Tanssinopettajaopiskelijat tanssisalissa.

Tanssinopettaja (AMK), päivätoteutus

Tanssitaidetta ja pedagogiikkaa!

Tanssinopettajana olet tanssitaiteen ja pedagogiikan asiantuntija. Sinulla on vahvat pedagogiset valmiudet, tekniset ja ilmaisulliset taidot sekä laaja pohja monipuolisiin työtehtäviin.  

Savonia-ammattikorkeakoulun tanssinopettajan koulutuksessa yhdistyvät käytännönläheisyys, kansainvälisyys ja luonteva yhteistyö muiden alojen opiskelijoiden kanssa. Lisäksi saat yleisen pedagogisen pätevyyden, joka on vahva valtti työelämässä. Koulutus valmistaa sinut työelämän aitoon tarpeeseen: tanssinopettajana työllistyt moniin erilaisiin työympäristöihin, perinteisen tanssin perusopetuksen lisäksi. 

Ammattitaitoiset kouluttajamme kannustavat sinua luovuuden kehittämiseen sekä oman opettaja- ja taiteilijaidentiteettisi vahvistamiseen. Valmistuttuasi osaat syventää monipuolisesti tietojasi ja taitojasi – oli kyse sitten tanssinopetukseen liittyvästä osaamisesta, tai esimerkiksi erilaisten yhteisöjen toimintaan tai kulttuuriin liittyvistä asioista. 

Savoniassa pääset osaksi kuuden eri koulutusalan muodostamaa yhteisöä, joka mahdollistaa sinulle monipuolisen kokemuksen eri alojen kanssa tehtävästä yhteistyöstä jo opiskeluaikanasi. Näitä taitoja tarvitset tämän päivän työelämässä yhä enemmän. Projektien ja produktioiden kautta myös taiteelliset tietosi ja taitosi karttuvat. Yhteistyökumppaneitamme ovat alueen taidelaitokset, tanssikoulut ja ammattilaisryhmät – esimerkiksi Kuopion konservatorio, Kuopion Kaupunginteatteri, Tanssiteatteri Minimi ja Itä-Suomen tanssin aluekeskus sekä kansalliset ja kansainväliset festivaalit. 

Löydät meidät Instagramista @savoniatanssi ja Facebookista @SavoniaMusiikkijaTanssi 


Tanssija tanssii tanssisalissa.

Koulutuksen sisältö

Savonia-ammattikorkeakoulun tanssinopettajan koulutus on suunniteltu ja toteutettu tanssialan työelämän tarpeet huomioiden, ja valtakunnallisia vaatimuksia noudattaen. Opintojesi keskeisiä asioita ovat tanssitekniset taidot, pedagogiikka, improvisaatio, koreografia sekä näitä tukevat teoreettiset aineet. 

Opintojen aikana opit toimimaan eri koulutusalojen yhteisissä projekteissa ja produktioissa erilaisissa tehtävissä. Ammattitaitoiset ja arvostetut kouluttajamme kannustavat sinua luovuutesi kehittämiseen sekä oman opettaja- ja taiteilijaidentiteettisi vahvistamiseen. 

Tanssinopettajalla on valmius elinikäiseen oppimiseen, kehittymiseen ja oman ammattitaidon ylläpitämiseen. 

Taiteen kenttä vaatii monipuolista osaamista ja siksi taidealojen osaamisen lähtötasovaatimus on korkeampi kuin muilla aloilla. Koulutukseen hakeutuvalta edellytetään aiempia tavoitteellisia tanssiopintoja, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä halua työskennellä aktiivisesti oman osaamisen kehittämiseksi ja pedagogisten taitojen kartuttamiseksi.  


Kevät 2023, 2. yhteishaku

Hakuaika

15.03.2023 – 30.03.2023

Hakeminen

Koulutukseen haetaan kevään 2023 toisessa yhteishaussa, hakuaika päättyy 30.3.2023 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Eeri Pihlajakari
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 7411

Opiskelijavalinta ja valintakoe

Aloituspaikat: 17
Ensikertalaiskiintiö: Ei käytössä
Hakukelpoisuusvaatimukset: Yleinen hakukelpoisuus

Tanssinopettajan koulutukseen valitaan opiskelijat valintakokeen perusteella. Valintakokeet järjestetään 29.-31.5.2023 klo 8.00 alkaen Kuopion Musiikkikeskuksessa (Kuopionlahdenkatu 23 C). Valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse.

Valintakoe on hakijalle maksuton ja kestoltaan 1 – 3 päivää riippuen hakijan henkilökohtaisesta menestymisestä valintakokeessa. Hakija huolehtii itse mahdollisista matka- ja majoituskustannuksista. Hakijan tulee todistaa henkilöllisyytensä valintakokeessa.

Valintakokeessa kiinnitetään huomiota hakijan tanssillisiin ja pedagogisiin valmiuksiin. Kokeessa painottuvat hakijan vuorovaikutustaidot, ilmaisukyky, luovuus, motivaatio ja kirjoitusviestinnälliset valmiudet. Hyvä fyysinen kunto ja kestävyys sekä henkinen tasapaino ovat tärkeitä opiskelun lähtökohtia. Koulutukseen hyväksytyksi tuleminen edellyttää tavoitteellista tanssin opiskelua ennen hakeutumista ammattiopintoihin.

Valintakoe sisältää kolme osaa. Valintakokeen yhteispistemäärä on 100 pistettä ja se jakautuu seuraavasti:

 1. Tanssilliset valmiudet 0-50 pistettä
 2. Pedagogiset valmiudet 0-30 pistettä
 3. Kirjalliset valmiudet 0-20 pistettä

Hakijan tulee saada vähintään puolet kaikkien vaiheiden pisteistä, jotta jokainen osio on hyväksytysti läpi ja valintakokeen tulos on hyväksytty.

 

 1. TANSSILLISET VALMIUDET, max 50 pistettä

Tässä osiossa tarkastellaan hakijan tanssillista osaamista ja valmiuksia kehittyä tanssin eri osa-alueilla. Osiossa korostuvat tanssillinen ilmaisevuus ja monipuolisuus sekä tekninen osaaminen. Lisäksi hakijan musikaalisuutta selvitetään tehtävänantojen yhteydessä.

 1. PEDAGOGISET VALMIUDET, max 30 pistettä

Tässä osiossa tarkastellaan hakijan pedagogista osaamista ja valmiuksia kehittyä taiteilijapedagogina ja taidekasvattajana. Haastattelun ja opetusnäytteen avulla selvitetään hakijan motivoituneisuutta ja soveltuvuutta hakemalleen alalle sekä vuorovaikutustaitoja ja kykyä argumentoida ja reflektoida. Hakija saa opetusnäytteen ohjeistuksen valintakokeessa.

 1. KIRJALLISET VALMIUDET, max 20 pistettä

Tässä osiossa tarkastellaan hakijan kykyä tuottaa tekstiä ja valmiuksia kirjalliseen pohdintaan. Hakija laatii esseen ja henkilökohtaisen opetussuunnitelman etukäteen ja tuo ne valintakokeeseen. Hakijan tulee tutustua tanssinopettajan tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan (OPS) 2023 https://opinto-opas.peppi.savonia.fi/

 • Essee

Hakija laatii esseen aiheesta ”Tanssinopettajan työnkuva ja tulevaisuuden työllistymismahdollisuudet” ja tuo sen mukanaan valintakokeeseen.

Esseen tavoitteena on selventää hakijan ymmärrystä tanssinopettajan työnkuvan ulottuvuuksista sekä hakijan käsitystä tanssin kentän eri työtehtävistä. Esseen minimipituus on kaksi A4-liuskaa, riviväli 1,5 ja fonttikoko 12.

 • Henkilökohtainen opetussuunnitelma (HOPS)

Hakija laatii itselleen henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa (HOPS – tehtävä) ja tuo sen mukanaan valintakokeeseen.

Tämän tehtävän tarkoitus on selvittää hakijan opiskeluvalmiuksia sekä soveltuvuutta ja suuntautuneisuutta tanssin kentän eri tehtäviin.

Kirjoita vastaukset annettuihin kysymyksiin:

 1. Millaista osaamista sinulla OPS:n näkökulmasta jo on? Perustele.
 2. Millaiseen osaamiseen tarvitset eniten tukea ja ohjausta? Perustele.
 3. Miten lähtisit opintokokonaisuuksien ja oppimistavoitteiden pohjalta rakentamaan henkilökohtaista opetussuunnitelmaasi?

 

Mikäli tarvitset sairauden tai vamman vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä Savonian järjestämässä valintakokeessa, katso ohjeet Hakeminen-sivulta kohdasta Yksilölliset järjestelyt.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla.

Tanssiteknisen syventymisen valinta

Tanssinopettajakoulutuksessa pääset opiskelemaan monipuolisesti balettia sekä nyky- ja jazztanssia. Voit syventää tanssiteknistä osaamistasi oman kiinnostuksesi mukaisesti valitsemalla omaa urasuunnitelmaasi tukevia opintoja. 

Opintojesi alussa teet henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, jota päivität vuosittain. Ammatillisen kasvun etenemistäsi kuvataan opintovuosien tavoitteilla ja eri lukukausien teemoilla. 

Opintojen rakenne

Tanssinopettajan opintojen laajuus on 240 opintopistettä. Opiskeluaika on noin neljä vuotta. 

Opintojen rakenne: 

 • perusopinnot 20 op 
 • ammattiopinnot 115 op 
 • pedagogiset opinnot ja harjoittelu 60 op 
 • valinnaiset opinnot 15 op 
 • harjoittelu 15 op 
 • opinnäytetyö 15 op 

Perusopinnot koostuvat tanssinopettajan opintoihin ja työhön liittyvistä perustiedoista sekä kieli- ja tutkimusopinnoista. 

Ammattiopinnot koostuvat tanssitekniikkaa ja -tietoa vahvistavista opinnoista, koreografiasta sekä monialaisista projekti- ja produktiotyöskentelystä. Syvennät tanssiteknistä osaamistasi henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa mukaan. Opinnoissa huomioimme työelämän tarpeet. 

Pedagogiset opinnot järjestetään yhdessä ammatillisen opettajakorkeakoulun kanssa. Opinnot sisältävät kasvatustieteelliset ja ainepedagogiset opinnot opetusharjoitteluineen. Koulutus antaa laaja-alaisen yleisen opettajan pätevyyden. 

Valinnaiset opinnot tukevat asiantuntijuuden kehittymistä ja suuntautuvat opiskelijan kiinnostuksen mukaan. 

Harjoittelussa opiskelija perehtyy käytännön työelämään ja hankkii valmiuksia erilaisten toimintatapojen ja työmenetelmien valintaan, käyttöön ja soveltamiseen. Harjoittelussa opitaan myös kehittämään asiakas- ja työelämälähtöisesti uusia ratkaisuja ja toiminnan laatua. Harjoittelu valmentaa työelämän vaatimuksiin syventämällä ammatillista osaamista ja auttaa työllistymään koulutusta ja suuntautumista vastaaviin tehtäviin. 

Opinnäytetyö on opiskelijan työelämäläheinen oppimisprosessi, jota asiantuntijat tukevat, ohjaavat ja arvioivat. Opiskelija kehittää työelämää opinnäytetyöllään. Samalla prosessi syventää hänen asiantuntijuuttaan valitsemaansa aiheeseen liittyen. Opinnäytetyö voi olla kehittämistyö, tutkimuksellinen opinnäyte, produktio, projekti tai koostettu opinnäyte. 


Tyttö tanssimassa.

Miljan tarina

"Savoniassa opimme monipuolisesti tanssista ja pedagogiikasta. Jokainen tunti on mielenkiintoinen, koska kaikkia täällä opittuja taitoja tarvitaan työelämässä. Pääsemme tanssimaan ja liikkumaan koulussa paljon, mutta meillä on myös tärkeitä teoriaopintoja, jotka syventävät osaamistamme. Esitykset ja produktiot värittävät arkea tanssinopettajan opinnoissa!"

Tanssinopettajaopiskelija tanssisalissa.

Taidokkaita tapahtumia

Kulttuurialan erityispiirteenä on kulttuuripalvelujen tuottaminen. Tällaisia palveluita ovat mm. tanssiesitykset ja muut kulttuuritapahtumat, joita opiskelijana pääset suunnittelemaan ja toteuttamaan.

Tanssinopettaja opiskelijat tanssisalissa.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 240 opintopistettä ja opiskeluaika noin 4 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin opetussuunnitelman avulla.


Uramahdollisuudet

Savoniasta tanssinopettajaksi valmistuneet toimivat monipuolisesti tanssin kentällä eri tehtävissä, esimerkiksi: taiteen soveltavan käytön parissa terveys- ja hyvinvointisektorilla, erilaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä hankkeissa tanssijoina, koreografeina ja opettajina, vapaan sivistystyön parissa sekä freelancer-tanssijoina ja -koreografeina. Lisäksi valmistuneet työskentelevät opettajina tanssioppilaitoksissa ympäri Suomen. Opinnot antavat virikkeitä myös alan yritystoimintaan.  

Valmistuttuasi tehtävänimikkeesi voi olla muun muassa tanssinopettaja, koreografi, taidepedagogi, tanssitaiteilija tai yrittäjä.