Opiskelijat opiskelevat kampuksen ravintolassa.

Henkilökunnan jäsen: Hae mukaan Itä-Suomen korkeakoulujen mentorointiohjelmaan!

#SavoniaAMK
#SavoniaUAS

Savonia-ammattikorkeakoulu, Karelia-ammattikorkeakoulu ja Itä-Suomen yliopisto kutsuvat sinut, korkeakoulussa työskentelevä henkilökunnan jäsen, mukaan inspiroitumaan korkeakoulujen yhteiseen mentorointiohjelmaan.

Mentorointiohjelman tavoitteena on muun muassa:

kehittää korkeakoulujen henkilöstön osaamista korkeakoulujen monipuolista osaamista ja vahvuuksia hyödyntäen
syventää ammatillista kasvua ja edistää työhyvinvointia
rakentaa korkeakoulujen henkilöstön välistä verkostoitumista
mahdollistaa alumnien ja muiden sidosryhmien osallistuminen mentorointiohjelmaan


Mentorointi on suosittu osaamisen kehittämisen menetelmä, joka soveltuu hyvin yksilön, lähityöyhteisön ja koko organisaation tavoitteelliseen kokemusten, osaamisen sekä kulttuurisen ja hiljaisen tiedon jakamiseen. Mentoroinnilla on usein keskeinen rooli uusien työntekijöiden perehdytyksen jatkumona ja integroimisessa työyhteisöön.

Mentorointi on yhteistyösuhde, jonka keskeisenä tavoitteena on edistää oppimista ja osaamista sekä tukea aktorin ammatillista kasvua. Mentorointi on menetelmänä yksinkertainen ja perustuu mentoroitavan eli aktorin ja mentorin väliseen vuorovaikutukseen. Aktorin kysymykset, kiinnostuksen aiheet ja tavoitteet määrittävät mentoroinnin sisällön. Mentorointikeskustelut perustuvat luottamuksellisuuteen, sitoutumiseen ja avoimuuteen. Mentoroinnissa on keskeistä tavoitteiden asettaminen ja niihin pyrkiminen.
Työelämässä mentorointia on käytetty pitkään kokeneiden työntekijöiden osaamisen hyödyntämiseen ja jakamiseen sekä hiljaisen tiedon esille saattamiseen. Mentorointia hyödynnetään asiantuntijoiden oppimisen ja urakehityksen tukemiseen.

Mentoroinnin tyypillisin muoto on parimentorointi. Mentorointia voi tapahtua organisaation sisällä tai Itä-Suomen korkeakoulujen välillä. Mentori voi olla myös alumni tai korkeakoulun työelämäkumppani. Hae mukaan 7.6.2024 seuraavilla lomakkeilla:

Aktorihakulomake https://link.webropol.com/s/aktorihaku2024

Mentorihakulomake https://link.webropol.com/s/mentorihaku2024

Mentorointiohjelmaan sisältyy valmennukset sekä mentoreille että aktoreille. Valmennukset toteutetaan virtuaalisesti Teamsilla.

Mentorointisuhde kestää syksystä loppukevääseen. Mentori ja aktori solmivat mentorointisopimuksen mentorointisuhteelle asettamistaan tavoitteista, toimintatavoista ja aikataulusta.

Mentorointiohjelma 2024-2025 toteutetaan seuraavasti:

Mentorivalmennus 1.10.2024 klo 13-15 (Teams)
Aktorivalmennus 3.10.2024 klo 13-15 (Teams)
Aloitustapaaminen 30.10.2024 klo 12.15 – 16.00 (lähitapaamisena Joensuussa tai Kuopiossa)
Välitapaaminen 19.2.2025 klo 13-15 (Teams)
Päätöstapaaminen 14.5. 2025 klo 12.15 – 16.00 (lähitapaamisena Joensuussa tai Kuopiossa)

Valmennukset ja lähitapaamiset toteutetaan tarvittaessa kaksikielisenä hyödyntäen käännösteknologiaa.

Lisätietoja:

Minna Kaija-Kortelainen, henkilöstöjohtaja/HR -palvelut ja p. 044785 6770, minna.kaija-kortelainen@savonia.fi
Aija Hietanen, lehtori, p.0447856424, aija.hietanen@savonia.fi