Tyttö kädet ojennettuna, sormet eri värisin öljyvärein maalattuina.

Savonia-artikkeli: Varhaiskasvattajien työhyvinvointi yksityisissä päiväkodeissa

#savoniaAMK

Päiväkodeissa työskentelee moniammatillinen joukko erilaisia koulutustaustoja omaavia henkilöitä. Päiväkotien henkilökunta koostuu päiväkodin johtajista, varhaiskasvatuksen opettajista, varhaiskasvatuksen lastenhoitajista. Yhteisenä nimittäjänä heillä toimii varhaiskasvattaja. Työhyvinvoinnista ja työssä jaksamisesta keskustellaan paljon valtamedioissa, mutta miksi ei. Kukapa haluaisi työskennellä työyhteisössä, jossa voidaan huonosti. Tutkimustietoa löytyy kuitenkin yllättävän vähän juuri varhaiskasvatukseen liittyvästä työhyvinvoinnista.

Työskentely päiväkodissa on kuormittavaa ja vaativaa työtä. Kuormitusta ja vaativuutta aiheuttavat kiireen tunne, isot lapsiryhmät ja meteli. Päiväkodissa työskentelevältä vaaditaan monialaista osaamista, ennakointia ja joustavuutta. Varhaiskasvattajalta vaaditaan myös kykyä huomioida lasten yksilölliset tarpeet, jotka myös lisäävät työnkuormittavuutta.

Varhaiskasvatus on järjestäytynyt viime vuosina. Kuva: Timo Mykkänen


Työhyvinvoinnin edistämisestä on tullut varhaiskasvatuksen työyhteisöjen toimintakyvyn kannalta keskeinen tekijä. Varhaiskasvatuksessa työskentelevien työntekijöiden työhyvinvointi ja työssä viihtyminen on tärkeä asia työssä jaksamisen näkökulmasta. Varhaiskasvattajien tärkein työkalu on oma persoona, jotta työkalu on kunnossa, tulee työssä voida hyvin. Hyvinvoiva työntekijä on tärkein voimavara laadukkaalle varhaiskasvatustyölle. Työssä jaksava ja viihtyvä varhaiskasvattaja heijastuu lapseen, jolloin lapsikin voi paremmin.

Merkittäviä uudistuksia viime vuosina

Varhaiskasvatuksen työkenttä on kokenut paljon uudistuksia viime vuosina. Yksi suurimmista muutoksista tapahtui vuonna 2016, jolloin valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet uudistettiin. Toinen merkittävä uudistus tapahtui vuonna 2018, jolloin uudistettiin varhaiskasvatuslakia niin että varhaiskasvatus on sidoksissa valtakunnan kasvatus- ja koulutusjärjestelmään. Uudistuksen tarkoituksena oli parantaa varhaiskasvatuksen laatua ja vahvistaa sitä pedagogisesti. Uudistuksien myötä varhaiskasvatuksessa työskentelevien henkilöiden vastuu kasvoi ja toiminta muuttui velvoittavammaksi. Uudistukset ovat olleet toimivia ja varhaiskasvatusta selkiyttäviä. Uudistukset ovat tuoneet ryhtiä varhaiskasvatusalalle.

Varhaiskasvattajien työhyvinvoinnin kartoittaminen YAMK-opinnäytetyönä

Opinnäytetyöni oli tutkimus, jonka tavoitteena oli selvittää opinnäytetyöprosessissa mukana olleiden varhaiskasvattajien työhyvinvoinnin tila. Opinnäytetyössä varhaiskasvattajien työhyvinvointia selvitettiin työhyvinvointikyselyllä. Työhyvinvointi mukana olleiden varhaiskasvattajien osalta oli pääsääntöisesti hyvä, mutta muutamia työhyvinvointia kehittäviä asioita tuli ilmi.

Tutkimustuloksien mukaan valtaosa kyselyyn vastanneista kokevat työhyvinvointinsa olevan hyvällä tasolla ja luottavansa itseensä sekä esihenkilöihinsä. Työhyvinvointia kehittäviksi asioiksi nousi muun muassa työyhteisön avoimuuden lisääminen ja pedagogisen keskustelun kehittäminen.

Tuloksien pohjalta päiväkodinjohtajat saivat tietoa, jolla he voivat kehittää työhyvinvointia yhdessä työyhteisöjen kanssa esimerkiksi luomalla työhyvinvointisuunnitelman.

Työhyvinvointia voi edistää työyhteisön yhteisellä kahvihetkellä. Kuva: Timo Mykkänen

Työhyvinvointi edellyttää riittävää tietoa, ymmärtämistä ja johtamisosaamista. Hyvinvoiva päiväkodinjohtaja jaksaa tehdä työtään ja se heijastuu hyvinvoivana työyhteisönä.

Tämä blogikirjoitus on tehty osana sosionomi (YAMK) -tutkinnon opinnäytetyöprosessia.

Kirjoittajat:
Timo Mykkänen
sosionomi (YAMK) -opiskelija

Anne-Leena Juntunen
Lehtori, sosiaaliala

Savonia-ammattikorkeakoulu