Terveydenhoitajaopiskelijat mittaavat verenpainetta.

Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), hyvinvointi-
koordi-
naattori, monimuoto-
toteutus

Kehitä osaamistasi ja työelämää!

Koulutuspaikkakunta: Kuopio
Laajuus: 90 op, 2,5–3 vuotta

Hyvinvointikoordinaattorin ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa saat laaja-alaisen osaamisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.  

Hyvinvointikoordinaattori toimii hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntijana. Hän tuottaa ja kokoaa hyvinvointitietoa kehittämisen tueksi, laatii yhteistyössä verkostojen kanssa hyvinvointisuunnitelmat ja/tai -kertomukset sekä seuraa väestön hyvinvointia ja terveyttä edistävien tavoitteiden toteutumista.  

Savonia-ammattikorkeakoulun YAMK-koulutus antaa sinulle valmiuden kehittää ja koordinoida kuntalaisten tai organisaation asiakkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä monenlaisissa verkostoissa (esimerkiksi kunnat, alueet, järjestöt, yhteisöt, seurakunnat).  Saat varmuutta kehittää hyvinvointia strategisesta näkökulmasta tutkittuun tietoon perustuen. Koulutus vahvistaa myös osallisuusosaamistasi. 

Koulutus toteutetaan monimuotototeutuksena. Opiskelu onnistuu joustavasti työn ohella kotipaikkakunnasta riippumatta, pääsääntöisesti verkossa työskennellen.  

Tutkintonimikkeet: 

 • bioanalyytikko (ylempi AMK) 
 • ensihoitaja (ylempi AMK) 
 • fysioterapeutti (ylempi AMK) 
 • kätilö (ylempi AMK) 
 • röntgenhoitaja (ylempi AMK) 
 • sairaanhoitaja (ylempi AMK) 
 • sosionomi (ylempi AMK) 
 • suuhygienisti (ylempi AMK) 
 • terveydenhoitaja (ylempi AMK) 

Savonia Master Schoolin YAMK-opinnot tarjoavat myös luontevan mahdollisuuden verkostoitumiseen ja asiantuntijuuden jakamiseen opiskelijakollegoittesi kanssa.   

Koulutuksen sisältö

Opintojen alussa valitset asiantuntijuusopinnoista alakohtaisia opintoja 30 op.

Alakohtaisia opintoja ovat:


 • hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen teoreettiset lähtökohdat ja rakenteet 5 op

 • suunnitelmallinen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 5 op

 • hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vaikuttavuus 5 op

 • osallisuuden vahvistaminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä 5 op

 • monialainen kehittäminen ja verkostotyö 5 op

 • digitaaliset ratkaisut hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä 5 op


Nainen ulkoilemassa talvimaisemissa.

Liisan tarina

”Ajattelen, että opiskelen tulevaisuuden alaa, joka varmasti nousee pandemia-ajan myötä täysin uuteen arvoon. Hyvinvointikoordinaattorit voivat tukea monella tavalla kansalaisia ja päättäjiä löytämään omat voimavarat, vahvuudet ja suvantopaikat elämässä, vaikka maailma ympärillä myrskyääkin.”

Opiskelija opiskelee rennosti omalla sohvalla oleillen.

Savonia Master School

Työ- ja toimintaympäristön muuttuessa osaamisen kehittäminen ja uusimman tiedon hakeminen on tie työmarkkinoilla menestymiseen. Opiskelemalla ylemmän korkeakoulututkinnon Savonia Master Schoolissa kasvatat osaamistasi ja saat tietotaidon työelämän kehittämiseen. Ylempi AMK-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativampiin tehtäviin.

Bioanalyytikot käyttävät mikroskooppia.

Opiskelu sosiaali- ja terveysalalla

Sote-alan ammattilaisille tarjoamme elinikäisiä urakehitysmahdollisuuksia. Ylemmän AMK-tutkinnon opiskelu onnistuu joustavasti työn ohella. Myös työnantajasi hyötyy opiskelusta, koska koulutukseen sisältyvät kehittämistehtävät ja opinnäytetyö voidaan kohdentaa työyhteisöösi. Koulutuksen kotipesänä toimii Microkadun kampus Kuopiossa.

Terveydenhoitajaopiskelijat tutkivat papereita.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin opetussuunnitelman avulla.

Uramahdollisuudet

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot on suunnattu jo työelämässä oleville korkeakoulututkinnon suorittaneille. Savonia Master Schoolin YAMK-tutkinto laajentaa ja syventää osaamistasi sekä antaa tarvittavat teoreettiset tiedot alan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä toimimiseen. 

YAMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Ylempi AMK-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativimpiin tehtäviin.

Kevät 2024, 2. yhteishaku

Hakuaika

13.03.2024 – 27.03.2024

Hakeminen

Koulutukseen haetaan kevään 2024 toisessa yhteishaussa, hakuaika päättyy 27.3.2024 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Elina Pekonen
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 6626

 

Pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimukset

Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinnon (bioanalyytikko, ensihoitaja, fysioterapeutti, kätilö, röntgenhoitaja, sairaanhoitaja, sosionomi, suuhygienisti, terveydenhoitaja) suorittaneille. Hakukelpoisuuden antaa myös muu soveltuva korkeakoulututkinto tai vanhamuotoinen opistoasteen tutkinto tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Opistoasteen tutkintoja ei pääsääntöisesti ole enää voinut suorittaa 2000-luvulla. Esimerkiksi lähihoitajan, merkantin ja mekaanikon tutkinnot eivät ole opistoasteen tutkintoja.

Tutkinnon lisäksi hakijalla täytyy olla vähintään kaksi vuotta (24 kk) sosiaali- ja terveysalan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeiseltä ajalta.

Työkokemus

Hakukelpoisuuteen vaadittava kahden vuoden (24 kk) työkokemus täytyy olla kertynyt aikavälillä tutkintotodistuksen myöntämispäivästä heinäkuun loppuun (31.7.2024).

Työkokemus ilmoitetaan hakulomakkeella täysinä kuukausina. Osa-aikatyön tunnit tulee muuntaa kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuskuukausia vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Työkokemuksen määrä ja laatu tulee osoittaa työtodistuksin. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. organisaation nimi ja yhteystiedot, työsuhteen alkamis- ja päättymispäivämäärät, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Työtodistuksessa tulee myös olla työnantajan yhteystiedot, todistuksen antajan virallinen allekirjoitus ja allekirjoituspäivämäärä. Viralliseksi allekirjoitukseksi hyväksytään todistuksen antajan omakätinen allekirjoitus tai sähköinen allekirjoitus (kaunokirjoitusfontilla tehty allekirjoitus ei ole virallinen). Voimassaolevasta työsuhteesta tulee pyytää työnantajalta väliaikainen työtodistus, mikäli työkokemuksen määrää ei voi todistaa muilla aikaisemmilla työtodistuksilla. Työsopimuksia ei voida huomioida.

Alan päätoiminen yrittäjyys voidaan hyväksyä myös työkokemukseksi. Todistaakseen yrittäjyyden hakijan tulee toimittaa YEL-vakuutustodistus (YEL= yrittäjäeläkevakuutus) ja ote Kaupparekisteristä (tai muusta vastaavasta, jossa näkyy yrityksen nimi, toimiala ja aika jolloin yritys on ollut toiminnassa).

Ulkomailla hankittu työkokemus todistetaan vastaavin virallisin dokumentein. Mikäli työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomi, ruotsi tai englanti, on alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi toimitettava kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.

Huom! Ylempiin amk-tutkintoihin hakevien tulee liittää kopiot tutkinto- ja työtodistuksista Opintopolun hakulomakkeelle 3.4.2024 klo 15 mennessä.

Opiskelijavalinta

Aloituspaikat: 30

Opiskelijat valitaan valintakurssin perusteella.

Valintakurssi on tutkintoon kuuluva viiden opintopisteen laajuinen opintojakso, joka vastaa noin 135 tunnin työpanosta. Valintakurssi toteutetaan Savonia-ammattikorkeakoulun verkko-oppimisympäristössä. Hakijoille lähetetään hakuajan jälkeen sähköpostilla ohjeet valintakurssille kirjautumista varten.

Valintakurssi avautuu 11.4.2024 klo 10.00 ja sulkeutuu 16.5.2024 klo 23.59. 

Valintakurssin maksimipistemäärä on 100 pistettä, joka jakautuu 5 osioon. Jokaisesta osiosta on saatava vähintään 40 % osion maksimipisteistä, jotta osio on hyväksytysti suoritettu. Tutkinto-ohjelmakohtainen motivaatiotehtävä arvioidaan seitsemältäkymmeneltä (70) eniten pisteitä saaneelta hakijalta, jotka ovat suorittaneet osiot 1–4 hyväksytysti ja saaneet osioista yhteensä vähintään 28 pistettä.

Valintakurssin osiot ja osioiden pisteet:

 1. Esihenkilövalmiudet tentti (0-20 p, saatava vähintään 8 pistettä)
 1. Esihenkilötoiminta ja asiantuntijuus tentti (0-20 p, saatava vähintään 8 pistettä)
 1. Osaamisen johtaminen ja kehittäminen tentti (0-20 p, saatava vähintään 8 pistettä)
 1. Self-leadership (englanninkielinen materiaali) tentti (0-10 p, saatava vähintään 4 pistettä)
 1. Tutkinto-ohjelmakohtainen motivaatiotehtävä, (0-30 p, saatava vähintään 12 pistettä)

Voidakseen tulla valituksi tutkinto-opiskelijaksi hakijan tulee suorittaa opintojakso hyväksytysti. Valintakurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää, että

 1. Hakija on suorittanut osiot 1-4 hyväksytysti (saanut jokaisesta osiosta 1–3 vähintään 8 pistettä ja osiosta 4 vähintään 4 pistettä)
 1. Hakija on suorittanut osion 5 hyväksytysti (saanut vähintään 12 pistettä)
 1. Hakija on saanut osioista 1–5 yhteensä vähintään 40 pistettä

Hakukohde ei ole mukana valintakoeyhteistyössä. Muualla suoritetun valintakokeen tulos ei kelpaa tähän hakukohteeseen, eikä suoritetun valintakurssin tulos muihin hakukohteisiin.

Avoimen ammattikorkeakoulun suorituksen saavat kaikki hakijat, jotka ovat suorittaneet valintakurssin osiot 1–4 hyväksytysti ja saaneet osioista yhteensä vähintään 28 pistettä.

Jos tarvitset vamman, sairauden, lukivaikeuden tai jonkin muun erityisen syyn vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä Savonian järjestämällä valintakurssilla, niitä tulee hakea viimeistään 3.4.2024 klo 15.00 mennessä. Katso ohjeet Hakeminen-sivulta kohdasta Yksilölliset järjestelyt.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla.

Opintojen rakenne

Opintojen laajuus on 90 opintopistettä. Opiskeluaika on noin kolme vuotta.

Opintojen rakenne:

 • syventävät alakohtaiset opinnot 30 op
 • monialaiset valinnaiset opinnot 30 op
 • opinnäytetyö 30 op

Koulutuksen vastuuopettaja yhdessä Savonian muun henkilöstön kanssa ohjaa ja tukee henkilökohtaisten tavoitteittesi määrittelemisessä ja saavuttamisessa.

Opetuksen toteutus

Koulutus järjestetään monimuotototeutuksena. Monimuoto-opinnot toteutetaan pääasiassa verkko-opintoina, mikä mahdollistaa joustavan opiskelun työn ohessa.

Lähipäiviä on korkeintaan kaksi päivää kuukaudessa. Lähiopetusjaksot järjestetään pääsääntöisesti torstaisin ja perjantaisin.