Savonia-artikkeli: Strategiset kyvykkyydet ja osaaminen – Toinen työpaja


Tämä on strategiset kyvykkyydet ja osaaminen -blogisarjan 4. osa. Savonia-ammattikorkeakoulun ja yritysten yhteinen matka strategisiin kyvykkyyksiin jatkui toisella työpajalla. Ensimmäisen työpajan tunnelmiin pääset klikkaamalla tästä.

Tämän työpajan tavoitteena oli jatkaa 1. työpajan keskustelussa heränneitä asioita ja kotitehtäväksi annettua pohdintatehtävää: miten me teemme tulevaisuuden ennakointityötä osana strategiaprosessia ja mitä haasteita tunnistamme tulevaisuuden ennakointityössä. Työpajassa kuultiin teoria-alustus teemasta Moderni osaamisen johtaminen ja strategisten kyvykkyyksien kehittäminen sekä tuloksia ja havaintoja hankkeesta, missä arvioitiin opiskelijoiden geneerisiä taitoja ja valmiuksia.

Työpajan työskentely tapahtui etätoteutuksena yhteisellä oppimisalustalla (Kuva 1), missä päivän teema oli jaettu kolmeen osioon: tulevaisuuden ennakoinnin haasteet, strategisten kyvykkyyksien johtamisen hyvät käytänteet, kyvykkyyksistä osaamisiksi – tekeminen ja prosessit.

Keskustelu kävi jälleen vilkkaana ja sieltä oli poimittavissa yhteisesti tunnistettuja haasteita.

 • Kyvykkyyksien arviointi ja mittaaminen on tärkeä, mutta samalla vaikea asia.
 • Kehittämishankkeet voidaan usein nähdä irrallisina tekemisinä, mikä ei edistä strategista kyvykkyyksien kehittämistä. Kehittämistoimia pitääkin aina arvioida myös kyvykkyyksien kannalta.
 • Tutkimuksissa on havaittu, että korkeakouluopiskelijoiden geneeriset taidot eivät ole korkealla tasolla ja eivät juurikaan kehity opiskeluna aikana. Tämä on haaste, kun siirtyvät työelämään.

Hyvissä käytänteissä pohdittiin sekä strategisia kyvykkyyksiä ja miten ne tunnistetaan sekä myös kyvykkyyksien ja osaamisen tunnistamisen tapoja.

 • Strategiset kyvykkyydet toteutuvat organisaation henkilöiden osaamisen kautta. Osaamisen kehittämisen mahdollisuudet ja henkilöstön motivoiminen kehittää omaa osaamistaan ovat tärkeä osa johtamistyötä.
 • Kyvykkyyksien kehittämiselle on hyvä asettaa selkeät tavoitteet välitavoitteineen.
 • Vertaisarviointi voi olla hyvä työkalu arvioida kyvykkyyksiä.
  Keskusteltiin myös siitä, miten kyvykkyydet muutetaan osaamisiksi tai miten osaamista tunnistetaan osana strategista työtä.
 • Osaamisen johtaminen tulee saada näkyväksi osaksi yrityksen pääomaa. Se helpottaisi kyvykkyyksien tason mittaamista ja osaamisen johtamista.
 • Geneeriset taidot pitää pystyä nykyistä paremmin huomioimaan jo rekrytointivaiheessa, samoin ne tavat, joilla näitä voidaan kehittää arjessa.
 • Osaamis- ja urapolut ovat tärkeä osa organisaation kehittymistä. Henkilöiden mahdollisuudet kehittyä omassa työssään on tuotava näkyväksi.
Työpajatyöskentelyssä syntyneitä ajatuksia.

Toinen työpaja oli keskustelultaan vilkas ja tunnelma yhteiseen ajatusten vaihtoon ja kehittämiseen olivat korkealla. Työpajassa saatiin konkreettisia asioita esillä olleisiin kolmeen teemaan ja samalla syvennettiin 1. työpajan ajatuksia. Kahden ensimmäisen työpajan tunnelmat ja tulokset saivat kyllä vakuuttuneeksi siitä, että yhteistä matkaa oli tekemässä juuri oikea joukko.

Strategiset kyvykkyydet ja osaaminen -teema liittyy Savoniassa käynnistettyyn kehittämisprosessiin, missä osaamista ja sen johtamista tarkastellaan kokonaisuutena, ja luodaan uutta toimintamallia yhteistyöhön työelämän kanssa. Blogisarjassa pohditaan teemaa eri näkökulmista ja seurataan kehittämistyön eri vaiheita.

Kirjoittajat:

Jenni Toivanen, jatkuvan oppimisen johtaja
Antti Iire, tutkimus- ja kehityspäällikkö