Savonia tarttuu opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseen konkreettisin toimin

Koronaviruspandemia on aiheuttanut paljon huolta korkeakouluopiskelijoiden opiskelukyvyn, osallisuuden ja opiskeluhyvinvoinnin säilyttämisestä. Savonia-ammattikorkeakoulussa on selvitetty alkuvuoden 2021 aikana uusien opiskelijoiden opintojen etenemistä. Selvityksellä pyrittiin löytämään opiskelijat, jotka tarvitsevat tukea opintojen etenemiseen.

Selvityksessä vertailtiin ennen koronavirusepidemiaa syksyllä 2019 opintonsa aloittaneiden ja syksyllä 2020 opintonsa aloittaneiden opintojen etenemistä. Selvityksessä todettiin, että syksyllä 2020 aloittaneiden opinnot ovat edenneet jopa paremmin kuin syksyllä 2019 aloittaneilla.

Helmi-maaliskuussa Savoniassa tehtiin aloituskysely syksyllä 2020 aloittaneille opiskelijoille. Kysely on osa Savonian laatutyötä ja se tehdään joka vuosi. Vuoden 2020 tuloksissa ei ollut suuria muutoksia aiempien vuosien tuloksiin verrattuna, joskin opiskelijoiden vastauksista näkyi se, että jaksaminen on heikentynyt.

Kolmen kohdan taktiikka

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko on tarttunut opiskeluhyvinvointiin ja sen haasteisiin koronapandemian aikana. Korkeakouluja on pyydetty nimeämään kolme keskeistä toimintatapaa tai toimenpidettä, jolla ne parantavat opiskeluhyvinvointia. Savonia-ammattikorkeakoulu on nimennyt opiskelijahyvinvointia edistäviksi toimenpiteiksi alla olevat asiat.

  1. Savonia avaa matalan kynnyksen chat-palvelun, joka on osa Suotuisa-hanketta. Palvelun kautta opiskelija voi helposti otta yhteyttä hyvinvointitoimijoihin. Palvelu on käytössä 1.4.2021 alkaen.
  2. Savonialta otetaan opiskelijoihin yhteyttä ryhmäkohtaisesti.
  3. Savonia järjestää mielen hyvinvoinnin ja jaksamisen vertaistukiryhmiä. Tämäkin toimenpide on osa Suotuisa-hanketta. Ryhmiä järjestetään huhti-toukokuussa ja niissä opiskelijat voivat muun muassa jakaa tunteitaan ja kokemuksiaan luottamuksellisesti, löytää uusia tulevaisuuden näkymiä sekä ehkäistä henkilökohtaiseen kriisiin ajautumista.

Näiden lisäksi Savonian korkeakoulukuraattorit tarjoavat ohjausta ja tukea opiskelijoille yhdessä opinto-ohjaajien, opettajatuutorien ja opiskelijatuutorien kanssa.  Lisäksi koko Savonian henkilöstö tukee osaltaan opiskeluhyvinvointia. 

Yhteistyöllä hyvinvointia opiskelijoille

Opiskeluhyvinvointia edistetään myös hanketyöllä. Savonia on saanut rahoitusta Opetus- ja kulttuuriministeriön Suotuisa-hankkeeseen, jonka toimenpiteet kohdistuvat koronatilanteen aiheuttamiin ongelmiin. Hanke toteutetaan yhteistyössä opiskelijakunta SAVOTTAn, Sykettä-liikuntapalvelujen ja Viretorin kanssa.

Hankkeessa tehdään opiskelijoiden tarpeisiin perustuvaa matalan kynnyksen hyvinvointi- ja ohjauspalveluita, joilla mahdollistetaan tavoitteellinen ja sujuva opiskelu myös niille, joille korona-aikainen opiskelu on erityisen kuormittavaa ja joiden opiskelukyky ei riitä ilman lisätukea. Hanke tuottaa tietoa opiskelijoiden muuttuneesta tilanteesta sekä tarjoaa yksilöllistä apua, yhteisöllistä toimintaa ja osallisuuden kokemuksia. Pyrkimyksenä on luoda malleja, jotka auttavat opiskelijoita ja korkeakoulua selviytymään muuttuneissa olosuhteissa.

Hyvinvointi strategisena tavoitteena

Savonia-ammattikorkeakoulu on koko pandemian ajan toiminut vastuullisesti pitämällä rajoituksilla huolta opiskelijoiden terveydestä. Samalla on tehty järjestelyjä, joilla turvataan opintojen sujuva eteneminen.  Savonian strategiassa 2021-2030 on nostettu tärkeään asemaan Great Place to Learn –ohjelma. Sen mukaisesti Savonia on sitoutunut vahvistamaan muun muassa opiskelijatyytyväisyyttä ja opiskeluhyvinvointia.

Koko pandemian ajan muun muassa tutkinto-ohjelmissa työskentelevät opinto-ohjaajat ja opettajatuutorit ovat kuunnelleet opiskelijoiden tilannetta, ottanet yhteyttä opiskelijoihin sekä tukeneet opiskelua ja opiskeluhyvinvointia. Korkeakoulukuraattorin palvelut ovat sähköisen ajanvarauksen kautta olleet kaikkien opiskelijoiden käytössä.

Koulutusaloilla toimivien, nimettyjen opiskeluhyvinvointityöryhmien toimintaa on tehostettu muun muassa nimeämällä kansainvälisille tutkinto-ohjelmille oma hyvinvointityöryhmä. Työryhmät kokoontuvat sekä säännöllisesti että tarpeen vaatiessa.

Savonialla valmistellaan parhaillaan lukuvuoden 2021 – 2022 opiskeluhyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämisen toimintasuunnitelmaa. Se kokoaa ja linjaa saatuun palautteeseen perustuen muun muassa toimenpiteet, teematapahtumat ja opiskelijoiden erityistuen seuraavaa lukuvuotta varten.