Savonia-artikkeli: Rikosseuraamusalalla tähdätään kuntoutusosaamisen vahvistamiseen

#savoniaAMK

Keväällä 2021 opintonsa Savoniassa aloittaneella rikosseuraamusalan osaajapolun sosionomiopiskelijaryhmällä on opintoja vuosi takana. Opiskelijoilta kerätyn palautteen mukaan opinnot ovat antaneet jo tässä ajassa syvyyttä sosiaalialan osaamiseen ja näkökulmia rikosseuraamusalan työhön. Opinnot ovat muun muassa saaneet näkemään vankilan osana monialaista palveluverkostoa, jonka tavoitteena on vangin integroiminen yhteiskuntaan.

Opiskelijat kertovat, että sosionomikoulutuksen myötä he ovat alkaneet kiinnittää entistä enemmän huomioita monialaiseen yhteistyöhön. Eri ammattiryhmien työpanos vangin kuntouttamisprosessissa on yhtä arvokasta ja samaan päämäärään tähtäävä. Eri ammattiryhmien yhteisellä panostuksella vanki saa parhaan mahdollisen tuen vankeusaikana. Näin helpottuu vankeusajan jälkeinen arki ja yhteiskunnan toimintaan osallistuminen ja integroituminen, toteavat opiskelijat.

Ensimmäisen vuoden aikana sosionomiopinnoissa osaamisen painopistealue on ollut asiakastyön osaaminen (Sosionomin opetussuunnitelma 2021). Erityisesti on syvennytty ammatillisen vuorovaikutus- ja yhteistyösuhteen rakentamiseen sekä voimavaralähtöiseen ja osallisuutta tukevaan ohjaustyöskentelyyn. Vahva ohjausosaaminen on työntekijöillä tärkeää, koska vankeja kohtaavien ammattilaisten tapa olla vuorovaikutuksessa ja vankien arvostava sekä tasavertainen kohtaaminen tukevat kuntoutumista. Kohtaaminen ja kuulluksi tuleminen ovat tärkeitä seikkoja vankilan arjessa (Enberg-Viljakainen ym. 2020).

Kohtaamisen ja kuulluksi tulemisen rinnalla asiakkaan oma osallisuus on keskeistä. Sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaan keskeisenä periaatteena ovat asiakkaan ja työntekijän yhdessä asettamat tavoitteet ja suuntaviivat tulevaisuudelle. Asiakas on osallisena omassa kuntoutusprosessissaan. Yhdessä asetetut tavoitteet konkretisoivat sen, minkä asioiden tulisi muuttua. Muutostyöskentelyssä asiakkaan oma osallisuus nousee vahvasti keskiöön. Työntekijän rooli on olla voimavaraistava, motivoiva ja osallisuutta tukeva. (Työtoiminnan linjaukset vuosille 2013-2020).

Vangeilla on paljon päihteiden ongelmakäyttöä. Ongelmat ovat samanlaisia kuin muuallakin Suomessa, mutta yleisempiä ja vaikeampia (Lintonen 2012). Sosionomiopiskelijat ovat huomanneetkin, että kuntoutuksen painopisteen tulisi olla päihdeongelmien kokonaisvaltaisessa huomioimisessa ja kuntoutustyössä. Näin työ on tuloksellista ja yhteiskuntaan kiinnittyminen vankeusrangaistuksen jälkeen mahdollisimman sujuvaa.

Yhteiskunnalliset haasteet muuttuvat ja näkyvät myös rikosseuraamusalalla. Yhteiskunnallisen kontekstin ymmärtäminen jatkuvassa muutoksessa on asiantuntijuuden ydinosaamista. Tarinat vankilasta ja tarinat elämästä nivoutuvat vahvasti yhteiskunnallisiin ilmiöihin. Ammattilaisen tulisikin huomioida sosionomina työskennellessään elämän ja ihmisen inhimillisyys sekä yhteiskunnalliset reunaehdot, joissa elämme. Toivo paremmasta auttaa kuntoutumisessa (Nordling 2018, 1476).

Toisena opiskeluvuonna sosionomiopiskelijat jatkavat sosiaalialan palvelujärjestelmäosaamisen sekä osallistavan yhteiskuntaosaamisen syventämistä. Opinnoissa syvennytään laaja-alaisesti esimerkiksi päihdetyön, lastensuojelun, sosiaalisen kuntoutuksen sekä mielenterveyden opintoihin. Opinnoissa on kautta linjan vahvasi mukana myös sosiaalialan arvot ja eettinen osaaminen, ihmisarvon kunnioitus, kulttuurisensitiivisyys ja kestävä kehitys. Vankka eettinen ajattelu ohjaa kuntoutusta.

Kirjoittajat:

Johanna Komulainen, sosiaalialan lehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu
Pirjo Turunen, sosiaalialan yliopettaja, Savonia-ammattikorkeakoulu

Lähteet:

Enberg-Viljakainen, N., Haapa-aho, E. & Valkiala, P. (2020). Vankien mielenterveyden edistäminen. Pysyvä osoite:  https://www.theseus.fi/handle/10024/348723

Lintonen T, Ostbaum Y, Aarnio J et al. (2012) The changing picture of substance abuse problems among Finnish prisoners. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemology, 47(5): 835-842.

Nordling, E. (2018). Mitä toipumisorientaatio tarkoittaa mielenterveystyössä? Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim. 2018;134(15):1476-83. Saatavilla: https://www.duodecimlehti.fi/xmedia/duo/duo14435.pdf

Sosiaalihuoltolaki 30.12.2014/1301: saatavilla: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301

Savonia-ammattikorkeakoulu. (2021) Sosionomin opetussuunnitelma, rikosseuraamusala. Saatavilla: https://www.savonia.fi/opiskele-tutkinto/tutkinnot-ja-hakeminen/opetussuunnitelmat/?yks=IS&krtid=1404&tab=1

Työtoiminnan linjaukset vuosille 2013-2020. Rikosseuraamuslaitos 2013. Saatavilla: https://www.rikosseuraamus.fi/material/attachments/rise/julkaisut-muut/Yw90rx517/Tyotoiminnan_linjaukset_2013-2020_PIENI.pdf