Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

SS22KM Sosionomin tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 SSOPA
NimiOppiminen ja avoimet oppimisympäristöt
Nimi englanniksiLearning and Open Learning Environments
Laajuus5 op
Osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- nimetä opiskelun taustalla vaikuttavia tieto- ja oppimiskäsityksiä
- tunnistaa arkiajattelun ja tieteellisen tiedon eroja
- kuvata elinikäisen oppimisen merkityksen ihmisen elämänkaaressa ja sosiaalialan työssä
- reflektoida omaa oppimistaan ja kuvata omaa tavoitteellista opiskeluprosessia osana elämänvaihetta
- arvioida ja kehittää osaamistaan, opiskelutaitojaan sekä tapaansa opiskella
- toimia vertaisoppimisen tilanteissa ja käyttää ryhmää oman oppimisensa tukena
- hahmottaa ammatillisen kasvuprosessin merkityksen ammatti-identiteetin ja asiantuntijuuden kehittymisessä sekä
- toimia erilaisissa oppimistilanteissa ja -ympäristöissä.
Keskeiset sisällöt Keskeiset sisällöt ovat:
- tutkiva oppiminen, uudet opetusmenetelmät ja avoimet oppimisympäristöt,
- tieto- ja oppimiskäsitykset, arkitieto ja tieteellinen tieto,
- oppimaan oppiminen ja oppimisstrategiat (AMK),
- metakognitio ja reflektio,
- elinikäinen oppiminen, siirtovaikutus ja reflektiivinen työote ja oman oppimisen ohjaaminen,
- yhteistoiminnallinen oppiminen ja vertaisoppimisen merkitys sekä
- osaamisen rakentuminen sosiaalialan koulutusohjelmassa,
- oman osaamisen rakentumisen suunnittelu (HOPS-keskustelut).
SuoritustavatOppimistehtävät, yhteistoiminnalliset harjoitukset, työpajatyöskentely, itse- ja vertaisarviointi.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliHALINEN Irmeli, HOTULAINEN Risto, KAUPPINEN Eija, NIILIVAARA Päivi, RAAMI Asta 2016: Ajattelun taidot ja oppiminen. Ps-Kustannus.

KAUPPILA, Reijo A. 2007: Ihmisen tapa oppia: johdatusta sosiokonstruktiiviseen oppimiskäsitykseen. Ps-kustannus.

MÄKINEN, Päivi, RAATIKAINEN, Eija, RAHIKKA, Anne ja SAARNIO, Tuula 2011: Ammattina sosionomi. WSOY.

TOOM, Auli ja ONNISMAA, Jussi 2008: Hiljainen tieto, tietämistä, toimimista ja taitavuutta. Kansanvalitusseura: Aikuiskasvatuksen tutkimusseura.
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöTuovinen Marjaana

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.