Opiskelijoita kahvip�yd�ss�.

TB22SP Bioanalyytikon tutkinto-ohjelma

Opetussuunnitelman vastuuhenkilö: Anu Kinnunen

Koulutuksen lähtökohdat

Bioanalyytikon tutkinto-ohjelma johtaa sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon, tutkintonimike on bioanalyytikko (AMK). Opintojen laajuus on 210 opintopistettä ja koulutuksen kesto on 3,5 vuotta. Tutkinnon tuottama osaaminen vastaa Euroopan Unionin alueella yhteisesti määriteltyä korkeakoulutasoa, mikä mahdollistaa työvoiman ja asiantuntijoiden liikkumisen.

Bioanalyytikko toimii kliinisen laboratoriotyön asiantuntijana terveydenhuollon moniammatillisissa ryhmissä (Valtio-neuvoston asetus ammattikorkeakouluista, 352/2003), kehittää ja edistää näyttöön perustuvaa kliinistä laboratoriotyötä sekä osallistuu yhteiskunnalliseen päätöksentekoon kestävän kehityksen mukaisesti. Ammatillinen asiantuntijuus sisältää laaja-alaiset tiedot ja taidot alan asiantuntijatehtävissä toimimista varten (Ammattikorkeakoululaki 351/2003, 4 §). Bioanalyytikon ydinosaamisalue on laboratoriotutkimusprosessin hallinta ja sen kehittäminen. Häneltä edellytetään koulutuksen jälkeen laboratoriotutkimusprosessin vaatimaa kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen, kliinisen neurofysiologian, kliinisen hematologian, immunohematologian, kliinisen histologian ja sytologian, kliinisen immunologian, kliinisen biokemian, kliinisen mikrobiologian sekä solu- ja molekyylibiologian perusosaamista. Lisäksi häneltä edellytetään asiakaspalveluosaamista, menetelmä- ja informaatioteknologiaosaamista, työ- ja asiakasturvallisuusosaamista sekä tiedonhallinta-, viestintä- ja kielitaitoa. Bioanalyytikko tuottaa luetettavia laboratoriotutkimustuloksia, joita käytetään asiakkaan terveydentilan arviointiin ja terveyden edistämiseen. Kliinistä laboratoriotyötä ohjaavat kliinisen laboratoriotyön arvot, eettiset periaatteet, kansalliset ja kansainväliset säädökset ja ohjeet.

Laillistaminen terveydenhuollon ammattihenkilöksi

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (VALVIRA) laillistaa bioanalyytikon hakemuksesta terveydenhuollon laillistetuksi ammattihenkilöksi. Laillistamisen edellytyksenä on, että bioanalyytikkokoulutuksen opetussuunnitelmassa on 210 op:n laajuiset sisällöt. Bioanalyytikon ammattipätevyyttä ja koulutusta säätelevät eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen (European Qualifications Framework, 2006) tason 6 pätevyyskuvaukset tiedoista ja taidoista sekä valtioneuvoston asetus tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä 2017 ja Arenen suositus tutkintojen yhteisten kompetenssien soveltamisesta ammattikorkeakouluissa. Ammattikorkeakoulun tehtävänä on todentaa, että valmistuvalla terveydenhuollon ammattihenkilöllä on ammattitaitovaatimusten edellyttämä osaaminen

Osaamistavoitteet

Bioanalyytikkokoulutuksessa osaamistavoitteena on, että valmistuvalla bioanalyytikolla on laaja-alainen ja vahva kliinisen laboratoriotyön, tiedon soveltamisen, kehittämisen ja arvioinnin osaaminen sekä valmius jatkuvaan oppimiseen ja kansainväliseen toimintaan. Koulutuksen aikana hankittu osaaminen vastaa European Qualification Framework (EQF) mukaisia osaamisen tasokuvauksia ja kansallista tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksen (120/2017) esityksen tasoa 6 (kansallinen viitekehys).Bioanalyytikon osaamisprofiili muodostuu kompetensseista.Bioanalyytikko toimii aktiivisessa yhteistyössä muiden terveydenhuollon ammattiryhmien kanssa tuottamalla potilaan hoidon ja sen kehittämisen edellyttämiä laboratoriotutkimuksia ja osallistumalla kliinisen laboratoriotyön asiantuntijana moniammatillisten tiimien toimintaan. Laboratoriotutkimusprosessin kokonaisvaltainen hallinta ja siihen liittyvä tutkimusten preanalyyttisten tekijöiden syvällinen ymmärtäminen ja prosessin laadunhallinta muodostavat bioanalyytikon asiantuntemuksen perustan ja erottavat sen muista terveydenhuollon ammateista.

Opintojen rakenne

Bioanalyytikon opintojen laajuus on 210 opintopistettä. Opetussuunnitelman mukaan yksi opiskeluvuosi vastaa 60 opintopistettä, mikä vastaa 1600 tuntia opiskelijan työtä. Opiskelijan työ koostuu mm. lähitunneista, etä- ja itsenäisestä opiskelusta, verkko-opiskelusta ja harjoittelusta. Opiskelu sisältää työelämälähtöistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa.

Asiantuntijuuden kehittyminen

Savonian opetussuunnitelmissa opintojaksot muodostavat opintokokonaisuuksia. Näin ne eivät ole irrallisia vaan tukevat opiskelijan kokonaiskehitystä ja asiantuntijuuden kehittymistä. Samalla mahdollistuu opetuksen ja työelämälähtöisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhdistyminen.

Bioanalytiikan opetussuunnitelma on laadittu niin, että
- tutkinto tuottaa työelämässä vaadittavan osaamisen
- koulutus varmistaa opiskelijan asiantuntijuuden kehittymisen.
Opiskelija
- laatii opiskelunsa tueksi henkilökohtaisen opiskelu- ja urasuunnitelman (HOPS), jossa aiemmin hankittu osaaminen tunnistetaan ja voidaan hyväksilukea.
- vastaa opintojensa etenemisestä.
Savonian opettajat ja muu henkilöstö ohjaavat ja tukevat henkilökohtaisten tavoitteiden määrittelemisessä ja saavuttamisessa.

Bioanalyytikon tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma rakentuu neljästä vuositeemasta. Osaaminen kehittyy perustason osaajasta harjaantumisen kautta kliinisen laboratoriotyön soveltajaksi. Opiskelija tekee urasuunnitelmansa mukaisa valintoja oppimistehtävien ja -menetelmien, ammattitaitoa edistävän harjoittelun ja opinnäytetyön kautta.Osaamisen rakentuminen bioanalyytikon tutkinto-ohjelmassa

Koulutuksen toteutus

Savoniassa pedagogisena lähtökohtana on laadukkaan ja työelämäläheisen koulutuksen sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan monimuotoinen yhdistäminen. Työelämäläheisessä koulutuksessa korostuvat opiskelijoiden motivaatio ja opintoihin sitoutuminen. Moninaiset virtuaaliset ja fyysi-set ympäristöt Savoniassa ja verkostokumppaneiden tiloissa niin kotimaassa kuin ulkomaillakin kytkevät teorian ja käytännön laajasti ja kiinnostavasti osaksi opiskelijan oppimista ja organisaa-tioiden kehittämistä. Koulutukselle on tyypillistä monimuotoisuus, monialaisuus sekä aikaan ja paikkaan sitomattomuus.
Kokonaisvaltaisella ohjauksella tuetaan opiskelijan ammatillista kasvua koko opintopolun ajan. Savoniassa jokainen opiskelija on yksilö. Koulutus toteutetaan opiskelijoiden erilaiset tarpeet ja tavoitteet huomioiden. Monipuolisilla koulutuksen toteutustavoilla mahdollistetaan vaihtoehtoi-set suoritustavat sekä opiskelijan omien tavoitteiden mukainen eteneminen opinnoissa.

Savoniassa hyödynnetään laajasti aikaisemman osaamisen tunnistamista ja tunnustamista sekä työn opinnollistamista osana opiskelijan henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa. Opiskelija voi syventää tai laajentaa osaamistaan hyödyntämällä Savonian kansallisten ja kansainvälisten korkeakoulukumppaneiden tarjontaa.

Opetuksen lähtökohtana ovat tulevaisuuden työelämävalmiudet. Opetussuunnitelmatyöhön ja sen kehittämiseen osallistuvat opettajien lisäksi opiskelijat ja työelämän asiantuntijat. Työelämävalmiuksien saavuttamisessa keskeistä on työelämässä tapahtuva harjoittelu, työelämän toimeksiannosta lähtevät opinnäytetyöt ja erilaiset yhteistyöhankkeet. Alan yhteistyöverkostot varmistavat substanssiasiantuntijuuden jatkuvan kehittymisen. Henkilöstö luo oppimistilanteita ja tukee opiskelijan oppimista.

Bioanalytiikan tutkinto-ohjelmassa oppiminen perustuu Savonia-ammattikorkeakoulun opetuksen ja opiskelun strategiaan. Strategian mukainen oppimisnäkemys painottaa opiskelijan ammatillisen asiantuntemuksen kehittymistä ja sen tukemista opetuksella ja ohjauksella. Opiskelija on itseohjautuva ja omasta ammatillisesta kasvustaan ja kehittymisestään vastuun ottava yksilö. Opiskelijan ottaessa vastuun omasta opiskelustaan opettajan toiminta on oppijan oppimisen, osaamisen kehittymisen ja oppimisprosessin tukemista ja seurantaa ohjauksen avulla. Oppiminen on prosessi, jossa oppija muuttaa aikaisempia ajattelu- ja käsitejärjestelmiään vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Koulutuksessa korostuu opiskelijan itsenäinen opiskelu, jota lähiopetus ja -opiskelu tukevat.

Savonian bioanalyytikkokoulutuksessa osa toteutetaan ns. satelliittikoulutuksena (opiskelija opiskelee työelämän organisaation yhteydessä olevalla etäkampuksella tai ulkomailla). Tällöin teoreettinen opetus toteutetaan videovälitteisesti etäkampuksille ja tarvittaessa englanninkielellä. Opintojaksoihin liittyvä harjoittelu toteutetaan sekä Savoniassa että etäpaikkakuntien laboratorioiden yhteydessä. Opintojaksoihin liittyvät oppimistehtävät sovitaan mahdollisuuksien mukaan kehittämistehtävinä etälaboratorioiden kanssa. Opintoihin liittyvä harjoittelu suoritetaan pääasiallisesti satelliittikoulutuksessa ko. alueen laboratorioissa. Laboratorioluokat tarjoavat Savoniassa opiskeleville modernin oppimisympäristön koululla tapahtuvaan harjoitteluun. Tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman rakenne on suunniteltu joustavaksi kokonaisuudeksi. Opintojen joustavuuden takaavat virtuaaliopinnot, sosiaalisen median käyttö oppimisen välineenä ja vaihtoehtoisten osaamisen osoittamistapojen käyttäminen. Opiskelijapalvelut, kirjasto- ja tietopalvelut, kansainvälisyyspalvelut ja muut korkeakoulupalvelut auttavat opiskelussa. Koulutuksessa noudatetaan esteettömyyden sekä kestävän kehityksen periaatteita.

Opiskelija laatii opintojen alussa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) ja käy tuutoropettajan kanssa ohjauskeskustelun. Hän saa ohjausta opintojensa edetessä. Opiskelija arvioi lukukausittain ammatillisen osaamisensa kehittymistään ja antaa lukukausittain palautetta opintojen toteutumisesta sekä kirjoittaa edistymisestään blogia (PLE). Opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen tunnistetaan osaamiskartoituksen avulla (AHOT). Opiskelija voi myös osoittaa aikaisemmin esimerkiksi työelämässä tai muussa korkeakoulussa hankittua osaamista työelämässä tai oppilaitoksessa näyttöjen kautta. Osa opinoista voidaan suorittaa hankkeissa

Kansainvälistyminen on osa opiskelua. Opiskelijat voivat opiskella kansainvälisyyttä ja kulttuurista osaamista ulkomailla erilaisissa vaihto-ohjelmissa ja omassa oppilaitoksessa yhdessä kansainvälisten opiskelijoiden kanssa. Bioanalytiikan tutkinto-ohjelmassa osa opinnoista suoritetaan englanninkielellä (max 60 op). Opinnot sisältävät sekä teoreettisia opintoja että harjoittelua. Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa ohjattua harjoittelua kotimaan lisäksi ulkomailla. Lisäksi koulutuksessa tarjotaan ”kotikansainvälistymiseen” liittyviä mahdollisuuksia koulutuksen aikana. Kulttuurisia taitoja opiskelija voi harjoitella tuutoroidessaan kansainvälisiä vaihto-opiskelijoita ja toimimalla esimerkiksi maahanmuuttajayhteisöissä.

Ruotsin kielen ja viestinnän opintoja opiskelija opiskelee niin, että opiskelija saavuttaa vähintään ammattikorkeakouluasetuksen 7§:n mukaisen kielitaidon, joka arvioidaan kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaisesti. Englannin kielen ja viestinnän opinnoissa opiskelija saavuttaa vähintään opiskelun, ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehittymisen kannalta tarpeellisen kielitaidon (taso B2). Suomen kielen ja viestinnän opinnoissa opiskelija saavuttaa vähintään opiskelun, ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehittymisen sekä jatko-opintojen kannalta tarpeelliset viestintä- ja vuorovaikutustaidot.

Opiskelija saa opintojakson alkaessa opintojakson toteutussuunnitelman, kuvauksen arviointiperusteista ja niiden soveltamisesta opintosuoritukseensa. Pakollisten kieliopintojen ohella opiskelijan on mahdollista suorittaa kieliopintoja valinnaisina opintoina, jolloin ne sisällytetään henkilökohtaiseen opiskelu- ja urasuunnitelmaan (HOPS).

Opiskelijalla on mahdollisuus antaa koulutukseen ja opintojaksoihin liittyvää palautetta Repun yleisen Kaiku-palautejärjestelmän kautta. Palaute on mahdollista antaa omalla nimellä tai anonyymisti. Opettaja voi tämän lisäksi tarpeen tullen kerätä opintojaksoa koskevaa palautetta soveltuvalla menetelmällä.


Opintojaksotaulukko

Koodi Nimi 1 S 1 K 2 S 2 K 3 S 3 K 4 S 4 K
 
Perusopinnot
Sosiaali- ja terveysalan yhteiset opinnot
4 STYOP01 Oppijana korkeakoulussa 5              
4 STYEN02 English in Social and Health Care and Intercultural Communication     5          
4 STYAS02 Asiakas ja ammattilainen sote-palveluissa 5              
4 STYTU02 Tutkin, oivallan, kehitän       5        
4 STYTY01 Työyhteisötaidot, työhyvinvointi ja yrittäjyys             5  
4 STYSV02 Svenska i social och hälsovård och kundvänligt samspel             5  
 
Ammattiopinnot
Pakolliset ammattiopinnot
4 TBLUOTI Bioanalytiikan luonnontieteellinen tieto ja taito 5              
4 TBLABO1 Laboratoriotyötä oppimassa 5              
4 TBLABNOL Laboratorionäytteenotto ja laatu 5              
4 TBKEMI1 Kliininen kemia 1 5              
4 TBPREA9 Harjoittelu: Preanalytiikka   5            
4 TBKEMI2 Kliininen kemia 2   5            
4 TBAMEAK Ammattietiikka ja asiakkaan kohtaaminen   5            
4 TBANKFY Anatomy and Physiology and Methods of Clinical Physiology / Anatomia ja fysiologia sekä kliinisen fysiologian menetelmät   5            
4 TBSOMO21 Solumorfologia     5          
4 TBIMMUB21 Immunologian perusteet   5            
4 TBKHEMA Kliininen hematologia   5            
4 TBMOLBB Molecular Biology (Basic)/ Molekyylibiologia (perusteet)     5          
4 TBMIKB21 Kliininen mikrobiologia (basic)     5          
4 TBCLPHIS Clinical Physiology and Nuclear Medicine / Kliininen fysiologia ja isotooppitutkmukset     5          
4 TBKLHEMO9 Clinical Practice: Clinical hematology /Kliininen hematologia, harjoittelu         5      
4 TBKLEM9 Clinical Practice: Clinical Chemistry         5      
4 TBMIKA21 Kliininen mikrobiologia (advansed)       5        
4 TBIMMUNA Immunology (Advanced) / Immunologia       5        
4 TBMOLBIA Molecular biology (Advanced) / Molekyylibiologia       5        
4 TBHISSY1 Clinical Histology and Sytology     5          
4 TBNEULÄ Kliininen neurofysiologia, kliininen farmakologia ja lääkehoito       5        
4 TBLABINT Tulevaisuuden laboratorioinnovaatiot ja moniammatillinen yhteistyö           5    
4 TBMICGE9 Clinical Practice: Clinical Microbiology and Gene Technology / Kliininen mikrobiologia ja geeniteknologia, harjoittelu           5    
4 TBKLFYS9 Kliininen fysiologia, harjoittelu         5      
4 TBIMHE9 Immunohematologia, harjoittelu           5    
4 TBPAT9 Kliininen histologia ja sytologia, harjoittelu           5    
4 TBBIOPA Biopankki             5  
Syventävät ammattiopinnot 20 op
4 TBVIERI1 Vierianalytiikka 1         5      
4 TBLABPO1 Laboratoriotutkimukset ja potilasturvallisuus 1       5        
4 TBERIKAMI1 Erikoisalaopinnot, kliininen mikrobiologia 1           5    
4 TBERIKAHI1 Erikoisalaopinnot, kliininen histosytologia 1             5  
4 TBERIKAKE1 Erikoisalaopinnot, kliininen kemia 1             5  
4 TBERIKANE1 Erikoisalaopinnot, kliininen neurofysiologia 1         5      
4 TBERIKANE2 Erikoisalaopinnot, kliininen neurofysiologia 2           5    
 
Opinnäytetyö
Opinnäytetyö
4 SAVONT1 Opinnäytetyö         15      
   5 SOTEONT10 Opinnäytetyön suunnittelu         5      
   5 SOTEONT20 Opinnäytetyön toteutus           5    
   5 SOTEONT30 Opinnäytetyön viimeistely             5  
   5 SOTEONT40 Kypsyysnäyte             0  
4 SAVONT2 Opinnäytetyö         15      
   5 SOTEONT50 Opinnäytetyö, projekti 1         5      
   5 SOTEONT60 Opinnäytetyö, projekti 2           5    
   5 SOTEONT70 Opinnäytetyöprojektien synteesi ja julkistaminen             5  
   5 SOTEONT80 Kypsyysnäyte             0  
 
Valinnaiset opinnot
10 (NonStop)
Valinnaiset opinnot

Opintojaksokuvaukset

4 STYOP01 Oppijana korkeakoulussa

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa - arvioida ja kehittää oppimisvalmiuksiaan - tehdä perusteltuja opintovalintoja huomioiden kansainvälistymisen, alan ammatillisten vaihtoehtojen ja urasuunnittelun näkökulmat - toimia Savonian oppimis- ja toimintaympäristössä - käyttää opiskelussa tarvittavia tietojärjestelmiä tietoturvallisesti - toimia opiskelun viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
Keskeiset sisällöt
- Opiskelukäytänteet (opiskelumenetelmät, AHOT, lähtötasotestit, tiedonhankinta, oppilaitosturvallisuus, opiskelijayhdistys, kansainvälisyys, ohjaus-, neuvonta- ja hyvinvointipalvelut) - Suullisen ja kirjallisen viestinnän perusteet - Oppilaitoksessa käytettävät tietojärjestelmät - Henkilökohtaisessa oppimisympäristössä (PLE) osaamisen rakentaminen, reflektio
Suoritustavat
Lähitunneille osallistuminen Verkko-opintojen suorittaminen Lähtötasotestien suorittaminen: englanti, ruotsi ja matematiikka. Matematiikan testissä sairaanhoitajan, kätilön, terveydenhoitajan ja ensihoitajan tutkinto-ohjelmissa hyväksytty suoritus edellyttää 70 % pisteistä, muissa tutkinto-ohjelmissa 50 %. Henkilökohtaisen opiskelu- ja urasuunnitelman (HOPS) laatiminen Tehtävien tekeminen
Arviointiasteikko
Hyväksytty (S) - 0
Materiaali
Opetussuunnitelmat Muu opintojakson alussa sovittava materiaali ja eAineistot
Edeltävät opinnot
-
Yhteyshenkilö
Karuaho Anne, Kyytsönen Suvi, Kainulainen Anja


4 STYEN02 English in Social and Health Care and Intercultural Communication

Credits
5 cr
Credits in Foreign Language
5 cr
Objectives
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: - käyttää englannin kieltä alansa työtehtävissä ja kehittymisessä tarvittavalla tasolla - esitellä toimintaympäristöään ja työtehtäviään englannin kielellä - haastatella / ohjata / hoitaa erilaisia asiakkaita englannin kielellä - käyttää keskeistä ammattialansa sanastoa ja lähdekirjallisuutta - tunnistaa kulttuurienväliset erot ja osaa kuvata oman kulttuurinsa erityispiirteitä - tunnistaa kulttuuristen lähtökohtien vaikutuksen viestintään
Content
- asiakkaan kohtaaminen ja ohjaaminen / hoitaminen, työympäristön ja oman työn esittely sekä muut keskeiset vuorovaikutustilanteet monikulttuurisessa toimintaympäristössä, oman alan englanninkielisiin aineistoihin perehtyminen, oman alan keskeinen sanasto - kulttuurin ja monikulttuurisen viestinnän käsite, kulttuurien peruseroja ja kulttuurienvälisten vuorovaikutustaitojen kehittäminen
Requirements
Osallistuminen lähiopetukseen, keskusteluihin ja toiminnallisiin harjoituksiin. Annettujen suullisten ja kirjallisten tehtävien/tenttien suorittaminen hyväksytysti.
Grading Scale
0 - 5
Course material
Ilmoitetaan opintojakson alussa
Prerequisites
-
Contact
Savela Sanna, Kaartinen Pekka


4 STYAS02 Asiakas ja ammattilainen sote-palveluissa

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: - Kuvata sote-palvelut ja niitä koskevan lainsäädännön pääpiirteet - Kuvata hyvinvointiyhteiskunnan arvot ja eettisen perustan - Selittää sote-palveluiden merkityksen yhteiskunnassa ja yksilön kannalta - Soveltaa sote-palveluiden turvallisuusvaatimuksia - Selittää yrittäjämäisen työskentelyotteen periaatteet ja ihmislähtöisen palveluiden kehittämisen merkityksen - Kertoa asiakkaan ja ammattilaisen oikeudet sekä velvollisuudet
Keskeiset sisällöt
- keskeiset sote-palvelut ja niitä koskeva lainsäädäntö - hyvinvointiyhteiskunnan perusta sekä asiakkaan ja ammattilaisen roolit - tietoturva sekä digitalisaatio sote-palveluissa - omaehtoinen, sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys sote-palveluissa - ihmislähtöisten sote-palveluiden kehittäminen palvelumuotoilun keinoin
Suoritustavat
Opiskelu tapahtuu itsenäisesti verkossa. Moodlessa mainittujen tehtävien sekä verkkotenttien suorittaminen hyväksytysti.
Arviointiasteikko
Hyväksytty (S) - 0
Materiaali
Moodlessa oleva materiaali
Edeltävät opinnot
-
Yhteyshenkilö
Kellomäki Marjaana, Komulainen Johanna


4 STYTU02 Tutkin, oivallan, kehitän

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: - kuvata tutkimustiedon sekä oman tieteen paradigman merkityksen asiantuntijuuden ja käytännön työn kehittämisessä - selittää kehittämis- ja tutkimustyön periaatteet, vaiheet ja etenemisen - tehdä tiedonhakuja oman alan keskeisistä tietokannoista ja arvioida niiden käyttökelpoisuutta - kuvata kehittämis- ja tutkimustyössä käytettäviä aineistonkeruuseen, analyysiin ja raportointiin liittyviä menetelmiä - hyödyntää tutkimukseen ja näyttöön perustuvaa tietoa omassa toiminnassa ja oman alan kehittämisessä - arvioida kehittämistöiden raportteja ja tieteellisiä tutkimuksia - soveltaa tieteellisen kirjoittamisen ja raportoinnin periaatteita
Keskeiset sisällöt
- paradigma ja sen merkitys oman alan toiminnassa, kehittämisessä ja tutkimuksessa - kehittämis- ja tutkimustyön periaatteet ja vaiheet - tiedonhaun periaatteet ja oman alan keskeiset tietokannat - kehittämis- ja tutkimustyön keskeiset aineistonkeruu-, analyysi- ja raportointimenetelmät - tutkimukseen ja näyttöön perustuvan tiedon käyttö omassa toiminnassa ja oman alan kehittämisessä - kehittämis- ja tutkimustyön arviointi - tieteellisen kirjoittamisen ja raportoinnin periaatteet
Suoritustavat
Opintojakson aikana annettavat oppimistehtävät ja tentti/tai kirjallinen työ
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Opintojaksolla käytettävä ja tentittävä materiaali ilmoitetaan opintojakson alussa
Edeltävät opinnot
-
Yhteyshenkilö
Turunen Elina, Turunen Pirjo


4 STYTY01 Työyhteisötaidot, työhyvinvointi ja yrittäjyys

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija: - osaa kertoa terveys- ja sosiaalialan johtamisen ja talouden suunnittelun pääperiaatteet - osaa toimia tiimin jäsenenä - osaa kuvata työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät - osaa kertoa palvelualan työsuhteeseen liittyvien tärkeimpien lakien ja oman alansa työehtosopimuksen keskeisimmät asiat työntekijän kannalta - osaa etsiä mahdollisuuksia yksityisen ja 3. sektorin terveys- ja sosiaalialan palvelujen tuottamiselle lainsäädännön asettamissa rajoissa - osaa markkinoida omaa osaamistaan ja työyhteisönsä palveluja
Keskeiset sisällöt
- Johtamisen ja organisaation käsitteet - Henkilöstöjohtaminen - Palvelualan työsuhde ja siihen liittyvät sopimukset ja lainsäädäntö - Työhyvinvointi - Työyhteisötaidot - Tiimityötaidot - Yrittäjyys terveys- ja sosiaalialalla - Palvelumuotoilu, kustannuslaskenta, hinnoittelu ja budjetointi - Työyhteisön markkinointiajattelu ja markkinoinnin keinot
Suoritustavat
- Itsenäinen opiskelu, verkkototeutus - Välitenttien ja lopputentin suorittaminen hyväksytysti - Arviointi 0-5
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Ilmoitetaan Moodlessa
Edeltävät opinnot
Toteutus siinä vaiheessa opintoja, kun opiskelijalla on jo hyvä käsitys sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöstä ja omasta tulevasta työstään, pääsääntöisesti toisen lukuvuoden jälkeen. Opinnot on mahdollista suorittaa kesäopintoina tai omalle ryhmälle tarkemmin kohdennettuina opintoina.
Yhteyshenkilö
Laitinen Kaija


4 STYSV02 Svenska i social och hälsovård och kundvänligt samspel

Laajuus
5 op
Vieraskielinen osuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa - käyttää työtehtävissään ruotsin kieltä kirjallisesti ja suullisesti lain (149/22) edellyttämällä tasolla - esitellä ruotsin kielellä omaa ammattialaansa kirjallisesti ja suullisesti - osaa haastatella ja ohjata ruotsin kielellä asiakkaita oman alansa asiakastilanteessa - käyttää keskeistä ammattialansa sanastoa ja lähdekirjallisuutta - etsiä ja analysoida näyttöön perustuvaa ruotsinkielistä tutkimusta - olla asiakaslähtöisesti vuorovaikutustilanteissa
Keskeiset sisällöt
- asiakkaan kohtaaminen ja ohjaaminen, työympäristön ja oman työn esittely ruotsiksi sekä oman ammattialan sanasto ja ruotsinkieliset aineistot - erilaisten asiakkaiden haastattelu ja ohjaaminen / hoitaminen asiakaslähtöisesti ruotsiksi asiakastilanteissa, kaksikielinen Suomi työympäristönä
Suoritustavat
Osallistuminen lähiopetukseen, keskusteluihin ja toiminnallisiin harjoituksiin. Annettujen suullisten ja kirjallisten tehtävien/tenttien suorittaminen hyväksytysti
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Ilmoitetaan opintojakson alussa
Edeltävät opinnot
-
Muuta huomioitavaa
Kun on suorittanut tämän opintojakson, on suorittanut virkamiesruotsin.
Yhteyshenkilö
Kaartinen Pekka, Ruhanen Lea


4 TBLUOTI Bioanalytiikan luonnontieteellinen tieto ja taito

Laajuus
5 op
Vieraskielinen osuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija: Kemia: - ymmärtää atomin rakenteen ja ionien muodostumisen perustilassa olevasta atomista - tuntee kemialliset sidokset - tietää kemiallisen reaktion kirjoitussäännöt ja pystyy hyödyntämään laskuissa reaktioyhtälön kertoimia - ymmärtää redox-reaktioiden, protolyysireaktioiden ja pH-käsitteen perusperiaatteet Anatomia ja fysiologia: - tuntee pääpiirtein solun ja kudosten rakenteen ja toiminnan - tuntee veren koostumuksen ja sen eri osien tehtävät - tuntee keskeisissä sisällöissä mainittujen elinjärjestelmien rakenteen ja toiminnan Matematiikka: - osaa ratkaista ensimmäisen asteen yhtälöitä ja prosenttilaskuja - tuntee potenssi-, juuri- ja logaritmilaskujen perusteita Fysikka - hallitsee fysikaalisia ilmiöitä ja ymmärtää niihin perustuvien yleisimpien laboratoriotyössä käytettävien menetelmien ja laitteiden fysikaalisia toimintaperiaatteita
Keskeiset sisällöt
- atomin rakenne, ionien muodostuminen, jaksollinen järjestelmä, ainemäärä, kemialliset sidokset, protolyysireaktiot ja pH, redox-reaktiot, alkuaineiden kemiaa - elimistön kemiallinen koostumus, solun rakenne ja toiminta, erityisesti solukalvon kuljetustoiminta, verenkierto ja imunestekierto, hengitys, ruuansulatus, virtsaneritys ja lisääntyminen - laskutoimitukset erityyppisillä luvuilla, yksikön muunnokset, prosenttilaskut, potenssi-, juuri- ja logaritmilaskut, ensimmäisen asteen yhtälönratkaisu - mekaniikka ja mekaanisia sovelluksia - lämpö-oppi ja olomuotoihin liittyviä sovellutuksia, - sähköoppi Harjoittelun sisältö - matematiikan ja fysiikan laskuharjoitukset - yleisen kemian laboratorioharjoituksia - anatomian ja fysiologian harjoituksia
Suoritustavat
- luennot, harjoitukset, annetut oppimistehtävät, itsenäinen opiskelu, tentit - osallistuminen luennoille - harjoituksiin osallistuminen (100%) - annettujen tehtävien suorittaminen
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Bettelheim, F.A., Brown, W.H., Campbell, M.K., Farrell, S.O., Torres O.J. 2013 Introduction to General, Organic & Biochemistry Sand, Sjaastad, Haug, Bjålie, Toverud ym: Ihminen, fysiologia ja anatomia. WSOY (tai muu vastaava oppimateriaali). Muu jakson aikana ilmoitettu materiaali
Edeltävät opinnot
Ei edeltäviä opintoja
Muuta huomioitavaa
Yleisen kemian laboratorioharjoituksissa tarvitaan suojavaatetus
Yhteyshenkilö
Saukkonen Mirja


4 TBLABO1 Laboratoriotyötä oppimassa

Laajuus
5 op
Vieraskielinen osuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija: - tuntee kliinisen terveysalan laboratoriotyön tehtäväkentän, siihen liittyvän lainsäädännön sekä laboratoriopalvelutuotannon kokonaisuuden - osaa selittää kliinisen laboratoriotutkimusprosessin ja sen vaiheet - tietää kliinisen laboratoriotyön perustyötavat - osaa käyttää laboratorion perusvälineistöä - ymmärtää terveysalan laboratoriotoiminnan arvoperustan ja toimii sen mukaan soveltaen laboratoriotyön eettisiä periaatteita - osaa selittää kliiniseen laboratoriotyön/tieteenalojen ja sen tutkimuskohteen merkitykseen bioanalyytikon työn, koulutuksen ja ammatin kehittämisessä
Keskeiset sisällöt
- laboratoriossa käytettävien välineiden ja työskentelytapojen perusteita - kliinisen laboratoriotoiminnan arvoperusta - työturvallisuus - kliinisen terveysalan laboratoriotyön tehtäväkentän, siihen liittyvän lainsäädännön ja laboratoriopalvelutuotannon perusteet
Suoritustavat
osallistuminen opetukseen - harjoituksiin osallistuminen, 100 % - annettujen tehtävien hyväksytty suorittaminen - kahden päivän tutustuminen kliiniseen laboratorioon - ryhmäpalautekeskustelu tutustumiseen liittyen 100 % läsnäolo
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
- Hänninen, H., Ruismäki, M., Seikola, A. & Slöör S. 2007. Laboratoriotyön perusteet. Helsinki. Edita - Tuokko S., Rautajoki A. & Lehto L. 2008. Kliiniset laboratorionäytteet. Opas näytteiden ottoa varten. Helsinki: Tammi - Liikanen E. 2009. Kliininen laboratoriotiede. Palmenia-sarja 63. Gaudeamus, Helsinki. - Muu jakson aikana ilmoitettu materiaali
Edeltävät opinnot
Ei edeltäviä opintoja
Muuta huomioitavaa
Opintojaksoon liittyy harjoittelua, jossa tarvitaan suojavaatetus
Yhteyshenkilö
Saukkonen Mirja


4 TBLABNOL Laboratorionäytteenotto ja laatu

Laajuus
5 op
Vieraskielinen osuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija: - tietää laboratoriotutkimusprosessin preanalyyttisen vaiheen vaatimukset erilaisten näytetutkimusten osalta (veri-, virtsa-, mikrobiologiset ja histo-sytologiset näytteet) - osaa ottaa suoni- ja ihopistosnäytteitä erilaisilla tekniikoilla - osaa tehdä vieritestejä - tietää laadunhallinnan käsitteet ja laatuun liittyviä suosituksia -osaa toimia aseptisesti ja ergonomisesti
Keskeiset sisällöt
- laboratoriotutkimusprosessin preanalyyttiseen vaiheeseen liittyvät toimintatavat ja käytänteet - kansalliset ja kansainväliset suositukset ja standardit - näytteenottotavat eri näytetutkimuksissa - tekninen taito verinäytteiden ottamiseen ja vieritestien tekemiseen - näytteiden käsittely ja kuljetus erilaisten näytetutkimusten osalta - työ- ja potilasturvallisuus - laadunhallinta - aseptiikka, eristyspukeutuminen, ergonomiat
Suoritustavat
- pakollinen osallistuminen harjoituksiin 100% - annettujen tehtävien hyväksytty suorittaminen - tentti
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Hoitotyön tutkimussäätiö. 2015. Potilaan ohjaus laboratorionäytteenottoon. Hoitosuositus. Mäkitalo, O. ja Liikanen, E. 2013. Improving Quality at the Preanalytical Phase of Blood Sampling. International Journal of Biomedical Laboratory Science. 2 (1), 7-16 Labquality. 2018. Vieritestisuositus. Tuokko, S., Rautajoki, A. ja Lehto, L. 2008. Kliiniset laboratorionäytteet. Opas näytteiden ottoa varten. Helsinki: Tammi Muu opintojaksolla ilmoitettu materiaali
Edeltävät opinnot
Bioanalytiikan luonnontieteellinen tieto
Muuta huomioitavaa
Opintojaksoon liittyy harjoittelua, jossa tarvitaan suojavaatetus
Yhteyshenkilö
Korhonen Ulla


4 TBKEMI1 Kliininen kemia 1

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija: - tuntee makromolekyylien (hiilihydraatit, proteiinit, lipidit) rakenteita ja kemiaa - tuntee keskeiset kliinisen kemian käsitteet - tietää kliinisen kemian tutkimusten kliinisen merkityksen - ymmärtää kliinisessä kemiassa käytettävien analyysimenetelmien periaatteet - osaa tehdä ohjattuna kliinisen kemian perustutkimukset teoriatietoa soveltaen ja kliinisen laboratoriotutkimusprosessin vaiheita noudattaen - tuntee näytetutkimusprosessin laadunhallinnan periaatteet ja osaa soveltaa niitä tulosten laadun arvioinnissa - tietää työ- ja potilasturvallisuuden periaatteet ja noudattaa niitä työskentelyssään - tietää kansallisia ja kansainvälisiä kliinisen kemian tietolähteitä
Keskeiset sisällöt
- makromolekyylien (hiilihydraatit, proteiinit ja lipidit) rakenteita ja kemiaa - kliinisen kemian tutkimukset potilaan hoidossa: hiilihydraattien- ja rasvojen aineenvaihduntaan liittyvät perustutkimukset - kliinisen kemian tutkimuksiin käytettävät menetelmät ja mittaustavat: fotometria - kolorimetriset ja entsymaattiset menetelmät, sähkökemia - potentiometria, amperometria ja elektroforeesi, kromatografia - laadunhallinnan periaatteet kliinisen kemian analytiikassa
Suoritustavat
- osallistuminen opetukseen - harjoituksiin osallistuminen 100 % - annettujen tehtävien hyväksytty suorittaminen - koe
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Niemelä O & Pulkki K. (toim.) 2010. Laboratoriolääketiede. Kliininen kemia ja hematologia. Kandidaattikustannus Oy. Helsinki. Bettelheim, F.A., Brown, W.H., Campbell, M.K., Farrell, S.O., Torres O.J. 2013. Introduction to General, Organic & Biochemistry Rifai, Horvath & Wittwer 2019.Tietz fundamentals of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. 8th edition.Elsevier. Sisätautien verkkoluennot soveltuvin osin Alan kansalliset ja kansainväliset julkaisut (Moodi, Kliinlab) Muu jakson aikana ilmoitettu materiaali
Edeltävät opinnot
Bioanalytiikan luonnontieteellinen tieto ja taito Laboratoriotyötä oppimassa Laboratorionäytteenotto ja laatu
Muuta huomioitavaa
Opintojaksoon liittyy harjoittelua, jossa tarvitaan suojavaatetus
Yhteyshenkilö
, Saukkonen Mirja


4 TBPREA9 Harjoittelu: Preanalytiikka

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija: - osaa kuvata perusterveydenhuollon ja laboratorio-organisaation ja ymmärtää terveyskeskuksen sekä laboratorion toiminnan osana terveyspalvelujen tarjontaa ja terveyden edistämistä - osaa toteuttaa laboratoriotutkimusprosessin preanalyyttisen vaiheen ja soveltaa teoreettista osaamista - osaa ohjata asiakkaita näytteenottoon ja potilastutkimuksiin liittyvissä asioissa - kykenee ammatilliseen vuorovaikutukseen asiakkaiden, työtovereiden ja muiden ammattiryhmien kanssa - osaa ottaa, käsitellä ja lähettää laboratoriotutkimusnäytteitä - osaa toteuttaa laadunhallinnan periaatteita näyte-ja potilastutkimuksissa sekä vierianalytiikan tutkimuksissa - osaa soveltaa potilas- ja työturvallisuusperiaatteita työskentelyssään - osaa toimia aseptisesti ja ergonomisesti
Keskeiset sisällöt
- harjoittelupaikan organisaatio ja sijoittuminen Suomen terveydenhuoltojärjestelmään sekä aluelaboratoriotoimintaan - perusterveydenhuollon keskeiset tutkimukset - harjoittelupaikan toimintaan kuuluva asiakaspalvelu, asiakkaan ohjaus ja neuvonta tutkimuksiin - erilaisten näytteiden otto, esikäsittely, säilytys ja lähettäminen - EKG:n tekninen suoritus - harjoittelupaikassa toteutettava vierianalytiikka - aseptinen toiminta, potilas- ja työturvallisuus sekä tietosuoja - vuorovaikutus-, ohjaus- ja työyhteisötaitojen kehittäminen - väline- ja jätehuolto
Suoritustavat
- lähtötasokuvauksen ja henkilökohtaisten tavoitteiden tekeminen - kliiniseen harjoitteluun osallistuminen - itsearviointi ja palautekeskustelu - blogityöskentely harjoittelun aikana
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Edeltävissä opinnoissa käytetty kirjallisuus sekä harjoittelun aihealueita laajentava ja syventävä kirjallisuus
Edeltävät opinnot
Laboratorionäytteenotto ja laatu, Anatomia ja fysiologia sekä kliinisen fysiologian menetelmät, Ammattietiikka ja asiakkaan kohtaaminen
Yhteyshenkilö
Kolehmainen Sanna


4 TBKEMI2 Kliininen kemia 2

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija: - tuntee entsyymien, vitamiinien, hivenaineiden ja hormonien rakenteita ja kemiaa - osaa määritellä kliinisen kemian käsitteistön - ymmärtää kliinisessä kemiassa käytettävien analyysimenetelmien periaatteet - osaa tehdä kliinisen kemian perustutkimukset teoriatietoa soveltaen ja kliinisen laboratoriotutkimusprosessin vaiheita noudattaen - tuntee laadunhallinnan periaatteet näytetutkimusprosessissa ja osaa soveltaa niitä tulosten luotettavuuden arvioinnissa - tietää työ- ja potilasturvallisuuden periaatteet ja noudattaa niitä työskentelyssään - tietää kansalliset ja kansainväliset kliinisen kemian tietolähteet - osaa kuvata laboratoriotutkimusten kliinisen merkityksen potilaan hoidossa
Keskeiset sisällöt
- kliinisen kemian tutkimukset potilaan hoidossa ja tutkimusten kliininen merkitys - munuaisten toimintaan ja elimistön nestetasapainoon liittyvät perustutkimukset - virtsan partikkeli- ja solulaskenta - entsymi- ja proteiinitutkimukset - hormonit ja tavallisimmat hormonitutkimukset - vitamiinit ja hivenaineet - punktionesteiden kemialliset tutkimukset ja solulaskenta - immunokemialliset tekniikat
Suoritustavat
- osallistuminen teoriaopetukseen - harjoituksiin osallistuminen 100 % - annettujen tehtävien hyväksytty suorittaminen - koe
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Kouri T. ym. 1999. Suositus virtsan perustutkimuksia ja bakteeriviljelyjä varten. Moodi, erillisjulkaisu. Labquality Oy. Helsinki. Kouri T. & Pohjavaara S. 2002. Virtsan mikroskopialöydösten kliininen merkitys. Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim. https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2002/18/duo93157 Niemelä O. & Pulkki K. (toim.) 2010. Laboratoriolääketiede. Kliininen kemia ja hematologia. Kandidaattikustannus Oy. Helsinki. Rifai N., Horvath A.R. & Wittwer C.T. 2019.Tietz fundamentals of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. 8th edition. Elsevier. Sisätautien verkkoluennot-materiaali soveltuvin osin Alan kansalliset ja kansainväliset julkaisut (Moodi Kliinlab) Muu jakson aikana ilmoitettu materiaali
Edeltävät opinnot
Bioanalytiikan luonnontieteellinen tieto ja taito Laboratoriotyötä oppimassa Laboratorionäytteenotto ja laatu Kliininen kemia 1
Muuta huomioitavaa
Opintojaksoon liittyy harjoittelua, jossa tarvitaan suojavaatetus
Yhteyshenkilö
, Saukkonen Mirja


4 TBAMEAK Ammattietiikka ja asiakkaan kohtaaminen

Laajuus
5 op
Vieraskielinen osuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija - ymmärtää eri ikäisten ihmisten kehitysvaiheet - kehittää itsetuntemustaan oman elämänsä ja ammattialansa tarkastelun kautta - osaa määritellä ammattieettiset periaatteet ja kuvata niiden tarkoitusta sosiaali- ja terveysalan työssä - tunnistaa omia arvoja ja osaa arvioida niitä suhteessa sosiaali- ja terveysalan arvopohjaan - tunnistaa omaan tulevaan työhön liittyviä eettisiä kysymyksiä - osaa ennaltaehkäistä ammatillisesti uhkaavia ja väkivaltaisia tilanteita sekä motivoituu toimimaan AVEKKI-toimintamallin mukaisesti - osaa kohdata yksilön yhteisönsä jäsenenä erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa - tunnistaa reflektiivisen työotteen ja dialogisen vuorovaikutuksen periaatteet - osaa arvioida ja kehittää omia keskustelu-, neuvottelu- ja vuorovaikutustaitojaan sekä asiakas- että työyhteisötilanteissa - tunnistaa näyttöön perustuvan toiminnan periaatteet ja merkityksen toiminnan taustalla
Keskeiset sisällöt
- elämänkulku lapsuudesta vanhuuteen - oman elämän tarkastelua, kriisi ja siitä selviytyminen - tunteiden, sosiaalisuuden ja itsetunnon kehittyminen - sosiaali- ja terveysalan ammattieettinen toiminta, arvot ja asiakaspalvelun periaatteet - asiakkaan/potilaan (yksilö, ryhmä, perhe ja yhteisö) arvostava kohtaaminen ja dialoginen vuorovaikutus - näyttöön perustuva toiminta - reflektiivinen työote - asiakaspalvelun monimuotoisuus, muuttuva asiakkuus, käyttäjälähtöisyys ja kumppanuus asiakastyössä - haastavien asiakastilanteiden ennakointi (AVEKKI) - potilasohjauksen lähtökohdat - moniammatillisuus asiakaspalvelussa - salassapito- ja vaitiolovelvollisuus sosiaali- ja terveydenhuollossa - ammatillisen kasvun reflektio (PLE) viimeisenä lukuvuotena
Suoritustavat
osallistuminen simulaatioharjoituksiin, osallistuminen (läsnäolovelvoite) haastavien asiakastilanteiden kohtaamisen (AVEKKI) harjoituksiin ja pienryhmätyöskentelyyn, reflektiivinen oppimispäiväkirja
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
- AIRAKSINEN, Timo ja FRIMAN, Mervi. 2008. Asiantuntija-ammattien etiikka. Saarijärven Offset Oy, Saarijärvi. - Etiikan tila sosiaali- ja terveysalalla. ETENE-julkaisuja 35. Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE. Sosiaali- ja terveysministeriö. Helsinki. - ISOHERRANEN, Kaarina, REKOLA, Leena ja NURMINEN, Raija 2008. Enemmän yhdessä - moniammatillinen yhteistyö. Helsinki: WSOY. - JUUJÄRVI, Soile, MYYRY, Liisa ja PESSO, Kaija. 2011. Eettinen herkkyys ammatillisessa toiminnassa. Helsinki: Tammi - KASEVA, Kaisa. 2012. Asiakkaan asema, itsemäärääminen ja vaikutusmahdollisuudet sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisessä. Integroitu kirjallisuuskatsaus. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2011:16. Helsinki. - KRONQUIST, Eeva-Liisa ja PULKKINEN, Minna-Liisa. 2007. Kehityspsykologia, matkalla muutokseen. Helsinki: Sanoma Pro Oy. - LEINO-KILPI, Helena ja VÄLIMÄKI, Maritta. 2006. Etiikka hoitotyössä. Helsinki: WSOY. - MÖNKKÖNEN, Kaarina. 2007. Vuorovaikutus. Dialoginen asiakastyö. Helsinki: Edita Publishing Oy. - NURMI, Jari-Erik, AHONEN, Timo ja LYYTINEN, Heikki. 2010. Ihmisen psykologinen kehitys. Helsinki: Sanoma Pro Oy Muu opiskelumateriaali sovitaan opintojakson alkaessa.
Edeltävät opinnot
ei edeltäviä opintoja
Muuta huomioitavaa
osallistuminen harjoituksiin ja pienryhmätyöskentelyyn pakollinen
Yhteyshenkilö
Oikkonen Anni, Saukkonen Mirja


4 TBANKFY Anatomy and Physiology and Methods of Clinical Physiology / Anatomia ja fysiologia sekä kliinisen fysiologian menetelmät

Laajuus
5 op
Vieraskielinen osuus
5 op
Osaamistavoitteet
Anatomy and physiology: - is familiar with the structure and function of the musculoskeletal system and nervous system, hormonal function and sensory systems Clinical Physiology: - knows the principles and methods of basic clinical physiology research - is able to independently conduct basic clinical physiology research in accordance with the principles and quality requirements of work and patient safety and to evaluate their results First aid: - know how to give first aid - can apply the patient research process in their work Anatomia ja fysiologia: - tuntee tuki- ja liikuntaelimistön sekä hermoston rakenteen ja toiminnan, hormonitoiminnan ja aistijärjestelmät pääpiirteittäin Kliininen fysiologia: - osaa selvittää kliinisen fysiologian perustutkimusten periaatteet ja menetelmät - osaa suorittaa itsenäisesti kliinisen fysiologian perustutkimukset työ- ja potilasturvallisuuden periaatteita ja laatuvaatimuksia noudattaen sekä arvioida niiden tuloksia Ensiapu: - osaa antaa ensiapua - osaa soveltaa potilastutkimusprosessia työskentelyssään
Keskeiset sisällöt
- General structure and function of muscles and joints - hormonal activity, nervous system, vision, hearing and pain, and motor control - ECG - Spirometry - blood pressure measurement - Anthropometric measurements - First aid - lihasten ja nivelten yleinen rakenne ja toiminta - hormonitoiminta, hermosto, näkö-, kuulo- ja kipuaisti sekä motoriikan säätely - sydämen sähköinen toiminta ja sen mittaaminen (EKG), verenpaineen säätely ja mittaaminen, hengitysfysiologian keskeiset mittaukset (PEF, spirometria) potilastutkimusprosessin mukaisesti - EKG - spirometria - verenpaineen mittaus - antropometriset mittaukset - ensiapu
Suoritustavat
- Key lectures, assignments, online assignments, practice periods, workshops, independent study, test - Participation in education, exercises (100% compulsory school attendance) and completion of given assignments - osallistuminen teoriaopetukseen, verkko-opinnot - osalistuminen harjoituksiin (100 %) - annettujen tehtävien hyväksytty suorittaminen - koe
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
- announced at the beginning of the course - osoitetaan opintojakson alussa
Edeltävät opinnot
- TBLUOT Natural scientific knowledge and skills in biomedical laboratory science - TBLUOT1 Bioanalytiikan luonnontieteellinen tieto ja taito
Yhteyshenkilö
Oikkonen Anni


4 TBSOMO21 Solumorfologia

Laajuus
5 op
Vieraskielinen osuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija: osaa selittää yleisimmät leukopenian ja leukosytoosin syyt ymmärtää, mitä anemialla ja yleisimmillä pahanlaatuisilla veritaudeilla tarkoitetaan osaa selittää hematologisten tautien syntymekanismeja, jaotteluja ja luokituksia ymmärtää hematologisten tautien diagnostiikkaan liittyvät keskeiset laboratoriotutkimukset osaa tunnistaa sivelyvalmisteen normaalista solumorfologiasta poikkeavia löydöksiä erilaisissa pahanlaatuisissa veritaudeissa osaa arvioida saamiaan laboratoriotuloksia ja tulosten luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä kliinisen laboratoriotyön eri vaiheissa osaa soveltaa laadunhallinnan sekä työ- ja potilasturvallisuuden periaatteita työskentelyssään osaa soveltaa laboratoriotutkimusprosessia kliinisen hematologian tutkimusten suorittamisessa tietää alan kansallisia ja kansainvälisiä tietolähteitä
Keskeiset sisällöt
yleisimmät leukopenian ja leukosytoosin syyt yleisimmät punasolujen, valkosolujen ja verihiutaleiden sairaudet veritauteihin liittyvä laboratoriodiagnostiikka keskeisten veritautien luokittelu anemioiden ja pahanlaatuisten veritautien mikroskopointi ja solumorfologia bioanalyytikon osuus luuydinnäytteenotossa ja luuydinnäytteen valmistus
Suoritustavat
luento-opetus, itsenäinen opiskelu ja osallistuminen laboraatioihin (100 %)
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Porkka K. ym. 2015. Veritaudit. Duodecim. Helsinki. Opintojakson alkaessa ilmoitettava muu materiaali
Edeltävät opinnot
Bioanalytiikan luonnontieteellinen tieto ja taito Laboratoriotyötä oppimassa Laboratorionäytteenotto ja laatu Kliininen hematologia
Yhteyshenkilö
Kolehmainen Sanna


4 TBIMMUB21 Immunologian perusteet

Laajuus
5 op
Vieraskielinen osuus
5 op
Osaamistavoitteet
Upon completing the course, the graduates - know the importance of the human body to protect us against particular diseases (immunity, immunization and production of antibodies) - are aware of the importance of immunology as interdisciplinary subject as well as the value of the immunological diagnostics. - have profound knowledge of immune system and the unspecific and specific immunity as well as T cell and B cell development. - can explain natural and acquired immunity as a result of the activation of cells in immune system - can explain humoral (antibodies and complement) and cellular immune response - know the function of MHC (major histocompatibility complex) type I and type II - have an insight in the defects of immune system - can explain the structures and function of antibodies and antigen - know a clinical laboratory process in the field of immunology (preanalytics, analytics and postanalytics) - can independently carry out immunological analyzes in compliance with the requirements of the quality assurance - can document the results of the analyzes with the existing technologies and understand the importance of the interpretation of the findings - know the main principles regarding patient and work safety - can explain national radiation protection legislation and other regulations governing the use of radiation - can explain the general principles of radiation protection
Keskeiset sisällöt
Immune system, Unspecific and specific immunity, T cell and B cell development, Activation of cells in the immune system, Complement, Immunisation and immunity, Immunoglobulines, MHC, Defects in the immune system, Antibody binding to antigen, Production of antibodies, Precipitation and agglutination, Electrophoresis and precipitation, Immunnephelometry and immunoturbidimetry, Immunoassays, Automated immune analysers, Interference in immunoassays, administrative radiation protection, structural radiation protection, operational radiation protection
Suoritustavat
Participation in key lectures, completion of assignments, participation in practice (100 %), independent study and exam
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Course material will be informed at the beginning of course
Edeltävät opinnot
Natural Scientific knowledge and Skills in Biomedical Laboratory Science, Learning about laboratory work, Laboratory sampling and qualit
Muuta huomioitavaa
Protective cloathing for training, Can be organized in co-operation with FH Campus Wien, Austria
Yhteyshenkilö
Vuohelainen Susanna


4 TBKHEMA Kliininen hematologia

Laajuus
5 op
Vieraskielinen osuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija: - osaa selittää keskeisimpiä solubiologian perustermejä ja tuntee yleisimpiä solubiologiassa käytettyjä tutkimusmenetelmiä - osaa selittää tuman, mitokondrioiden, lysosomien, golgin laitteen ja ribosomien rakenteet molekyylitasolla ja niiden perustehtävät - osaa selittää solun energia-aineenvaihdunnan eri tasot - osaa määritellä keskeiset kliinisen hematologian käsitteet - osaa selittää verisolujen muodostumisen, toiminnan ja tehtävät verenkierrossa - osaa tunnistaa normaalit solumorfologiset löydökset veren sivelyvalmisteesta - osaa selittää hemostaasijärjestelmän pääperiaatteet - osaa selittää kliinisen hematologian keskeisten tutkimusten käyttöalueet - osaa selittää yleisimpien kliinisen hematologian laitteiden ja menetelmien periaatteet - osaa analysoida kliinisen hematologian perustutkimuksia teoriatietoa ja kliinisen laboratoriotutkimusprosessin vaiheita soveltaen osaa toteuttaa laadunhallinnan sekä työ- ja potilasturvallisuuden periaatteita työskentelyssään tietää alan kansallisia ja kansainvälisiä tietolähteitä
Keskeiset sisällöt
- solun tutkimusmenetelmiä - solukalvon sekä soluorganellien molekylaariset rakenteet ja tehtävät - solun kasvun, erilaistumisen ja kuoleman säätely - verisolujen muodostuminen, tehtävät ja toiminta verenkierossa - verisolujen tutkimisessa käytettävät menetelmät - kliinisen hematologian laboratorion toiminta ja tavallisimmat hematologisettutkimukset - normaalien verisolujen mikroskopointi ja solumorfologia - hyytymisjärjestelmän toiminta ja häiriötilanteet - hyytymisjärjestelmän tutkiminen
Suoritustavat
Osallistuminen avainluennoille, osoitettujen tehtävien hyväksytysti tekeminen, 100%:nen osallistuminen laboraatioihin, itsenäinen opiskelu, koe
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Opintojakson alkaessa ilmoitettava materiaali
Edeltävät opinnot
Bioanalytiikan luonnontieteellinen tieto ja taito, Laboratoriotyötä oppimassa, Laboratorionäytteenotto ja laatu
Muuta huomioitavaa
Opintojaksoon liittyy harjoittelua, jossa vaaditaan suojavaatetus
Yhteyshenkilö
Kolehmainen Sanna


4 TBMOLBB Molecular Biology (Basic)/ Molekyylibiologia (perusteet)

Laajuus
5 op
Vieraskielinen osuus
5 op
Osaamistavoitteet
Upon completing the course, the graduates - are aware of the importance of molecular biology as interdisciplinary subject as well as the value of the molecular biological diagnostics - have profound knowledge of the basic components of the genetic code and understand the structure and the functions as well as the mechanisms of passing on the genetic function and the protein synthesis as a result of the translation of the genetic information - know the causes of the development of genetic diseases, can explain the main methods and applications of molecular biology and cytogenetics - know a clinical laboratory process in the field of molecular biology (preanalytics, analytics and postanalytics) - know the national and international legislation - can define the ethical problems related to molecular biology and gene technology - can independently carry out molecular biology analyzes in compliance with the requirements of the quality assurance - can document the results of the analyzes with the existing technologies and understand the importance of the interpretation of the findings - know the main principles regarding patient and work safety
Keskeiset sisällöt
General basics on genome, chromosomes, structure and function of the genes, replication, transcription and translation as well as genetic alterations, chemical composition of nucleic acid, basic methods and tools of molecular biology (e.g. nucleic acid isolation, PCR, agarose gel electrophoresis) and cytogenetics
Suoritustavat
Participation in key lectures, completion of assignments, participation in practice (100 %), independent study and exam
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Course material will be informed at the beginning of course
Edeltävät opinnot
Natural Scientific knowledge and Skills in Biomedical Laboratory Science, Learning about laboratory work, Laboratory sampling and quality
Muuta huomioitavaa
Protective cloathing for training, Can be organized in co-operation with FH Campus Wien, Austria
Yhteyshenkilö
Mähönen Anssi, Vuohelainen Susanna


4 TBMIKB21 Kliininen mikrobiologia (basic)

Laajuus
5 op
Vieraskielinen osuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija - on tietoinen mikrobiologisen diagnostiikan merkityksestä - osaa tunnistaa yleisimpiä bakteereita ja viruksia, ja tietää niiden patogeenisyydestä, kliinisestä merkittävyydestä, diagnosoinnista ja ehkäisystä - tietää mikrobiologisten näytteiden pre-analyyttiset vaatimukset - hallitsee yleisimmät mikrobiologiset menetelmät ja tekniikat mukaan lukien herkkyysmääritykset - tietää hyvän laboratoriokäytännön ja työturvallisuuden periaatteet - tietää mikrobiologian laboratoriotyön prosessin ja osaa soveltaa sitä käytäntöön - osaa laadunhallinnan periaatteet - osaa käyttää tutkimustietoa mikrobiologian alalta - pystyy työskentelemään monikulttuurisessa ja kansainvälissä ympäristössä
Keskeiset sisällöt
- yleisimpien bakteerien ja virusten rakenne, luokittelu ja genetiikka - kliinisesti merkittävien bakteerien ja virusten epidemiologia, patogeneesi, infektiot, diagnoosi ja hoito - työtavat, välineistö ja perustekniikat -perustietämys antimikrobihoidoista -työ- ja potilasturvallisuus
Suoritustavat
luennot, itsenäiset tehtävät, tentti, harjoitustyöt
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Hedman K, Heikkinen T, Huovinen P, Järvinen A, Meri S ja Vaara M. (toim.) 2013. Infektiosairaudet. Kirja 3. Mikrobiologia, immunologia ja infektiosairaudet. Helsinki: Duodecim Heikkinen, T., Järvinen, A., Meri, S., Vapalahti, O. ja Vuopio, J. 2020. Mikrobiologia. Mikrobiologia, immunologia ja infektiosairaudet. Kirja 1. 4. painos. Helsinki: Duodecim. Jorgensen, J H., Pfaller, M A. ja Carroll, K C. (edit.) 2015. Manual of clinical microbiology. Vol. 1. American Society for Microbiology. 11th edition. ASM Press
Edeltävät opinnot
Bioanalytiikan luonnontieteellinen tieto ja taito, Laboratoriotyötä oppimassa
Muuta huomioitavaa
Voidaan organisoida yhteistyössä Itävallan kampuksen kanssa (FH Campus Wien) Harjoitustunneilla pukeudutaan suojavaatteisiin.
Yhteyshenkilö
Korhonen Ulla


4 TBCLPHIS Clinical Physiology and Nuclear Medicine / Kliininen fysiologia ja isotooppitutkmukset

Laajuus
5 op
Vieraskielinen osuus
5 op
Osaamistavoitteet
- osaa selittää keskeisten kliinisfysiologisten ja isotooppitutkimusten käyttöalueet ja menetelmälliset periaatteet - osaa soveltaa kliinisen fysiologian perustutkimuksia osana laajempia tutkimuskokonaisuuksia - osaa soveltaa potilas-, työ- ja säteilyturvallisuuden periaatteita työskentelyssään - tunnistaa teknisistä syistä ja potilaan tilasta johtuvat poikkeavuudet tuloksissa ja osaa toimia niiden edellyttämällä tavalla taatakseen luotettavan tuloksen - osaa soveltaa potilastutkimusprosessia työskentelyssään - osaa selittää radioisotooppien fysikaalisen perustan - tuntee eri elinten istooppitutkimuksia ja niiden kuvantamismenetelmiä
Keskeiset sisällöt
- verenkierto- ja hengityselimistön toimintakokeet (ekg, spirometria, kliininen kuormituskoe, diffuusiokapasiteetti) - happoemästasapainon säätely ja määrittäminen, energia-aineenvaihdunta, autonomisen hermoston toiminnan määrittäminen, verenkierron säätelyn tutkimukset - isotooppien käyttö verenkierto- ja hengityselimistön toiminnan sekä luuston tutkimisessa - solujen leimaaminen isotoopilla - turvallinen radioaktiivisten aineiden käsittely - sisätautien Moodle-luennot soveltuvin osin
Suoritustavat
Osallistuminen avainluennoille, osoitettujen tehtävien hyväksytysti tekeminen, 100%:nen osallistuminen harjoitteluihin, itsenäinen opiskelu, koe
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
osoitetaan opintojakson alussa
Edeltävät opinnot
Anatomia ja fysiologia sekä kliinisen fysiologian menetelmät
Muuta huomioitavaa
Harjoitustunneille 100% osallistuminen
Yhteyshenkilö
Korhonen Ulla


4 TBKLHEMO9 Clinical Practice: Clinical hematology /Kliininen hematologia, harjoittelu

Laajuus
5 op
Vieraskielinen osuus
5 op
Osaamistavoitteet
- ymmärtää kliinisen hematologian laboratorion toimintatavat ja organisaation - tietää yleisimmät kliinisen hematologian tutkimukset, tutkimusnimikkeet ja tutkimusten kliinisen merkityksen - osaa suorittaa kliinisen hematologian liittyvät perustutkimukset kliinisen laboratoriotutkimusprosessin mukaisesti - osaa ottaa vena- ja kapillaarinäytteitä erilaisilla näytteenottotekniikoilla eri-ikäisiltä potilailta - osaa hyödyntää tutkimuksiin liittyvää menetelmätietoa ja osaa arvioida työtään laatuvaatimusten mukaisesti - tietää potilas- ja työturvallisuuden merkityksen työskentelyssään ja osaa soveltaa niitä - osaa arvioida omaa toimintaansa ja osaa toimia yhteistyössä työyhteisön jäsenenä
Keskeiset sisällöt
- harjoittelupaikan organisaatio, tehtävät ja tilat - harjoittelupaikan toimintaan kuuluva asiakaspalvelu ja näytteenotto - erilaisten hematologian tutkimusten suorittaminen - verenkuvan tutkiminen (B-PVK, B-TVK, B-Diff, B-Retik) - hyytymisjärjestelmän tutkimukset ja muut hematologiset tutkimukset - luuydinpunktio - potilas- ja työturvallisuus, väline- ja laitehuolto, ergonomia
Suoritustavat
tavoitteet ja lähtötaso harjoittelun hyväksytty suorittaminen itsearviointi ja palautekeskustelu
Arviointiasteikko
Hyväksytty (S) - 0
Materiaali
Edeltävissä opinnoissa käytetty kirjallisuus sekä harjoittelun aihealueita laajentava ja syventävä kirjallisuus
Edeltävät opinnot
Laboratorionäytteenotto ja laatu Preanalytiikan harjoittelu Kliininen hematologia Preanalytiikan harjoittelu Solumorfologia
Muuta huomioitavaa
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu suositellaan toteutettavaksi yhtäjaksoisesti. Harjoittelu on mahdollista suorittaa kliinisen hematologian laboratorioissa kotimaassa tai ulkomailla.
Yhteyshenkilö
Kolehmainen Sanna


4 TBKLEM9 Clinical Practice: Clinical Chemistry

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Upon completing the course, the student - can conduct basic studies of clinical chemistry in accordance with the clinical laboratory test process - knows the structure of organization and operation of clinical chemistry department - can use information technology as a part of laboratory test process - knows the concepts of clinical chemistry and can explain the basics of the studies and their areas of use - can evaluate the quality of a whole clinical process - can work safely in a clinical chemistry laboratory and take into account ethical principles - understands clinical chemistry laboratory tests as part of patient care - can evaluate own working as a part of team work - immunological methods in clinical laboratory
Keskeiset sisällöt
- practice training based on the course content of expertise field (see above) - training in the hospital laboratory - structure of organization and operation of clinical chemistry department - customer service - basic studies of clinical chemistry - methods of clinical chemistry - quality management - patient and occupational safety - information technology - working ergonomy
Suoritustavat
- participation in practice (students are 3 weeks in clinical chemistry laboratory) - description of staring level - self-evaluation and feedback discussion
Arviointiasteikko
Hyväksytty (S) - 0
Materiaali
Literature used in prerequisite studies and literature used to broaden and deepen the topics of the practice
Edeltävät opinnot
Theory lectures and practical training in UAS
Muuta huomioitavaa
Every student has to do 3 weeks training in the department of clinical chemistry in Central or University hospital.
Yhteyshenkilö
Saukkonen Mirja


4 TBMIKA21 Kliininen mikrobiologia (advansed)

Laajuus
5 op
Vieraskielinen osuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija -osaa tunnistaa yleisimpiä viruksia, bakteereja, parasiittejä ja sieniä, ja tietää niiden patogeenisyydestä, kliinisestä merkittävyydestä ja diagnosoinnista - osaa tehdä mikrobiologisia perustutkimuksia - osaa toimia kliinisen laboratoriotyön prosessin mukaan - osaa laadunhallinnan periaatteet - osaa huomioida potilas- ja työturvallisuuden laboratoriotyössä -osaa soveltaa tutkimustietoa mikrobiologian alalta -pystyy työskentelemään monikulttuurisessa ja kansainvälissä ympäristössä
Keskeiset sisällöt
- yleisimpien virusten, bakteerien, parasiittien ja sienten rakenne, luokittelu ja genetiikka - kliinisesti merkittävien parasiittien ja sienten epidemiologia, patogeneesi, infektiot, diagnoosi ja hoito -kliinisen mikrobiologian laboratoriovälineistö -aseptinen ja kestävän kehityksen periaatteen mukainen työtapa -potilas- ja työturvallisuus - mikrobiologiset näytemateriaalit ja preanalyyttiset vaatimukset - keskeiset mikrobiologiset analyysit ja geeniteknologiset sovellukset - laadunhallinta -ajankohtainen näyttöön perustuva tieto mikrobiologian alalta
Suoritustavat
- luennot, harjoittelu (100 % läsnäolovelvoite), itsenäinen opiskelu, verkkotehtävät, työseloste/tentti
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Hedman K, Heikkinen T, Huovinen P, Järvinen A, Meri S ja Vaara M. (toim.) 2013. Infektiosairaudet. Kirja 3. Mikrobiologia, immunologia ja infektiosairaudet. Helsinki: Duodecium Heikkinen, T., Järvinen, A., Meri, S., Vapalahti, O. ja Vuopio, J. 2020. Mikrobiologia. Mikrobiologia, immunologia ja infektiosairaudet. Kirja 1. 4. painos. Helsinki: Duodecim. Jorgensen, J H., Pfaller, M A. ja Carroll, K C. (edit.) 2015. Manual of clinical microbiology. Vol. 1. American Society for Microbiology. 11th edition. ASM Press
Edeltävät opinnot
Kliininen mikrobiologia (basic) Kiininen mikrobiologia (basic)
Muuta huomioitavaa
Voidaan organisoida yhteistyössä Itävallan kampuksen kanssa (FH Campus Wien). Harjoitustunneilla pukeudutaan suojavaatteisiin.
Yhteyshenkilö
Korhonen Ulla


4 TBIMMUNA Immunology (Advanced) / Immunologia

Laajuus
5 op
Vieraskielinen osuus
5 op
Osaamistavoitteet
- can define the concepts of immunohaematology - can explain the principles of immunohaematological studies - can conduct basic studies related to blood transfusion applying theoretical information and in accordance with the clinical laboratory test process - can apply the principles of quality management, occupational safety and patient safety in his or her work - knows the field-specific national information sources and practices - has an insight in the clinical applications of immunology in different fields in biomedical laboratory science
Keskeiset sisällöt
Antigens, antibodies and reactions between them in studies related to blood transfusion, blood group systems and blood group antibodies, blood products and their use, blood donation and blood safety, legislation and instructions, preparation for and guidance to blood transfusion studies, sampling, handling and storage, immunohaematological methods, devices and equipment, clinical applications of immunology in different fields in biomedical laboratory science
Suoritustavat
lectures, training and exam
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Course material will be informed at the beginning of course
Edeltävät opinnot
Natural Scientific knowledge and Skills in Biomedical Laboratory Science, Learning about laboratory work, Laboratory sampling and quality, Immunology (basic)
Muuta huomioitavaa
Protective cloathing for training, Can be organized in co-operation with FH Campus Wien, Austria.
Yhteyshenkilö
Kolehmainen Sanna, Mähönen Anssi


4 TBMOLBIA Molecular biology (Advanced) / Molekyylibiologia

Laajuus
5 op
Vieraskielinen osuus
5 op
Osaamistavoitteet
Upon completing the course, the graduates - have deeper knowledge of the development of genetic diseases - understand the principles and the applications of advanced molecular biological techniques and analysis methods - can explain advanced methods and applications of molecular biology - know relevant equipment and materials and understand according to which criteria and for which purpose these are selected and used - are able to understand and evaluate new methods by using comparative reference - can independently carry out these methods in compliance with the requirements of the quality assurance - can select individual analysis methods for specific questions - can combine the findings of different specialist fields with each other - have knowledge of aspects of the molecular biological field with respect to research - are aware of the ethical aspects related to gene technology - know the main methods of gene therapy - are aware of the importance of cell culture for therapy and research as well as of research related aspects of this fields - have profound knowledge of the functions of the cells under in vitro conditions, the ideal conditions for the cultivation of cells and tissue, the basic cell culture techniques - can independently carry out selected routine methods of cell culturing based on work instructions and carry out necessary quality assurance measures - are able to use information technology (internet) for specialist data research and understand the imperative to follow topical developments - are aware of the hazards in a cell culture laboratory - know the specific safety instructions in cell culture laboratory
Keskeiset sisällöt
- In the lecture series examples of medical-clinical specialist areas are presented, which relate to topical molecular biological approaches and methods and which are used in molecular biological diagnostics of biomedical science - Facilities and equipment of a cell culture laboratory, culture containers and media - Sterile techniques and contaminations - Routine methods: change of medium, subcultivation, determine cell numbers, cryoconservation, production of cell lysates and cell pellets, standardization, documentation and quality assurance
Suoritustavat
Participation in key lectures, completion of assignments, participation in practice (100 %), independent study and exam
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Course material will be informed at the beginning of course
Edeltävät opinnot
Natural Scientific knowledge and Skills in Biomedical Laboratory Science, Learning about laboratory work, Laboratory sampling and quality
Muuta huomioitavaa
Protective cloathing for training, Can be organized in co-operation with FH Campus Wien, Austria.
Yhteyshenkilö
Mähönen Anssi, Vuohelainen Susanna


4 TBHISSY1 Clinical Histology and Sytology

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Upon completing the course, the student - knows the concepts of clinical histology and cytology and the basics of the studies - understands histological and cytological laboratory tests as part of patient care - can evaluate the validity and reliability of the sample - knows the histological and cytological sampling process and the various work stages - can define and recognise the most typical tissues as well as histological and cytological cells - can work safely and well in a histological and cytological laboratory
Keskeiset sisällöt
- histo-cytological concepts - cytological sample types and sampling process - processing of the cytological samples in laboratory (e.g. fixation, cytocentrifuge, stainings, microscopy) - histological sample types and sampling process - processing of the histological samples in laboratory (etc. fixation, dissection, embedding, microtomia, stainings, microscopy) - introduction to new technologies in clinical pathology laboratory - occupational safety - quality assurance Content of practice: - histological process (dissection, embedding, sectioning, staining) - cytological process
Suoritustavat
- participation in key lectures - completion of assignments - participation in practice (100 %) - independent study and exam
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Course material will be informed at the beginning of course
Edeltävät opinnot
Natural Scientific knowledge and Skills in Biomedical Laboratory Science, Learning about laboratory work, Laboratory sampling and quality
Muuta huomioitavaa
Protective cloathing for training. Can be organized in co-operation with FH Campus Wien, Austria.
Yhteyshenkilö
Vuohelainen Susanna


4 TBNEULÄ Kliininen neurofysiologia, kliininen farmakologia ja lääkehoito

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija: - tuntee kliinisen neurofysiologian käsitteistön ja yleisimpien tutkimusten periaatteet sekä harjaantuu soveltamaan opinnoissaan kliinisen laboratoriotutkimusprosessin vaiheita työ- ja potilasturvallisuuden periaatteita noudattaen - ymmärtää hermoston toiminnan kliinisen neurofysiologian keskeisten tutkimusten kannalta - osaa ohjatusti suorittaa teknisesti kliinisen neurofysiologian perustutkimuksia ja arvioida niiden laatua - osaa noudattaa laadunhallinnan sekä työ- ja potilasturvallisuuden periaatteita - tuntee lääkeaineiden toimintaa reseptoritasolla, yleisimpiä vaikutusmekanismeja ja vaikutusmekanismeja laboratoriotutkimuksiin - osaa selittää lääkehoitoon liittyvät peruskäsitteet, lääkkeen antotavat ja lääkemuodot - osaa selittää eri tavoin annetun lääkkeen vaiheet elimistössä pääpiirteittäin - tietää lääkehoidon toteuttamisen periaatteet - osaa selittää lääkehoidon vasteeseen vaikuttavat tekijät, haitta- ja yhteisvaikutukset - tuntee laboratoriotutkimukset lääkehoidon seuraamiseksi ja tietää lääkeaineiden toksikologiset vaikutukset ja toksikologiset laboratoriotutkimukset, osaa yhdistää lääkeaineiden vaikutuksia laboratoriotutkimuksiin - osaa käyttää lääkehoidon elektronisia tietokantoja - osaa laskea virheettömästi lääkelaskut - tietää lääkehoitoon liittyvät keskeiset lait ja asetukset
Keskeiset sisällöt
- perifeerisen hermoston toiminta ja sen rekisteröinti - aivojen sähköinen toiminta ja sen rekisteröinti (EEG) sekä EEG-sovellutusten käyttö - hermolihastoiminnan rekisteröinti (ENMG), herätepotentiaalit - lääkeaineryhmät ja lääkeaineiden toiminta reseptoritasolla - farmakokinetiikka ja farmakodynamiikka - lääkeaineiden haitta- ja yhteisvaikutukset - lääkehoidon vasteen seuranta - lääkeaineiden vaikutukset laboratoriotutkimuksiin - lääkeainemääritykset - lääkeaineiden hematologiset vaikutukset - myrkytysten laboratoriodiagnostiikka - lääkehoidon peruskäsitteet - lääkehoitoa ohjaavat säädökset - lääkkeiden antotavat ja lääkemuodot - lääkelaskenta
Suoritustavat
luennot, lääkäri/ kemistiluennot itsenäisten opiskelutehtävien hyväksytty suorittaminen neurofysiologian laboraatiot kliinisen neurofysiologian ja lääkehoidon perusteet tentti, lääkelaskukoe
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Lääkäri- ja kemistiluennot Lääkehoidon osalta: Ernvall S, Pulli A, Salonen A-M, Nurminen M-L & Kaukkila H-S. 2005. Lääkelaskenta. WSOY. Suomen kuntaliitto. Viimeisin painos. SAANO, Susanna ja TAAM-UKKONEN, Minna. 2020 (tai uudempi). Lääkehoidon käsikirja. SanomaPro. Osa-I. Muu opiskelumateriaali ilmoitetaan opintojakson alussa
Edeltävät opinnot
Ei edeltäviä opintoja
Muuta huomioitavaa
teoriakoe 1-5, lääkelaskennan koe, lääkehoidon osaamisen varmistaminen (LOP-koe ja laskut) koe. Arviointiperusteet lääkelaskennan koe; kaikki laskut oikein, teoriakoe: ks erillinen taulukko, LOP-koe (80% oikein) LOP-lääkelaskut (100% oikein) Laskinta saa käyttää lääkelaskukokeissa. Lääkelaskuista on oikeus antaa opintojaksokohtaisesti 3 näyttöä. Mikäli ei saa hyväksyttyä suoritusta, tulee tehdä hops-suunnitelma lisäopetuksesta, jonka jälkeen saa uudet (3) tenttioikeudet.
Yhteyshenkilö
Kolehmainen Sanna, Ylinen Eeva-Riitta


4 TBLABINT Tulevaisuuden laboratorioinnovaatiot ja moniammatillinen yhteistyö

Laajuus
5 op
Vieraskielinen osuus
5 op
Osaamistavoitteet
- ymmärtää laboratorioalan tulevaisuuden näkymiä ja tulevaisuuden muutostarpeita - kykenee tuottamaan ideoita tulevaisuuden laboratoriotoiminnan organisointiin oman ammattialansa näkökulmasta - oivaltaa moniammatillisen toiminnan merkityksen asiakkaan/potilaan hyvän hoidon edistämiseksi
Keskeiset sisällöt
- kliinisen laboratoriotyön tulevaisuus - tulevaisuuden muutostarpeet ja innovaatiot kliinisessä laboratoriossa - tulevaisuuden laboratoriotoiminnan organisointi ja ammatillinen toiminta - moniammatillinen toiminta asiakkaan hyvässä hoidossa
Suoritustavat
suoritetaan verkko-opintoina Moodle-alustalla sekä hanketöinä
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Sovitaan opintojakson alussa
Edeltävät opinnot
Bioanalyytikon ammattiopinnot
Yhteyshenkilö
Saukkonen Mirja


4 TBMICGE9 Clinical Practice: Clinical Microbiology and Gene Technology / Kliininen mikrobiologia ja geeniteknologia, harjoittelu

Laajuus
5 op
Vieraskielinen osuus
5 op
Osaamistavoitteet
Upon completing the practice, the student: - know operation mode of clinical bacteriology, virology and parasitology laboratory, organization and ethical principles national as well as international - know the Communicable Diseases Act and can apply the Act at working - know basic clinical microbiology examinations and clinical meanings of the laboratory tests - can do basic clinical microbiology examinations and understand principles and methods of the equipment as well as quality assurance - know patient and work safety and is able to use them when working - can appraise own actions and work according quality requirements and can work at workplace as a member of it. - can guide the health care staff taking different kind of microbiological samples
Keskeiset sisällöt
- mission of organization, facilities, security plan - performing the basic clinical microbiology examinations - methods and principles of the bacteriology, virology, parasitology and molecular biology - quality assurance - patient and work safety, medical service, ergonomics
Suoritustavat
performing the practice, starting level, personal goals, self-assessment and feedback conversation
Arviointiasteikko
Hyväksytty (S) - 0
Materiaali
Previous literature and course material as well as advanced literature
Edeltävät opinnot
Clinical Microbiology (theory), Clinical Microbiology (practice in UAS)
Muuta huomioitavaa
It is possible performing the practice at clinical microbiology laboratory in Finland or/and abroad
Yhteyshenkilö
Korhonen Ulla


4 TBKLFYS9 Kliininen fysiologia, harjoittelu

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija - osaa ohjata asiakkaita kliinisen fysiologian tutkimuksiin ja suorittaa kliinisen fysiologian tutkimukset potilastutkimusprosessin, erilaisten potilastutkimuksia ohjaavien laatukriteerien ja standardien mukaisesti - osaa tulkita tuloksia potilasturvallisuuden edellyttämällä tavalla
Keskeiset sisällöt
- Asiakkaan ohjaus, - Ekg - Spirometriatutkimusten suorittaminen - Kliinisessä kuormituskokeessa hoitajan tehtävien ja tutkimuksessa tehtävien mittausten ymmärtäminen (asiakkaan ohjaus)  - Holter-tutkimuksiin ja muihin pitkäaikaisrekisteröinteihin tutustuminen (ja asiakkaan ohjaus mahdollisuuksien mukaan) - Harjoittelupaikkaan kuuluvien keskeisten kliinisen fysiologian tutkimusten seuraaminen (esimerkiksi ABI-mittaukset, pystyasennon sietokoe, ruokatorven manometria ja ergospirometria) - Päivittäiset laitehuollot - Laadunvarmistus ja työ- sekä potilasturvallisuus
Suoritustavat
- ohjatun harjoittelun hyväksytysti suorittaminen - tavoitteet ja lähtötasokuvauksen hyväksytysti tekeminen - itsearviointi sekä palautekeskustelu
Arviointiasteikko
Hyväksytty (S) - 0
Materiaali
Teoriaopinnoissa ja harjoittelujaksolla osoitettu kirjallisuus
Edeltävät opinnot
- Anatomia ja fysiologia ja kliinisen fysiologian tutkimusmenetelmät - Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede - Preanalytiikan harjoittelu
Muuta huomioitavaa
- Opintojaksoon kuuluu harjoittelua ja siinä tarvitaan suojavaatetus. - Harjoittelusta osan voi tehdä perussairaanhoidon ja/tai yksityissektorin yksikössä. - Harjoittelu on mahdollista suorittaa ulkomailla.
Yhteyshenkilö
Oikkonen Anni


4 TBIMHE9 Immunohematologia, harjoittelu

Laajuus
5 op
Vieraskielinen osuus
5 op
Osaamistavoitteet
- tietää verikeskuksen toimintatavat ja organisaation - tietää yleisimmät verikeskuksen tutkimukset, tutkimusnimikkeet ja tutkimusten kliinisen merkityksen - osaa suorittaa verensiirtotoimintaan liittyvät perustutkimukset kliinisen laboratoriotutkimusprosessin mukaisesti - ymmärtää tutkimuksiin liittyvän menetelmätiedon ja osaa arvioida työtään laatuvaatimusten mukaisesti - tietää verensiirtoihin liittyvät lait ja asetukset sekä osaa ottaa ne huomioon työskentelyssään - tietää potilas- ja työturvallisuuden merkityksen työskentelyssään ja osaa soveltaa niitä - osaa ottaa vena- ja kapillaarinäytteitä erilaisilla näytteenottotekniikoilla eri-ikäisiltä potilailta osaa arvioida omaa toimintaansa ja osaa toimia yhteistyössä työyhteisön jäsenenä
Keskeiset sisällöt
- harjoittelupaikan organisaatio, tehtävät ja tilat - harjoittelupaikan toimintaan kuuluva näytteenotto - ABO- ja Rh- veriryhmämääritykset - vasta-aineiden seulonta, sopivuuskokeet, antiglobuliinikokeet - muut verikeskuksen päivittäiseen toimintaan kuuluvat tehtävät - potilas- ja työturvallisuus, väline- ja laitehuolto, ergonomia
Suoritustavat
tavoitteiden ja lähtötasokuvauksen tekeminen itsearviointi ja palautekeskustelu ohjatun harjoittelun hyväksytysti suorittaminen
Arviointiasteikko
Hyväksytty (S) - 0
Materiaali
Edeltävissä opinnoissa käytetty kirjallisuus sekä harjoittelun aihealueita laajentava ja syventävä kirjallisuus
Edeltävät opinnot
Laboratoriotyötä oppimassa Laboratorionäytteenotto ja laatu Preanalytiikan harjoittelu Immunology (basic) ja Immunology (advanced)
Yhteyshenkilö
Kolehmainen Sanna


4 TBPAT9 Kliininen histologia ja sytologia, harjoittelu

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija - tuntee kliinisen histologian ja sytologian käsitteistön ja osaa selittää tutkimusten perusteet ja käyttöalueet - osaa arvioida histologisen ja sytologisen näytteen kelpoisuuden ja luotettavuuden - osaa soveltaa histologian ja sytologian näyteprosessia työskentelyssään ja tiedostaa eri työvaiheet - osaa määritellä ja tunnistaa eri kudoksien tyypillisimmät solukot sekä histologiset ja sytologiset solut - osaa työskennellä turvallisesti ja laadukkaasti histo- ja sytologian laboratoriossa - ymmärtää histo- ja sytologian laboratoriotutkimukset osana potilaan hoitoa
Keskeiset sisällöt
Kliinisen histologian ja sytologian perustutkimusprosessin toteuttaminen
Suoritustavat
- kliiniseen harjoitteluun osallistuminen 100 % - tavoitteiden tekeminen, palautekeskustelu - itsearviointi
Arviointiasteikko
Hyväksytty (S) - 0
Materiaali
Bancroft J., Stevens A. 1996. Theory and Practice of Histological Techniques. (4. tai uudempi painos) Churchill Livingstone. Tokyo. soveltuvin osin) Frilander R., Heikkinen R., Laurila A., Ruotsi S. 2002. Gynekologisen irtosolunäytteen tutkiminen, Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysala, Kuopio Markus Mäkinen, Olli Carpén, Veli-Matti Kosma, Veli-Pekka Lehto, Timo Paavonen, Frej Stenbäck (toim.)Patologia.2012. Sanderson J. B. 1994. Biological Microtechnique. BIOS Scientific Publishers Limited. Oxford (osoitetusti). Rantala I., Lounatmaa K. (toim.) 1998. Biologinen valomikroskopia. Yliopistopaino. Helsinki Schroderus, A-M. & Tiilikainen, R. 2013. Kliinisen histologian opetusmateriaali. Opinnäytetyö. Savonia-amk Alan kansalliset ja kansainväliset artikkelit ja julkaisut (osoitetusti).
Edeltävät opinnot
Kliininen histologia ja sytologia teoria ja harjoittelu oppilaitoksen laboratorioluokassa
Muuta huomioitavaa
- Ohjattu harjoittelu on mahdollista suorittaa patologian laboratoriosa kotimaassa ja/tai ulkomailla opiskelijavaihdon aikana
Yhteyshenkilö
Vuohelainen Susanna


4 TBBIOPA Biopankki

Laajuus
5 op
Vieraskielinen osuus
5 op
Osaamistavoitteet
- osaa kuvata biopankkitoimintaa ja sen merkitystä terveydenhuollossa - osaa ohjata potilaita/asiakkaita biopankkitoimintaan liittyvissä asioissa - osaa soveltaa biopankkitoimintaan liittyvää tietoa ammatillisessa toiminnassaan
Keskeiset sisällöt
- biopankkitoiminta - asiakkaan ohjaus biopankkitoimintaan liittyvissä asioissa - biopankkitoiminnan eettiset kysymykset
Suoritustavat
Toteutetaan verkko-opintoina
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Osoitetaan opintojakson alussa
Edeltävät opinnot
Ei edeltäviä opintoja
Yhteyshenkilö
Mähönen Anssi, Kolehmainen Sanna


4 TBVIERI1 Vierianalytiikka 1

Laajuus
5 op
Vieraskielinen osuus
5 op
Osaamistavoitteet
- syventää vierianalytiikan osaamista - osaa toimia vierianalytiikkaa säätelevien säädösten ja suositusten mukaisesti kykenee näyttöön perustuvaan toimintaan vierianalytiikassa - osaa arvioida vierianalytiikan käyttöä terveydenhuollossa ja ymmärtää luotettavan vieritestauksen merkityksen potilaan hoidon näkökulmasta - osaa arvioida vierianalytiikan laboratoriotutkimuksia kliinisen laboratoriotyöprosessin mukaisesti
Keskeiset sisällöt
- vierianalytiikkaa säätelevien säädösten ja suositusten soveltaminen käytännössä - näyttöön perustuva toiminta vierianalytiikassa - vierianalytiikan laadunarviointi
Suoritustavat
Suoritetaan verkko-opintoina Moodle-alustalla
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Opintojakson alkaessa ilmoitettava materiaali
Edeltävät opinnot
Bioanalytiikan ammattiopinnot
Yhteyshenkilö
Kolehmainen Sanna


4 TBLABPO1 Laboratoriotutkimukset ja potilasturvallisuus 1

Laajuus
5 op
Vieraskielinen osuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija: - osaa kuvata potilasturvallisuuden peruskäsitteet - tuntee laboratoriotutkimuksia ja potilasturvallisuutta ohjaavan lainsäädännön - ymmärtää potilastuvallisuuden laboratoriotutkimusprosessin eri vaiheissa - tietää potilaan, organisaation ja terveydenhuollon näkökulman potilasturvallisuutta koskevissa kysymyksissä
Keskeiset sisällöt
- peruskäsitteet, kuten poikkeamat, läheltä piti -tilanteet, potilaiden haittatapahtumat - potilasturvallisuuteen liittyvä lainsäädäntö, kansalliset ja kansainväliset toimijat - vaaratapahtumien ehkäisy ja virheistä oppiminen - vaaratapahtumista raportointi
Suoritustavat
1) Suoritetaan verkko-opintoina Moodle-alustalla 2) Mahdollisuus suorittaa 5 op opinnollistaen työelämässä
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Aaltonen L- M ja Rosenberg P. (toim.) 2013. Potilasturvallisuuden perusteet. Helsinki: Duodecim. Helovuo A, Kinnunen M, Peltomaa K ja Pennanen P. 2011. Potilasturvallisuus. Potilasturvallisuuden keskeisiä kysymyksiä havainnollisesti ja käytännönläheisesti. Helsinki: Fioca. STM. 2017. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017–2021. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 2011. Potilasturvallisuusopas. HaiPro. Sosiaali- ja terveydenhuollon vaaratapahtumien raportointijärjestelmä. The European Union Network for Patient Safety and Quality of Care: http://pasq.eu/ WHO Patient Safety: http://www.who.int/patientsafety/about/en/
Edeltävät opinnot
Ammattiopinnot pääosin suoritettu
Muuta huomioitavaa
Opintojaksoon voidaan liittää puhdastilaosaaminen
Yhteyshenkilö
Korhonen Ulla


4 TBERIKAMI1 Erikoisalaopinnot, kliininen mikrobiologia 1

Laajuus
5 op
Vieraskielinen osuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija - syventää ja kehittää osaamistaan kliinisen mikrobiologian erikoisalalla - soveltaa osaamistaan kliinisen laboratoriotyön prosessin mukaan
Keskeiset sisällöt
- erikoisalan tutkimusprosessi - erikoisalan menetelmät - erikoisalan laadunvarmistus
Suoritustavat
- verkkototeutus
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
- ilmoitetaan opintojakson alussa
Edeltävät opinnot
- kliinisen mikrobiologian teoriaopinnot ja harjoittelu
Yhteyshenkilö
Korhonen Ulla


4 TBERIKAHI1 Erikoisalaopinnot, kliininen histosytologia 1

Laajuus
5 op
Vieraskielinen osuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija - syventää ja kehittää osaamistaan kliinisen histosytologian erikoisalalla - soveltaa osaamistaan kliinisen laboratoriotyön prosessin mukaan
Keskeiset sisällöt
- erikoisalan tutkimusprosessi - erikoisalan menetelmät - erikoisalan laadunvarmistus
Suoritustavat
- verkkototeutus
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
- ilmoitetaan opintojakson alussa
Edeltävät opinnot
- kliininen histosytologia teoria ja harjoittelu
Yhteyshenkilö
Vuohelainen Susanna


4 TBERIKAKE1 Erikoisalaopinnot, kliininen kemia 1

Laajuus
5 op
Vieraskielinen osuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija - syventää ja kehittää osaamistaan kliinisen kemian erikoisalalla - soveltaa osaamistaan kliinisen laboratoriotyön prosessin mukaan
Keskeiset sisällöt
- erikoisalan tutkimusprosessi - erikoisalan menetelmät - erikoisalan laadunvarmistus
Suoritustavat
- verkkototeutus
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
- ilmoitetaan opintojakson alussa
Edeltävät opinnot
- kliininen kemia 1 - kliininen kemia 2 - kliinisen kemian harjoittelu
Yhteyshenkilö
Saukkonen Mirja


4 TBERIKANE1 Erikoisalaopinnot, kliininen neurofysiologia 1

Laajuus
5 op
Vieraskielinen osuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija - syventää osaamistaan valitsemallaan kliinisen laboratoriotyön erikoisalalla - soveltaa osaamistaan kliinisen laboratoriotyön prosessin mukaan - kehittää kliinistä laboratoriotyötä valisemallaan erikoisalalla
Keskeiset sisällöt
- erikoisalan tutkimusprosessi - erikoisalan menetelmät menetelmät - erikoisalan laadunvarmistus
Suoritustavat
- verkkototeutuksena
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Ilmoitetaan opintojakson alussa
Edeltävät opinnot
Bioanalytiikan ammattiopinnot ja harjoittelut
Yhteyshenkilö
Kolehmainen Sanna


4 TBERIKANE2 Erikoisalaopinnot, kliininen neurofysiologia 2

Laajuus
5 op
Vieraskielinen osuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan - syventää osaamistaan käytännössä valitsemallaan kliinisen laboratoriotyön erikoisalalla - soveltaa osaamistaan käytännön kehittämistyössä kliinisen laboratoriotyön prosessin mukaan - kehittää kliinistä laboratoriotyötä valisemallaan erikoisalalla
Keskeiset sisällöt
- erikoisalan tutkimusprosessi - erikoisalan menetelmät menetelmät - erikoisalan laadunvarmistus
Suoritustavat
Kliininen harjoittelu (Käytännön kehittämistyöt)
Arviointiasteikko
Hyväksytty (S) - 0
Materiaali
Ilmoitetaan opintojakson alussa
Edeltävät opinnot
TBERIKANE1
Yhteyshenkilö
Kolehmainen Sanna


4 SAVONT1 Opinnäytetyö

Laajuus
15 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa - valita oman alan ja oman ammatillisen kehittymisen kannalta sopivan opinnäytetyöaiheen sekä perustella valintaansa eri näkökulmista. - suunnitella ja toteuttaa työelämäläheinen tutkimus- ja kehittämistyön, joka perustuu käyttäjän/tilaajan tarpeisiin. - soveltaa tieteellistä ja näyttöön perustuvaa tietoa opinnäytetyöprosessissa ja oman asiantuntijuutensa kehittämisessä. - käyttää tarkoituksenmukaisesti omalle ammattialalle ja opinnäytetyön aiheeseen soveltuvia tutkimus- ja kehittämistyön tai taiteellisia menetelmiä. - laatia opinnäytetyöstään selkeästi rajatun, loogisen ja ammattialalle soveltuvan raportin. - arvioida opinnäytetyönsä keskeisiä sisältöjä, tuloksia tai tuotoksia ja perustella niiden merkitystä oman alan, tilaajan/käyttäjän tarpeen sekä oman asiantuntijuuden kehittymisen näkökulmasta. - arvioida opinnäytetyöprosessiaan, sen luotettavuutta ja eettisyyttä sekä työn aikana tapahtunutta ammatillista kasvuaan ja oppimistaan. - toimia joustavasti yhteistyössä opinnäytetyöprosessissa mukana olevien toimijoiden kanssa ja osoittaa asiantuntijuuttaan. - kirjoittaa omasta opinnäytetyöstään kypsyysnäytteen.
Keskeiset sisällöt
SAVONT1 Opinnäytetyö 15 op ONT10: Opinnäytetyön suunnittelu (5 op) - opinnäytetyöhön ja sen tekemiseen orientoituminen - aiheen valitseminen ja rajaaminen - opinnäytetyön suunnitelman laatiminen ja taustamateriaalin kokoaminen ONT20 Opinnäytetyön toteutus (5 op) - opinnäytetyön tekeminen - opinnäytetyön tulokset/tuotos ONT30 Opinnäytetyön viimeistely (5 op) - opinnäytetyön raportointi ja julkaiseminen ONT40 Kypsyysnäyte
Suoritustavat
Opinnäytetyö on aina työelämäläheinen. Suoritustapa voi olla: a) Kehittämistyö, jonka opiskelija tai opiskelijaryhmä suunnittelee ja toteuttaa käyttäjän tai tilaajan tarpeisiin. Kehittämisen kohteena voi olla esim. tuote, palvelu, prosessi, työmenetelmä, oppi- tai ohjemateriaali, digitaalinen aineisto tai ohjattu toiminta. Opiskelija esittää kehittämistyönsä suunnittelun, toteutuksen sekä arvioinnin tuotoksesta ja sen jatkokehittämistarpeista ammattialalle soveltuvassa raportointimuodossa. b) Tutkimuksellinen opinnäyte, jossa opiskelija tai opiskelijaryhmä lähestyy oman alan käytännön ongelmaa tai kehittämiskohdetta tarkoituksenmukaisin tutkimuksen menetelmin. Opiskelija laatii työnsä suunnittelusta, toteutuksesta, tuloksista ja niiden tulkinnasta raportin. c) Produktio, jossa opiskelija tai opiskelijaryhmä osoittaa osaamistaan asiantuntijana tai taiteilijana suunnittelemalla ja toteuttamalla esim. tapahtuman, seminaarin tai taiteellisen esityksen. Opiskelija esittää työnsä suunnittelun, toteutuksen sekä arvioinnin tuotoksesta ammattialalle soveltuvassa raportointimuodossa. d) Koostettu opinnäytetyö, jossa opintojen aikana toteutetaan ja raportoidaan opinnäytetyöksi suunnitellut osat (esim. projektit). Opinnäytetyöhön kuuluvassa kokoavassa kirjallisessa synteesissä, artikkelissa tai muussa julkaisussa opiskelija esittää työn osien keskeiset tulokset/tuotokset ammattialalle soveltuvassa muodossa. Opiskelija valitsee opinnäytetyön suoritustavaksi joko SAVONT1 tai SAVONT2
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Opiskelija hankkii itse opinnäytetyössä tarvittavan materiaalin. Savonian opinnäytetyön raportointiohje.
Edeltävät opinnot
Tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukaiset menetelmäopinnot.
Muuta huomioitavaa
Opiskelija voi työstää opinnäytetyö -opintojaksoa työnsä kannalta tarkoituksenmukaisella aikataululla.
Yhteyshenkilö
Linden Jari


5 SOTEONT10 Opinnäytetyön suunnittelu

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
OPintojakson suoritettuaan opiskelija osaa - valita oman alan ja oman ammatillisen kehittymisen kannalta perustellun opinnäytetyöaiheen sekä perustella valintaansa eri näkökulmista - suunnitella ja toteuttaa opinnäytetyön aihekuvauksen ja täydentää sen työsuunnitelmaksi - toimia joustavasti yhteistyössä opinnäytetyöprosessissa mukana olevien toimijoiden kanssa ja osoittaa asiantuntijuuttaan. - toimia joustavasti yhteistyössä opinnäytetyöprosessissa mukana olevien toimijoiden kanssa ja osoittaa asiantuntijuuttaan.
Keskeiset sisällöt
- opinnäytetyön aiheen valitseminen ja rajaaminen sekä aihekuvauksen tekeminen - ohjaus- ja hankkeistamissopimus - opinnäytetyön ohjaajan määrittyminen - tiedonhankinnan ohjaus - opinnäytetyön työsuunnitelman laatiminen ja taustamateriaalin kokoaminen
Suoritustavat
Opinnäytetyöinfoon osallistuminen, aihekuvauksen tekeminen, itsenäinen työskentely ja tiedonhankinta, opinnäytetyön suunnitelman esittely seminaarissa.
Arviointiasteikko
Hyväksytty (S) - 0
Materiaali
Opiskelija hankkii itse opinnäytetyössä tarvittavan materiaalin. Savonian opinnäytetyön raportointiohje.
Edeltävät opinnot
Tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukaiset menetelmäopinnot.
Muuta huomioitavaa
Opiskelija voi työstää opintojaksoa työnsä kannalta tarkoituksenmukaisella aikataululla.
Yhteyshenkilö


5 SOTEONT20 Opinnäytetyön toteutus

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa - toteuttaa työelämäläheisen tutkimus- ja kehittämistyön, joka perustuu käyttäjän/tilaajan tarpeisiin. - soveltaa tieteellistä ja näyttöön perustuvaa tietoa opinnäytetyöprosessissa ja oman asiantuntijuutensa kehittämisessä. - käyttää tarkoituksenmukaisesti omalle ammattialalle ja opinnäytetyön aiheeseen soveltuvia tutkimus- ja kehittämistyön tai taiteellisia menetelmiä. - laatia opinnäytetyöstään selkeästi rajatun, loogisen ja ammattialalle soveltuvan raportin. - arvioida opinnäytetyönsä keskeisiä sisältöjä, tuloksia tai tuotoksia ja perustella niiden merkitystä oman alan, tilaajan/käyttäjän tarpeen sekä oman asiantuntijuuden kehittymisen näkökulmasta. - toimia joustavasti yhteistyössä opinnäytetyöprosessissa mukana olevien toimijoiden kanssa ja osoittaa asiantuntijuuttaan.
Keskeiset sisällöt
- opinnäytetyön itsenäinen tekeminen - opinnäytetyön tekemisen eri vaiheisiin liittyvä ohjaus - opinnäytetyön tulokset/tuotos - työn esittely seminaarissa
Suoritustavat
Itsenäinen työskentely ja tiedonhankinta.
Arviointiasteikko
Hyväksytty (S) - 0
Materiaali
Opiskelija hankkii itse opinnäytetyössä tarvittavan materiaalin. Savonian opinnäytetyön raportointiohje.
Edeltävät opinnot
Tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukaiset menetelmäopinnot sekä opinnäytetyön suunnittelu 5 op -opintojakso.
Muuta huomioitavaa
Opiskelija voi työstää opintojaksoa työnsä kannalta tarkoituksenmukaisella aikataululla.
Yhteyshenkilö


5 SOTEONT30 Opinnäytetyön viimeistely

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa - laatia opinnäytetyöstään selkeästi rajatun, loogisen ja ammattialalle soveltuvan raportin. - arvioida opinnäytetyönsä keskeisiä sisältöjä, tuloksia tai tuotoksia ja perustella niiden merkitystä oman alan, tilaajan/käyttäjän tarpeen sekä oman asiantuntijuuden kehittymisen näkökulmasta. - arvioida opinnäytetyöprosessiaan, sen luotettavuutta ja eettisyyttä sekä työn aikana tapahtunutta ammatillista kasvuaan ja oppimistaan. - toimia joustavasti yhteistyössä opinnäytetyöprosessissa mukana olevien toimijoiden kanssa ja osoittaa asiantuntijuuttaan. - kirjoittaa omasta opinnäytetyöstään kypsyysnäytteen.
Keskeiset sisällöt
- opinnäytetyön ja sen raportin muokkaus ja viimeistely seminaarissa sekä ohjaajalta saadun palautteen mukaisesti - opinnäytetyön plagiointitarkistus - opinnäytetyön luovuttaminen arvioitavaksi
Suoritustavat
Itsenäinen työskentely ja tiedonhankinta.
Arviointiasteikko
Hyväksytty (S) - 0
Materiaali
Opiskelija hankkii itse opinnäytetyössä tarvittavan materiaalin. Savonian opinnäytetyön raportointiohje.
Edeltävät opinnot
Tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukaiset menetelmäopinnot. SOTEONT10 Opinnäytetyön suunnittelu 5 op SOTEONT20 Opinnäytetyön toteutus 5 op
Muuta huomioitavaa
Opiskelija voi työstää opintojaksoa työnsä kannalta tarkoituksenmukaisella aikataululla.
Yhteyshenkilö


5 SOTEONT40 Kypsyysnäyte

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa - kirjoittaa opinnäytetyönsä aihealueelta ammattikorkeakouluasetuksen (A352/2003 10§) mukaisen kypsyysnäytteen, joka osoittaa opiskelijan perehtyneisyyttä alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa - käsitellä kypsyysnäytteen tehtävänannossa esitettyä aihetta asiantuntevasti, johdonmukaisesti ja tehtävänantoa vastaavasti - osaa tiivistää tekstin ja esittää lukijalle olennaisen tiedon - kirjoittaa asiatyylillä ja kielelliset virheettömästi.
Keskeiset sisällöt
Kypsyysnäytteeseen ilmoittautuminen ja sen kirjoittaminen
Suoritustavat
Kypsyysnäytteeseen ilmoittaudutaan sen jälkeen, kun opinnäytetyö on jätetty arvioitavaksi. Kypsyysnäytteen kirjoittaminen annettua tehtävänantoa vastaavasti. Tutkinto-opiskelija kirjoittaa opinnäytetyöhön kuuluvan kypsyysnäytteen suomen tai ruotsin kielellä ammattikorkeakouluasetuksen § 10 mukaisesti. Mikäli opiskelijan koulusivistyskieli on muu kuin suomi tai ruotsi tai hän on saanut koulusivistyksensä ulkomailla, hän kirjoittaa kypsyysnäytteen joko suomeksi tai englanniksi (A 352/2003 § 8 ja 10). Ohjaaja laatii opinnäytetyön sisältöalueelta kypsyysnäyteaiheet. Opiskelija kirjoittaa kypsyysnäytteen valitsemastaan aiheesta tenttiolosuhteissa ilman lähdeaineistoa. Kypsyysnäytteen laajuus on noin neljä käsinkirjoitettua konseptipaperin sivua eli 400-600 sanaa. Kypsyysnäytteen kirjoittamiseen voi käyttää enintään kolme tuntia (3x60 min).
Arviointiasteikko
Hyväksytty (S) - 0
Materiaali
Opiskelija saa kypsyysnäytteen tehtävänannon kirjoitustilaisuudessa.
Edeltävät opinnot
SAVONT1 Opinnäytetyö 15 op tai SAVONT2 Opinnäytetyö 15 op kokonaisuudessaan.
Muuta huomioitavaa
Kypsyysnäyte mainitaan erikseen tutkintotodistuksessa.
Yhteyshenkilö


4 SAVONT2 Opinnäytetyö

Laajuus
15 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa - valita oman alan ja oman ammatillisen kehittymisen kannalta innovatiivisen opinnäytetyöaiheen sekä perustella valintaansa eri näkökulmista. - suunnitella ja toteuttaa työelämäläheinen tutkimus- ja kehittämistyön, joka perustuu käyttäjän/tilaajan tarpeisiin. - soveltaa tieteellistä ja näyttöön perustuvaa tietoa opinnäytetyöprosessissa ja oman asiantuntijuutensa kehittämisessä. - käyttää tarkoituksenmukaisesti omalle ammattialalle ja opinnäytetyön aiheeseen soveltuvia tutkimus- ja kehittämistyön tai taiteellisia menetelmiä. - laatia opinnäytetyöstään selkeästi rajatun, loogisen ja ammattialalle soveltuvan raportin. - arvioida opinnäytetyönsä keskeisiä sisältöjä, tuloksia tai tuotoksia ja perustella niiden merkitystä oman alan, tilaajan/käyttäjän tarpeen sekä oman asiantuntijuuden kehittymisen näkökulmasta. - arvioida opinnäytetyöprosessiaan, sen luotettavuutta ja eettisyyttä sekä työn aikana tapahtunutta ammatillista kasvuaan ja oppimistaan. - toimia joustavasti yhteistyössä opinnäytetyöprosessissa mukana olevien toimijoiden kanssa ja osoittaa asiantuntijuuttaan. - kirjoittaa omasta opinnäytetyöstään kypsyysnäytteen.
Keskeiset sisällöt
SAVONT2 Opinnäytetyö 15 op ONT50 Opinnäytetyö, projekti 1 (5 op) ONT60 Opinnäytetyö, projekti 2 (5 op) ONT70 Opinnäytetyöprojektien synteesi ja julkistaminen (5 op) ONT80 Kypsyysnäyte
Suoritustavat
Opinnäytetyö on aina työelämäläheinen. Suoritustapa voi olla: a) Kehittämistyö, jonka opiskelija tai opiskelijaryhmä suunnittelee ja toteuttaa käyttäjän tai tilaajan tarpeisiin. Kehittämisen kohteena voi olla esim. tuote, palvelu, prosessi, työmenetelmä, oppi- tai ohjemateriaali, digitaalinen aineisto tai ohjattu toiminta. Opiskelija esittää kehittämistyönsä suunnittelun, toteutuksen sekä arvioinnin tuotoksesta ja sen jatkokehittämistarpeista ammattialalle soveltuvassa raportointimuodossa. b) Tutkimuksellinen opinnäyte, jossa opiskelija tai opiskelijaryhmä lähestyy oman alan käytännön ongelmaa tai kehittämiskohdetta tarkoituksenmukaisin tutkimuksen menetelmin. Opiskelija laatii työnsä suunnittelusta, toteutuksesta, tuloksista ja niiden tulkinnasta raportin. c) Produktio, jossa opiskelija tai opiskelijaryhmä osoittaa osaamistaan asiantuntijana tai taiteilijana suunnittelemalla ja toteuttamalla esim. tapahtuman, seminaarin tai taiteellisen esityksen. Opiskelija esittää työnsä suunnittelun, toteutuksen sekä arvioinnin tuotoksesta ammattialalle soveltuvassa raportointimuodossa. d) Koostettu opinnäytetyö, jossa opintojen aikana toteutetaan ja raportoidaan opinnäytetyöksi suunnitellut osat (esim. projektit). Opinnäytetyöhön kuuluvassa kokoavassa kirjallisessa synteesissä, artikkelissa tai muussa julkaisussa opiskelija esittää työn osien keskeiset tulokset/tuotokset ammattialalle soveltuvassa muodossa. Opiskelija valitsee opinnäytetyön suoritustavaksi joko SAVONT1 tai SAVONT2
Arviointiasteikko
0 - 5
Materiaali
Opiskelija hankkii itse opinnäytetyössä tarvittavan materiaalin. Savonian opinnäytetyön raportointiohje.
Edeltävät opinnot
Tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukaiset menetelmäopinnot.
Muuta huomioitavaa
Opiskelija voi työstää opinnäytetyö -opintojaksoa työnsä kannalta tarkoituksenmukaisella aikataululla.
Yhteyshenkilö
Linden Jari


5 SOTEONT50 Opinnäytetyö, projekti 1

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa - suunnitella ja toteuttaa työelämäläheisen tutkimus- ja kehittämistyön, joka perustuu käyttäjän/tilaajan tarpeisiin. - käyttää tarkoituksenmukaisesti omalle ammattialalle ja opinnäytetyöprojektin aihealueeseen soveltuvia tutkimus- ja kehittämistyön tai taiteellisia menetelmiä. - toimia joustavasti yhteistyössä opinnäytetyöprosessissa mukana olevien toimijoiden kanssa ja osoittaa asiantuntijuuttaan.
Keskeiset sisällöt
Opinnäytetyön osaksi sijoittuvan projektin suunnittelu, toteutus ja raportointi
Suoritustavat
Opinnäytetyöhön sisältyvän projektin projektisuunnitelman esittely ja hyväksyminen. Itsenäinen työskentely ja tiedonhankinta. Projektin toteuttaminen ja raportointi.
Arviointiasteikko
Hyväksytty (S) - 0
Materiaali
Opiskelija hankkii itse opinnäytetyössä tarvittavan materiaalin. Savonian opinnäytetyön raportointiohje.
Edeltävät opinnot
Tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukaiset menetelmäopinnot.
Yhteyshenkilö


5 SOTEONT60 Opinnäytetyö, projekti 2

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa - suunnitella ja toteuttaa työelämäläheinen tutkimus- ja kehittämistyön, joka perustuu käyttäjän/tilaajan tarpeisiin. - käyttää tarkoituksenmukaisesti omalle ammattialalle ja opinnäytetyöprojektin aihealueeseen soveltuvia tutkimus- ja kehittämistyön tai taiteellisia menetelmiä. - toimia joustavasti yhteistyössä opinnäytetyöprosessissa mukana olevien toimijoiden kanssa ja osoittaa asiantuntijuuttaan.
Keskeiset sisällöt
Opinnäytetyön osaksi sijoittuvan projektin suunnittelu, toteutus ja raportointi
Suoritustavat
Opinnäytetyöhön sisältyvän projektin projektisuunnitelman esittely ja hyväksyminen. Itsenäinen työskentely ja tiedonhankinta. Projektin toteuttaminen ja raportointi.
Arviointiasteikko
Hyväksytty (S) - 0
Materiaali
Opiskelija hankkii itse opinnäytetyössä tarvittavan materiaalin. Savonian opinnäytetyön raportointiohje.
Edeltävät opinnot
Tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukaiset menetelmäopinnot.
Muuta huomioitavaa
Opiskelija voi työstää opintojaksoa työnsä kannalta tarkoituksenmukaisella aikataululla.
Yhteyshenkilö


5 SOTEONT70 Opinnäytetyöprojektien synteesi ja julkistaminen

Laajuus
5 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa - arvioida opinnäytetyönsä keskeisiä sisältöjä, tuloksia tai tuotoksia ja perustella niiden merkitystä oman alan, tilaajan/käyttäjän tarpeen sekä oman asiantuntijuuden kehittymisen näkökulmasta - arvioida opinnäytetyöprosessiaan, sen luotettavuutta ja eettisyyttä sekä työn aikana tapahtunutta ammatillista kasvuaan ja oppimistaan. - laatia opinnäytetyöstään selkeästi rajatun, loogisen ja ammattialalle soveltuvan kirjallisen synteesin, artikkelin, raportin tai muun julkaisun.
Keskeiset sisällöt
Opinnäytetyöhön kuuluvassa kokoavassa kirjallisessa synteesissä, artikkelissa tai muussa julkaisussa opiskelija esittää työn osien keskeiset tulokset/tuotokset ammattialalle soveltuvassa muodossa. Opinnäytetyön esittely seminaarissa.
Suoritustavat
Opinnäytetyön osana toteutettujen projektien kokoava raportointi, opinnäytetyön esittely seminaarissa.
Arviointiasteikko
Hyväksytty (S) - 0
Materiaali
Opiskelija hankkii itse opinnäytetyössä tarvittavan materiaalin. Savonian opinnäytetyön raportointiohje.
Edeltävät opinnot
Tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukaiset menetelmäopinnot. SOTEONT50 Opinnäyteyö, projekti 1, 5 op SOTEONT60 Opinnäytetyö, projekti 2, 5 op
Muuta huomioitavaa
Opiskelija voi työstää opintojaksoa työnsä kannalta tarkoituksenmukaisella aikataululla.
Yhteyshenkilö


5 SOTEONT80 Kypsyysnäyte

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa - kirjoittaa opinnäytetyönsä aihealueelta ammattikorkeakouluasetuksen (A352/2003 10§) mukaisen kypsyysnäytteen, joka osoittaa opiskelijan perehtyneisyyttä alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa - käsitellä kypsyysnäytteen tehtävänannossa esitettyä aihetta asiantuntevasti, johdonmukaisesti ja tehtävänantoa vastaavasti - osaa tiivistää tekstin ja esittää lukijalle olennaisen tiedon - kirjoittaa asiatyylillä ja kielelliset virheettömästi.
Keskeiset sisällöt
Kypsyysnäytteeseen ilmoittautuminen ja sen kirjoittaminen
Suoritustavat
Kypsyysnäytteeseen ilmoittaudutaan sen jälkeen, kun opinnäytetyö on jätetty arvioitavaksi. Kypsyysnäytteen kirjoittaminen annettua tehtävänantoa vastaavasti. Tutkinto-opiskelija kirjoittaa opinnäytetyöhön kuuluvan kypsyysnäytteen suomen tai ruotsin kielellä ammattikorkeakouluasetuksen § 10 mukaisesti. Mikäli opiskelijan koulusivistyskieli on muu kuin suomi tai ruotsi tai hän on saanut koulusivistyksensä ulkomailla, hän kirjoittaa kypsyysnäytteen joko suomeksi tai englanniksi (A 352/2003 § 8 ja 10). Ohjaaja laatii opinnäytetyön sisältöalueelta kypsyysnäyteaiheet. Opiskelija kirjoittaa kypsyysnäytteen valitsemastaan aiheesta tenttiolosuhteissa ilman lähdeaineistoa. Kypsyysnäytteen laajuus on noin neljä käsinkirjoitettua konseptipaperin sivua eli 400-600 sanaa. Kypsyysnäytteen kirjoittamiseen voi käyttää enintään kolme tuntia (3x60 min).
Arviointiasteikko
Hyväksytty (S) - 0
Materiaali
Opiskelija saa kypsyysnäytteen tehtävänannon kirjoitustilaisuudessa.
Edeltävät opinnot
SAVONT1 Opinnäytetyö 15 op tai SAVONT2 Opinnäytetyö 15 op kokonaisuudessaan.
Muuta huomioitavaa
Kypsyysnäyte mainitaan erikseen tutkintotodistuksessa.
Yhteyshenkilö


Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.