Nurse in hospital with digital tablet.

Savonia-artikkeli: Näin luotiin nykyaikainen potilasohje

#SavoniaAMK

Hyvä potilasohje on selkeä, helposti ymmärrettävä ja havainnollistava. Potilasohje on tärkeä apuväline ohjaustilanteessa ja myöhemmin potilaan apuna kotona. Nykyaikainen, hyvä potilasohje kunnioittaa potilasta huomioimalla myös potilaan sukupuoli-identiteetin. Sukupuoli-identiteetti koostuu potilaan omasta kokemuksesta sukupuoltaan kohtaan. Potilas voi kokea olevansa samaa tai vastakkaista sukupuolta anatomiansa kanssa. Potilas voi kokea olevansa myös muunsukupuolinen eli sijoittuvansa jonnekin miehen ja naisen välimaastoon. Lisäksi potilas saattaa kokea, ettei hänellä ole sukupuolta ollenkaan.

Opiskelemme Savonia ammattikorkeakoulussa uroterapeuteiksi. Uroterapeutti on kliinisesti erikoistunut osaaja, joka on saanut koulutuksen virtsaelinten toimintahäiriöiden hoitoon. Uroterapeutin työhön kuuluu myös potilaiden ja omaisten ohjaus ja neuvonta sekä muiden terveydenhuoltoalan ammattihenkilöiden kouluttaminen.

Opintoihin liittyvässä kehittämistyössä teimme työyksiköillemme Oulun yliopistollisen sairaalan ja Nokian terveyskeskuksen potilaille suunnatun toistokatetrointiohjeen. Toistokatetroinnilla tarkoitetaan kertaluontoista virtsarakon tyhjentämistä siihen tarkoitetun katetrin avulla silloin, kun potilaan rakko ei tyhjene luonnollisesti. Hoitajat käyttävät opasta ohjatessaan potilasta katetroimaan itse ja potilas saa oppaan lopuksi kotiin. Katetrointiopetus on herkkä ja intiimi tilanne, joka koskettaa potilaan yksityisyyttä ja intimiteettiä. Työyksiköissämme on tunnistettu potilaan sukupuolisuutta loukkaavia tilanteita. Esimerkiksi naispotilaalle oli jouduttu antamaan miehen katetrointiopas, kun potilaalla oli sukupuolen muutosprosessi kesken ja vielä miehen sukupuolielimet.

Kehittämistyössä tavoitteenamme oli tuottaa ohje, joka käy kaikille sukupuoli-identiteeteille ja on tasa-arvoinen sekä sukupuolineutraali. Ohjetta suunniteltaessa ja toteuttaessa päätimme olla käyttämättä termejä “mies” tai “nainen”. Tämä toteutettiin niin, että esimerkiksi alkuun laitoimme havainnollistavat kuvat naisen ja miehen virtsateistä ja kirjoitimme kuvateksteiksi vain “alemmat virtsatiet sivusuunnasta kuvattuina”. Ohjaustilanteessa hoitaja voi viitata jompaankumpaan kuvaan sen mukaan minkälainen anatomia potilaalla on. Lisäksi ohjeessa kehotetaan esimerkiksi “hakeutumaan sinulle sopivaan katetrointiasentoon”. Ohjeen asentokuvilla havainnollistetaan sellaisia asentoja, joissa katetrointi on mahdollista suorittaa. Ohjaustilanteessa korostuu tällöin sukupuolisuuden sijasta potilaan anatomia.

Toistokatetrointiohje potilaalle on otettu työyksiköissämme innostuneesti vastaan ja olemme saaneet siitä hyvää palautetta. Ohjaustilanteesta ja kotiin annettavasta ohjeesta on oppaan myötä tullut potilasta aiempaa paremmin kunnioittava Jatkossa ohjeen käyttäminen helpottaa hoitohenkilökunnan työtä, kun yksi ja sama opas käy kaikille potilaille.

Kirjoittajat:

Katja Auvinen, sairaanhoitaja, Nokian terveyskeskus katja.auvinen@nokiankaupunki.fi
Leila Illikainen, sairaanhoitaja, Oulun yliopistollinen sairaala leila.illikainen@ppshp.fi
Tiina Hirvonen, lehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu tiina.hirvonen@savonia.fi
Saijamari Hiltunen, Savonia-ammattikorkeakoulu saijamari.hiltunen@savonia.fi