimman kannustavaa, konkreettista, selkokielistä ja tasalaatuista.

Hyvä kuvallinen ohje lapselle ja perheelle on yksinkertainen, selkeä ja havainnollinen. Ohjeen tieto on virheetöntä ja ajantasaista. Ohje ei sisällä vaikeita termejä. Se on suunniteltu lapsen ja perheen käyttöön.


Uroterapeuttikoulutuksen kehittämistehtävänä toteutimme kuvallisen toistokatetrointiohjeen Pohjois-Karjalan keskussairaalan sekä Kuopion yliopistollisen sairaalan lasten- ja nuorten osaston lapsiperheille. Kuvallisessa toistokatetrointiohjeessa tuodaan esille katetroinnin keskeiset vaiheet kuvina ja lyhyillä selkeillä kuvateksteillä. Värejä käyttämällä ohjeeseen tuotiin elävyyttä. Kys:n lasten- ja nuorten osaston hoitajat antoivat ehdotuksia ohjeen kuvien ja kuvatekstien valintaan. Värien valintaan saatiin ideoita kehittämistehtävän ohjaustapaamisissa.

Toistokatetrointiohje on hoitajien katetrointiohjauksen apuväline. Se tukee hoitajien antamaa tasalaatuista ohjausta. Kuvallinen toistokatetrointiohje toimii myös lapsen ja perheen tukena katetrointia toteutettaessa kotona. Hoitajien antama toistokatetrointiohjaus sekä kotiin vietävä kuvallinen ohje antavat valmiudet lapselle ja perheelle kotona tapahtuvaan katetrointiin.

Katetrointia ohjattaessa tulisi katetrointia harjoitella lapsen ja vanhemman kanssa vaihe vaiheelta, kunnes lapsi ja vanhempi kokevat osaavansa ja pärjäävänsä kotona. Onnistumisen kokemus lisää lapsen ja vanhemman varmuutta kotona selviytymiseen. Toistokatetroinnissa annettu tuki ja ohjaus lapsuus ja nuoruusiässä on tärkeää. Se auttaa parantamaan lapsen ja nuoren elämänlaatua sekä auttaa itsenäistymisessä ja antaa valmiuksia itsehoitoon.

Kirjoittajat:
Minna Reijonen, sairaanhoitaja, PKKS Lasten ja nuorten osasto, minna.reijonen@siunsote.fi
Kaisa Voutilainen, sairaanhoitaja, KYS Lasten ja nuorten osasto, kaisa.voutilainen@kuh.fi
Tiina Hirvonen, lehtori, Savonia ammattikorkeakoulu, tiina.hirvonen@savonia.fi
Saijamari Hiltunen, lehtori, Savonia ammattikorkeakoulu saijamari.hiltunen@savonia.fi

Lähteet:
Colonplast. 2022. Tietoa toistokatetroinnista. https://www.coloplast.fi/virtsarakko-ja-suoli-/kayttooppaat/katetrointioppaat-lapsille/. Viitattu 13.4.2022.

Halme, Jaana 2022. Millainen on näyttöön perustuva ja käytettävyydeltään hyvä potilasohje hoitotyössä- Kirjallisuuskatsaus. Opinnäytetyö-YAMK. Sosiaali- terveys- ja liikunta-ala. Savonia-ammattikorkeakoulu. http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202202242845. Viitattu 13.4.2022.

Storvik-Sydänmaa, S, Tervajärvi, L, Hammar, A-M, Flinc, M, Muller, E 2019. Lapsen ja perheen hoitotyö. Helsinki: Sanoma Pro oy, 118-123.

Terveyskylä 2022. Lastentalo. https://www.terveyskyla.fi/lastentalo. Viitattu 13.4.2022.