kädet ja kasvintaimi

Savonia-artikkeli: Ympäristövastuullisuutta konepajoille

#SavoniaAMK

Kiertotalousosaamista konepajoille -hankkeessa on kehitetty pienille ja keskisuurille konepajoille työkaluja ympäristövaikutusten seurantaan ja raportointiin sekä resurssitehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen. Tavoitteena on, että näiden työkalujen avulla konepajat voivat kehittää omaa ympäristöjohtamistaan sekä koota ja raportoida päämiehille keskeisiä ympäristötunnuslukuja tuotannostaan.

Hankkeen kahdeksalle pilottikonepajalle toteutettiin alkukartoitus vierailemalla konepajoilla ja haastattelemalla konepajan henkilökuntaa. Konepajoille järjestettiin työpajat, joissa esiteltiin konepajateollisuuteen kohdistuvia kestävän kehityksen tavoitteita, päämiesyritysten omia ympäristötavoitteita ja vaatimuksia toimittajaverkostolle sekä konkreettisia keinoja konepajan haitallisten ympäristövaikutusten pienentämiseksi. Päämiesyrityksillä Ponsse Oyj, ANDRITZ Oy ja ANDRITZ Warkaus Works Oy oli merkittävä rooli työpajojen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Ympäristövastuullisuudella voidaan saavuttaa merkittävä kilpailuetu kansainvälisellä tasolla

Alihankkijoiden ympäristövastuullisuuden merkitys korostuu tulevaisuudessa entistä enemmän. Vuonna 2024 voimaan tuleva EU:n yritysvastuudirektiivi luo sitovan velvoitteen yrityksille täyttää ihmisoikeus- ja ympäristövaatimukset sekä hyvän hallintotavan vaatimukset koko hankinta- ja arvoketjussaan. Direktiivi koskee suuria ja pörssiyrityksiä sekä pieniä yrityksiä, jotka toimivat riskialttiilla toimialoilla, esimerkiksi kaivosteollisuudessa. Direktiivin mukaisen arvioinnin kohteina tulevat olemaan esimerkiksi sosiaaliset oikeudet, ilmastonmuutos, metsäkato, korruptio ja lahjonta. (European Commission, 2022)


Yritysten vastuullisuuteen kohdistuu myös yhä enemmän odotuksia eri sidosryhmiltä, kuten asiakkailta, henkilöstöltä ja rahoittajilta. Ympäristöasioiden noustessa enenevissä määrin pinnalle myös teknologiateollisuudessa, voi ympäristövastuullisuus olla jatkossa edellytys liiketoiminnan jatkuvuudelle. Lisäksi ilmastonmuutos ja luonnonvarojen ylikulutus aiheuttavat tunnistettavia taloudellisia riskejä yrityksille.

Yksi konkreettinen ympäristövastuullisuuden mittari on hiilijalanjälki. Sekä ANDRITZ Oy, että Ponsse Oyj ovat laskeneet toimintansa suorien päästöjen ja ostoenergian hiilijalanjäljen, joka kattaa Greenhouse Gas (GHG) -protokollasta Scope 1 ja 2 – osuudet. ANDRITZ Oy on asettanut tavoitteen hiilijalanjäljen puolittamiseksi ja Ponsse Oyj tavoittelee toimintansa hiilineutraaliutta lähivuosina. Jatkossa hiilijalanjälkeen lasketaan mukaan myös arvoketjun päästöt, johon kuuluvat esimerkiksi toimittajaverkostossa syntyvät kasvihuonekaasupäästöt. Tämän myötä verkostotoimijoiden täytyy laskea ja raportoida omat kasvihuonekaasupäästönsä, jotta päämiesyritys voi toteuttaa omaa vastuullisuusohjelmaansa.

Konkreettisia työkaluja konepajoille kehitystyön tueksi

Hankkeessa kehitetyt työkalut ympäristötyön tueksi on pilotoitu kahdeksassa konepajassa. Konepajan keskeisten ympäristömittareiden laskemiseen on laadittu excel-pohjainen laskentataulukko, jolla konepaja voi laskea oman toimintansa hiilijalanjäljen vuositasolla, raaka-aineen hukkaosuuden, jätteiden lajitteluasteen tai omilla aurinkopaneeleilla saavutettavat kasvihuonekaasujen päästövähennykset. Laskennan tuloksista on helppo koostaa ympäristöraportti hankkeessa laaditulle raporttipohjalle. Saatuja ympäristövaikutuksia kuvaavia mittaritietoja yritys voi hyödyntää viestinnässään eri sidosryhmille.

Hankkeessa on laadittu myös tarkistuslistat, jonka perusteella konepaja voi suorittaa toimintansa sisäistä arviointia ympäristönäkökohtien kannalta. Arviointikohteina on keskeiset lainsäädännön asettamat vaatimukset ympäristöasioiden hallinnalle sekä konepajateollisuuden hyvät, resurssitehokkaat ja ympäristövastuulliset käytännöt. Arviointi kattaa seuraavat teemat: ympäristöjohtaminen, hankinnat, varastointi, huollot ja kunnostukset, materiaali- ja energiatehokkuus, kemikaalit ja jätehuolto.

Kuva: Henna Ryynänen /Spotnik


Kiertotalousosaamista konepajoille on Savon koulutuskuntayhtymän ja Savonia-ammattikorkeakoulun hanke, joka toteutettiin 06/2021-03/2022. Hanke on yksi neljästä Sitran rahoittamasta kiertotalouden koulutuspilotista. Hankkeessa luodut työkalut ovat julkisesti saatavilla ja ladattavissa omaan käyttöön osoitteessa: https://sakky.fi/fi/kestavan-tyoelaman-edistajat

Kirjoittajat:
Sonja Kattainen, testausinsinööri, Savonia-ammattikorkeakoulu
Merja Tolvanen, ympäristötekniikan yliopettaja, Savonia-ammattikorkeakoulu
Tanja Pentinsaari, energiatekniikan lehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu

Lähteet:
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/1_1_183885_prop_dir_susta_en.pdf