Kaksi lehtoria.

Savonia-artikkeli: Välittävän johtamisen avulla kohti parempaa lähijohtaja-alaissuhdetta

#SavoniaAMK

Välittävä johtaminen ei ole uusi johtamisteoria, sillä sen vaikutteet ovat peräisin kaukaa historiasta, politiikasta ja filosofiasta. Sitä on tutkittu Suomessa vasta vähän ja siksi siitä ei tiedetä tarpeeksi, varsinkaan ensihoidossa. Välittävällä johtamisella tarkoitetaan toisen ihmisen arvostamista, huolehtimista ja hänen tarpeidensa ymmärtämistä. Välittävä johtaja on aidosti kiinnostunut työntekijöidensä asioista, kuuntelee intensiivisesti ja kohtelee myötätuntoisesti. Hän on myös päättäväinen ja uskaltaa tehdä vaikeitakin päätöksiä.

Ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyössä selvitettiin ensihoidon lähijohtajien kokemuksia välittävästä johtamisesta, jotta tieto ja ymmärrys siitä kasvaisi. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Aineisto kerättiin haastatteluina, joihin osallistui kahdeksan ensihoidon lähijohtajaa. Aineiston analysoinnissa käytettiin induktiivista sisällönanalyysiä.

Tulosten perusteella välittävä johtaminen on työntekijöiden intensiivistä ja aitoa kuuntelua, jossa annetaan työntekijöiden kertoa ajatuksistaan kaikessa rauhassa. Lähijohtaja antaa tarvittaessa työntekijöiden kuunteluun omaa aikaansa, myös esimerkiksi työvuoronsa päätteeksi, ja viestittää siten työntekijöille heidän olevan tärkeitä. Välittävä johtaminen on myös aitoa läsnäoloa, jolla lähijohtajat osoittavat olevansa työntekijöistä kiinnostuneita. Kuuntelun ja läsnäolon lisäksi välittävä johtaminen näyttäytyy inhimillisyytenä ja empaattisuutena työntekijöitä kohtaan. Lähijohtaja ymmärtää, että jokaisella työntekijällä on työn lisäksi oma henkilökohtainen elämä, johon kuuluu tärkeitä asioita ja joiden tulisi olla sopusoinnussa työntekemisen kanssa. Siksi lähijohtajat haluavat tukea työntekijöitään ja antaa heidän vaikuttaa työn tekemiseen mahdollisimman paljon. Oman työn hallinta lisää sekä vapauden että vastuun tunnetta ja edistää työtyytyväisyyttä.

Lähijohtajien mielestä välittävä johtaminen ilmenee ensihoidossa avoimena lähijohtajien ja työntekijöiden välisenä palautekulttuurina. Kun kaikista asioista voidaan puhua, luottamuksen ja yhteenkuuluvuuden tunne lujittuvat ja tekevät työyhteisöstä kestävämmän. Onpa palaute positiivista tai kehittävää, sitä tulisi antaa ja saada. Myös kritiikkiä sisältävä palaute on välittämistä. Ilman minkäänlaista palautetta työntekijöille tulee helposti tunne, ettei lähijohtaja ole kiinnostunut heistä.

Ensihoidon lähijohtajat osoittavat välittävää johtamista monin eri tavoin huolehtimalla työntekijöiden ja työyhteisön hyvinvoinnista. Puhumalla avoimesti kaikista asioista ja puuttumalla esimerkiksi kiusaamiseen ja ahdisteluun, osoittaa välittämistä. Myös vaikkapa puhelu lähijohtajalta ensihoitoyksikköön raskaan tehtävän jälkeen tai yksikön ottaminen ”pois rivistä” pariksi tunniksi lapsen elvytyksen jälkeen, ovat työntekijöiden välittävää huomioimista. Konkreettisilla teoilla on suuri merkitys varsinkin silloin, kun työntekijät tarvitsevat aikaa palautuakseen henkisesti ja fyysisesti. Lähijohtajien tehtävä on myös varmistaa työn turvallisuus huolehtimalla siitä, että ensihoitoyksikössä on tarpeeksi kokenut työpari, joka kykenee suoriutumaan myös fyysisestä työstä hyvin.

Välittävään johtamiseen sisältyy ajantasainen viestintä ja usein se edellyttääkin organisaatioissa kollegoiden välisen tiedonkulun kehittämistä. Sujuvaan tiedonkulkuun kuuluvat lähijohtajien oikeus saada tietoa asioista riittävän ajoissa omilta esihenkilöiltään. Silloin työntekijöiden kysymyksiin, kommentteihin ja mahdolliseen muutosvastarintaan on helpompi valmistautua, kun on ehtinyt itse lähijohtajana paneutua asiaan. Lisäksi ylemmän johdon on tärkeää jakaa tietoa kaikille lähijohtajille samanaikaisesti, jotta tasa-arvoinen kohtelu varmistuu. On kuluttavaa ja turhia ristiriitoja aiheuttavaa kuulla ”käytäväkeskusteluna” asioita, jotka jo osa lähijohtajista tietää.

Tutkimuksessa välittävän johtamisen kehityskohteeksi muodostui vuorovaikutuksen kehittäminen. Lähijohtajilta odotetaan aktiivista yhteydenpitoa alaisiaan kohtaan, vastuunkantamista ja rehellisyyttä. On helppo hautautua kiireen alle, antaa asioiden olla ja esimerkiksi jättää soittamatta työntekijälle takaisin. Jatkuva asioista muistuttaminen turhauttavat työntekijöitä ja he saattavat helposti kokea arvottomuutta. On helpottavampaa kuulla lähijohtajalta, ettei jotain asiaa hoideta lainkaan kuin muistuttaa häntä siitä useita kertoja saamatta vastausta. Välittävä johtaja on vastuullinen, joka hoitaa hänelle kuuluvat tehtävät, eikä pakoile päätösten tekemistä.

Lähijohtamistyössä kehittymisen tukeminen on myös tärkeä osa välittävää johtamista. Sekä lähijohtamistyönsä vastikään aloittanut että kokenut konkarikin tarvitsevat oman esimiehensä tai vertaistensa tukea ja mahdollisuutta vaihtaa ajatuksia. Lähijohtajat tarvitsevat työssä kehittymiselleen tukea esimerkiksi vertaispurun, työnohjauksen tai henkilöstöjohtajien kanssa keskustelujen avulla. Tukea tulee antaa erityisesti lähijohtajille, jotka hoitavat ensimmäisiä kertoja haasteellisia tilanteita, kuten puheeksi ottamistilanteita. Kokeneempien kollegojen hiljainen tieto on silloin erityisen arvokasta.

Ensihoidon lähijohtajien mielestä tunneälykkyys ja itsensä johtaminen ovat osa välittävää johtamista. Tunneälykkyyden ja eri ihmistyyppien tuntemisen avulla on helpompaa ymmärtää työntekijöiden tunteita ja käyttäytymistä. Tunneälykkääksi henkilöstöjohtajaksi kasvetaan, ja siihen vaikuttavat eletty elämä, koetut tunteet sekä kyky käsitellä tunteita. Tunneälykkääseen lähijohtamistyöhön liittyy myös halu kehittää osaamistaan esimerkiksi koulutusten, kirjallisuuden tai itsepohdiskelun avulla.

Tunneälykkyys myös auttaa lähijohtajaa johtamaan itseään paremmin, koska siihen sisältyvät itsemyötätunto ja armollisuus itseä kohtaan. Ilman itsemyötätuntoa lähijohtajat uupuvat herkemmin työssään eivätkä kykene kehittymään niin hyviksi henkilöstöjohtajiksi.
Tutkimuksen tulosten perusteella on mahdollista kehittää ensihoidon, mutta myös muidenkin alojen henkilöstöjohtamista. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että välittävän johtamiskäyttäytymisen elementtejä on suotavaa sisällyttää osaksi johtamistyötä. Välittävää johtamiskäyttäytymistä on mahdollista kehittää esimerkiksi lisäämällä tunneälykästä ja vuorovaikutteista johtamisosaamista koulutusten avulla. Tulevaisuuden työyhteisöissä välittävän johtamisen avulla on mahdollista sitouttaa työntekijöitä aikaisempaa paremmin organisaation arvoihin ja toimintaperiaatteisiin. Silloin hyvinvoivassa työyhteisössä on tyytyväisempi henkilöstö, joka myös jaksaa tehdä työtään paremmin.

Kirjoittajat:

Raija Hänninen, ensihoitaja amk, ensihoidon johtamisen yamk-opiskelija, Savonia amk, raija.hanninen@edu.savonia.fi
Marja Silén-Lipponen, FT, yliopettaja, Savonia amk, marja.silen-lipponen@savonia.fi

Linkki opinnäytetyöhön tässä.

Lähteet:

Gabriel, Yiannis 2015. The caring leader -what followers expect of their leaders and why? Leadership 11(3) 316-334.

Kohtakangas, Krista 2019. Välittävä johtajuus ja armollinen itsensä johtaminen konkurssin tai alas-ajon tehneiden yrittäjien kokemuksissa. Väitöstutkimus. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta. Lapin yliopisto.

Steinbinder, Amy, Sisneros, Dorothy 2020. Achieving uncommon results through caring leadership. Nurse Leader 18 (3), 243-247.