Savonia-artikkeli: Uraseuranta 2022 – Tietoa tutkinnon antamista valmiuksista, työllistymisestä ja palkkatasosta

#SavoniaAMK

Ammattikorkeakoulujen yhteinen uraseurantakysely toteutettiin vuonna 2017 tutkinnon suorittaneille loka-marraskuun vaihteessa. Savoniassa amk-tutkinnon suorittaneita kyselyyn vastasi yhteensä 474 alumnia vastausprosentin ollessa 43%. Kyselyllä kartoitettiin muun muassa vastaajien tyytyväisyyttä tutkintoon, työmarkkinatilannetta ja palkkatasoa.

Vastaajista 86% ilmoitti olevansa melko tai erittäin tyytyväisiä tähänastiseen työuraansa. Tutkintoa vastaavalla alalla vastaajista työskenteli 82%. Peräti 92% vastaajista arvioi tutkinnon tunnettavuuden alalla hyväksi, myös työnantajien koettiin arvostavan tutkintoa (86% vastaajista). Selkeä kehityskohde löytyy arvioitaessa sitä, onko tutkinto tarjonnut eväitä yrittäjäksi ryhtymiseen. Vastaajista 60% koki, että tässä suhteessa valmiudet olisivat voineet olla paremmat.

Kyselyn toisessa osiossa vastaajat arvioivat erilaisten osaamisten tärkeyttä nykyisessä työssään. Kolmeksi tärkeimmäksi osaamiseksi nousivat oma-aloitteisuus ja itseohjautuvuus, stressinsietokyky ja sopeutuminen uusiin tilanteisiin sekä itsenäinen työskentely ja ajanhallinta. Vastaavasti 20 erilaisen osaamisen listauksessa vähiten tärkeinä nykyisessä työssä koettiin yrittäjyystaidot, tutkimusmenetelmäosaaminen sekä liiketaloudellinen osaaminen.

Kolmannessa osiossa selviteltiin työmarkkinatilanteeseen liittyviä tekijöitä. Vastaajista 32% pääasiallinen työtehtävä liittyi asiakastyöhön ja/tai potilastyöhön, johto-ja esihenkilötehtävissä toimi 15% ja erilaisissa suunnittelu-, kehitys ja/tai hallintotehtävissä 13% vastaajista.

Suurin työnantajasektori oli kunta tai kuntayhtymä, näissä työskenteli 35% vastaajista. Yli 250 työllistävissä yrityksissä työskenteli 29% vastaajista kun taas 10% työnantaja oli 50-250 henkilöä työllistävä keskisuuri yritys. Vastaajien mediaanipalkka oli 3100 euroa, neljännes kyselyyn vastanneista ansaitsi 3800 euroa tai enemmän. Alueellisessa sijoittumisessa mielenkiintoinen kehitys voidaan huomata vertailemalla työpaikan sijaintia valmistumishetkellä ja kyselyyn vastaamishetkellä eli viisi vuotta valmistumisen jälkeen. Valmistumisen jälkeen ensimmäinen työpaikka oli Pohjois-Savossa 60% vastaajista kun vastaava luku viisi vuotta myöhemmin oli ainoastaan 53%. Muuttoliike näyttää suuntautuneen pääkaupunkiseudulle, johon valmistumishetkellä työllistyi 8% vastaajista kun taas viisi vuotta myöhemmin osuus oli kasvanut jo 15 prosenttiin.

Oman osaamisen jatkuva kehittäminen on tänä päivänä keskeisessä roolissa. Vastaajista 65% oli osallistunut erilaisiin koulutuksiin tutkinnon suorittamisen jälkeen. Tyypillisempiä olivat lyhyet koulutukset, kurssit tai opintokokonaisuudet, joihin oli osallistunut 31% vastaajista. Yliopisto-opintoja tai YAMK-tutkintoon tähtääviä opintoja kumpiakin oli suorittanut 12% vastaajista. Tärkeimpinä syinä kouluttautumiseen mainittiin ammattitaidon kehittäminen (43%) ja uralla eteneminen (24%).

Uraseurantakysely antaa oivallista tietoa siitä, kuinka viisi vuotta sitten valmistuneet ovat edenneet urallaan ja siitä, kuinka he kokevat tutkinnon tuottaman osaamisen vastanneen työelämän vaateita. Uransa alussa olevalta asiantuntijalta vaaditaan oma-aloitteisuuden ja itseohjautuvuuden ohella sopeutumista uusiin tilanteisiin sekä stressinsietokykyä. Myös kyky itsenäiseen työskentelyyn ja ajanhallintataidot korostuvat. Näiden taitojen edistämisen merkityksen jo opiskeluaikana voidaan olettaa jatkossakin korostuvan.

Kirjoittaja:

Esa Viklund, koulutusjohtaja, Savonia-ammattikorkeakoulu