Tradenomi (ylempi AMK), liiketoiminnan kehittäminen, monimuotototeutus

#ylempi amk #liiketalouden ala

Liiketoiminnan ketterä kehittäjä

Erotu joukosta ja tule hakemaan asiantuntijuus liiketoiminnan kehittämisestä. Voit täydentää omaa liiketalouden asiantuntemustasi ja hankkia urasi kannalta uusia osaamisalueita liiketoiminnan, prosessien, henkilöstön ja hyvinvoinnin johtamisesta. YAMK-tutkinto antaa näkökykyä tulevaisuuden muutostarpeisiin ja keinoja sekä rohkeutta niihin tarttumiseen. 

Liiketoiminnan kehittäjällä (YAMK) on kyky:  
  • strategisesti johtaa, kehittää ja uudistaa organisaation toimintaa tulevaisuuden tarpeisiin,  
  • arvioida ja kehittää monipuolisesti omia esimies- ja asiantuntijavalmiuksia,  
  • toimia menestyksekkäästi esimiehenä ja  
  • johtaa henkilöstön osaamista jatkuvasti muuttuvassa ja moninaistuvassa työyhteisössä. 

Opiskelu onnistuu työn ohessa, pääsääntöisesti verkossa työskennellen. Monitaustainen opiskelijaverkosto on tukenasi opintojen aikana. Lisäksi saat hyvät valmiudet oman alan tutkitun tiedon hankkimiseen, käsittelyyn ja soveltamiseen omassa työssä ja sen kehittämisessä. 


Hakeminen

Koulutukseen haetaan kevään toisessa yhteishaussa. Kevään 2021 osalta hakuaika päättyi 31.3.2021 klo 15.00.

Pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimukset sekä ennakkotehtävän ohjeet löydät tältä sivulta.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoa yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Nina Huotari
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh. 044 785 6911


Koulutuksen sisältö

Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna, jossa verkkoympäristössä opiskelu, lähiopetus, itsenäinen opiskelu, käytännön työ ja kehittämistehtävät muodostavat kokonaisuuden. Ensimmäisenä lukuvuotena on keskimäärin viisi lähitapaamiskertaa. Lähipäivät ovat yleensä perjantaisin ja lauantaisin. Lähipäivien määrään ja rytmitykseen vaikuttavat myös opiskelijan omat valinnat vaihtoehtoisten ammatillisten opintojen ja yhteisten opintojen osalta. Monet opintojaksot voit suorittaa kokonaan verkossa omaan tahtiin. 

Liiketoiminnan kehittämisen YAMK-koulutuksessa pääset vahvistamaan kehittämis- ja johtamisosaamiseesi liittyviä osa-alueita, kuten tulevaisuuden johtajuutta, liiketoiminnan luovaa kehittämistä, asiakkuuksien ja myynnin johtamista sekä strategista talouden ohjausta. Opintojen aikana sinulla on mahdollista kehittää osaamistasi myös mm. palvelumuotoiluun, työhyvinvointiin ja esimiesviestintään liittyen. Jos yrittäjänä toiminen kiinnostaa, valittavanasi on 5-15 opintopisteen laajuudelta yrittäjävalmennusopintoja. Asiantuntevan valmentajan sparrauksessa voit edistää liikeideaasi osana opintojasi. 

Pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimukset

Hakukelpoisuuden antaa korkeakoulututkinto, esimerkiksi tradenomin (AMK), kauppatieteiden kandidaatin tai restonomin (AMK) tutkinto. Hakukelpoisuuden antaa myös vanhamuotoinen opistoasteen tutkinto tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Opistoasteen tutkintoja ei pääsääntöisesti ole enää voinut suorittaa 2000-luvulla. Esimerkiksi lähihoitajan, merkantin ja mekaanikon tutkinnot eivät ole opistoasteen tutkintoja.

Tutkinnon lisäksi hakijalla täytyy olla vähintään kaksi vuotta (24 kk) liiketalouden alan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeiseltä ajalta.

Työkokemus

Hakukelpoisuuteen vaadittava kahden vuoden (24 kk) työkokemus täytyy olla kertynyt aikavälillä tutkintotodistuksen myöntämispäivästä heinäkuun loppuun (31.7.2021).

Työkokemus ilmoitetaan hakulomakkeella täysinä kuukausina. Osa-aikatyön tunnit tulee muuntaa kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuskuukausia vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Työkokemuksen määrä ja laatu tulee osoittaa työtodistuksin. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen alkamis- ja päättymispäivämäärät, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Työtodistuksessa tulee myös olla työnantajan yhteystiedot, todistuksen antajan allekirjoitus ja allekirjoituspäivämäärä. Voimassaolevasta työsuhteesta tulee pyytää työnantajalta väliaikainen työtodistus, mikäli työkokemuksen määrää ei voi todistaa muilla aikaisemmilla työtodistuksilla. Työsopimuksia ei voida huomioida.

Alan päätoiminen yrittäjyys voidaan hyväksyä myös työkokemukseksi. Todistaakseen yrittäjyyden hakijan tulee toimittaa YEL-vakuutustodistus (YEL= yrittäjäeläkevakuutus) ja ote Kaupparekisteristä (tai muusta vastaavasta, jossa näkyy yrityksen nimi, toimiala ja aika jolloin yritys on ollut toiminnassa).

Ulkomailla hankittu työkokemus todistetaan vastaavin virallisin dokumentein. Mikäli työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomi, ruotsi tai englanti, on alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi toimitettava kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.

Huom! Ylempiin amk-tutkintoihin hakevien tulee liittää kopiot tutkinto- ja työtodistuksista Opintopolun hakulomakkeelle 7.4.2021 klo 15 mennessä.

Opiskelijavalinta ja ennakkotehtävä

Opiskelijat valitaan ennakkotehtävän ja haastattelun yhteispistemäärän perusteella.

Ennakkotehtävän ohjeet (pdf)

Ennakkotehtävä palautetaan liittämällä se Opintopolun hakulomakkeelle 7.4.2021 klo 15 mennessä. Ennakkotehtävän palauttaminen määräajan jälkeen ei ole mahdollista.

Ennakkotehtävän maksimipistemäärä on 60 pistettä. Ennakkotehtävästä on saatava vähintään 20 pistettä, jotta se on hyväksytty.

Haastatteluun kutsutaan hakijat, joidenka ennakkotehtävä on hyväksytty. Henkilökohtainen haastatteluaika ilmoitetaan sähköpostitse. Haastattelut järjestetään 25.5.2021 Zoom-etäyhteydellä. Haastattelun maksimipistemäärä on 40 pistettä ja siitä on saatava vähintään 10 pistettä voidakseen tulla valituksi.

Hakukohde ei ole mukana valintakoeyhteistyössä.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla.

Pääaineen valinta

Varsinaista pääainevalintaa ei liiketalouden alan YAMK-koulutukseen sisälly, sillä painopistealueeksi on valittu liiketoiminnan kehittämiseen liittyvän osaamisen syventäminen. Koulutus sisältää kaikille yhteisiä pakollisia opintoja, sekä syventäviä vapaasti valittavia opintoja. Laadit opintojesi aluksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman, eli HOPSin. Koulutuksen vastuuopettaja yhdessä Savonian muun henkilöstön kanssa ohjaavat ja tukevat henkilökohtaisten tavoitteittesi määrittelemisessä ja saavuttamisessa.

Opintojen rakenne

Tradenomi YAMK -tutkinto on laajuudeltaan 90 opintopistettä. Opinnot muodostuvat alakohtaisista pakollisista ja valinnaisista ammatillisista opinnoista, sekä Savonian YAMK-koulutusten yhteisistä opinnoista, joista opiskelija valitsee vähintään 30 op. Lisäksi opintoihin kuuluu 30 opintopisteen opinnäytetyöopinnot. Opinnäytetyöprosessi pitää sisällä tutkimus- ja kehittämistyön tekemisen lisäksi menetelmäopintoja ja tutkimusviestintää.

  • Alakohtaiset ammatilliset opinnot 30 op
  • Yhteiset opinnot 30 op
  • Opinnäytetyö 30 op

Anu Mustosen tarina

Työelämän ja kaupan alan jatkuvat muutokset saivat minut pohtimaan omaa osaamistani ja valmiuksiani muuttuviin tarpeisiin. Esimieheni IKEA:lla kannusti kovasti YAMK-opintojen pariin ja niinpä lähdinkin hakemaan uusia työkaluja sekä esimiestyön että liiketoiminnan kehittämiseen. Halusin opiskelemaan nimenomaan Savoniaan.

Kampuksen aulatila.

Opiskelu liiketalouden alalla

Suuntaa rohkeasti eteenpäin urallasi ja paranna mahdollisuuksiasi työelämässä hankkimalla ylempi ammattikorkeakoulututkinto! Liiketaloutta opiskellaan Kuopiossa Microkadun kehittyvällä kampuksella. Kampus ja opiskelijat ovat tärkeänä osana Savilahden alueen kehittyvää yritys-, yrittäjyys- ja opiskelukeskeistä aluetta.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 90 opintopistettä ja opiskeluaika 2,5–3 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin syksyn 2021 opetussuunnitelman avulla.


Uramahdollisuudet

Tradenomin ylemmän AMK-tutkinnon suoritettuasi voit toimia vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä. Työpaikkanasi voi olla eri alojen yritykset, tai erilaiset julkiset organisaatiot ja yhdistykset. Opinnot antavat myös valmiudet toimia yrittäjänä.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Tradenomi (YAMK) on englanniksi Master of Business Administration (MBA).

Valmistuttuasi voit työskennellä esimerkiksi asiakaspalvelu-, henkilöstö-, markkinointi-, myynti- tai talouspäällikkönä tai yrittäjänä.