Kätilö (AMK), päivätoteutus

Suuntaudu ihmisten pariin!

Kätilönä hoidat raskaana olevia, synnyttäviä ja synnyttäneitä sekä heidän perheitään.

Savonian kätilökoulutuksessa sinusta tulee kätilötyön asiantuntija. Ymmärrät terveyden ja seksuaaliterveyden merkityksen ihmisen hyvinvoinnille, vastaat itsenäisesti normaalin raskauden ja synnytyksen etenemisestä sekä vastasyntyneen hoitamisesta. Lisäksi osaat tukea synnyttäjää ja hänen kumppaniaan kohtaamaan uuden elämäntilanteen.

Kätilönä toimiminen edellyttää hyviä vuorovaikutus‐ ja tiimityötaitoja sekä erilaisuuden kohtaamisen kykyä. Koulutuksen aikana omaksumasi itsenäinen työote ja kyky nopeaan päätöksentekoon ovat avainasemassa työelämään siirryttäessä.

Valmistuttuasi pääset mukaan toteuttamaan ja kehittämään yksilön, perheen ja yhteisön hoito- ja kätilötyötä, joka on terveyttä edistävää, sairauksia ehkäisevää, parantavaa ja kuntoutumista edistävää. Olet mukana tukemassa eri elämänvaiheissa olevien ihmisten ja yhteisöjen voimavaroja.

Pääsääntöisesti tulet toimimaan hoitotyön ja erityisesti kätilötyön, raskaudenajan, synnytyksen hoidon, synnytyksen jälkeisen hoidon, terveydenedistämisen sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyden asiantuntija.

Koulutus järjestetään ajanmukaisessa opiskeluympäristössä hyödyntäen uudenaikaista opetusteknologiaa ja -simulaatioita.


Koulutuksen sisältö

Savonian kätilökoulutuksen pedagogisena lähtökohtana on laadukkaan ja työelämäläheisen koulutuksen sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan monimuotoinen yhdistäminen. Virtuaaliset ja fyysiset oppimisympäristöt nivovat teorian ja käytännön luontevasti yhteen, osaksi opiskelijan oppimista.

Tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma rakentuu erilaisista vuositeemoista, jotka ohjaavat opintovuosien sisältöjä. Koulutuksessa opiskelija hankkii ensin sairaanhoitajan (AMK) pätevyyden ja syventää osaamistaan kätilötyöhön 3. opiskeluvuodesta alkaen.

Ensimmäisen vuoden vuositeema on ammattikuvan luominen. Opiskelija hankkii hoitotyön tietoperustaa ja kliinisen osaamisen perusteita. Opintoja ovat esimerkiksi anatomia ja fysiologia, diagnostiset tutkimukset, hoitotaito, lääkehoidon perusteet, oppijana korkeakoulussa ja sisätautipotilaan hoitotyö.

Toisen vuoden teema on ammattiosaamisen kehittäminen. Opiskelijan hoitotyön kliinistä osaamista laajennetaan ja vahvistetaan. Oppiaineita ovat englanti, keskeisten sairauksien lääkehoito, perioperatiivinen hoitotyö, mielenterveys- ja päihdetyö, lasten ja nuorten hoitotyö, perheen hoitotyö ja tutkimusmenetelmäopinnot.

Kolmannen vuoden teema on ammatillisen osaamisen syventäminen. Opiskelija keskittyy hoitotyön asiantuntijuuden kehittämiseen ja kliinisen osaamisen syventämiseen sekä opinnäytetyöhön. Oppiaineita ovat gerontologinen hoitotyö ja kotihoito, sairaanhoitajan itsenäinen toiminta ja toimintakyvyn arviointi. Opinnäytetyössä opiskelijalla on tutkimuksellinen ote: sovellat teoriatietoa ja näyttöön perustuvaa toimintaa valitsemaasi opinnäytetyön aiheeseen.

Neljännen ja viidennen vuoden teemat sisältävät kätilötyön ammattiosaamisen syventämisen ja soveltamisen. Opiskelijan asiantuntijuus kätilötyön kliiniseen osaamiseen kehittyy. Opiskelija osaa käyttää ja soveltaa näyttöön perustuvaa kätilötyön osaamistaan eri toimintaympäristöissä ja hänellä on kätilötyön kehittämisen valmiudet. Opiskelija osaa toimia kätilötyön asiantuntijana erilaisissa toimintaympäristöissä ja yhteistyöverkostoissa sekä kehittää näyttöön perustuvaa kätilötyötä ja sen digitaalisia ohjausmenetelmiä.


Syksyn yhteishaku 2023

Hakuaika

04.09.2023 – 14.09.2023

Hakeminen

Koulutukseen haetaan syksyn 2023 yhteishaussa. Hakuaika päättyy 14.9.2023 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta, sekä yleiset hakukelpoisuusvaatimukset löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Mirja Halonen
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 6412

Opiskelijavalinta

Aloituspaikat: 30
Aloituspaikoista ensikertalaisille: 24 (merkitty sulkuihin)
Hakukelpoisuusvaatimukset: Yleinen hakukelpoisuus

Koulutukseen valitaan opiskelijoita seuraavasti:

  • 8 (6) ylioppilastutkintotodistuksen perusteella
  • 7 (6) ammatillisen tutkinnon tutkintotodistuksen perusteella
  • 15 (12) AMK-valintakokeen perusteella

AMK-VALINTAKOE

Hakukohde käyttää AMK-valintakoetta, joka on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe. AMK-valintakoe järjestetään viikolla 44 ja osallistut valintakokeeseen yhtenä päivänä.

Ilmoittautuminen

Valintakokeeseen ilmoittaudutaan yhteishaun hakulomakkeella. Valitset AMK-valintakokeen suorituspaikan ja suoritusajan hakulomakkeella ammattikorkeakoulujen ilmoittamista vaihtoehdoista. Valinta on sitova eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen.

Valintakokeeseen valmistautuminen

Valintakokeen teet omalla kannettavalla tietokoneellasi. Tarvitset kokeessa vaatimukset täyttävän tietokoneen. Tutustu ennen koetta ohjeisiin sivulla www.ammattikorkeakouluun.fi. Jos tarvitset yksilöllisiä järjestelyjä kokeeseen, löydät ohjeet samalta sivustolta.

 

TODISTUSVALINTA

Tähän hakukohteeseen voit tulla valituksi toisen asteen tutkintotodistuksen perusteella ilman valintakokeeseen osallistumista. Ammattikorkeakouluilla on käytössä yhteiset todistusvalinnan pisteytysmallit ylioppilastutkinnolle, ammatilliselle perustutkinnolle (1.8.2015 alkaen suoritetut ammatilliset perustutkinnot) ja kansainvälisille EB- ja IB-tutkinnoille sekä Suomessa suoritetulle RP/DIA-tutkinnolle.

Katso todistusvalintaa käyttävät hakukohteet www.ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta. Sieltä näet hakukohteen aloituspaikat sekä mahdolliset kynnysehdot ja/tai minimipisteet.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla.

 

TERVEYDELLISET VAATIMUKSET

Sosiaali- ja terveysalan, humanistisen alan ja kasvatusalan, liikunnan sekä merenkulun ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen sovelletaan ns. SORA-lainsäädäntöä. Näillä aloilla on alaikäisten turvallisuutta, potilas- ja asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia, jotka rajoittavat opiskelijaksi ottamista. Tällöin edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun.

Perehdy huolellisesti alakohtaisiin terveydentilaan ja toimintakykyyn liittyviin vaatimuksiin.

Opintojen rakenne

Kätilön opintojen laajuus on 270 opintopistettä. Opiskeluaika on noin 4,5 vuotta.

Opetussuunnitelmassa opintojaksot muodostavat laajoja opintokokonaisuuksia ja tukevat opiskelijan asiantuntijuuden kehittymistä. Opiskelu sisältää myös työelämälähtöistä tutkimus‐ ja kehittämistoimintaa.

Rakenne:

  • perusopinnot 35 op
  • ammattiopinnot: teoria 85 op
  • ammattiopinnot: harjoittelu 135 op
  • opinnäytetyö 15 op

Opetuksen toteutus

Koulutus järjestetään päivätoteutuksena ja opiskelu on päätoimista. Yksi lukuvuosi on laajuudeltaan noin 60 op ja sen suorittamiseen vaaditaan keskimäärin 1600 tunnin työpanos.

Opiskelija opiskelee pääasiassa lähiopetuksessa kampuksella. Opetusta järjestetään arkipäivisin klo 8–17.

Lähiopetuksen lisäksi opiskelijan työ koostuu etä‐ ja itsenäisestä opiskelusta, verkko-opiskelusta ja harjoitteluista. Harjoittelut voivat olla kolmivuorotyötä.


Terveydenhoitajaopiskelijat ja vauvanukke.

Vilma Lankisen tarina

Vilma haki kätilön opintoihin aiemmista urasuunnitelmistaan poiketen. Hän tapasi kesätöissä kätilöopiskelijan, joka sai kätilön työn kuulostamaan unelma-ammatilta. Pian haaveammatti vaihtui lastenlääkäristä kätilöksi ja kouluun pääsy oli todella onnellinen hetki. Nyt Savonian kätilöopinnoissa Vilma on enemmän innoissaan kuin koskaan.

Sairaanhoitaja laittamassa tiputusta.

Työelämäläheistä tekemistä

Kätilökoulutuksessa tehdään tiivistä yhteistyötä alueellisesti ja valtakunnallisesti. Keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat mm. Kuopion yliopistollinen sairaala, terveyskeskukset neuvoloineen, Väestöliitto, Suomen Kätilöliitto, Kuopion ensikotiyhdistys, Kuopion kaupungin perhetukikeskukset, sekä Kuopion Tyttöjen Talo.

Opiskelua simulaatiokeskuksessa

Savonian simulaatiokeskuksessa voidaan turvallisesti harjoitella asiakas- tai potilastilanteita mahdollisimman aidon oloisissa ympäristöissä.

Savonia-brändätty kahvikuppi kahvipöydällä.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 270 opintopistettä ja opiskeluaika noin 4,5 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin opetussuunnitelman avulla.


Uramahdollisuudet

Valmistuttuasi voit työskennellä julkisissa ja yksityisissä sosiaali‐ ja terveydenhuollon organisaatioissa. Työpaikkoja voivat olla esimerkiksi sairaalat – muun muassa synnytyssali, perheosastot, tarkkailu- tai prenataaliosastot, polikliiniset naisten yksiköt – hoitokodit, lääkäreiden vastaanotot, terveyskeskukset ja yksityiset lääkäriasemat.