Nurse in hospital with digital tablet.

Savonia-artikkeli: Sairaanhoitajien palliatiivisen sädehoidon osaamista täytyy vahvistaa

#SavoniaAMK

Palliatiivisen hoidon tarve lisääntyy jatkuvasti sekä ikääntyvän väestön että kroonisten sairauksien seurauksena. Jotta laadukasta palliatiivista hoitoa voidaan toteuttaa, vaatii tämä kaikilta terveydenhuollon ammattilaisilta moninaista palliatiivisen hoidon osaamista. Suurin osa syöpää sairastavista potilaista saa sädehoitoa jossain vaiheessa sairauttaan. Sädehoitoa käytetään syövän parantamiseen sekä kasvainten ja etäpesäkkeiden pienentämiseen, mutta sillä on myös merkittävä asema potilaiden palliatiivisessa hoidossa. Palliatiivista sädehoitoa käytetään lieventämään syövän aiheuttamia oireita sekä parantamaan potilaiden loppuelämän elämänlaatua. Hyvistä hoitotuloksista huolimatta palliatiivista sädehoitoa toteutetaan edelleen vähän ja sitä annetaan usein liian myöhään, jolloin sillä ei saavuteta parasta mahdollista hyötyä. Väärin ajoitetulla sädehoidolla voidaan aiheuttaa potilaalle tarpeetonta hoitotaakkaa, mikä heikentää heidän elämänlaatuaan.

Sairaanhoitajan rooli palliatiivista sädehoitoa saavan potilaan hoitotyössä

Sairaanhoitajat ovat keskeisessä roolissa syöpää sairastavien potilaiden hoitotyössä. Sairaanhoitajat hoitavat sädehoitoa saavia potilaita päivittäin erilaisissa terveydenhuollon yksiköissä. Sairaanhoitajilla tulisi olla riittävästi tietoa sädehoidon aiheista, hoidon toteutuksesta, mahdollisista sivuvaikutuksista sekä hoidon vaikutuksesta. Sairaanhoitajan tehtäviin palliatiivista sädehoitoa saavan potilaan hoitotyössä kuuluu muun muassa voinnin seuranta, oireiden arviointi, hoitotoimenpiteiden suorittaminen sekä potilaan ohjaaminen ja tukeminen. Sädehoidon perusteiden hallinta mahdollistaa sen, että hoitajat kykenevät antamaan potilaille riittävää tietoa ja ohjausta saamastaan hoidosta.

Palliatiivisen sädehoidon osaamisessa kehittämisen tarve

Aikaisempien kansainvälisten tutkimustulosten perusteella sairaanhoitajien sädehoidon osaamisessa on kehitettävää. Suomessa äskettäin julkaistun ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyötutkimuksen mukaan syöpää sairastavien potilaiden parissa työskentelevien sairaanhoitajien palliatiivisen sädehoidon osaamisessa on puutteita eri osa-alueilla, kuten esimerkiksi hoitoa tarvitsevien potilaiden tunnistamisessa ja ohjausosaamisessa muun muassa sivuvaikutuksiin liittyen. Sairaanhoitajat kokevat, etteivät he ole saaneet opintojensa tai työelämänsä aikana riittävää koulutusta palliatiiviseen sädehoitoon. Palliatiivisen sädehoidon osaamista tulee kehittää, jotta sairaanhoitajilla olisi riittävästi osaamista toteuttaa laadukasta palliatiivista sädehoitoa saavan potilaan hoitotyötä. Syöpää sairastavien potilaiden parissa työskentelevät sairaanhoitajat tarvitsevat lisää koulutusta palliatiiviseen sädehoitoon, jotta he kykenevät antamaan potilaille sekä heidän läheisilleen riittävästi tietoa ja ohjausta. Jokaisen syöpää sairastavan potilaan kanssa työskentelevän sairaanhoitajan tulisi käydä sädehoitoyksikössä tutustumassa sädehoidon toteutukseen. Kehittämällä sairaanhoitajien osaamista voidaan parantaa potilaiden hoidon- sekä elämänlaatua.

Kirjoittajat:
Johanna Kuisma, Sh, Kliinisesti erikoistunut hoitaja, KYS
Kliininen asiantuntija, palliatiivinen hoitotyö (YAMK) –opiskelija

Elina Turunen, Sh-D, TtT
Lehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu

Lähteet:
Anttonen, Anu & Mäkelä, Siru 2015. Palliatiivinen sädehoito. Teoksessa: Saarto, Tiina & Hänninen, Juha, Antikainen, Riitta (toim.). 3. uudistettu painos 2016. Helsinki: Duodecim.

Hayden, Kim & Connolly, Michael 2019. Palliative radiotherapy: what do nurses know?. British Journal of Nursing 28 (18). https://doi.org/10.12968/bjon.2019.28.18.1202.

Hökkä, Minna 2022. Palliative care nursing competencies and undergraduate nursing students’ views of palliative care education. Väitöskirja. Oulun yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta, terveystie. Oulu: Oulun yliopisto.

Kuisma, Johanna 2022. Sairaanhoitajien kokemuksia palliatiivisen sädehoidon osaamisestaan: laadullinen tutkimus. YAMK-opinnäytetyö, Savonia ammattikorkeakoulu.