Ryhmä ihmisiä työskentelevät tietokoneella.

Savonia-artikkeli: Vakituista vapautta – tutkimus vuokratyöntekijöiden sitouttamisesta

#savoniaAMK

”Vapaa liikkuvuus ja sitoutumattomuus on tässä se helppo juttu.” Näin eräs haastateltava kuvaili syitään vuokratyön tekemiselle. Sitoutumattomuus ja työn vapaus olivat hänelle yksi vuokratyön tekemisen parhaista puolista. Työn tekemisen ja sitä myötä myös työn tarjoamisen muodot yhä moninaistuvat, kun Z-sukupolvi siirtyy työelämään. Työurien repaleisuus perinteisestä näkökulmasta voikin olla tarkkaan harkittu arvovalinta. Työnantajan näkökulmasta hyvän ja osaavan työntekijän sitouttaminen on kuitenkin liiketaloudellisesti kannattavaa. Henkilöstöpalvelualan yritykset joutuvatkin kamppailemaan jatkuvasti sitouttaakseen työntekijät itseensä.

Miten sitoutumattomuudestaan tunnettu ala voi omalla toiminnallaan sitouttaa omat vuokratyöntekijänsä itseensä ja saavuttaa näin etua jatkuvasti kiristyvässä kilpailutilanteessa? Tämä kysymys toimi kimmokkeena Savonia-ammattikorkeakoulun Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelman YAMK-opinnäytetyönä tehdylle tutkimukselle, jossa tarkasteltiin hotelli- ja ravintola-alan (HoReCa) vuokratyöntekijöiden työhön sitoutumisen lähteitä sekä keinoja, joiden avulla henkilöstöpalvelualan yritys voi kasvattaa vuokratyöntekijöidensä sitoutumisen tasoa.

Työhön sitoutuminen

Jokaisella ihmisellä on elämässään psykologiset perustarpeet, jotka voidaan jaotella kolmeen osa-alueeseen: autonomian, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja kyvykkyyden tunteeseen (Hakanen 2011, 30–33). Vaikka psykologiset perustarpeet ovat yhteisiä jokaiselle ihmiselle, on sitoutumisen lähteissä kuitenkin suuria yksilöllisiä eroja. Yksi työntekijä sitoutuu ammatillisiin tekijöihin, kuten työnantajan tarjoamiin urakehitys- tai koulutusmahdollisuuksiin. Toiselle taas työpaikan työyhteisö tai työnantajan edustamat arvot ovat tärkeitä, jolloin sitoutuminen on asenteellista. (Lampikoski 2005, 48–51.)

Vuokratyöntekijän sitouttaminen

Henkilöstöpalveluala on toimialana hyvin ainutlaatuinen. Vuokratyöntekijät ovat työsuhteessa henkilöstöpalvelualan yrityksen kanssa, mutta konkreettinen työn tekeminen ja suorituksen seuranta tapahtuu asiakasyrityksen tiloissa. Henkilöstöpalvelualan yritys siis tarvitsee työntekijöitä palvellakseen asiakasyrityksiään.
Onnistuakseen työntekijöiden sitouttamisessa henkilöstöpalvelualan yrityksen täytyy luoda työntekijöilleen onnistuneita työntekijä- ja asiakaskokemuksia. Nämä kokemukset muodostuvat vuokratyöntekijän kokemuksista työntekokohteissaan, mutta myös henkilöstöpalvelualan yrityksen toimihenkilön tarjoaman asiakaspalvelun laadusta. Kokonaisuus ratkaisee ja onnistuakseen henkilöstöpalvelualan yrityksen toimihenkilön tulee tunnistaa ja muokata tarjoamaansa palvelua työntekijän yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Vuokratyön kolmikantasuhde (mukaillen Luoma & Viitala 2017, 51)

Tuumasta toimeen

Vuokratyöntekijöiden sitouttamisen keinoja selvitettiin toimeksiantajan HoReCa-sektorin vuokratyöntekijöille lähetetyllä kyselyllä. Kyselytutkimuksen tuloksista tunnistettiin kolme vuokratyöntekijöiden sitoutumisen kannalta merkityksellisintä tekijää: Työskentelyolosuhteet, mahdollisuus ammatilliseen kehittymiseen sekä palkitseminen. Näiden teemojen pohjalta haastateltiin viittä nykyistä ja entistä vuokratyöntekijää. Haastatteluiden avulla haluttiin löytää keinoja, joiden avulla toimeksiantajayritys pystyy kehittämään vuokratyöntekijöidensä sitoutumisen tasoa.

Sitoutumisen lähteillä

Tutkimuksen tuloksista kävi ilmi, että yleinen sitoutuminen henkilöstöpalveluyritykseen oli suhteellisen heikolla tasolla. Työn tekeminen koettiin vapaaksi, mutta vuokratyön ei koettu tarjoavan riittävästi ammatillisia kehitysmahdollisuuksia. Työntekijät kokivat uudet ja haastavat työtehtävät kehittäviksi, mutta niitä tarjottiin heille liian harvoin. Tämän lisäksi vuokratyöntekijät kaipasivat varsinkin vuokratyöntekijöiden omaa työyhteisöä. Henkilöstöpalvelualan yrityksen tarjoamassa asiakaskokemuksessa kaivattiin eniten henkilökohtaista palvelua ja räätälöityjä työ- ja urakehitysmahdollisuuksia.

Työntekijä asiakkaana

Entä jos sitoutumattomuus ei olisikaan enää vuokratyön paras puoli? Tehdyn tutkimuksen perusteella toimeksiantajayritys voi kasvattaa vuokratyöntekijöidensä sitoutumisen tasoa suhtautumalla vuokratyöntekijöihinsä enemmän asiakkaina, kuin työntekijöinä. Vuokratyöntekijöiden asiakaskokemuksen kehittämiseksi toimeksiantajalle laadittiin vuokratyöntekijöiden työsuhteen hallinnan malli, jonka avulla vuokratyöntekijöille tarjottavan henkilökohtaisen palvelun taso paranee. Vuokratyöntekijöiden työntekijäkokemusta taas voidaan parantaa tarjoamalla työntekijöille sopivasti uusia ammatillisia haasteita ja rakentamalla vuokratyöntekijöiden omaa työyhteisöä.

Parantamalla vuokratyöntekijöiden sitoutumisen tasoa kaikki vuokratyön kolmikantasuhteen osapuolet hyötyvät. Työntekijät voivat työssään paremmin ja heidän ammatillinen osaamisensa kasvaa. Asiakasyritysten vuokratyöntekijöiden vaihtuvuus pienenee ja olemassa olevien työntekijöiden osaamisen taso kasvaa. Toimeksiantaja hyötyy, kun sen henkilöstö sitoutuu ja kehittyy yrityksen palveluksessa. Kun vuokratyöntekijöiden työsuhteiden kestot pitenevät, toimeksiantajayritys voi keskittyä liiketoimintansa tehokkaaseen kasvattamiseen.

Kirjoittajat:

Juho Naumanen, Liiketoiminnan kehittäminen, Tradenomi (YAMK)
Nina Huotari, Liiketoimintaosaamisen lehtori, Savonia Master School

Lähteet:

Lampikoski, Kari 2005. Panosta avainhenkilöihin – luo kilpailuetua sitouttamisstrategialla. Helsinki. Edita Prima Oy.

Hakanen, Jari 2011. Työn imu. Helsinki: Työterveyslaitos. Pdf-tiedosto. Julkaistu 2011. https://www.ttl.fi/file-download/download/public/1036.

Luoma, Mikko & Viitala, Riitta 2017. Katveesta kilpailukyvyn ytimeen – kehittyvä henkilöstöjohtaminen pk-yrityksissä. Helsinki: Books on demand.