Kymmenen vuotta korkeakoulujen välistä lakiasiainyhteistyötä


Itä-Suomen yliopiston ja Savonia- ja Karelia-ammattikorkeakoulujen tutkimuslakiasiainyhteistyö on yksi pisim-pään kestänyt yhteistyömuoto Itä-Suomen yliopiston ja ammattikorkeakoulujen välillä. Yhteistyötä on tehty vuodesta 2011 ja se on vakiintunut kuluneiden kymmenen vuoden aikana osaksi normaalia toimintaa. Savonia-UEF-Karelia-lakiasiainyhteistyö -nimellä kulkeva yhteistyömuoto toteuttaa yliopiston strategista alueellisen yhteistyön tavoitetta.

Yhteistyön käynnistämisen taustalla olivat yhteisesti tunnistetut tarpeet tuotekehitys- ja innovaatiotoiminnan sopimus- ja koulutusasioissa. Tavoitteena yhteistyön alkuvuosina oli rakentaa ammattikorkeakouluille toimi-via tukipalveluita tuotekehitykseen ja innovaatiotoimintaan liittyvissä sopimusasioissa sekä kehittää yliopiston sopimustoiminnan tukipalveluiden toimintaa.

Kehittämisen kohteena ovat olleet myös sopimusmallit, ja nyt sekä yliopistolla että ammattikorkeakouluilla on käytössään omaan toimintaan soveltuvat sopimusmallit, joita kehitetään edelleen.

– Hyvät ja toimivat sopimusmallit ovat toimijoille se selkäranka, jota vasten asiantuntijatyö on hyvä rakentaa. Lisäksi kummallakin ammattikorkeakoululla on yliopiston tavoin sopimustoiminnan tukena omat sopimussään-tönsä, jotka ohjaavat sopimustoimintaa, lakimies Annamari Turunen Itä-Suomen yliopistosta sanoo.

Savonia-UEF-Karelia-yhteistyö työllistää yhden sopimuslakimiehen, jonka työpanoksesta puolet kohdentuu yliopistolle ja toinen puolikas jakautuu ammattikorkeakoulujen kesken. Sopimuslakimiehen työn painopisteenä on neuvonta sopimusasioissa.

– Ammattikorkeakoulujen tuotekehityksen ja innovaatiotoiminnan sopimukset liittyvät enemmän soveltavaan tutkimukseen, kun taas yliopiston sopimukset pääasiassa tieteellisen tutkimukseen. Sopimusten haasteet ovat kuitenkin pääpiirteissään aika samanlaisia ja kaikista kysymyksistä on aina ollut löydettävissä sama juridinen ydin, Turunen kertoo.

– Aloite yhteistyöneuvotteluihin Itä-Suomen yliopiston ja Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa lähti liikkeelle meiltä Karelia-ammattikorkeakoulusta vuonna 2010. Olimme silloin tilanteessa, jossa ammattikorkeakoulun TKI-toiminta oli voimakkaasti laajentunut soveltavan tutkimuksen ja lisääntyneen yritysyhteistyön myötä. Ka-reliassa tunnistettiin asiantuntemuksen tarve mm. sopimustutkimukseen, sopimuksiin ja IPR-asioihin liittyen sekä näihin liittyvät osaamisen kehittämistarpeet henkilöstössä. Samalla todettiin myös, että toimimme sa-malla alueella samojen yritysten ja toimijoiden kanssa UEF:n ja Savonian kanssa, joten yhteistyö oli kaikkien puolelta nopeasti hyväksyttävissä, kertoo Karelia-ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämisjohtaja Anne Ilvonen.

– Yhteistyön aikana TKI-toiminta on kehittynyt entistä monimuotoisemmaksi, olemme menestyksellisesti osal-listuneet entistä vaativampiin kansainvälisiin hankehakuihin ja tutkimusprojekteihin. Tutkimuksen rahoitusläh-teiden monipuolistuminen, rahoitusehtojen muutokset ja myös tutkimushenkilöstömme määrän kasvattami-nen ovat vaatineet meiltä jatkuvaa uuden osaamisen ja uusien kyvykkyyksien kehittämistä ja haltuun ottamis-ta. Yhteistyön kautta saamamme lakiasioihin liittyvä tuki ja koulutus on ollut keskeisen tärkeä elementti entis-tä vaikuttavamman TKI-toiminnan ja siihen liittyvien uusien kyvykkyyksien rakentamisessa, arvioi Savonia-ammattikorkeakoulun vararehtori Mikko Vuoristo.

Yhteistyö jatkuu aktiivisena ja tällä hetkellä toiminnassa painottuvat muun muassa avoimeen tieteeseen, ope-tukseen liittyviin sopimuksiin ja IPR-asioihin liittyvät kysymykset.