opiskelijoita tetokoneiden äärellä

Savonia-artikkeli: Tehostettua tukea ammattikorkeakoulun opinnäytetyöprosessiin sosiaali- ja terveysalalla

#SavoniaAMK

Opinnäytetyöprosessin (ONT) alkuvaihe on merkityksellinen koko prosessin onnistumisen kannalta. Opiskelijoiden voi olla vaikea hahmottaa ONT-prosessin kokonaisuutta ja menetelmäosaamisessa sekä kirjoittamisessa voi olla haasteita. Opinnäytetyön kesken jääminen on tunnistettu yhdeksi merkittäväksi syyksi siihen, että opiskelija ei valmistu suunnitellussa aikataulussa.

Sosiaali- ja terveysalalla on tiedostettu ONT-prosessiin liittyvät haasteet. Prosessia ja siihen liittyviä toimintoja on kehitetty viimeisen kahden vuoden aikana voimakkaasti. Vuodesta 2021 alkaen SOTE-alalla ovat toimineet opinnäytetyökoordinaattorit. Jokaisella opinnäytetyöllä on nimetty ohjaaja ja lisäksi opiskelijoita kannustetaan osallistumaan ympäri lukuvuoden tarjottaviin opinnäytetyöpajoihin.

ONT-prosessia seurataan AVOP-kyselyllä ja valmistuneiden opinnäytetöiden lukumäärillä, opiskelijoilla ja ohjaajilla on myös mahdollisuus antaa jatkuvaa avointa palautetta prosessista.

Suotuisa-hanke osana opiskelijoiden tukemista

Sosiaali- ja terveysalalla kohdennettiin Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Suotuisa-hankkeen resurssia opiskelijoiden ohjaamiseen opinnäytetyön eri vaiheissa. Suotuisa-hankkeen toimenpiteet kohdistuivat koronatilanteen aiheuttamiin ongelmiin. SOTE-alalla tavoitteena oli tukea ONT-prosessin aikataulusta pudonneita opiskelijoita opinnäytetyön aloituksessa, suunnittelussa ja loppuun saattamisessa kevään 2022 aikana. Hanke mahdollisti ONT-prosessin tehostetun tukemisen, mutta vastuu opinnäytetyön ohjauksesta säilyi nimetyllä ohjaajalla. Opinnäytetyökoordinaattorit toimivat hankkeen toteuttajina.

Hankkeeseen sopivia opiskelijoita rekrytoitiin ohjaajien ja opojen kautta, jonka jälkeen opiskelijoihin oltiin suoraan yhteyksissä sähköpostilla. Opiskelijoita rekrytoitiin kolmeen eri vaiheen ryhmään. Alkuvaiheen ryhmään haettiin opiskelijoita, jotka olivat osallistuneet aihepajoihin vähintään vuotta aikaisemmin ja aihekuvaus oli jäänyt kesken. Työsuunnitelmavaiheen ryhmään haettiin osallistujia, joiden aihekuvaus oli hyväksytty, mutta työsuunnitelma ei ollut edennyt asetetun aikataulun mukaisesti ja ohjaaja suositteli hankkeeseen osallistumista. Opinnäytetyön loppuraportin viimeistelyvaiheen ryhmään otettiin mukaan opiskelijat, joiden piti saada opinnäytetyö valmiiksi lukukauden loppuun mennessä.

Opiskelijat hyötyivät tehostetusta tuesta

Tehostettua tukea tarjottiin yhteensä 22 opinnäytetyöryhmälle, joista 12 ryhmää sitoutui mukaan hankkeeseen. Hankkeen aikana toteutettiin yhteensä 28 yksilö- ja ryhmäohjausta. Ohjaustapaamisten lisäksi opinnäytetöitä ohjattiin sähköpostin välityksellä. Opiskelijat hyötyivät tehostetusta tuesta, kaikki opinnäytetyöt etenivät asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Yksi aihekuvaus eteni työsuunnitelmavaiheeseen, neljä työsuunnitelmaa eteni ohjaajalle hyväksyttäväksi ja seitsemän opinnäytetyötä valmistui tai on valmistumassa asetetun aikataulun mukaisesti.

Hankkeessa mukana olleet opiskelijat kokivat tehostetun tuen selkiyttäneen opinnäytetyöprosessia ja menetelmävalintoja. Hanke vastasi opiskelijoiden lisääntyneeseen tuen tarpeeseen. Opiskelijoiden etenemistä edistivät pilkotut tavoitteet, tiiviit aikataulut ja palautuspäivämäärät. Ryhmäohjaustilanteissa muiden opiskelijoiden antama vertaistuki koettiin kannustavaksi ja motivoivaksi.

Opinnäytetyön tehostetun tuen mallia tarvitaan

Hankkeessa saatujen kokemusten perusteella opinnäytetyöprosessin tehostetun tuen malli tulisi kehittää ja vakiinnuttaa osaksi opinnäytetyön ohjausta SOTE-alalla. Tehostettua tukea tulisi suunnata erityisesti heille, joilla kaikki muut opinnot on jo tehty ja yhteys oppilaitokseen on katkeamassa tai katkennut. Suotuisa-hankkeen aikana konkretisoitui huoli opiskelijoista, joihin pyynnöistä huolimatta ei saada yhteyttä. Jatkossa on kehitettävä systemaattisia keinoja tehostetun tuen tarpeessa olevien opiskelijoiden tunnistamiseen ja tavoittamiseen. Tehostetun tuen malli hyödyntää opiskelijoiden lisäksi myös ohjaajia haasteellisissa opinnäytetyöprosesseissa.

Kirjoittajat:
Elina Pekonen, YTL, Sosiaalialan lehtori, Savonia AMK
Kaarina Sirviö, TtT, Yliopettaja, Savonia AMK
Elina Turunen, TtT, Terveysalan lehtori, Savonia AMK

Lähteet:
SUOTUISA – Sujuvan opiskelun tuki. Matalan kynnyksen tarveperustaisia hyvinvointipalveluja sujuvan opiskelun turvaamiseksi. https://www.savonia.fi/yrityksille/tutkimus-ja-kehittaminen/projektit-ja-hankkeet/hankelistaus/?id=1462 Viitattu 23.5.2022.

Sirviö, Kaarina, Turunen, Elina & Lamminpää, Reeta. Opinnäytetyöprosessi Savonian SOTE-alalla, opiskelijoiden ja ohjaajien kokemuksia. Tutkimushanke käynnissä.