Savonia-artikkeli: Terveyskylän digihoitopolun kehittäminen kuulonkuntoutuspotilaille

Terveyskylän digihoitopolut mahdollistavat sähköisen asioinnin asiakkaan ja hoitopaikan välillä. Sen palvelut täydentävät perinteisiä vastaanottokäyntejä. Palveluiden tavoitteena on edistää potilaiden itsehoitoa, parantaa potilaiden ja ammattilaisten välistä kommunikaatiota sekä lisätä hoidon laatua. Digihoitopolun käyttäminen vaatii lääkärin lähetteen tai hoitosuhteen sellaiseen hoitoyksikköön, jossa digihoitopolku on käytössä. Potilaat käyttävät digihoitopolkua vahvasti tunnistautumalla ja ammattilaiset kirjautuvat polulle sähköisellä varmennekortilla.

KYSin Korva-, nenä- ja kurkkutautien (KNK) poliklinikalla on tavoitteena uudistaa palveluita asiakaslähtöisesti


Suunniteltaessa digihoitopolkua kuulonkuntoutuspotilaille on lähtökohtana ollut asiakkaiden omaa hoitoaan koskevan tiedonsaanti ja ohjeistus sekä kommunikointi kuulon ammattilaisten kanssa. Kuulonkuntoutuksella pyritään tukemaan jäljellä olevaa kuuloa ja lisäämään aktiivista kommunikaatiota. Hoitamaton kuulonalenema tuo lisäkustannuksia ja kasvattaa palvelutarpeita terveydenhuoltoon.

Kuulonalenema ja muistisairaudet ovat ikääntyvien ihmisten ongelmia. Tulevaisuudessa kuulonkuntoutuksen potilasmäärien ennustetaan kasvavan väestön ikääntymisen myötä ja kuntoutuksen kasvava tarve vaatii toiminnan uudelleen organisointia sekä uusien toimintamallien kehittämistä. Kuulonkuntoutuspotilaat soveltuvat hyvin digihoitopolun käyttäjiksi, koska potilaita on kaiken ikäisiä ja vaikeasti kuulovammaisen on hankalaa hoitaa asioita puhelimen välityksellä ja siitä syystä asiointi on tekstimuodossa helpompaa.

Hoitopolku on suunnattu kuulokojeen ja sisäkorvaistutteen sekä kuulonparannusleikkauspotilaille. Kuulonkuntoutuksen digihoitopolku tarjoaa mahdollisuuden tutustua erilaisiin hoito- ja käyttöohjeisiin ajasta ja paikasta riippumatta sekä viestikanavan ammattilaisen kanssa.

Digihoitopolun toteutus tehtiin Terveyskylän kehittämismallin mukaisesti

Jaana Hyytiäisen (2021) opinnäytetyö toteutettiin työelämälähtöisenä tutkimuksellisena kehittämistyönä. Siinä tehtiin Terveyskylän verkkopalvelun digihoitopolku KYSin kaiken ikäisille kuulonkuntoutuspotilaille. Digihoitopolun toteutukseen kuuluvat polun esiselvitys-, palvelun suunnittelu- ja määrittelyvaihe sekä tuotantovaihe hoitopolun testaukseen saakka.

Kehittämistyönä tuotettiin palvelun suunnittelu, hoitopolun käsikirjoitus ja sisällön syöttäminen Terveyskylän valmiille geneeriselle rangalle. Hoitopolun sisältö koostuu ajankohtaisista tiedosta kuulonkuntoutukseen liittyen teksteinä, kuvina, linkkeinä, liitetiedostoina ja kyselyinä. Palvelu koostuu hoitopolusta, viesti- ja kalenteritoiminnosta.

Kehittämistyössä aineistonkeruumenetelminä käytettiin havainnointia, dokumenttianalyysiä ja kyselyä. Kysely kohdennettiin KYSin kuulonkuntoutuspotilaille ja sitä käytettiin lähtötilanteen selvittelyyn. Kyselyn kautta haettiin tietoa kuulopotilaiden valmiuksista ja halukkuudesta käyttää sähköisiä palveluita poliklinikkakäyntien lisäksi. (Hyytiäinen 2021.)

Hoitopolun sisältö on suunniteltu kuulonkuntoutuksen etenemisen mukaisesti

Hoitopolku on käytettävissä niin pitkään, kun potilas haluaa polkua käyttää. Hoitopolulla voi edetä oman tahtiin ja sisältö on jaettu useaan eri vaiheeseen. Hoitopolulle on rakennettu kuulokyselyitä, joiden kautta ammattilaiset saavat palautetta potilailta kuntoutuksen tuomasta avusta ja niiden avulla kehitetään kuulonkuntoutusta. Hoitopolku sisältää jokaiselle potilaalle henkilökohtaisen osion, Oma kuulonkuntoutuksesi. Tähän osioon on liitetty potilaskohtaisesti ne ohjeet, jotka liittyvät potilaalla käytössä olevaan kuulolaitteeseen tai sisäkorvaistutteeseen.

Minun hoitopolkuni, kuulonkuntoutuksen aloitussivu (KYS Kuulonkuntoutus 2021).

Viestitoiminnon kautta potilas pystyy viestittelemään ammattilaisten kanssa. Hoitopolun käyttäjät voivat lähettää viestejä ammattilaiselle heille sopivana ajankohtana. Ammattilaiset vastaavat viesteihin yhteisesti sovittujen käytäntöjen ja aikataulun mukaisesti. Kalenteritoiminnon kautta potilaalle voidaan aikatauluttaa erilaisia tehtäviä, kuten esimerkiksi ammattilainen voi ohjata vastaamaan kuulokyselyyn.

KYSin KNK-poliklinikan kuulonkuntoutuksen digihoitopolku ja sen kehittäminen on herättänyt kiinnostusta


Kuulonkuntoutuksen digihoitopolku otetaan käyttöön vuoden 2022 aikana. Jo tässä vaiheessa kehitetty digihoitopolku herättää kiinnostusta muun muassa yliopistosairaaloiden Terveyskylän Kuulotalon kehittämisen työryhmässä.

Lisäksi sitä on alustavasti suunniteltu esiteltävän valtakunnallisilla Audiologian päivillä huhtikuussa 2022 Oulussa. Nämä opintopäivät järjestää Suomen Audiologian yhdistys, joka on moniammatillinen yhdistys ja sen tarkoituksena on edistää audiologian kehitystyötä ja tutkimusta.

Myös Kuuloliiton Digitaidot-projektin asiantuntijat ovat kiinnostuneita jatkoyhteistyöstä ja kehitetyn digihoitopolun hyödyntämisestä. Kuuloliiton Digitaidot-kehittämishankkeen tavoitteena on vahvistaa kuulovammaisten ikäihmisten digiosallisuutta. Kuuloliitto tarjoaa oppimispajoja, etätoimintaa ja maksutonta matalan kynnyksen tukea sähköisten palveluiden käyttämiseen kuulonkuntoutuspotilaille.

Terveyskylän digihoitopolut ja sen myötä tuotetut digitaaliset palvelut täydentävätkin perinteisiä palveluja ja edistävät osaltaan potilaiden itsehoitoa. Hoitopolut tarjoavat potilaille ajasta ja paikasta riippumatonta hoitoa, tietoa ja tukea. Ammattilaisille hoitopolut tarjoavat mahdollisuuden seurata ja hoitaa potilaita verkossa sekä uuden työskentelytavan.

Kirjoittajat:

Jaana Hyytiäinen, sairaanhoitaja (YAMK), Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma
Minna Hoffrén, FT, lehtori, Savonia-amk, Master school

LÄHTEET

Hyytiäinen, Jaana 2021. Kuulonkuntoutuspotilaan digihoitopolun kehittäminen https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021121726788

Terveyskylä 2021. Digihoitopolut https://www.terveyskyla.fi/omapolku/digihoitopolut