Savonia-artikkeli: Varhaiskasvatuksen sosionomeilla on paikkansa varhaiskasvatuksessa

Ammattikorkeakoulututkinto antaa kelpoisuuden varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäviin. Sosionomi-tutkinnon laajuus on kokonaisuudessaan 210 opintopistettä. Koulutuksen aikana opiskelija suorittaa varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot.

Varhaiskasvatuksen sosionomin ammatillinen osaaminen kohdistuu muun muassa lasten ja perheiden arjen varhaiseen tunnistamiseen ja tukeen, pedagogisen toiminnan ohjaukseen, varhaiserityiskasvatukseen, lastensuojeluun ja verkostotyöhön, perheiden kanssa tehtävään verkostoyhteistyön sekä työyhteisö- ja johtamisosaamiseen. Sosionomien koulutus antaa valmiuksia myös osallisuuden vahvistamiseen, yhteisön jäsenyyteen kannustamiseen ja vankkaan vuorovaikutusosaamiseen.

Varhaiskasvatuslain (37 §) mukaan päiväkodissa kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä toimivasta henkilöstöstä vähintään kahdella kolmasosalla tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus, josta vähintään puolella varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Muilla tulee olla vähintään varhaiskasvatuksen lastenhoitajan kelpoisuus.

Päiväkodeissa kasvattajatiimi vastaa lapsiryhmänsä päivittäistoiminnan käytännön toteuttamisesta. Varhaiskasvatuslain (2018) mukaisesti varhaiskasvatuksessa työskentelevän henkilöstön koulutustasoa pyritään jatkossa nostamaan niin, että tiimissä työskentelee varhaiskasvatuksen opettaja, varhaiskasvatuksen sosionomi sekä lastenhoitaja. Opettajan työtehtävät on selkeästi tuotu esiin, mutta varhaiskasvatuksen sosionomin työnkuvaa ei ole määritelty.

Monet kunnat ovat itse tehneet toimenkuvien määrittelyjä. Onneksemme täällä Pohjois-Savossa varhaiskasvatuksen sosionomeilla on tärkeä paikka varhaiskasvatuksen kentällä ja toimenkuvat ovat valmistumassa. Pohjois-Savossa on pitkään toimittu kahden opettajan periaatteella.

Iisalmen kaupungin varhaiskasvatusjohtaja Katja Koskela ja Siilinjärven varhaiskasvatusjohtaja Sinikka Hyvärinen toteavat, että varhaiskasvatuksessa tarvitaan myös varhaiskasvatuksen sosionomien osaamista. Varhaiskasvatuksen sosionomin monialainen ja verkostomainen osaaminen lapsen ja perheiden hyvinvoinnin tueksi on tärkeää. Kun perheitä ohjataan erilaisissa tuen tarpeissa, tarvitaan perhepalveluiden verkoston ja toimintatapojen tuntemista.

Koskelan mukaan varhaiskasvatuksessa on tarvetta lapsiryhmän ulkopuolella työskenteleville varhaiskasvatuksen sosionomeille sekä perhekuraattoreille ja varhaisen tuen työntekijöille.

– Lapsiryhmän ulkopuolinen työtehtävä mahdollistaa myös lähipalveluperiaatteen mukaisen perheiden kotiin jalkautumiseen, Hyvärinen toteaa.

Perheiden varhainen tuki varhaiskasvatuksessa edellä mainittujen jalkautuvien työntekijöiden voimin on matalan kynnyksen palvelua perheille. Niissä kunnissa, joissa kyseisiä palveluja on tarjolla varhaiskasvatuksessa, ollaan saatu hyviä kokemuksia ja tuloksia perheiden hyväksi tehtävästä työstä.

– Näissä edellä mainituissa palveluissa yhteistyö järjestöjen ja kolmannen sektorin kanssa on tärkeää, jotta vältytään päällekkäiseltä työtä, Hyvärinen jatkaa.

Kirjoittajat:
Anne-Leena Juntunen, varhaiskasvatuksen lehtori
Pirjo Turunen, sosiaalialan yliopettaja