Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

SS22KM Sosionomin tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 SSKITI
NimiAmmatillinen kirjaaminen ja tieteellinen viestintä
Nimi englanniksiProfessional Documentation and Scientific Communication in Social Services
Laajuus5 op
Osaamistavoitteet- toimia ammatillisesti vuorovaikutustilanteissa ja esiintyä asiantuntijana erilaisissa vuorovaikutus- ja puhetilanteissa (lähi/etä) sekä käyttää kokous- ja neuvottelutaitoja
- arvioida kirjallisia ja suullisia viestintätaitojaan
- tunnistaa ja analysoida asiakastilanteissa verbaalia ja nonverbaalia vuorovaikutusta
- laatia säädösten mukaisia sosiaalialan työtehtäviin kuuluvia kirjallisia dokumentteja
- toimia tietosuojan ja tietoturvan periaatteiden mukaisesti asiakkaan yksityisyyttä suojaten sosiaalialan ammatillisessa työssä
- tietää tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuudet sosiaalipalveluissa
sekä
- käyttää tutkimusta sosiaalialan ammatillisen työn kehittämisen välineenä
Keskeiset sisällöt- ammatillinen vuorovaikutus ja viestintä, asiantuntijana esiintyminen
- kokous-, neuvottelu- ja argumentointitaidot (lähi/etä)
- tietosuoja ja tietoturva
- hyvät kirjaamiskäytännöt ja kirjaamisen perusperiaatteet (asiakaslähtöisyys, osallisuus ja kieli kirjaamisessa) ammatillisessa työssä
-kirjaaminen sosiaali- ja terveydenhuollon rajapinnalla
-sosiaalihuollon asiakasasiakirjalaki ja Kanta-palvelut sekä määrämuotoinen kirjaaminen
-sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto
- tietojärjestelmät ja tietotekniikka sekä tiedonhallinnan kehittäminen sosiaalialan työssä
- tieto- ja viestintätekniikka dokumentoinnin, tutkimuksen ja työn kehittämisen välineenä
SuoritustavatLähiopetukseen osallistuminen, yksilö- ja ryhmäharjoitukset, itsenäinen ja ryhmätyöskentely sekä verkko-opiskelu.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliLAAKSONEN Maarit, KÄÄRIÄINEN Aino, PENTTILÄ Marja, TAPOLA-HAAPALA Maria, SAHALA Heli, KÄRKI Jarmo ja JÄPPINEN Anu 2011. Asiakastyön dokumentointi sosiaalihuollossa - Opastusta asiakastiedon käyttöön ja kirjaamiseen [verkkodokumentti]. THL. [Viitattu 2017-10-12.] Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201205084983

LEHMUSKOSKI, Antero 2016. Tiedonhallinta sosiaalityössä. Julkaisussa KANANOJA, Aulikki, LÄHTEINEN, Martti ja MARJAMÄKI, Pirjo (toim.) Sosiaalityön käsikirja. Helsinki: Tietosanoma.

NIEMI, Terttu ja NIETOSVUORI, Leena 2006. Hyvinvointialan viestintä. Helsinki: Edita Publishing Oy.

ROIVAS, Marianne ja KARJALAINEN, Anna Liisa 2013. Sosiaali- ja terveysalan viestintä. Helsinki: Edita Publishing Oy.

TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO 2016. Sosiaalihuollon
asiakastietojen käsittelystä.
[verkkodokumentti]. Tietosuojavaltuutetun toimisto. [Viitattu 2017-10-12.] Saatavissa: http://www.tietosuoja.fi/material/attachments/
tietosuojavaltuutettu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/
sS7Y8nd6n/TSV_LOGO_ARVOT_20110222162112.pdf

Lisäksi:
THL: Sosiaalialan tiedonhallinnan nettisivusto. Saatavissa:
www.thl.fi/sostiedonhallinta

THL: Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto. Saatavissa: https://www.thl.fi/documents/920442/2920708/sosiaalialan_tiedonhallinnan_sanasto_versio_3_0.pdf/06ef0be0-2503-48ee-972a-1ca7dd7becfe
Edeltävät opinnotSTYAS02 suoritettu ennen ko. opintojaksoa
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöNiskanen Tuula
Kaija-Kortelainen Minna

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.