Savonia-artikkeli: Turvallisuus etäopiskelussa

Tässä artikkelissa määritellään ensin turvallisuuden käsitettä ja tärkeimpiä turvallisuutta ohjaava lainsäädäntöä ja ohjeistusta. Lopuksi kuvataan turvallisuuskartoitus ja -suunnitelmaa, joka on laadittu etäopiskelijoita varten Master of Digitalized Health-koulutusohjelmaan.

Turvallisuuden toteutumisen kautta lisätään opiskelijoiden ja opettajien hyvinvointia.

Turvallisuus voidaan Opetushallituksen (OPH 2021) mukaan jakaa fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen turvallisuuteen.
Turvallisella fyysisellä oppimisympäristöllä voidaan luoda edellytykset kokonaisvaltaiseen turvallisuuteen. Tämä tarkoittaa, että rakennuksien, rakenteellisen turvallisuuden ja niiden teknisten järjestelmien on oltava turvallisia. (OPH 2021.)

Psyykkiseen turvallisuuteen kuuluu turvallisuuden tai turvattomuuden tunteisiin sekä kognitioihin liittyvät asiat. Opiskelijalla on oikeus opiskella turvallisessa ympäristössä, joka mahdollistaa negatiivisten tunteiden ilmaisun sekä mahdollisuuden saada opettajalta ohjausta. (OPH 2021.)
Sosiaalinen turvallisuus on osallisuuteen, osallistumiseen ja vuorovaikutukseen liittyvät asiat. Opiskelijoilla, kuten muillakin ihmisillä on tarve kuulua joukkoon ja opiskelijalla on oltava mahdollisuus olla osa vertaisryhmää. (OPH 2021.)

Elinkeinoelämän keskusliitto määrittelee yritysturvallisuuden sisältävän 9 ulottuvuutta, jotka ovat Henkilöstöturvallisuus, Kiinteistö- ja toimitilaturvallisuus, Pelastusturvallisuus, Tuotannon ja toiminnan turvallisuus, Ympäristöturvallisuus, Tietoturvallisuus, Väärinkäytösten ja poikkeamien hallinta, Varautuminen ja kriisinhallinta sekä Työturvallisuus (työterveyshuolto ja työsuojelu) (EK 2016).

Edellä mainittujen 9 ulottuvuuden jakaminen fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen turvallisuuteen ei olekaan niin helppoa, koska ulottuvuuden kietoutuvat toisiinsa. Fyysisestä turvallisuudesta huolehtiminen, esimerkiksi luokan takana oleva ovi (pakoreitti uhan yllättäessä) luo myös psyykkistä turvallisuuden tunnetta.

Pelastuslaki määrää toiminnanharjoittajan sekä rakennuksen omistajalle ja haltijalle todella pitkän listan velvollisuuksia. Näitä ovat esimerkiksi pelastusteiden ja uloskäytävien esteettömyys, sammutus-, pelastus- ja torjuntakaluston olemassaolo ja kunnossapito sekä tarvittaessa poistumisturvallisuusselvityksen laatimisen ennen toiminnan aloittamista. (Pelastuslaki 2011.)

Kaikilla työpaikoilla tulee ottaa huomioon työsuojelulainsäädäntö, jonka sisältönä on työntekijöiden fyysisen ja henkisen terveyden suojelu sekä työehdot. Tämä lisäksi lainsäädäntö antaa määräykset muun muassa tilaajavastuulain ja yhdenvertaisuuslain noudattamisesta sekä työelämän tietosuojasta.

Työsuojelulainsäädännöstä suuri osa Euroopan unionin lainsäädäntöä, jonka valmistelutyöhön osallistuvat myös suomalaiset asiantuntijat. STM. (s.a.)
EK:n (2016) määritelmässä nousi esille tietoturvallisuus. Tietoturvaa ja tietosuojaa ohjaa esimerkiksi Tietosuojalaki (klikkaa tästä) ja Euroopan yleinen tietosuoja-asetus.

Tietosuojaan ja -turvaan liittyen Digi- ja väestötietovirasto (DVV 2021) tekee vuosittain TAISTO-harjoituksen, jonka tavoitteet vuonna 2020 olivat:
• tunnistaa eri viranomaisten tehtävät erilaisissa tilanteissa.
• kehittää tietoturvallisuuden hallintaa, johtamista ja viestintää häiriötilanteissa.
• kehittää henkilötietojen tietoturvaloukkauksissa tarvittavia prosesseja, kuten kykyä arvioida syntynyttä riskiä, tehdä tarvittavat ilmoitukset viranomaisille, sidosryhmille ja rekisteröidyille.
• kehittää toiminnan jatkuvuuteen, varautumiseen ja häiriötilanneviestintään liittyvää ohjeistusta ja toimintaprosesseja. (DVV 2021.)

Tietosuoja ja -turva ovat merkittävä osa nykyistä turvallisuutta koko yhteiskunnassa. Savonia järjestää henkilökunnalle tietoturva ja -suojakoulutuksen, josta on tentti.

Eräänlaista turvallisuutta on myös se, että ammattikorkeakoulun lehtorilta vaaditaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto (Ammattikorkeakouluasetus 2014). Myös opettajalta vaadittava ammatillisen opettajan pätevyys (Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 1998) luo turvallisuutta.

Ammattikorkeakoululaki sisältää määräyksen ammattikorkeakoulujen varautumisesta poikkeusoloihin, jotta voidaan varmistaa toiminnan mahdollisimman häiriötön hoitaminen myös poikkeusoloissa sekä häiriö- ja erityistilanteissa. Varautumista valvoo opetus- ja kulttuuriministeriö. (Ammattikorkeakoululaki 2014.)

Savonian sivuilla on CIMOn opas (Tolvanen 2012). Vaikka oppaan otsikko on Kriisitilanteet kansainvälisessä liikkuvuudessa, sopii sen sisältö (kriisiviestintä ja kriisien hoitaminen, jälkipuinti) oman ammattikorkeakoulun oppaaksi.
Toinen hyvä lähde on Korkeakoulun turvallisuuskäsikirja – vakavien henkilöriskien hallinta- oppaan (Kreus, Pelkonen, Ranta, Turunen, Viitanen, Vuoripuro 2010). Tämä opas tunnistaa käsitteinä fyysisen ja psyykkisen turvallisuuden. Sosiaalinen turvallisuus on mukana, mutta käsitteenä sitä ei käytetä.

Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuus Master of Digitalized Health-koulutusohjelmassa

Master of Digitalized Health opiskelijat ovat kokonaan etäopiskelijoita osittain ympäri maailmaa, heidän fyysisen turvallisuutensa toteutumista ei pysty arvioimaan.

Psyykkisen turvallisuuden toteutuminen on myös arvoitus. Opettajana kannattaa pyrkiä siihen, että opiskelijalla on tunne, että vuorovaikutus on avointa ja että kunnioitan häntä opiskelijana ja ihmisenä. Opettajalle saa myös antaa negatiivista palautetta. Sosiaalisen turvallisuuden lisäämistä voi edistää sillä, että esimerkiksi opintojaksojen alussa tehdään virtuaalisessa oppimisympäristössä ryhmätöitä ja opiskelijoilla on tunne ryhmään kuulumisesta.

Haasteet opiskelijan terveydessä voivat luoda fyysisen ja psyykkisen sekä myös sosiaalisen turvallisuuden kannalta lisätarpeita. Jos opiskelija haluaa kertoa henkilökohtaisen elämänsä haasteista opettajalle, voi hän kuunnella huolet ja kenties vähentää keskustella opiskeluun liittyvää ahdistusta.

Jos opettajasta tuntuu, että keskustelu ei riitä, opiskelijan voi ohjata eteenpäin esimerkiksi opiskelijahuoltoon tai YTHS:n palveluihin. Ylemmillä AMK-opiskelijoilla ei ole opinto-ohjaajia.

Turvallisuuskartoitus ja -suunnitelma

Tämä turvallisuuskartoitus- ja suunnitelma on laadittu verkko-opetuksen näkökulmista Digital Health-opiskelijoille. Tästä syystä kampuksen fyysiset tilat jäävät kartoituksen ja suunnitelman ulkopuolelle.

Tämä kartoitus on liitetty syksyllä 2021 aloittaneiden Digital Health-ryhmän Moodleen. Koska ryhmän opiskelukieli on englanti, on kartoitus ja suunnitelma englanniksi.

Safety analysis for Master’s Degree Programme in Digital Health

Teaching takes place completely virtually. This plan does not extend to the campus or room in which students study.

The table below summarizes potential e-learning security risks and threats. Furthermore, there are instructions and who you can contact.

If there is something you would like to ask, please contact the teacher-in-charge or the course coordinator by email. Don’t be alone!

Please read more about your daily life and wellness from Reppu https://amksavonia.sharepoint.com/sites/reppu-en-daily-life-and-wellness/
If you visit our campus, please check the security guide from this link https://amksavonia.sharepoint.com/sites/reppu-en-daily-life-and-wellness/SitePages/Campus-security.aspx

Kirjoittaja/Author:

Liisa Klemola, PhD, Social and Health Care Informatics
Lecturer, Master School, Savonia UAS

Tämä kirjoitus perustuu Oulun ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajan opintoihin liittyvään oppimistehtävään turvallisuusosaamisesta.

Lähteet:

Ammattikorkeakouluasetus. (2014). Haettu 18.8.2021 osoitteesta https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141129#Pidp446715344
Ammattikorkeakoululaki. (2014). Haettu 18.8.2021 osoitteesta https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140932#L10P66
Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista. (1998). Haettu 18.8.2021 osoitteesta https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980986
DVV. (2021). Taisto. Digi- ja väestötietovirasto. Haettu 18.8.2021 osoitteesta https://dvv.fi/taisto
EK. (2016). Elinkeinoelämän yritysturvallisuusmalli. Haettu 18.8.2021 osoitteesta https://ek.fi/wp-content/uploads/yritysturvallisuus_2016.pdf
Kreus Juha, Pelkonen Nina, Ranta Tiina, Turunen Tuomas, Viitanen Jouni, Vuoripuro Jari. (2010). Korkeakoulun turvallisuuskäsikirja – vakavien henkilöriskien hallinta. Edita Prima Oy. Haettu 18.8.2021 osoitteesta https://www.theseus.fi/handle/10024/114724
OPH. (2021). Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen turvallisuus. Haettu 18.8.2021 osoitteesta https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/opetustoimen-ja-varhaiskasvatuksen-turvallisuus
Pelastuslaki 2011. Haettu 18.8.2021 osoitteesta https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110379#L3P18
Savonia (s.a.). Korkeakouluturvallisuus. Haettu 18.8.2021 osoitteesta https://amksavonia.sharepoint.com/sites/santra-johtaminen/SitePages/Korkeakouluturvallisuus.aspx
STM. (s.a.). Työsuojelulainsäädäntö. Haettu 18.8.2021 osoitteesta https://stm.fi/tyosuojelu/lainsaadanto
Tolvanen Emilia. (2012). Kriisitilanteet kansainvälisessä liikkuvuudessa – opas korkeakouluille. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO. Haettu 18.8.2021 osoitteesta https://docplayer.fi/3189801-Kriisitilanteet-kansainvalisessa-liikkuvuudessa-opas-korkeakouluille-emilia-tolvanen.html

Avainsanat turvallisuus, safety, turvallisuusselvitykset, safety reports, SavoniaAMK, SavoniaUAS. Digital Health