Opiskelijat opiskelevat kampuksen ravintolassa.

Henkilökunnan jäsen: Hae mukaan Itä-Suomen korkeakoulujen mentorointiohjelmaan!

#SavoniaAMK
#SavoniaUAS

Savonia-ammattikorkeakoulu, Karelia-ammattikorkeakoulu ja Itä-Suomen yliopisto kutsuvat sinut, korkeakoulussa työskentelevä henkilökunnan jäsen, mukaan inspiroitumaan korkeakoulujen yhteiseen mentorointiohjelmaan.

Mentorointiohjelman tavoitteena on muun muassa

  • kehittää korkeakoulujen henkilöstön osaamista korkeakoulujen monipuolista osaamista ja vahvuuksia hyödyntäen
  • syventää ammatillista kasvua ja edistää työhyvinvointia
  • rakentaa korkeakoulujen henkilöstön välistä verkostoitumista
  • mahdollistaa alumnien ja muiden sidosryhmien osallistuminen mentorointiohjelmaan

Mentorointi on suosittu osaamisen kehittämisen menetelmä, joka soveltuu hyvin yksilön, lähityöyhteisön ja koko organisaation tavoitteelliseen kokemusten, osaamisen sekä kulttuurisen ja hiljaisen tiedon jakamiseen. Mentoroinnilla on usein keskeinen rooli uusien työntekijöiden perehdytyksen jatkumona ja integroimisessa työyhteisöön.

Mentoroinnin tyypillisin muoto on parimentorointi. Mentorointia voi tapahtua organisaation sisällä tai Itä-Suomen korkeakoulujen välillä. Mentori voi olla myös alumni tai korkeakoulun työelämäkumppani.

Mentorointiohjelma toteutetaan vuosittain seuraavasti

Kukin korkeakoulu tiedottaa yhteisestä mentoriohjelmasta sekä mentoreiksi ja aktoreiksi ilmoittautumisesta yhteisesti sovitun aikataulun mukaisesti. Mentorointiohjelma käynnistyy vuosittain syksyllä.

Mentorointiohjelmaan sisältyy valmennukset sekä mentoreille että aktoreille. Valmennukset toteutetaan pääosin virtuaalisesti sovittua digialustaa hyödyntäen.

Mentorointisuhde kestää syksystä loppukevääseen. Mentori ja aktori solmivat mentorointisopimuksen mentorointisuhteelle asettamistaan tavoitteista, toimintatavoista ja aikataulusta.

Kuhunkin mentorointiohjelmaan kuuluu päätöstilaisuus, joka sisältää yhteisen ohjatun arviointi- ja palautekeskustelun. Päätöstilaisuuteen kutsutaan mentorit, aktorit ja korkeakoulujen edustajat.

Lisätietoja:

Minna Kaija-Kortelainen, henkilöstöpäällikkö/HR -palvelut
p. 044 785 6770, minna.kaija-kortelainen@savonia.fi