Ihmiset laittamassa kämmeniään päällekkäin.

Savonia-artikkeli Pro: Kipuryhmät antavat osallistujilleen vastavuoroista vertaistukea ja toivoa kuntoutumisen prosessiin

Savonia-artikkeli Pro on kokoelma monialaisen Savonian asiantuntemusta eri aiheista.

This work is licensed under CC BY-SA 4.0

Hyvinvointialueiden resurssit ovat usein tarkoin budjetoituja. Tänä päivänä kustannustehokkuus ja kestävä talous vaikuttavat siihen, että palveluja joudutaan kehittämään suuntaan, että ne toisivat hyvinvointia asiakkaille, mutta olisivat samalla taloudellisesti järkeviä. Tutkimusnäytön mukaan moniammatillinen työ antaa usein asiakkaan kannalta pitkäaikaistuloksen ja siten voi yhteiskunnallekin tulla edullisemmaksi ja paremmaksi ratkaisuksi. (Kouri 2020, 365)

Tulevaisuudessa kivun hoito tarvitsee resursseja ja ammattilaisten moniammatillista yhteistyötä biopsykososiaalisesta lähestymistavasta käsin. Tällöin kuntoutuksen ytimessä on asiakkaan ja ammattilaisen vuorovaikutus ja hoitosuhde. Biopsykososiaalisessa lähestymistavassa asiakas nähdään oman tilanteensa parhaimpana asiantuntijana sekä tasavertaisena osallistujana. (Holopainen 2020, 65–67)

Kivun vertaistukiryhmä

Kivun vertaisryhmissä keskeistä on kokemus kokonaisvaltaisesta ymmärretyksi tulemisesta, jolloin vertainen otetaan todesta eikä kenenkään kipua väheksytä. Useinkaan pitkäaikaista kipua ei voida poistaa, mutta kuntoutumisen prosessia on mahdollista tukea. Toiveena onkin, että asiakas oppisi hyväksymään kipunsa osaksi elämäänsä ja elämään omanlaistaan elämää kivusta huolimatta. (Reilimo, Kalla-Kangas, Shiri, Laurola & Miranda 2020, 1–8)

Vertaistukiryhmässä on mahdollista saada kiputietoutta ja tukea sekä kivunhallintaan että työkykyyn (Miranda, Reilimo & Kalla- Kangas 2018, 5). Kivunhallinnan vertaisryhmillä on terapeuttista arvoa ilman varsinaista terapiaa, jolloin ajatuksena on, että apu ei tule ulkoapäin, vaan ihmisen oman voimaantumisen kautta. Ryhmässä osallisuuden merkitys toteutuu keskinäisenä jakamisena ja vuorovaikutuksena. (Kiuru 2018, 21–22)

Lääkkeetön kivunhoito toimintakyvyn edistämisessä

Kivun Käypähoito -suosituksessa tavoitteena on kuntoutujan toimintakyvyn koheneminen, kivun lievittyminen ja elämänlaadun paraneminen. Kivun hoidon perustana pidetään lääkkeetöntä kivunhoitoa. Kivunhoidossa kipuryhmät ovat osa lääkkeetöntä kivunhallintaa. (Kipu. Käypä hoito -suositus 2024)

Tutkimusnäyttö on osoittanut, että ryhmätapaamisiin osallistuminen on lisännyt kroonisen kivun hyväksyntää, ja kivun kanssa elämiseen liittyvää minäpystyvyyden tunnetta sekä vähentänyt pelko-välttämisajattelua. Myönteistä muutosta on havaittu myös ryhmätoiminnan jälkeen koetussa työkyvyssä ja työhön paluun odotuksissa sekä työssä jatkamisen mahdollisuuksista. Koettu kipu, sairauspoissaolot ja masennusoireilu ovat vähentyneet sekä uniongelmat ovat lieventyneet. Ryhmästä saatu palaute on ollut erittäin positiivista. (Miranda, Reilimo & Kalla-Kangas 2018, 5)

Kirjoittajat:

Anne Mikkonen, kuntoutuksen ylempi ammattikorkeakoulututkinto, Savonia-ammattikorkeakoulu

Maria Luojus, yliopettaja, Savonia-ammattikorkeakoulu

Lähteet:

Holopainen, Riikka 2020. Biopsykososiaalinen lähestymistapa. Teoksessa Ammattilaisen kipukirja. Luomajoki, Hannu, Koho, Petteri, Ojala, Tapio, Röning, Tiina, Takatalo, Jani, Tarnanen, Sami, Holopainen, Riikka, Mikkonen, Jani, Ekström, Kristian & Kouri, Jukka Pekka. Lahti: VK- Kustannus Oy.

Kipu. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Anestesiologiyhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2017 (viitattu 27.5.2024). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

Kiuru, Marja 2018. Hyvästi kipuhelvetille. -Kuntoutujana kivunhallinnan vertaistukiryhmässä. Pro gradu – tutkielma. Kuntoutustiede. Lapin yliopisto.

Kouri, Jukka Pekka 2020. Lääkehoito osana muuta kivunhoitoa. Teoksessa Ammattilaisen kipukirja. Luomajoki, Hannu, Koho, Petteri,

Ojala, Tapio, Röning, Tiina, Takatalo, Jani, Tarnanen, Sami, Holopainen, Riikka, Mikkonen, Jani, Ekström, Kristian & Kouri, Jukka Pekka. Lahti: VK- Kustannus Oy.

Miranda, Helena, Reilimo, Marjatta & Kaila- Kangas, Leena 2018. Kivunhallintaryhmät työterveyshuollossa. -Satunnaistetun kontrolloidun interventiotutkimuksen pilotti. Työterveys Helsinki. Työsuojelurahasto. Vantaa: Grano Oy

Reilimo, Marjatta, Kalla-Kangas, Leena, Shiri Rahman, Laurola, Marjukka & Miranda, Helena 2020. The effect of pain management group on chronic pain and pain related co-morbidities and symptoms. A stepped- wedge cluster randomized controlled trial. A study protocol. Contemporary Clinical Trials Communications 19 (2020) 100603.