Savonia-artikkeli: Opiskelijalähtöistä yhteiskehittämistä urasuunnittelu- ja työnhakutaitoihin

#savoniaAMK


Ammattikorkeakoulujen yhtenä tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiudet oman ammatillisen osaamisen kehittämiseen ja tunnistamiseen. Työnhaun kanavat ja menetelmät ovat moninaistuneet, mikä edellyttää uudenlaista osaamista sanoittaa ja markkinoida omaa osaamista. Urasuunnittelu näin ollen korostuu jo opintojen aikana.

Viime vuoden lopulla päättyneen OTE-hankkeen (= opiskelijat työllistymistä edistävien toimintatapojen kehittäjiksi ammattikorkeakoulun henkilöstön rinnalle) tavoitteena oli edistää yhteistyötä opiskelijakuntien ja ammattikorkeakoulujen välillä tukemaan paremmin opiskelijoiden työllistymistä. Hanke oli Turun ammattikorkeakoulun hallinnoima ESR-hanke (2019 – 2021), jossa osatoteuttajina olivat Diakonia-ammattikorkeakoulu, Oulun ja Savonian ammattikorkeakoulut sekä LAB-ammattikorkeakoulu (ent. Lahden ja Saimaan ammattikorkeakoulut).

Valtakunnallisesti ammattikorkeakouluissa opiskelijoiden työllistymisen mahdollisuudet ja työllistymiseen saatava tuki vaihtelevat paljon. Ammattikorkeakoulujen käytännöt työllistymistä edistävien toimintojen ja palvelujen suhteen ovat erilaisia ja myös ammattikorkeakoulujen sisällä on erilaisia käytäntöjä koulutusaloittain ja tutkinto-ohjelmittain. Toisinaan saattaa myös olla, että tarjottu tuki ei välttämättä saavuta kaikkia opiskelijoita, jotka sitä tarvitsisivat.

Savonia-ammattikorkeakoulussa on ollut uraohjaukseen liittyviä hankkeita, jotka ovat edistäneet opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksia (mm. Uraohjaus2020; Tehokkaasti työelämään – TEHTY –hanke). OTE-hankkeessa on jatkettu tätä kehittämistyötä vahvistamalla opiskelijakunnan ja opiskelijoiden mahdollisuutta osallistua palvelujen yhteiskehittämiseen. Opiskelijakunta ja opiskelijat ovat olleet vahvassa roolissa ja tasavertaisina toimijoina hankkeen toimintojen suunnittelussa ja toteutuksessa. OTE-hankkeessa haettiinkin uutuus- ja lisäarvoa opiskelijalähtöisyydestä. Hankkeen kohdejoukkoina olivat ammattikorkeakoulun opiskelijakunnat ja opintojen eri vaiheissa olevat opiskelijat. Lisäksi kohderyhminä olivat ammattikorkeakoulun ohjaukseen ja työllistymiseen liittyvä henkilökunta, työnantajat ja yrittäjät. (https://ote.turkuamk.fi.)

OTE-hankkeessa työskenneltiin prosessimaisesti tavoitteiden edistämiseksi ammattikorkeakoulujen järjestämillä lukukausikohtaisilla yhteiskehittämispäivillä. Yhteiskehittämispäivien työskentelyssä periaatteena oli opiskelijakunnan jäsenien, työelämän edustajien ja henkilöstön dialoginen vuorovaikutus. Yhteiskehittämispäivät mahdollistivat opiskelijakuntien ja ammattikorkeakoulujen toimijoiden verkostoitumisen työllisyyden edistämiseksi. Opiskelijat suorittivat osana hanketta myös harjoitteluja, projektiopintoja ja valinnaisia opintoja. Kokemukset hanketyön liittämisestä omaan opintopolkuun olivat hyviä.

”Työharjoittelu OTE-hankkeessa ei kuulunut suunnitelmiini, mutta nyt suosittelen jokaista harkitsemaan vaihtoehtona suorittaa työharjoittelua tai vaikka projektiopintoja hankkeessa” (opiskelija).

Hankkeen tulokset – mitä edistettiin?

Monikanavainen työnhaku -malli urasuunnitteluun

Hankkeessa tuotettiin monikanavaisen työnhaun malli (https://ote.turkuamk.fi/arkisto/tyonhakumalli/index.html). Malliin on koottu erilaisia työvälineitä, jotka tukevat opiskelijan osallisuutta oman opiskelu- ja urapolun suunnittelussa opiskeluprosessin aikana sekä alumnina toimimisessa. Opiskelijat voivat hyödyntää mallissa olevia työvälineitä itsenäisesti sekä opetushenkilöstön ohjaamina lähi- tai etätapaamisissa. Lisäksi opiskelijakunta voi toteuttaa osioita osana omaa toimintaansa. Mallin sisältöjen laatimisvaiheessa pidettiin keskustelutilaisuuksia työelämän toimijoiden kanssa aloilla vaadittavan osaamisen ja työnhaun taitojen teemoista. Savonia-ammattikorkeakoulussa järjestettiin keväällä 2021 kolme koulutusalakohtaista työelämäpaneelia, joihin osallistuivat eri alojen rekrytoinnista vastaavia henkilöitä. Näiden järjestämisestä ja toteuttamisesta vastasivat eri alojen opiskelijat ja opiskelijakunta yhteistyössä henkilöstön kanssa.

”Hanketta on työstetty opiskelijalähtöisesti ja me opiskelijat olemmekin päässeet vaikuttamaan siihen, mille hanke näyttää. Varsinkin keväällä toteutetut työelämäpaneelit oli toteutettu opiskelijoiden kanssa ja ne keräsivätkin hyvää palautetta.” (Opiskelijakunnan edustaja.)

Osaamismerkit – arvokas lisä työnhaussa

Oman osaamisen kuvaaminen ja osaamisen näkyväksi tekeminen on tärkeää työllistymisessä. Opiskelijoilla voi olla peruskoulutuksessa saadun osaamisen lisäksi erityisosaamista, mikä ei näy riittävästi tutkintotodistuksessa. Osaamista on voinut kertyä esimerkiksi harrastuksista, järjestötoiminnasta ja aikaisemman tutkinnon jälkeisestä työkokemuksesta. Digitaalinen osaamismerkki eli Open Badge on visuaalinen ja sähköinen dokumentti, jolla opiskelija voi kertoa eri tavoin hankkimastaan osaamisesta työnhakutilanteessa (mm. Brauer 2019).

OTE-hankkeessa yhteiskehitettiin opiskelijoiden, henkilöstön ja työelämän toimijoiden kanssa kaikille koulutusaloille soveltuva Muutoksentekijä -osaamismerkki. Opiskelijoilla pilotissa oli mahdollisuus hakea tätä osaamismerkkiä, mikäli opiskelija koki vahvuutenaan kohdata ja toimia erilaisissa muutostilanteissa. Osaamismerkin kriteerinä oli myös opiskelijan taito kehittää työyhteisöjä ja arvioida ja kehittää omaa ammattitaitoa. Osaamismerkin saamiseksi opiskelijan tuli hakea palautetta työelämän edustajalta ja vertaisopiskelijalta sekä laatia itsearviointi.

“Osaaminen kasvaa jatkuvasti ja siitä voit Muutoksentekijä -osaamismerkillä kertoa muillekin” (työllisyyspalvelujen edustaja).

Hankkeessa tuotettiin myös Yrittäjyys -osaamismerkki sekä laadittiin kriteerit Vertaistuutorointi ja Työnhakutuutorointi -osaamismerkkeihin.

Yrittäjyys työllistymisen tukena – osuuskuntatoiminnan tunnetuksi tekeminen

Ammattikorkeakouluissa tuetaan yrittäjyyttä ja yrittäjämäistä asennetta osana työllistymismahdollisuuksia. Opiskelijaosuuskunnat ovat vakiintuneita yrittäjyysosaamisen edistämisen toimintamuotoja osassa ammattikorkeakouluissa. Näissä koulutusyksiköissä kehitettiin yrittäjyyspolun integroimista osaksi eri tutkinto-ohjelmien opetusta. Osuuskuntatoiminnassa opiskelija pystyy kehittämään yrittäjyysosaamista ja työelämätaitoja suorittamalla opintosuorituksia yhteistyössä eri alojen opiskelijoiden kanssa (esim. Troberg & Hytinkoski 2018).

Opiskelijakuntien ja ammattikorkeakoulujen välisen yhteistyön kehittäminen

OTE-hankkeessa yhteiskehittämispäivät mahdollistivat opiskelijakuntien edustajien verkostoitumisen sekä mahdollisuuden vertailla ja jäsentää omaa roolia työllistymistä edistävien toimintojen kehittämisessä. Yhteiskehittämispäiviin osallistui myös muita opiskelijoita kuin opiskelijakuntien toimijoita. Yhteiskehittämispäivät olivat myös henkilöstön verkostoitumisfoorumi, jossa pystyi vertailemaan eri ammattikorkeakouluissa kehitettyjä urasuunnittelua tukevia käytäntöjä.


“Olemme päässeet osallistumaan ensimmäisistä yhteiskehittämispäivistä asti hankkeen toimintaan. Yhteistyö on toiminut hyvin Savonian, muiden ammattikorkeakoulujen ja opiskelijakuntien kanssa” (opiskelijakunnan edustaja).

Alumnipolku – opiskelijasta alumniksi

Alumnitoiminnalla edistetään opiskelijoiden verkostoitumista ja vahvistetaan koulutuksen sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan työelämälähtöisyyttä. Koulutuksessa järjestetyt erilaiset työelämätapahtumat voivat olla opiskelijoiden ja alumnien kohtaamispaikka. Alumnitoiminta tarjoaa opintojen eri vaiheissa opiskelijoille tuoretta tietoa työelämästä ja tarpeellisia kontakteja helpottamaan työelämään siirtymistä. OTE-hankkeessa tuotettiin kuvaus alumnipolusta, joka on hahmotelma siitä, millaista alumnitoimintaa korkeakoulussa voidaan tarjota. Alumnipolkuun koottiin toimintoja, joita voidaan toteuttaa läpi opiskelijan opintopolun huomioiden osallistujien tarpeet ja toiveet. Alumnipolkuun kuvattuja toimintoja lähdetään toteuttamaan hankkeen päätyttyä, sillä Savoniaan nimettiin vuoden 2022 alusta kaksi alumnikoordinaattoria.

Mitä opittiin?

Usean ammattikorkeakoulun yhteinen hanke osoitti, että monissa ammattikorkeakouluissa on jo kehitetty monipuolisia käytäntöjä opiskelijoiden urasuunnittelun ja työnhaun edistämiseksi. Kuitenkin systemaattinen, opetussisältöihin integroitu ja koko opiskeluprosessin aikana ohjattu urasuunnittelu vaihtelee eri tutkinto-ohjelmissa. Aloilla, joissa on erittäin hyvä työllisyystilanne, saatetaan helposti unohtaa oman osaamisen kuvaamisen ja työnhaun taitojen jatkuvan päivittämisen tärkeys. Monikanavaisen työnhaun malli pyrkii omalta osaltaan tukemaan opiskelijoiden taitoja tehdä tavoitteellista urasuunnittelua ja työnhakutaitoja.

Hankkeessa tuli esille, että osaamismerkit eivät vielä ole vakiintuneet kaikkiin ammattikorkeakouluihin. Osaamismerkkien tarkoitus on osaksi tuntematonta opiskelijoille, henkilöstölle sekä työelämän edustajille. Ammattikorkeakouluilla olisi jatkossa hyvä mahdollisuus yhteistyössä työelämän edustajien ja opiskelijoiden kanssa kehittää osaamista kuvaavia merkkejä, jolloin opiskelijan kaikki osaaminen tulisi näkyviin monipuolisesti. Jatkuva vuoropuhelu työelämässä vaadittavan osaamisen ja koulutuksen välillä on välttämätöntä. Opiskelijat arvioivat OTE-hankkeen päättämisvaiheessa, että jatkossa viestintäosaamiseen liittyvä osaamismerkki olisi tarpeellinen.
Opiskelijakunnat tekevät ammattikorkeakouluissa erittäin arvokasta ja monipuolista työtä ammattikorkeakoulujen yhteisöjen kehittämisessä.

OTE-hankkeen keskeinen tavoite oli opiskelijalähtöisten palvelujen kehittäminen yhteistyössä opiskelijakuntien kanssa. Opiskelijakuntien aktiiviset toimijat ovat ylityöllistettyjä, joten hanketoimintaan pitkäjänteinen sitoutuminen edellyttäisi aikaresurssien saamista opiskelijakuntien toimijoille. Hankkeessa kehitettävien toimintojen täytyy olla sellaisia, että ne niveltyvät opiskelijakuntien normaaliin toimintaan. Monikanavaisen työnhaun mallin toiminnot on kehitetty siten, että jatkossa opiskelijakunnat voivat omien resurssien pohjalta toteuttaa toimintoja. Savonia-ammattikorkeakoulussa kehitettiin myös blogi-sivusto opiskelijoiden itsenäiseen käyttöön. Sivusto on avoin myös opiskelijakunnan sekä opetus- ja ohjaushenkilöstön käyttöön (https://blogi.savonia.fi/oteteemaviikot/).

Kiitos kaikille aktiivisille opiskelijakunnille, opiskelijoille, työelämän yhteistyötahoille ja henkilöstölle. Ilman teitä ei olisi syntynyt hankkeen tuloksia. Yhteiskehittämisessä on voimaa!

Lehtonen, Johanna, lehtori, sosiaaliala, projektipäällikkö/Savonia-amk
Pohjolainen, Auli, lehtori, sosiaaliala
Ruotsalainen, Anna-Leena, lehtori, fysioterapia

Lähteet:

Brauer, Sanna. 2019. Digital Open Badge-Driven Learning – Competence-based
Professional Development for Vocational Teachers. Acta Universitatis Lapponiensis 380. Academic Dissertation.
OTE- Opiskelijat työllistymistä edistävien toimintatapojen kehittäjiksi ammattikorkeakoulun henkilöstön rinnalle 2019 – 2021. https://ote.turkuamk.fi. Viitattu 15.3.2022.
Tehokkaasti työelämään – TEHTY –hanke 2016 – 2019.
Troberg, Eliisa & Hytinkoski, Pekka. 2018. Osuuskuntatoiminta oppimismallina yrittäjyyteen. Osuuskuntatoimintakeskus Pellervo. Kirjapaino PunaMusta Oy. https://issuu.com/pellervo/docs/opiskelijaoskopas. Viitattu 15.3.2022.
Uraohjaus 2018 – 2020. https://blogi.savonia.fi/uraohjaus2020/. Viitattu 15.3.2022.