Tekoälykuvassa junanveturi ja ihmisiä asemalaiturilla pilvenpiirtäjien edessä.

Savonia-artikkeli Pro: Veturiyritykset liiketoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen mahdollistajana

Savonia-artikkeli Pro on kokoelma monialaisen Savonian asiantuntemusta eri aiheista.

This work is licensed under CC BY-SA 4.0

Tämä artikkeli aloittaa julkaisujen sarjan, jossa kerrotaan tarkemmin Business Finlandin rahoittamien veturiyritysten tiekarttojen muodostumisesta, niihin liittyvien ekosysteemien päämääristä ja ekosysteemeistä esiin nousseista tarpeista muun muassa osaamiseen ja teknologioihin liittyen. Artikkelisarjan tiedot on koostettu haastattelemalla veturiyritysten ohjelmien edustajia. Haastattelut toteutettiin etäkokouksina, joissa on ollut osallisena Savonia-ammattikorkeakoulun BoostEco -hankkeen henkilöstöä ja kunkin veturiyrityksen ohjelman edustajia. Tämän julkaisusarjan tarkoituksena on tarjota Pohjois-Savon elinkeinoelämän edustajille ja erityisesti alueen pk-yrityksille tietoja siitä, millaisia tarpeita veturiyrityksissä on ja kuinka alueen yritykset voivat osallistua veturiohjelmiin ja veturiyritysten muodostamiin ekosysteemeihin.

Business Finlandin veturitoiminta

Business Finland etsii haastekilpailujen kautta rahoitettaviksi veturi- ja haastajayritysten tutkimus-, kehitys- ja innovaatio (TKI) -hankkeita, joissa ne ratkovat merkittäviä tulevaisuuden haasteita ja vaikuttavat oleellisesti Suomen kilpailukyvyn kasvattamiseen. Rahoituksen ehtona on, että yritys on täyttänyt projektiehdotuksessaan antamansa sitoumukset lisätä TKI-toimintaansa Suomessa sekä luoda uusia työpaikkoja ja uuteen liiketoimintaan tähtääviä miljardiluokan ekosysteemejä. Business Finland rahoittaa veturi- ja haastajayrityksen TKI-hankkeen lisäksi niiden ekosysteemiin kuuluvien kumppaneiden hankkeita. Veturiyritys on globaalisti toimiva yritys, joka pystyy tekemään merkittäviä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiolisäyksiä Suomessa sekä toimimaan ekosysteemin veturina. Vetureiden haastekilpailuihin voi osallistua myös nk. haastajayrityksiä, jotka vahvistavat kansainvälisen konsernin globaalia roolia Suomen kautta tai pyrkivät kasvamaan globaaliksi toimijaksi tai ratkaisemaan pienempää tai fokusoidumpaa haastetta tai kehittämään uutta liiketoimintaa.

Rahoitus ja veturiyrityksien tiekartat

Haastekilpailun voittajayritykset ovat sitoutuneet lisäämään TKI-investointejaan Suomessa kumulatiivisesti lähes 1,5 miljardilla eurolla. Onnistuessaan hankkeet johtavat useiden miljardien teollisiin lisäinvestointeihin Suomeen. Business Finlandin rahoitus on ollut enintään 20 miljoonaa euroa veturiyritykselle ja 50 miljoonaa euroa veturiyrityksen kokoamalle ekosysteemille. Business Finlandin rahoitus on voinut olla haastajayrityksille enintään 10 miljoonaa euroa ja 20 miljoonaa euroa haastajayrityksen kokoamalle ekosysteemille. Business Finland tarjoaa kumppanuusrahoitusta veturi- ja haastajayritysten tiekarttojen mukaisille TKI-hankkeille. Tiekartat ovat veturi- ja haastajayritysten näkemyksiä siitä, millaisia ratkaisuja, teknologioita ja osaamista tarvitaan määriteltyjen missioiden saavuttamiseen. Rahoitus on tarkoitettu erityisesti yritysten välisille yhteishankkeille sekä yritysten ja tutkimusorganisaatioiden välisille yhteishankkeille.

Veturiohjelmien ulkopuoliset rahoitusmallit, yhteistyö ja alihankinta

Pääasialliset rahoitusinstrumentit ovat Business Finlandin tarjoamat Co-Innovation- ja Co-Research -kumppanuusrahoitukset, joita BF tarjoaa veturiyritysten tiekarttojen mukaisiin TKI-hankkeisiin. Muutama veturiyritys toi esiin, että keskusteluita voidaan käydä myös esimerkiksi start-up-yritysten suorasta rahoituksesta, jos yrityksen toiminta tukee heidän omaa liiketoimintaansa tai jos start-up-yrityksen liiketoiminta vaikuttaa veturiyrityksen mielestä mielenkiintoiselta. Osa veturiyrityksistä mainitsi haastatteluissa myös sijoittaneensa yrityksiin tai jopa ostaneensa yrityksiä, jotka ovat tulleet heidän tietoonsa veturiohjelman kautta. Nämä suorat, ulkopuoliset rahoitusmallit, eivät ole veturiohjelmien pääasiallisena tarkoituksena, mutta osa veturiyrityksistä kertoi niitä hyödyntäneen.

Suurin osa veturiyrityksistä mainitsi, että he ovat saaneet veturiohjelman julkistuksen jälkeen paljon yhteydenottoja pk-yrityksiltä, jotka haluavat yhteistyöhön veturiyrityksen kanssa tarjoamalla esimerkiksi alihankintaa tai muita myytäviä tuotteita tai palveluita. Veturiohjelmien keskeisenä tarkoituksena ei ole löytää veturiyrityksille uusia alihankkijoita nykyisiin liiketoimintoihin vaan saattaa veturiyritys ja kumppani yhteen kunkin veturiyrityksen tiekartan mukaisiin TKI-projekteihin ja tätä kautta synnyttää uusia ratkaisuja kulloiseenkin haasteeseen. Veturiohjelmiin pääsy ja tiekarttojen haasteiden ratkaiseminen tarkoittaakin pk-yrityksiltä panostuksia omaan tutkimus-, kehitys-, ja innovaatiotoimintaan. Haastatteluiden kautta kuitenkin ilmeni, että osa ohjelmiin osallistuneista yrityksistä ovat päässeet osalliseksi veturiyritysten alihankintaverkostoon ja myymään tuotteita tai palveluita veturiyrityksille myös heidän nykyisiin liiketoimintoihinsa.

Seuraavissa julkaisuissa tuomme esille muun muassa paikallisten pk-yrityksien polkuja veturiyrityksien ekosysteemeihin sekä haastatteluiden ja veturiyritysten tiekarttojen kautta esiin nousseita, lähes kaikkien ohjelmia poikkileikkaavia, teemoja.

Lähteet:

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/yritysten-ja-tutkimusorganisaatioiden-yhteistyo

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/veturiyritysten-ja-ekosysteemien-rahoitus

Kirjoittajat:

Joel Eskelinen, TKI-asiantuntija, joel.eskelinen@savonia.fi

Harri Holopainen, TKI-asiantuntija, harri.holopainen@savonia.fi