Insinööri (ylempi AMK), rakentaminen, monimuotototeutus

#ylempi amk #tekniikan ala

Verkostoidu, kehity, inspiroidu ja motivoidu

Rakennusala monipuolisena työllistäjänä tarjoaa ammattilaisille runsaasti haastavia työtehtäviä rakentamisen eri osa-alueille. Osaamisvaatimukset muuttuvat alan kehityksen mukana, ja ylemmässä AMK-koulutuksessa saat valmiudet toimia rakennusalan vaativissa asiantuntijatehtävissä.

Työn sisältöjen muuttuessa työntekijöiden monipuolinen osaaminen ja kyky reagoida muutoksiin korostuvat. Rakennusalan korkeakoulutuksen saaneelta henkilöltä vaaditaan osaamista, liittyen mm. rakentamisen digitalisaatioon ja projektiosaamiseen.

Monialaisuus ja kansainvälisyys ovat yhä keskeisemmässä roolissa useampien alojen toiminnassa. Menestyäkseen työelämässä ja edetäkseen uralla, tarvitsee työntekijä mm. palvelu-, liiketoiminta- ja teknologiaosaamista, yhteiskunnan ja ympäristön hyvinvointiosaamista sekä kansainvälistymistaitoja. Myös päättely- ja ongelmanratkaisukykyä, kriittisyyttä ja tiedon hallintaa tarvitaan, kun ollaan kehittämässä työelämää ja luomassa uusia innovaatioita.

Opinnoissa painottuvat rakennetekniikan suunnittelijan pätevyyteen liittyvät ammattiaineet. Opinnoissa on mahdollista saada poikkeuksellisen vaativan luokan betonirakenteiden ja rakennusfysiikan suunnittelijapätevyyteen vaadittavat opintovaatimukset.


Koulutuksen sisältö

Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna, jossa lähiopetus, itsenäinen opiskelu, verkkoympäristössä opiskelu, käytännön työ ja kehittämistehtävät muodostavat kokonaisuuden. Koulutus alkaa syyskuun alussa 2021. Lähiopetuspäivät ilmoitetaan myöhemmin.

Opinnot muodostuvat alakohtaisista ammatillisista opinnoista (20 op), opinnäytetyöstä (30 op) ja valinnaisista opinnoista (10 op). Pakollisiin opintoihin sisältyy 30 op:n laajuinen opinnäytetyö. Valinnaiset opinnot voit valita Savonian YAMK-koulutusten yhteisistä opinnoista. Alakohtaiset ammatilliset opinnot koostuvat rakenteiden mekaniikan, jännebetonirakenteiden, rakennusfysiikan sekä rakenteiden jäykistyksen opintojaksoista. Ammatilliset ja valinnaiset opinnot tukevat työelämän kehittämiseksi tehtävää opinnäytetyötäsi. Opintoihin on sisällytettävä 5 opintopisteen laajuinen vieraskielinen opintojakso, jonka voit valita esimerkiksi Savonian yhteisistä YAMK-opinnoista.

Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman eli HOPSin laadinnassa valintoja on mahdollista tehdä joustavasti. Lähiopetus järjestetään Savoniassa Kuopiossa.


Kesän 2021 lisähaku

Hakuaika

04.08.2021 – 09.08.2021

Hakeminen

Koulutukseen on jäänyt vapaita paikkoja ja järjestämme lisähaun 4.-9.8.2021.  

  • Lisähaku päättyy 9.8.2021 klo 15.00. 
  • Opiskelijat valintaan ennakkotehtävän perusteella 
  • Ennakkotehtävä sekä kopiot tutkinto- ja työtodistuksista tulee tallentaa hakulomakkeelle 16.8.2021 klo 15.00 mennessä 
  • Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan viimeistään 27.8.2021 
  • Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan 3.9.2021 klo 15.00 mennessä 
  • Opinnot alkavat perjantaina 10.9.2021 Microkadun kampuksella (Microkatu 1, 70210 Kuopio). 

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimukset

Koulutus on suunnattu hakijoille, joilla on jokin seuraavista tutkinnoista: Insinööri (AMK), rakennustekniikka / DI: rakenne- ja rakennustuotantotekniikka / Tekniikan kandidaatti: rakenne- ja rakennustuotantotekniikka. Hakukelpoisuuden antaa myös muu korkeakoulututkinto tai vanhamuotoinen opistoasteen tutkinto tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto.

Hakijalla tulee olla suoritettuna statiikan, lujuusopin, rakennusalan matematiikan, puurakenteiden rakennesuunnittelun, betonirakenteiden rakennesuunnittelun ja rakennusfysiikan opinnot.

Tutkinnon lisäksi hakijalla tulee olla vähintään kaksi vuotta (24 kk) rakennusalan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeiseltä ajalta.

Työkokemus

Hakukelpoisuuteen vaadittava kahden vuoden (24 kk) työkokemus täytyy olla kertynyt aikavälillä tutkintotodistuksen myöntämispäivästä heinäkuun loppuun (31.7.2021).

Työkokemus ilmoitetaan hakulomakkeella täysinä kuukausina. Osa-aikatyön tunnit tulee muuntaa kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuskuukausia vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Työkokemuksen määrä ja laatu tulee osoittaa työtodistuksin. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen alkamis- ja päättymispäivämäärät, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Työtodistuksessa tulee myös olla työnantajan yhteystiedot, todistuksen antajan allekirjoitus ja allekirjoituspäivämäärä. Voimassaolevasta työsuhteesta tulee pyytää työnantajalta väliaikainen työtodistus, mikäli työkokemuksen määrää ei voi todistaa muilla aikaisemmilla työtodistuksilla. Työsopimuksia ei voida huomioida.

Alan päätoiminen yrittäjyys voidaan hyväksyä myös työkokemukseksi. Todistaakseen yrittäjyyden hakijan tulee toimittaa YEL-vakuutustodistus (YEL= yrittäjäeläkevakuutus) ja ote Kaupparekisteristä (tai muusta vastaavasta, jossa näkyy yrityksen nimi, toimiala ja aika jolloin yritys on ollut toiminnassa).

Ulkomailla hankittu työkokemus todistetaan vastaavin virallisin dokumentein. Mikäli työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomi, ruotsi tai englanti, on alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi toimitettava kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.

Huom! Hakijan tulee liittää kopiot tutkinto- ja työtodistuksista Opintopolun hakulomakkeelle 16.8.2021 klo 15:00 mennessä. 

Opiskelijavalinta ja ennakkotehtävä

12 opiskelijaa valitaan ennakkotehtävän perusteella.

Ennakkotehtävän ohjeet (pdf)

Ennakkotehtävä palautetaan liittämällä se Opintopolun hakulomakkeelle 16.8.2021 klo 15 mennessä. Ennakkotehtävän palauttaminen määräajan jälkeen ei ole mahdollista.

Ennakkotehtävän maksimipistemäärä on 100 pistettä, ja siitä on saatava vähintään 50 pistettä voidakseen tulla valituksi.

Hakukohde ei ole mukana valintakoeyhteistyössä.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla.

Pääaineen valinta

Varsinaista pääainevalintaa ei rakentamisen YAMK-koulutukseen sisälly.

Koulutuksen painopistealue on rakennetekniikka. Koulutus sisältää rakenteiden mekaniikan ja rakenteiden suunnittelun ammattiaineiden opintoja. Koulutus sisältää kaikille yhteisiä pakollisia opintoja sekä vapaasti valittavia opintoja. Laadit opintojesi aluksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman, eli HOPSin. Koulutuksen vastuuopettaja yhdessä Savonian muun henkilöstön kanssa ohjaavat ja tukevat henkilökohtaisten tavoitteittesi määrittelemisessä ja saavuttamisessa.

Opintojen rakenne

Opinnot (60 op) muodostuvat seuraavasti:

  • Alakohtaiset ammatilliset opinnot, 20 op
  • Yhteiset opinnot (valinnaiset opinnot), 10 op
  • Opinnäytetyö, 30 op

Tutkimuksellisen kehittämisen opintojakso tukee opinnäytetyön tekemistä ja sen suorittamista suositellaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa opintoja ensimmäisenä syksynä. Sen suorittaminen on Rakentamisen tutkinto-ohjelmassa pakollista.


Ihmisiä kokouksessa.

Etene urallasi

Suuntaa rohkeasti eteenpäin urallasi ja paranna mahdollisuuksiasi työelämässä hankkimalla ylempi ammattikorkeakoulututkinto! Joillakin aloilla tutkinnolla on urakehityksen kannalta ratkaiseva merkitys, sillä ylemmät AMK-tutkinnot antavat kelpoisuuden julkisiin virkoihin, joiden vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

Ihmisiä istumassa kirjastossa.

Opiskelu tekniikan alalla

Alaa opiskelet Kuopiossa Microkadun monipuolisella ja kehittyvällä kampuksella. Insinöörikoulutuksella on käytössään monipuolinen laboratoriokalustus.

Viikkokalenteri auki pöydällä.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä ja opiskeluaika 1,5–2 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin syksyn 2021 opetussuunnitelman avulla.


Uramahdollisuudet

Rakentamisen YAMK-opinnot suoritettuasi sinulla on menestymiseen vaadittava osaaminen vaativissakin kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Tämän päivän työtehtävät ovat yhä monialaisempia ja rakentamiseen kohdistuu entistä suurempia odotuksia, ja näihin asioihin saat uusia eväitä koulutuksen myötä.