Kolme sairaanhoitajaa seisoo sinisissä asuissaan ja hymyilee kameralle.

Savonia-artikkeli: Opitaan yhdessä ammattilaisiksi

#SavoniaAMK

Opitaan yhdessä ammattilaisiksi – uusi monialaisen oppimisen malli syntyi korkeakoulujen ja sote-toimijoiden yhteistyönä SOKK-hankkeessa 2020-2022

Itä-Suomen yliopisto, Savonia-ammattikorkeakoulu sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän organisaatiot Pohjois-Savossa ovat yhdessä kehittäneet monialaisen käytännön oppimisen mallin. Opitaan yhdessä ammattilaisiksi -toimintamalli tulee osaksi sosiaali- ja terveysalojen käytännön harjoittelua Pohjois-Savon hyvinvointialueella.

Miten opiskelu tapahtui monialaisesti?

Monialaisesta opiskelusta voidaan puhua, kun mukana on vähintään kahta eri ammattialaa opiskelevia. SOKK-hankkeessa ainutlaatuista oli, että mukana oli terveysalan lisäksi sekä sosionomi että sosiaalityön opiskelijoita kaikissa oppimisympäristöissä. Oppiminen alkoi ennen käytännön jaksoa verkko-opinnoilla ja jatkui monialaisissa opiskelijatiimeissä aidoissa asiakas- ja potilastilanteissa. Verkko-opintoihin tuotetiin hankkeessa oli kaksi kokonaisuutta:

1) Opiskelijoiden monialainen käytännön jakso ja

2) Opi ohjaajaksi -koulutus ammattilaisten ohjaamisosaamisen varmistamiseksi.

Käytännön jakson materiaalit koostuvat monialaisen käytännön jakson tavoitteista ja oppimistehtävistä. Materiaalit on jaettu viiteen kokonaisuuteen:

1) opiskelu monialaisella käytännön jaksolla (hoito- ja palvelutarpeen arviointi ja reflektio)

2) sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten roolit monialaisessa palvelussa

3) miksi ja miten kannattaa tehdä yhteistyötä

4) eettisyys, asiakaslähtöisyys sekä potilas- ja asiakasturvallisuus ammattien välisessä yhteistyössä sekä

5) vuorovaikutus monialaisessa työryhmässä.

Toimintamallia pilotoitiin syksyllä 2021 ja syksyllä 2022 Itä-Suomen yliopiston lääketieteen, ravitsemustieteen ja sosiaalityön käytännön jaksoilla sekä Savonia-ammattikorkeakoulun fysioterapeutti-, sairaanhoitaja- ja sosionomiopiskelijoiden harjoitteluissa.

Mitä opittiin?

Monialainen osaaminen edellyttää aitoa halua ymmärtää toisen ammattilaisen osaamista ja yhdessä työskentely herättää monenlaisia tunteita. Tällöin toisen osaaminen nähdään mahdollisuutena. Ammattilaiset toimivat omista ammattiarvoista ja -etiikasta käsin. Monialainen työskentely tuo mahdollisuuksia erityisesti asiakkaalle ja potilaalle, jolla on erilaisia palveluntarpeita. Hänen kannaltaan merkitykselliseksi nousee, että tunnistetaanko hänet ja hänen tarpeensa, että häntä voitaisiin auttaa kokonaisvaltaisesti olemassa olevilla resursseilla.

Sosiaalialan ammattilaisille monialainen työskentely oli selvästi luontevampaa ja paljon palveluja tarvitsevien asiakkaiden tunnistaminen jo enemmän arkipäivää kuin terveysalalla. Terveysalalla konsultointi on enemmän vallalla oleva toimintamalli, kuin aidosti yhdessä tekeminen.

Asiakkaiden ja potilaiden tilanteet ovat usein monitahoisia ja vaikeasti hahmotettavia, tällöin monialainen työskentely tuottaa aitoa onnistumisen ja yhdessä tekemisen iloa, kun tarvitsija saa apua. Lisäksi ammattilaisen hyvinvointia tukee vastuun jakaminen sekä kokemus siitä, ettei kaikkea tarvitse ja voi osata itse, vaan työtä tehdään yhdessä. Pilottiin osallistuneet opiskelijat sekä ammattilaiset olivat ilahtuneita huomatessaan kuinka tällainen reilun tunnin tapaaminen asiakkaan kanssa antaa aidosti monipuolisemman kuvan asiakkaan tilanteesta, kuin jos jokainen olisi tavannut asiakasta kahdestaan tunnin. Yhteisessä tapaamisessa tieto moninkertaistuu. Kun joku ammattilainen kysyy asiakkaalta, vaikka voimavaroista arjessa, saavat kaikki vastauksen ja tietoa, jota taas toinen ammattilainen ei olisi osannut kysyäkään mutta hyötyy ehdottomasti vastauksesta. Asiakkaan/potilaan tilanteesta, tarpeista ja voimavaroista syntyy näin laajempi ja kattavampi kokonaiskuva ja käsitys, usein myös asiakkaalle itselleen. Yhteistyö ja yhdessä tekeminen on enemmän kuin osiensa summa. Asiakkaat kokivat hyötyvänsä oman tarinansa kertomisesta ja opiskelijoiden jakamattomasta huomiosta ja halusta auttaa.

Monialainen tapaaminen asiakkaan ja potilaan kanssa on tämän päivän ja tulevaisuuden tapa toimia asiakaslähtöisesti. Tämä tarkoittaa asiakkaan “luukuttamisen” vähentymistä ja hänen hoitonsa ja palvelujen saamisen nopeutumista merkittävästi.

Mitä työkaluja SOKK – hankkeessa tuotettiin?

Konkreettisia, yhteisiä käytännön työkaluja monialaiselle jaksolle ovat hoito- ja palveluntarpeen arviointi (sekä ohjekirja arvioinnin tekemiseen), reflektio- eli oppimiskeskustelun malli sekä viikkosuunnitelmapohjat. Lisäksi ohjaajille ja opiskelijoille tuotettiin oppimisympäristö monialaisen työskentelyn perusteista, ammattien rooleista ja arvopohjasta, joka auttaa ymmärtämään työskentelyn kokonaisuutta ja valmistautumaan monialaisen työskentelyn haasteisiin.

Palveluntarpeen arvioinnissa on yhdistetty sosiaali- ja terveysalan tärkeät arvot ja periaatteet millä ja miten työtä halutaan tehdä, että päästään potilaan/asiakkaan parhaaseen.

Työskentely monialaisesti herätti paljon erilaisia tunteita. Oppimiskeskustelut opiskelijoiden ja oman alan ammattilaisten läsnä ollessa mahdollistavat oman ammatillisen osaamisen syventymisen sekä toisten ammattilaisten roolien tunnistamisen. Reflektiokeskustelut toimivat myös hyvin päivän purkupaikkoina, joissa opiskelijat pystyivät jakamaan omia tunnekokemuksiaan ja ajatuksiaan. Asiakkaiden ja potilaiden tilanteet ovat moninaisia ja aina asiakas ei syystä tai toisesta voi tai halua hyödyntää apua, mikä herättää auttajassa epätoivoa tai jopa toivottomuutta. Sosiaali- ja terveysalalla on työvoimapula ja alan vetovoima herättää keskustelua.

Tunnetyöskentelyn käynnistyminen ja purkaminen lisää työhyvinvointia ja tuo työhön miellekyyttä. Monialaisella yhteistyöllä voimme auttaa paljon palveluja tarvitsevia asiakkaita ja voimme jakaa yhteisiä eri alojen ammattilaisina kokemuksia asiakastyöstä ja saada tukea toistemme osaamisesta.

Pohjois-Savon hyvinvointialue tarvitsee monialaisen yhteistyön osaajia

Pohjois-Savon väestön moninaiset tarpeet ja integroituvat sosiaali- ja terveyspalvelut edellyttävät ammattilaisilta sujuvaa yhdessä toimimista. Alueen monipuolinen sosiaali- ja terveysalojen koulutustarjonta antaa erinomaisen mahdollisuuden toteuttaa työelämätarpeita palvelevaa monialaista käytännönopetusta.

Opitaan yhdessä ammattilaisiksi -toimintamallia voivat hyvinvointialueiden toimintayksiköt soveltaa eri alojen opiskelijoiden sekä monenlaisten asiakkaiden tarpeisiin. Ohjeet ja materiaalit Opitaan yhdessä ammattilaisiksi -toimintamallin käyttöönottoon on koottu Innokylä-verkkoympäristöön.

Opitaan yhdessä ammattilaisiksi –toimintamalli ja materiaalit ovat vapaassa käytössä Innokylä-verkkoympäristössä:
https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/opitaan-yhdessa-ammattilaisiksi

Kirjoittajat:

Tiina Mäkeläinen, lehtori, TtM, sosiaali-ja terveysala, sairaanhoitajan tutkinto-ohjelma, Savonia amk
Mira Polón, lehtori, YTM, sosiaali- ja terveysala, sosionomin tutkinto-ohjelma, Savonia amk
Raimo Kääriäinen, lehtori, TtM, sosiaali-ja terveysala, fysioterapian tutkinto-ohjelma, Savonia amk