Hitsausta.

Vähähiilinen kiertotalous edellyttää vastuullisuutta teknologiateollisuuden tuotantoketjuissa

#savoniaAMK

Keväällä 2021 käynnistyneessä Kiertotalousosaamista konepajoille -hankkeessa on kehitetty pienille ja keskisuurille konepajoille työkaluja ympäristövaikutusten seurantaan ja raportointiin sekä resurssitehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen. Tavoitteena on, että näiden työkalujen avulla konepajat voivat kehittää omaa ympäristöjohtamistaan sekä koota ja raportoida päämiehille niiden tarvitsemia ympäristötunnuslukuja tuotannostaan. Hanke on toteutettu Sitran rahoittaman Savonia-ammattikorkeakoulun ja Savon koulutuskuntayhtymän yhteistyönä.

Syksyllä 2021 hankkeen kahdeksalle pilottikonepajalle toteutettiin alkutilannekatsaus vierailemalla konepajoilla ja haastattelemalla konepajan henkilökuntaa. Tammikuussa konepajoille järjestettiin työpajat, joissa esiteltiin konepajateollisuuteen kohdistuvia kestävän kehityksen tavoitteita, päämiesyritysten omia ympäristötavoitteita ja vaatimuksia niiden toimittajaverkostolle sekä konkreettisia keinoja konepajan haitallisten ympäristövaikutusten pienentämiseksi. Päämiesyrityksillä Ponsse Oyj, ANDRITZ Oy ja ANDRITZ Warkaus Works Oy oli merkittävä rooli työpajojen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Vastuullinen liiketoiminta jatkuvuuden edellytyksenä

Alihankkijoille suunnatussa koulutuksessa Ponssen vastuullisuuspäällikkö Katja Paananen painotti, että vastuullisuudesta on tullut osa liiketoiminnan ydintä ja usein jopa edellytys liiketoiminnan jatkuvuudelle. Yrityksen vastuullisuuteen kohdistuu odotuksia niin asiakkailta, omistajilta, henkilöstöltä, toimittajaverkostolta kuin rahoittajiltakin. Vastuullisuus on myös nostettu yhtiön visioon: Ponssen visiona on olla vastuullisen metsätalouden halutuin yhteistyökumppani.

Myös ANDRITZ Groupilla vastuullisuus on erittäin tärkeää, ja ANDRITZin myynnistä jopa 45% tulee kestävää kehitystä tukevista tuotteista ja teknologioista. Myös sidosryhmien vaatimukset vastuullisuudelle kasvavat vuosi vuodelta. Yrityksessä on myös tunnistettu, että ympäristöriskit kuten ilmastonmuutos ja luonnonvarojen hupeneminen aiheuttavat liiketoiminnalle taloudellisen riskin.

Ympäristövastuullisuudella kilpailuetua kansainvälisillä markkinoilla

Alihankkijoiden ympäristövastuullisuuden merkitys korostuu jatkossa entistä enemmän. Ponssen hankinta-asiantuntija Vilma Jurvanen kertoi, että yhtiön tavoitteena on sitouttaa koko Ponssen toimittajaverkosto vastuullisiin toimintatapoihin. Toimittajaverkostoa koulutetaan säännöllisesti ja vastuullisuutta seurataan esimerkiksi säännöllisillä toimittaja-auditoinneilla.

Ponssen HSE-päällikkö Mika Julkunen korosti, että Ponssen ympäristövastuullinen toiminta edellyttää koko arvoketjun eli myös toimittajaverkoston mukaan saamista. Vastuullisuutta ei edistetä sanelemalla yksipuolisia ehtoja, vaan toimintaa kehitetään yhdessä toimittajaverkoston kanssa.

Yksi konkreettinen vastuullisuuden mittari on hiilijalanjälki. Sekä ANDRITZ että Ponsse ovat laskeneet toimintansa suorien päästöjen ja ostoenergian hiilijalanjäljen, joka kattaa Greenhouse Gas (GHG) -protokollasta Scope 1 ja 2 osuudet. ANDRITZ on asettanut tavoitteen hiilijalanjäljen puolittamiseksi ja Ponsse tavoittelee toimintansa hiilineutraaliutta lähivuosina. Jatkossa hiilijalanjälkeen lasketaan mukaan myös arvoketjun päästöt, johon kuuluvat mm. toimittajaverkostossa syntyvät kasvihuonekaasupäästöt. Siten verkostotoimijoiden täytyy laskea ja raportoida omat kasvihuonekaasupäästönsä, jotta päämiesyritys voi toteuttaa omaa vastuullisuusohjelmaansa.

Käytännön työkaluja konepajoille

Hankkeessa kehitetyt työkalut ympäristötyön tueksi on pilotoitu kahdeksassa konepajassa. Konepajan keskeisten ympäristömittareiden laskemiseen on laadittu excel-pohjainen laskentataulukko, jolla konepaja voi laskea oman toimintansa hiilijalanjäljen vuositasolla, raaka-aineen hukkaosuuden, jätteiden lajitteluasteen tai omilla aurinkopaneeleilla saavutettavat kasvihuonekaasujen päästövähennykset. Laskennan tuloksista on helppo koostaa ympäristöraportti hankkeessa laaditulle raporttipohjalle. Saatuja ympäristövaikutuksia kuvaavia mittaritietoja yritys voi hyödyntää viestinnässään eri sidosryhmille.

Hankkeessa on laadittu myös tarkistuslista, jonka perusteella konepaja voi sisäisesti arvioida toimintaansa ympäristönäkökohtien kannalta. Arviointikohteina on keskeiset lainsäädännön asettamat vaatimukset ympäristöasioiden hallinnalle sekä konepajateollisuuden hyvät, resurssitehokkaat ja ympäristövastuulliset käytännöt. Arviointi kattaa seuraavat teemat: ympäristöjohtaminen, hankinnat, varastointi, huollot ja kunnostukset, materiaali- ja energiatehokkuus, kemikaalit ja jätehuolto.
Esimerkiksi ANDRITZ Warkaus Works aikoo hyödyntää hankkeessa kehitettyjä työkaluja oman konepajan ympäristötyössä. Tavoitteena on myös kannustaa työkalujen käyttöönottoon koko alihankintaverkossa.

Työkalut Timaco Oy:n ympäristötyön tukena

Yksi hankkeeseen osallistuvista pilottikonepajoista on iisalmelainen Timaco Oy, joka toimii Ponssen alihankkijana. Yritykselle on laskettu hiilijalanjälki ja muita ympäristömittareita, jotka kootaan yritykselle laadittavaan ympäristöraporttiin. Yrityksen koko henkilöstölle järjestettiin koulutus, jossa työntekijät arvioivat työpaikan käytäntöjä ja suunnittelivat kehittämistoimenpiteitä tarkistuslistojen avulla. Työpajan tuloksia hyödynnetään ympäristöohjelman laatimisessa, sillä kevään aikana yrityksessä on käynnistetty myös ympäristöjärjestelmän rakentaminen. ”Kyllä tässä hankkeen aikana on omakin käsitys konepajan ympäristöasioista muuttunut”, totesi kehityspäällikkö Antti Remes.

Kiertotalousosaamista konepajoille on Savon koulutuskuntayhtymän ja Savonia-ammattikorkeakoulun hanke, joka käynnistyi kesällä 2021 ja kestää maaliskuun loppuun 2022. Hanke on yksi neljästä Sitran rahoittamasta kiertotalouden koulutuspilotista. 

Lisätietoja:

Kiertotalousosaamista konepajoille -hanke

Savon koulutuskuntayhtymä
Kati Lundgren, projektipäällikkö (koko hanke)
kati.lundgren@sakky.fi
puh 044 785 3525

Savonia-ammattikorkeakoulu
Tanja Pentinsaari, projektipäällikkö (Savonia-amk)
tanja.pentinsaari@savonia.fi
puh 044 785 6762

Sonja Kattainen, projekti-insinööri
sonja.kattainen@savonia.fi
puh 044 785 6296