savonia-uas_25372267631_o

Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), kliininen asiantuntija,

Omahoidon tukeminen ja kansansairauksien hoitotyö, monimuotototeutus

Kehitä osaamistasi ja työelämää!

Koulutuspaikkakunta: Kuopio
Laajuus: 90 op, 2,5–3 vuotta

Kliinisen asiantuntijan (APN Advanced Practice Nurse) koulutus kehittää hoitotyön erityisosaamista laajennetuissa asiantuntijatehtävissä. YAMK-koulutuksesta saat valmiudet toimia itsenäisesti ja monialaisissa tiimeissä kliinisenä asiantuntijana sekä kehittäjänä omahoidon tukemisessa, kansansairauksien ehkäisyssä ja hoidossa.   

YAMK-tutkinnon (90 op) myötä uudistat ja kehität kansansairauksia sairastavan potilaan ja asiakkaiden kliinistä hoitotyötä ja omahoidon ohjausta asiakaslähtöisesti ja näyttöön perustuen, kansansairauksien hoidon ja ehkäisyn eri toiminta-alueilla.

YAMK-tutkinto antaa hyvät valmiudet koordinointi-, konsultaatio- ja johtamistehtäviin sekä toiminnan kehittämiseen omassa työssä ja työyhteisössä. 

Tutkintonimikkeet: 

 • sairaanhoitaja (ylempi amk) 
 • terveydenhoitaja (ylempi amk) 
 • ensihoitaja (ylempi amk) 
 • kätilö (ylempi amk)

Savonia Master Schoolin YAMK-opinnot tarjoavat myös luontevan mahdollisuuden verkostoitumiseen ja asiantuntijuuden jakamiseen opiskelijakollegoittesi kanssa.   

Koulutuksen sisältö

Opinnot toteutetaan verkostoyhteistyönä Tampereen ja Turun ammattikorkeakoulujen sekä Savonia-ammattikorkeakoulun kesken.

Koulutuksessa on syventäviä alakohtaisia ammattiopintoja yhteensä 30 op, jotka kaikki tulee suorittaa.


 • kansansairaudet, niiden ehkäisy ja hoito 5 op

 • kansansairauksien kliinisenä asiantuntijana kehittyminen 5 op

 • kliininen päätöksenteko kansansairauksien hoidossa ja omahoidossa 5 op
 •  
 • asiakkaan omahoidon tukeminen ja ohjaaminen 5 op
 •  
 • teknologia ja digitaaliset palvelut vaikuttavan hoidon tukena 5 op
 •  
 • työyhteisön ohjaaminen ja kehittäminen 5 op
 •  

Opiskelija opiskelee rennosti omalla sohvalla oleillen.

Savonia Master School

Työ- ja toimintaympäristön muuttuessa osaamisen kehittäminen ja uusimman tiedon hakeminen on tie työmarkkinoilla menestymiseen. Opiskelemalla ylemmän korkeakoulututkinnon Savonia Master Schoolissa kasvatat osaamistasi ja saat tietotaidon työelämän kehittämiseen. Ylempi AMK-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativampiin tehtäviin.

Bioanalyytikot käyttävät mikroskooppia.

Opiskelu sosiaali- ja terveysalalla

Sote-alan ammattilaisille tarjoamme elinikäisiä urakehitysmahdollisuuksia. Ylemmän AMK-tutkinnon opiskelu onnistuu joustavasti työn ohella. Myös työnantajasi hyötyy opiskelusta, koska koulutukseen sisältyvät kehittämistehtävät ja opinnäytetyö voidaan kohdentaa työyhteisöösi. Koulutuksen kotipesänä toimii Microkadun kampus Kuopiossa.

Terveydenhoitajaopiskelijat tutkivat papereita.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 90 opintopistettä ja opiskeluaika 2,5–3 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin syksyn 2021 opetussuunnitelman avulla.

Uramahdollisuudet

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot on suunnattu jo työelämässä oleville korkeakoulututkinnon suorittaneille. Savonia Master Schoolin YAMK-tutkinto laajentaa ja syventää osaamistasi sekä antaa tarvittavat teoreettiset tiedot alan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä toimimiseen. 

YAMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Ylempi AMK-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativimpiin tehtäviin.

Kevät 2024, 2. yhteishaku

Hakuaika

13.03.2024 – 27.03.2024

Hakeminen

Koulutukseen haetaan kevään 2024 toisessa yhteishaussa, hakuaika päättyy 27.3.2024 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Marja-Anneli Hynynen
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh. 044 785 6460

Merja Jokelainen
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh. 044 785 6696

 

Pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimukset

Koulutus on suunnattu sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, ensihoitajan tai kätilön AMK-tutkinnon suorittaneille. Hakukelpoisuuden antaa myös ulkomailla suoritettu vastaava tutkinto tai vanhamuotoinen opistoasteen sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai kätilön tutkinto.

Tutkinnon lisäksi hakijalla täytyy olla vähintään kaksi vuotta (24 kk) terveysalan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeiseltä ajalta.

Työkokemus

Hakukelpoisuuteen vaadittava kahden vuoden (24 kk) työkokemus täytyy olla kertynyt aikavälillä tutkintotodistuksen myöntämispäivästä heinäkuun loppuun (31.7.2024).

Työkokemus ilmoitetaan hakulomakkeella täysinä kuukausina. Osa-aikatyön tunnit tulee muuntaa kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuskuukausia vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Työkokemuksen määrä ja laatu tulee osoittaa työtodistuksin. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. organisaation nimi ja yhteystiedot, työsuhteen alkamis- ja päättymispäivämäärät, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Työtodistuksessa tulee myös olla työnantajan yhteystiedot, todistuksen antajan virallinen allekirjoitus ja allekirjoituspäivämäärä. Viralliseksi allekirjoitukseksi hyväksytään todistuksen antajan omakätinen allekirjoitus tai sähköinen allekirjoitus (kaunokirjoitusfontilla tehty allekirjoitus ei ole virallinen). Voimassaolevasta työsuhteesta tulee pyytää työnantajalta väliaikainen työtodistus, mikäli työkokemuksen määrää ei voi todistaa muilla aikaisemmilla työtodistuksilla. Työsopimuksia ei voida huomioida.

Alan päätoiminen yrittäjyys voidaan hyväksyä myös työkokemukseksi. Todistaakseen yrittäjyyden hakijan tulee toimittaa YEL-vakuutustodistus (YEL= yrittäjäeläkevakuutus) ja ote Kaupparekisteristä (tai muusta vastaavasta, jossa näkyy yrityksen nimi, toimiala ja aika jolloin yritys on ollut toiminnassa).

Ulkomailla hankittu työkokemus todistetaan vastaavin virallisin dokumentein. Mikäli työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomi, ruotsi tai englanti, on alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi toimitettava kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.

Huom! Ylempiin amk-tutkintoihin hakevien tulee liittää kopiot tutkinto- ja työtodistuksista Opintopolun hakulomakkeelle 3.4.2024 klo 15 mennessä.

Opiskelijavalinta ja ennakkotehtävä

Aloituspaikat: 20

Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävän perusteella.

Ennakkotehtävän ohjeet (pdf)

Enakkotehtävä palautetaan liittämällä se Opintopolun hakulomakkeelle 3.4.2024 klo 15.00 mennessä. Ennakkotehtävän palauttaminen määräajan jälkeen ei ole mahdollista.

Ennakkotehtävän maksimipistemäärä on 100 pistettä, joka jakautuu 2 tehtävään. Molempiin tehtäviin tulee vastata ja tehtävistä on saatava vähintään tehtävälle asetetut minimipisteet. Ennakkotehtävästä on saatava yhteensä vähintään 40 pistettä voidakseen tulla valituksi.

Hakukohde ei ole mukana valintakoeyhteistyössä.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla.

Opintojen rakenne

Opintojen laajuus on 90 opintopistettä. Opintojen kesto on noin 2-3 vuotta.

Opintojen rakenne:

 • syventävät alakohtaiset opinnot 30 op
 • monialaiset valinnaiset opinnot 30 op
 • opinnäytetyö 30 op

Opetuksen toteutus

Syventävät alakohtaiset ammatilliset opinnot 30 op toteutetaan verkostoyhteistyönä Turun, Tampereen ja Savonia-ammattikorkeakoulujen kanssa. Kukin ammattikorkeakoulu vastaa 10 op laajuisesta opintokokonaisuudesta. Syventävät alakohtaiset opinnot järjestetään monimuoto-opiskeluna, joka sisältää:

 • lähiopetusta verkkoluentoina ja seminaareina etäyhteydellä
 • taitopajat ja näyttökokeet kunkin ammattikorkeakoulun kampuksella
 • ryhmä- ja itsenäisiä oppimistehtäviä
 • itsenäistä opiskelua

Monialaiset valinnaiset opinnot 30 op valitaan oman kiinnostuksen mukaan, joista 5 op tulee olla englanninkielisiä opintoja.

Opinnäytetyö 30 op sisältää Menetelmäopinnot ja tutkimusviestintä 5 op opintoja.

Opintojesi alussa laadit henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), jonka suunnittelussa ja toteutuksessa sinua tukee ja ohjaa tuutoriopettajat.